An examination of triple borders in the south-western, south-eastern and north-eastern regions of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84283
Type NK
Principal investigator Balogh, Balázs
Title in Hungarian Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében
Title in English An examination of triple borders in the south-western, south-eastern and north-eastern regions of Hungary
Keywords in Hungarian nemzetközi kapcsolatok, identitás, kulturák egymásra hatása, határmenti gazdasági stratégiák, EU-s csatlakozás hatásai
Keywords in English international relations, identity, interaction of cultures, borderland economic strategies, the impacts of EU accession
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ethnology (Research Centre for the Humanities)
Participants Bednárik, János
Borbély, Sándor
Kardos, Ferenc
Klamár, Zoltán
Laszák, Melinda
Mészáros, Csaba
Mód, László Balázs
Murányi, Veronika
Papp, Árpád
Szilágyi, Levente
Turai, Tünde
Starting date 2011-05-01
Closing date 2015-10-31
Funding (in million HUF) 22.328
FTE (full time equivalent) 7.34
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás Magyarország hármas határait vizsgálja: a határ menti régiókra és a határokon átnyúló kapcsolatokra összpontosít. Ezeken a területeken Magyarország háromféle határral rendelkezik, és így háromféleképpen tart kapcsolatot szomszédjaival: Magyarország kapcsolódása a korábbi EU-hoz, az ún. Nyugat-Európához; Magyarország kapcsolódása új EU tagállamokhoz; Magyarország kapcsolódása nem EU tagságú országokhoz. A történeti előzmény és a határ politikai jellege, mely ráadásul többször is változott az elmúlt évtizedekben, jelentős mértékben meghatározzák a kapcsolatok típusát, rétegzettségét és intenzitását. Azt nézzük meg, hogy a szomszédos régiók hogyan hatnak egymásra: milyen elvek hozzák közelebb őket egymáshoz, melyek távolító hatásúak, illetve milyen dinamikák mozgatják az egymásra hatásokat térben és időben.
A tervezett kutatás három dimenzióját elemzi a határ menti régiók kapcsolattartásának: (1) kulturális dimenzió: identitás, hagyományőrzés és -teremtés, oktatási intézmények, kulturális szervezetek, (2) társadalmi dimenzió: határok jellegének változásai (1989-es vasfüggöny, Schengeni határ, vízumliberalizáció) következtében átalakult/újraéledt/meglazult kapcsolatok, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák, valamint új közösségek, (3) gazdasági dimenzió: határ menti kereskedelem (formális és informális gazdaság, feketekereskedelem), gazdasági migráció, egyéb egyéni és közösségi stratégiák a határ menti lét lehetőségeinek kiaknázására gazdasági profitszerzés érdekében.
Summary
The planned research focuses on the triple borders of Hungary, on its border regions, and on the relations that reach across the borders. On this wide range, Hungary has three types of borders and thus maintains relationships with its neighbours in three ways: Hungary’s connection to the former EU, the so-called Western Europe, Hungary’s connection to new EU member states, Hungary’s connection to non-EU member states. The historical antecedents and the political nature of the border that, moreover, changed several times during the past decades, significantly define the type, stratification and intensity of the relations. We will investigate how the neighbouring regions affect each other: what principles bring them closer or alienate them to/from each other, and what dynamisms operate the interferences in time and space.
The projected research analyses three dimensions of keeping relations in the borderland regions: (1) within the cultural dimension the following issues will be highlighted: identity, creating and preserving traditions, educational institutions, cultural organisations, (2) in exploring the social dimension we will discuss the transformed/revitalized/loosened relations as result of the transformation of the character of the borders (the iron curtain of 1989, the Schengen border, visa liberalisation), as well as the movements of population, the new strategies for establishing relations, and the new communities, (3) in analysing the economic aspects, we focus on the following issues: borderland trade (formal and informal economy, black market traders), economic migration, other individual and communal strategies for exploring borderland existence in order to make profit.

 

Final report

 
Results in Hungarian
2011-ben kezdtük meg a MTA BTK Néprajztudományi Intézetének égisze alatt a Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében címmel kutatásunkat. A négyéves projekt éppen a Magyarországot elérő migránsválság kezdete előtt, 2015 júniusában zárult. A rendszerváltozást követő két évtized gyors változásokat hozott Kelet-Közép Európa térségében, amelyek az országhatárok jellegét, minőségét, szerepét a legkülönfélébb módokon alakították át. Elég, ha arra utalunk, hogy alig negyed százada még öt állammal voltunk határosak, most héttel, és az akkori öt ország közül csak Ausztria és Románia nem valamely felbomlott posztkommunista ország területileg is átalakult utódállama. A lokális jelentőségű, valamint a két- és háromoldalúan nemzetközi határok európai dimenzióba léptek, egyesek közülük EU-s és/vagy schengeni határokká váltak. Így fokozatosan globális politikai-ökológiai-gazdasági-társadalmi összefüggésrendszerben váltak vizsgálandóvá és értelmezendővé. Az elmúlt évszázad határmódosításai, különösképpen a rendszerváltozás óta eltelt időszak eseményei a helyi közösségekre, hétköznapi életszervezési mechanizmusