Division of Labour in the Grammar of Scope. The interaction of syntax with semantics, information structure and prosody in the generation of scope effects.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84217
Type NF
Principal investigator Surányi, Balázs
Title in Hungarian Hatókör és nyelvtani munkamegosztás. A szintaxis együttműködése a szemantikával, az információszerkezettel és a prozódiával a hatókör-hatások előállításában.
Title in English Division of Labour in the Grammar of Scope. The interaction of syntax with semantics, information structure and prosody in the generation of scope effects.
Keywords in Hungarian szintaxis, hatókör, a szintaxis interfészei, fókusz, kvantifikáció, prozódia
Keywords in English syntax, scope, syntactic interfaces, focus, quantification, prosody
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Syntax
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Participants Babarczy, Anna
Bende Farkas, Ágnes
Bende Farkas, Ágnes
Csirmaz, Anikó
den Dikken, Marcel
É. Kiss, Katalin
Farkas, Judit
Gerőcs, Mátyás
Gerőcs, Mátyás
Gyuris, Beáta
Ishihara, Shinichiro
Madarász, Levente
Olsvay, Csaba
Schmidt, Erika
Svindt, Veronika
Szécsényi, Krisztina
Tóth, Bálint
Turi, Gergő
Starting date 2011-10-01
Closing date 2016-11-30
Funding (in million HUF) 61.049
FTE (full time equivalent) 30.11
state closed project
Summary in Hungarian
A projektumunk fő célja feltárni a hatókör grammatikáján belüli munkamegosztást olyan hatóköri jelenségek tanulmányozása által, ahol plauzibilis azt feltételezni, hogy a fenti nyelvtani komponensek közül több is szerepet játszik. Ilyen integrált vizsgálódást tudomásunk szerint még nem végeztek a grammatika ezen területén, és ez a magyar nyelv kutatásából is hiányzik. Főként a magyar empirikus adatokra összpontosítunk, amely tipológiai sajátságainak köszönhetően mind a hatókört, mind az információs szerkezetet viszonylag transzparens módon, a nyílt szintaxisban és a prozódiában fejezi ki. Projektumunk együtt foglalkoztat élenjáró nemzetközi PhD programok magyarországi kiváló fiatal hallgatóit és más junior kutatókat, elősegítve együttműködésüket egymással, ill. a magyar tudományos közösséggel. A projektum egy PhD disszertációt és számos publikációt fog eredményezni tekintélyes szakfolyóiratokban és szerkesztett kötekben egyaránt, majd végül egy nemzetközi kiadó által kiadott monografikus kötetet jelentetünk meg.
Summary
The main goal of our project is to investigate this division of labour in the grammar of scope by studying scope phenomena where it is plausible to assume that more than one of the above linguistic components plays a role. Such integrated investigation has, to our knowledge, not been forthcoming in this domain of grammar, and is also lacking from the study of Hungarian, our main source of empirical data. We concentrate mainly on empirical data from Hungarian, a language that is prone to such investigations due to its typological property that it reflects both scope and information structure in a relatively transparent way in its overt syntax and its prosody.

Our project brings together in Hungary excellent young graduates of top international PhD programmes and other junior researchers, fostering their cooperation with each other as well as the Hungarian research community. The project will lead to a PhD thesis, a number of publications both in quality journals and in edited volumes, and its end results will be published in monographic form with an international publisher.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A logikai hatókör és az információszerkezet nyelvi kifejezésében a mondattan komplex együttműködést mutat a vele érintkező más nyelvi alrendszerekkel. Projektünk ezt az összetett nyelvi munkamegosztást vizsgálta, elsősorban a magyar nyelv adatainak alapján, kontrasztív kitekintéssel. A kísérletes nyelvészet egyes módszereit is bevonó elméleti nyelvészeti kutatás egyik jelentős eredménye szerint a nyelvi képességek körén belül a logikai kvantorok (és azok hatókörének) értelmezése, valamint a mondat információszerkezeti jelentésrétege moduláris szerveződést mutatnak, ugyanakkor nem teljesen függetlenek egymástól. A kvantorkifejezések egy jelentékeny csoportjának mondattana szorosan kapcsolódik a fókusz mondattanához, mely utóbbi a javasolt elemzés szerint a magyar nyelvben három független tényezőre redukálható: a magyar mondatszerkezet független adottságaira, a kimerítő kizárás műveletét végző operátor jelenlétére, valamint a fókusz általános prozódiai kívánalmaira. Az információszerkezet más téren is befolyást gyakorol a kvantoros kifejezések feldolgozására. Kimutatható, hogy mind a topik, mind pedig a fókusz szerep a vele asszociált kvantoros kifejezés szemantikai típusától függő módon differenciált hatással bír a kollektív és disztributív értelmezések elérhetőségére. Ezt a differenciált hatást végső soron a grammatika rendszerén kívüli tényező: a mondatfeldolgozás gazdaságossági preferenciája magyarázza.
Results in English
Syntax exhibits a complex interaction with interface linguistic systems in the expression of logical scope and information structure. Our project investigated this complex division of labor, drawing primarily on Hungarian, with a comparative outlook. A significant outcome of this theoretical linguistic research, which also employed some experimental linguistic methods, is that within the domain of linguistic competence, the interpretation of logical quantifiers (and their scope) and information structure display modular organization, while at the same time not being fully independent of each other. The syntax of a specific subset of quantified phrases is closely tied to the syntax of focus. The latter, in turn, is argued to be reducible to three autonomous properties: the independent structural properties of the Hungarian sentence, the presence of an operator performing exhaustive exclusion, and the general prosodic requirements of focus. Information structure exerts its influence on the interpretation of quantified phrases in other ways as well. As the project demonstrated, both the topic role and the focus role have differential effect on the accessibility of the collective and the distributive interpretation of those quantified phrases with which they are associated. This differential effect is ultimately explained by an extra-grammatical factor: the economy preferences of the linguistic parser.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84217
Decision
Yes

 

List of publications

 
[V/14] Gyuris, Beáta: The interpretation of a "contrast-marking" particle., In: Lee, Chungmin, Ferenc Kiefer and Manfred Krifka (eds.) Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. Dordrecht: Springer. 83-100., 2017
[V/6] Surányi Balázs és Turi Gergő: Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében, In: Kas Bence (szerk.) „Szavad Ne Feledd” Tanulmányok Bánréti Zoltán Tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. 233–245., 2016
[V/1] Surányi Balázs: Discourse configurationality, In: Féry, Caroline, és Shinichiro Ishihara (szerk.) Oxford Handbook of Information Structure. Oxford: Oxford University Press. 422–440., 2016
[V/3] Dikken, Marcel den; Surányi, Balázs: Contrasting contrastive left dislocation explications., Linguistic Inquiry 48(4), 2017
[V/9] Surányi, Balázs és Fekete, István (megj.alatt): Logical and pragmatic meaning in the interpretation of connectives: Scalar implicatures and shallow processing., In: Sam Featherston, Robin Hörnig, Sophie von Wietersheim, and Susanne Winkler (eds.) Information Structure and Semantic Processing. Berlin/New York: Mouton de Gruyter., 2017
[V/8] Surányi Balázs és Turi Gergő. (megj.alatt): Focus and Quantifier Scope: An Experimental Study in Hungarian., In Anikó Lipták and Harry van der Hulst (szerk.) Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden conference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins., 2017
[V/5] Surányi, Balázs és Madarász, Levente (leadva: 2016): The distributive-collective ambiguity and Information Structure, In: É. Kiss Katalin (szerk.) Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. Dordrecht: Springer., 2016
[IV/8] Gyuris, Beáta; Jackson, Scott. (elfogadva): Factors affecting scope in Hungarian., Glossa, 2017
[V/28] Balázs Surányi & Gergő Turi: Focus and quantifier scope: An experimental view from Hungarian, Előadás. SinFonIJA9, Brno, Cseh Köztársaság, 2016, szeptember 15-17., 2016
[V/26] Turi Gergő: Kétféle unakkuzatív predikátum: Részkimozgatás magyar alanyokból., In Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok15. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem. 213–230., 2016
[V/27] Szalontai Ádám és Surányi Balázs: Directionality of alignment and prosodic recursion in Hungarian focus, Előadás. SinFonIJA9, Brno, Cseh Köztársaság, 2016, szeptember 15-17., 2016
[V/29] Surányi Balázs és Turi Gergő: Kvantorhatókör és fókusz kísérletes megközelítésben (meghívott előadás), 6. Pragmatikai Kerekasztal. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2016. május. 6.), 2016
[V/30] Szécsényi Krisztina: Dative and Nominative Subjects in Hungarian Infinitival Clauses: an LF-based Account, Non-finite Subjects Conference. University of Nantes, 2016. április, 2016
Surányi Balázs és Madarász Levente (meghívott tanulmány): Az információs szerkezet hatása a disztributív-kollektív kétértelműség feloldására, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX., 2017
[V/31] Csirmaz, Anikó és Slade, Benjamin.: Result states and repetitive adverbs., Acta Linguistica Hungarica 63(4). 443–455, 2016
[V/11] Surányi, Balázs: Nyelvi Nativizmus (meghívott tanulmány, leadva), In: Tolcsvai-Nagy, Gábor (szerk.) A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban., 2017
[V/12] Surányi, Balázs: Configurationality in focus (leadva), In H. Bartos, M. den Dikken, Z. Bánréti & T. Váradi (eds), Boundaries Crossed: At the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics and semantics. Dordrecht: Springer, 2017
[V/13] Surányi Balázs (szerk.): Acta Linguistica Hungarica 63(2) vendégszerkesztett folyóirat., Acta Linguistica Hungarica 63., 2016
[V/17] Káldi Tamás, Babarczy Anna: A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák: egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei, In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 333-346., 2016
[V/16] Kaldi, Tamas, és Anna Babarczy (leadva): The Hungarian Focus: Presuppositional content and exhaustivity revisited, In: Proceedings of Olinco 2016. Olomouc Modern Language Series. Olomouc: Palacky University., 2017
[V/19] Szécsényi Krisztina: Control and the left periphery: The scope and information structure properties of Hungarian infinitival complements with nominative, dative, and covert subjects., In H. Bartos, M. den Dikken, Z. Bánréti & T. Váradi (eds), Boundaries Crossed: At the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics and semantics. Dordrecht: Springer, 2017
[V/18] Szécsényi, Krisztina: Overt and covert subjects in Hungarian infinitival clauses and their implications for restructuring, In: Proceedings of SinFonIJA 2016. Brno: Masaryk University., 2017
[V/22] Alberti, Gábor, Farkas, Judit: A syntactic solution to the "inverse scope" puzzle based on extraction, In: Anna Bondaruk (ed.) Linguistics Beyond and Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies. Book of Abstracts. Lublin: JPIICU. 16-17., 2016
[V/20] Alberti, Gábor, Judit Farkas, and Veronika Szabó (megj.alatt): Internal-scope taking arguments in the information structure of deverbal nominals in Hungarian., In: Anikó Lipták and Harry van der Hulst (szerk.) Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden conference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2017
[V/21] Alberti, Gábor, Farkas, Judit, és Szabó, Veronika (elfogadva): Information-structurally (un)ambiguous nominal constructions in Hungarian., Finno-Ugric Languages and Linguistics 6(2), 2017
[V/24] Kamp, Hans és Bende-Farkas, Ágnes. (elfogadva, megj. alatt): Epistemic Specificity from a Communication-Theoretic Perspective., Journal of Semantics, 2017
[V/25] Dikken, Marcel den (megj. alatt): Dependency and Directionality, Cambridge: Cambridge University Press., 2017
[IV/10] Turi, Gergő.: Nem mintha egyszerű lenne a nem mintha szerkezet elemzése., Gécseg Zsuzsa (szerk.), Lingdok 14. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. 221-238., 2015
[IV/11] Csirmaz, Anikó.: Partitive and pseudopartitive structures in durative adverbials., The Linguistic Review 31:1- 39., 2014
[IV/12] Csirmaz, Anikó.: Repetitive adverbs in Hungarian: Syntactic and Semantic Variation., Penn Linguistics Colloquium. University of Pennsylvania. 2015. március 20-22. (előadás), 2015
[IV/13] Csirmaz Anikó; Benjamin Slade.: Result States and Repetitive Adverbs., Előadás a BLINC 2015 (Budapest Linguistics Conference 2015) konferencián. ELTE. Budapest. 2015. június 18-20., 2015
[IV/14] Csirmaz Anikó.: Re Hungarian again., Acta Linguistica Hungarica 62: 263–295., 2015
[IV/3] Surányi, Balázs.: Discourse Configurationality., Oxford Handbook of Information Structure. Oxford: Oxford University Press., 2016
[V/2] Surányi, Balázs.: Syntactic locality at the interfaces (Guest editor’s note), Acta Linguistica Hungarica 63(2): 121–124., 2016
[V/4] Surányi Balázs és Madarász Levente: Az információs szerkezet és a kollektív-disztributív többértelműség kapcsolatáról, In: Kas Bence (szerk.) „Szavad Ne Feledd” Tanulmányok Bánréti Zoltán Tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. 285–196., 2016
[V/7] Surányi Balázs és Turi Gergő (leadva: 2016): Subject islands, topicalization and freezing: Evidence from Hungarian., In J. M. Hartmann, M. Knecht, A. Konietzko & S. Winkler (eds.) Freezing: Theoretical Approaches and Empirical Domains. Berlin/New York: de Gruyter., 2017
[IV/4] Surányi, Balázs és Turi, Gergő.: Two types of unaccusative subjects: sub-extraction from subjects is Hungarian, LingBaW 2014 konferencia. Lublin, Lengyelország. 2014. november 6-7. [poszter], 2014
[IV/5] Turi, Gergő.: Kétféle unakkuzatív predikátum: Részkimozgatás magyar alanyokból., 18. LingDok konferencia. Szeged, 2014. november 21. (előadás), 2014
[IV/6] Turi, Gergő.: Hungarian subject islands and the missing freezing effect., CECIL'S 5 konferencia. Olomouc, Csehország, 2015. szeptember 5. (előadás), 2015
Surányi, Balázs és Fekete, István.: Logical and pragmatic meaning in the interpretation of connectives: Scalar implicatures and shallow processing., For: Information Structure and Semantic Processing. Berlin/New York: Mouton de Gruyter., 2016
[IV/8] Gyuris, Beáta; Jackson, Scott.: Factors affecting scope in Hungarian., Glossa, 2016
[IV/9] Genzel, Susanne, Shinichiro Ishihara, Balázs Surányi.: The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian., Lingua 165: 183-204., 2015
[IV/2] Gyuris, Beáta.: The interpretation of a "contrast-marking"
particle., In: Lee, Chungmin, Ferenc Kiefer and Manfred Krifka (eds.)
 Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar 
implicatures. Dordrecht: Springer., 2016
[IV/1] Gyuris, Beáta.: Information structure., In: Companion to
 Semantics. Lisa Matthewson,
Cécile Maier, Hotze Rullmann, Thomas Ede Zimmermann (eds.)., 2016
[I/1] Surányi, Balázs: Interface configurations: Identificational focus and the flexibility of syntax., In: Ad Neeleman and Ivona Kucerova (eds.) Information Structure: Contrasts and Positions., 2012
[I/2] Tánczos, Orsolya, Balázs Surányi.: Iterated syntax and focus in Udmurt. (előadás kiosztmánya), Workshop on Uralic and Scandinavian, University of Lund. 26 August 2011., 2011
[I/4] Surányi, Balázs: Locative pseudo-incorporation: The split vP in Hungarian., Aspect Seminar, Lundi Egyetem, 2011. november 23. (meghívott előadás kiosztmánya), 2011
[I/3] Surányi, Balázs: Structural government effects in Hungarian locative incorporation, Explorations in Syntactic Government and Subcategorisation conference, University of Cambridge (előadás kiosztmány), 2011
[I/5] Hartmann, Jutta, Veronika Hegedűs, Balázs Surányi: Pseudoclefts in Hungarian and German., 10th International Conference on the Structure of Hungarian, University of Lund (előadás kiosztmánya), 2011
[I/6] Csirmaz, Anikó, and Anna Szabolcsi.: Quantifier checklist for Hungarian., In E. L. Keenan and D. Paperno (eds.) Handbook of Quantification in Natural Language. Dordrecht: Springer., 2012
[I/7] Surányi, Balázs: On the configurationality of argument positions in Hungarian., Workshop on Argument Structure, Debreceni Tudományegyetem. 2012. május 25-27. (meghívott előadás kiosztmánya), 2012
[I/8] Turi, Gergő: Alanyi szigetek a magyar nyelvben, Nyelvészdoktoranduszok 16. Országos Konferenciája, Szeged. (elfogadott előadásabsztrakt), 2012
[I/9] Olsvay, Csaba: Inverse scope in Hungarian: Types of quantifiers and grammatical functions., 10th International Conference on the Structure of Hungarian, Lundi Egyetem, Svédország (kiosztmány), 2011
[I/10] É. Kiss, Katalin: A negative cycle in Hungarian, Leadott kézirat: T. Biberauer, & G. Walkden (eds.), Syntax over Time: Lexical, Morphological and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2012
[I/11] Olsvay, Csaba: Tagadás olasz dialektusokban: Létezik-e univerzális funkcionális hierarchia?, Nyelvelmélet és Dialektológia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba 2011. november 15-16. (előadás kiosztmány), 2012
[I/12] Csirmaz, Anikó: Durative adverbials and selectional restrictions (előadás vetítmény), Symposium on Verbal Aspect in the Slavic Languages. Bucharest, Romania. October 4-7, 2012, 2012
[I/13] Csirmaz, Anikó: Are durative adverbials arbitrary?, MTA Nyelvtudományi Intézet, kollokvium, 2012. július 19. (vetítmény), 2012
[I/14] Csirmaz, Anikó: Durative adverbials and homogeneity requirements, Lingua. 122(10): 1112-1133., 2012
[I/15] Ürögdi, Barbara: Operator Movements in Embedded Clauses, MTA NYTI-ELTE BTK Elméleti Nyelvszeti Doktori Program. Doktori értekezés első kézirata., 2012
[I/16] Surányi Balázs, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna: Exhaustivity in focus, Linguistic Evidence 2013, Berlin (elfogadott előadásabsztrakt), 2012
[I/17] Ishihara, Shinichiro, Susanne Genzel, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Balázs Surányi, Ádám Szalontai: The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian, Goethe Universitaet Frankfurt, 24 July 2012 (meghívott kollokvium vetítménye), 2012
[I/18] Genzel, Susanne, Shinichiro Ishihara, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Balázs Surányi, Ádám Szalontai (szerzők alfabetikus sorrendben): The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian, Tone and Intonation in Europe 5 (TIE5), University of Oxford. 6-8 September 2012. (előadás vetítménye), 2012
[I/19] Surányi, Balázs: Információszerkezet és prozódia pre-verbális kvantorokat tartalmazó mondatokban, Piliscsabai Nyelvészkör, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2012. március 30. (kollokvium kiosztmánya), 2012
[I/20] Surányi, Balázs, Shinichiro Ishihara and Fabian Schubö: Syntax–Prosody Mapping, Topic–Comment Structure and Stress–Focus Correspondence in Hungarian, In: Gorka Elordieta Alcibar and Pilar Prieto (eds.) Prosody and Meaning. Berlin: Mouton de Gruyter. 35-72., 2012
[I//21] Surányi, Balázs: Syntax and its Interfaces: Transformational Generative Perspectives. (Guest editor’s note), Acta Linguistica Hungarica 58(3): 197-201., 2011
[II/01] Surányi, Balázs: Interface configurations: Identificational focus and the flexibility of syntax., Ad Neeleman and Ivona Kucerova (eds.) Information Structure: Contrasts and Positions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 87-101., 2012
[II/02] Surányi Balázs, Hegedűs Veronika: Dichotomies in secondary predication: A view from complex predicates in Hungarian., Secondary Predication in Formal Frameworks Workshop, , Utrecht (Hollandia), 2013. május 27. előadás vetítmény, 2013
[II/03] Jutta Hartmann, Hegedűs Veronika, Surányi Balázs.: On copula-drop in Hungarian., 11th International Conference on the Structure of Hungarian. Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 29-31. előadás vetítmény, 2013
[II/04] Surányi Balázs.: Information structure and syntax in Khanty: Preliminaries, Workshop on Khanty. Piliscsaba, PPKE, 2013. április 27-28. Előadás kiosztmány, 2013
[II/05] Surányi Balázs: A szabad szórendről., Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, előadás kiosztmány, Budapest, ELTE, 2013. május 14., 2013
[II/06] Turi, Gergő.: Alanyi szigetmegszorítások a magyar nyelvben., Piliscsabai Nyelvészkör, előadás vetítmény, Piliscsaba. 2012. november 16., 2012
[II/07] Turi, Gergő. 2012.: Alanyi szigetmegszorítások a magyar nyelvben., Nyelvészdoktoranduszok 16. Országos Konferenciája, előadás vetítmény, Szeged, 2012. november 29-30., 2012
[II/08] Turi Gergő.: Subject Islands in Hungarian., Third Central European Conference In Linguistics for Graduate Students, előadás vetítmény, Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 22-23., 2013
[II/09] Olsvay Csaba.: Quantifier scope and subject-object asymmetry in Hungarian: A morphosyntactic account., SinFonIJA 6, Nis (Szerbia), előadás kiosztmány, 2013. szeptember 26-28., 2013
[II/10] Bende-Farkas Ágnes.: The Semantics of Floating "Mind" "All" in Old Hungarian, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 29-31. Előadás kiosztmány., 2013
[II/11] Gerőcs Mátyás.: Event quantification in Hungarian. A comparative analysis of ki-ki and mindenki., 11th International Conference on the Structure of Hungarian. Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 29-31. (absztrakt), 2013
[II/12] Szécsényi Krisztina: Word order and scope in embedded finite non-argument clauses., Előadás kiosztmány, Comprehensive Grammar Resources Conference, Szeged, SZTE, 2012 november 20., 2012
[II/13] Szécsényi Krisztina: Word order and scope in finite embedded non-argument clauses., Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (Olinco), Olmütz (Csehország), 2013. június 6-8. Előadás, 2013
[II/14] Szécsényi Krisztina.: Non-overt, dative and nominative subjects in Hungarian infinitival clauses., Workshop on Non-overt Subjects in a Cross-linguistic Perspective (40. Österreichische Linguistiktagung), Salzburg (Ausztria), 2013. november 23. Előadás kiosztmány, 2013
[II/15] Szécsényi Krisztina.: An LF-driven account of infinitival clauses with a nominative subject., In: Péter Szigetvári (szerk.) VLLXX: Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Budapest: ELTE. pp. 1-20., 2013
[II/16] É. Kiss, Katalin.: Az ómagyar mondat információszerkezete., A mondat operátor-tartománya, a kérdő mondat. In: É. Kiss - Gerstner Károly-Hegedűs Attila. Kis magyar nyelvtörténet. PPKE BTK, Piliscsaba. 78-90., 2013
[II/17] Ürögdi Barbara.: Adverbial clauses with –ig and the until-puzzle., 3. Fejezet. Operator movements in embedded clauses. Doktori disszertáció, ELTE BTK NyDI. (megvédve: 2012. nov. 23.), pp. 132-179., 2012
[II/18] Surányi Balázs, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna és Fekete István.: Exhaustivity in focus: Experimental evidence from Hungarian., Linguistic Evidence Conference 2013 – Berlin Special. Berlin (Németország), 2013. április 4-6. Előadás vetítmény, 2013
[II/19] Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna, Fekete István, Surányi Balázs.: Grammaticalized exhaustivity in focus., Societas Linguistica Europaea – 2013. 46th Annual Meeting, Split (Horvátország), 2013. szeptember 18-21. Előadás vetítmény, 2013
[II/20] Gerőcs Mátyás, Pintér Lilla.: Do Hungarian pre-schoolers always understand number words exactly?, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Előadásvetítmény, Piliscsaba, 2013. augusztus 29-31., 2013
[II/21] Fekete István, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna, Surányi Balázs.: Logical and pragmatic meaning in the interpretation of connectives: Scalar implicatures and ‘shallow’ processing., Olomouc Linguistics Colloquium 2013, Olmütz (Csehország), 2013. június 6-8. Előadás vetítmény., 2013
[II/22] Gerőcs Mátyás, Fekete István, Surányi Balázs: The relevance of scalar implicatures: Evidence from shallow processing of connectives AND and OR., Societas Linguistica Europaea – 2013, 46th Annual Meeting Split (Horvátország), 2013. szeptember 18-21. Előadás vetítmény, 2013
[II/23] Turi Gergő: Nem mintha egyszerű lenne: A nem mintha szerkezet elemzése., Piliscsabai Nyelvész Kör, Piliscsaba, 2013. október 18. Előadás vetítmény., 2013
[II/24] Turi Gergő: Nem mintha egyszerű lenne: A nem mintha szerkezet elemzése., Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája Szeged, SZTE, 2013. november 28-29. Előadás vetítmény., 2013
[II/25] Gyuris Beáta: Experimental Studies on Stress and Scope in Hungarian, Mini-workshop on Quantifier Scope, Előadás, Tübingen (Németország), 2013. március 11., 2013
[II/26] Susanne Genzel, Shinichiro Ishihara, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Surányi Balázs, Szalontai Ádám: The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian., Prosody and Information Status in Typological Perspective Workshop (35. DFG Konferencia), Potsdam (Németország), 2013. március 12-15. Előadás vetítmény., 2013
[II/27] Mády Katalin, Deme Andrea, Szalontai Ádám, Surányi Balázs: On the interdependency of prosodic phrasing and prosodic prominence in Hungarian., 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba Pázmány Péter Catholic University, 2013. aug. 29-31. Előadás vetítmény., 2013
[III/14] Szécsényi Krisztina: Non-overt, dative and nominative subjects in Hungarian infinitival clauses., 40. Österreichische Linguistiktagung, 2013. november 22-24. Workshop on non-overt subjects in a cross-linguistic perspective. Salzburg University. Előadás kiosztmány., 2013
[III/19] Gerőcs Mátyás, Pintér Lilla: How do Hungarian preschoolers interpret number words?, Workshop on the Acquisition of Quantification, Amherst (USA), 2013. október 4-5. Előadás vetítmény., 2013
[III/20] Gerőcs Mátyás, Pintér Lilla: A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket?, Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája, Szeged, SZTE, 2013. november 28-29. Előadás vetítmény., 2013
[III/16] Surányi Balázs, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna, Fekete István: Variation in exhaustivity of focus: Experimental evidence from Hungarian., Workshop on Semantic Variation, Chicago (USA), 2013. október 25-26. Előadás vetítmény., 2013
[III/27] Surányi Balázs: The prosodic marking of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian., Phonology-Syntax Circle, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin (Németország), 2013. november 14. Előadásvetítmény, meghívott előadás., 2013
[III/07] Surányi Balázs, Turi Gergő: Subject Islands in Hungarian: Base positions and "Freezing"., Linguistics Beyond and Within, Lublin (Lengyelország), 2013. november 14-16. Poszter., 2013
[III/06] Surányi Balázs: Information structure is not blind to scrambling, but scrambling is blind to information structure: Revisiting non-configurationality in Hungarian., Syntax-Semantics Colloquium, Potsdam (Németország), 2013. november 19. Előadás kiosztmány, meghívott előadás., 2013
[III/08] Surányi Balázs, Turi Gergő: Base positions and freezing in subject islands: Evidence from Hungarian., Linguistic Evidence 2014, Tübingen (Németország), 2014. február 13-15. Előadás vetítmény., 2014
[III/20] Gerőcs, Mátyás, Lilla Pintér: Do Hungarian preschoolers understand number words exactly?, Budapest CEU Conference on Cognitive Development (BCCCD) 14. Budapest, 2014. január 9–11. Poszter., 2014
[III/24] Surányi, Balázs, István Fekete, Mátyás Gerőcs: Contextual strengthening in the interpretation of disjunction: Evidence from ‘shallow’ processing and syntactic focus marking., Linguistic Evidence 2014, Tübingen (Németország), 2014. február 13-15. Előadás vetítmény., 2014
[III/01] Surányi, Balázs, Veronika Hegedűs: Complex predication in resultatives and depictives., Olinco (Olomouc Linguistics Colloquium) 2014, Olomouc (Csehország), 2014. június 5-7. Poszter., 2014
[III/21] Gerőcs, Mátyás, Lilla Pintér: The role of Information Structure in children’s interpretation of numerically modified expressions., Olinco (Olomouc Linguistics Colloquium) 2014, Olomouc (Csehország), 2014. június 5-7. Előadás vetítmény., 2014
[III/03] Surányi Balázs, Hegedűs Veronika & Jutta M. Hartmann: Agree in copula-support: Evidence from Hungarian., SinFonIJA 7 konferencia, Graz (Ausztria), 2014. szeptember 26-27. Előadás vetítmény., 2014
[III/17] Surányi Balázs: Exhaustivity in focus: Evidence from Hungarian., SFB 833 colloquium, University of Tübingen, Tübingen (Németország), 2014. február 4. Előadásvetítmény, meghívott előadás., 2014
[III/09] Turi Gergő: Two types of unaccusative subjects: Sub-extraction from subjects in Hungarian., CECIL'S 4 konferencia, Lublin (Lengyelország), 2014. augusztus 21-22. Poszter., 2014
[III/11] Surányi Balázs: Elfogadhatósági ítéletek, mint nyelvészeti adatok., Elmélet és Kísérlet a Nyelvészetben kerekasztal. MTA NyTI, Budapest, 2014. február 25. Előadás., 2014
[III/26] Beáta Gyuris, Scott Jackson: Factors affecting scope in Hungarian., Workshop on Quantifier Scope: Syntactic, Semantic, and Experimental Approaches. IKER, Bayonne, 12-13 June 2014. Előadás vetítmény., 2014
[III/02] Jutta Hartman, Veronika Hegedűs, Balázs Surányi: Pseudoclefts in Hungarian., In: Brandtler, Johan, Valeria Molnar, and Christer Placzak (eds.) Approaches to Hungarian Vol. 13. Amsterdam: John Benjamins. 67-96., 2013
[III/13] Szécsényi Krisztina: Word Order and Scope in Hungarian Finite Embedded Non-Argument Clauses, In: Joseph Emonds, Markéta Janebová (szerk.) Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palackỳ University Press. pp. 75-83., 2014
[III/18] Mátyás Gerőcs, Anna Babarczy, Balázs Surányi: Exhaustivity in Focus: Experimental Evidence from Hungarian., In: Joseph Emonds, Markéta Janebová (eds.), Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University. 181-195., 2014
[III/25] Fekete, István, Mátyás Gerőcs, Anna Babarczy, Balázs Surányi: Logical and Pragmatic Meaning in the Interpretation of Connectives: Scalar Implicatures and “Shallow” Processing., In: Joseph Emonds and Markéta Janebová (eds.), Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University. 171-180., 2014
[III/22] Gerőcs, Mátyás, Lilla Pintér: How do Hungarian preschoolers interpret number words?, In: Kohlberger, Martin, Kate Bellamy, Eleanor Dutton (eds.), ConSOLE XXI. Leiden, Leiden University, 104–122., 2014
[III/23] Gerőcs Mátyás, Pintér Lilla: Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket?, In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok13. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 87–107., 2014
[III/10] Turi Gergő: Alanyi sziget a magyar nyelvben., In: Gécseg, Zs. (szerk.), LingDok 13. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem. 205-222., 2014
[III/05] Gyuris, Beáta: Information structure., For: Companion to Semantics. Blackwell., 2015
[III/04] Gyuris, Beáta: The interpretation of a "contrast-marking" particle., For: Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. Springer., 2015
[III/15] É. Kiss, Katalin: A tagadó és a kérdő mondatok változásai., In: É. Kiss, K. (szerk.) Magyar Generatív Történeti Mondattan. Budapest: Akadémiai. 34-52., 2014
[III/28] Genzel, Susanne; Ishihara, Shinichiro; Surányi, Balázs: The prosodic expression of focus, contrast and givenness., For: Lingua., 2015
[III/12] Gerőcs Mátyás: Hatóköri jelenségek interpretációja kisgyermekkorban., In Gécseg, Zs. (szerk.), LingDok12. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged, SZTE. 73-94., 2013
[V/23] Alberti, Gábor, and Farkas, Judit: Operator Projections Moving as Remnants in Hungarian, In: Joseph Emonds et al (szerk.) Olinco Olomouc Linguistics Colloquium 2016: Book of Abstracts. Olomouc: Palacky University. 17-18., 2016
[V/33] Dikken, Marcel den, és Dékány, Éva.: A restriction on recursion., Syntax., 2017
[V/32] Alberti, Gábor, és Farkas, Judit (elfogadva): Right Branching in Hungarian: Moving Remnants., In: Proceedings of Olinco 2016. Olomouc Modern Language Series. Olomouc: Palacky University., 2017

 

Events of the project

 
2016-12-12 15:07:41
Résztvevők változása
2016-03-29 16:18:20
Résztvevők változása
2016-01-29 15:33:49
Résztvevők változása
2015-06-19 14:25:13
Résztvevők változása
2015-02-26 13:11:12
Résztvevők változása
2011-03-02 13:43:08
Résztvevők változása
Back »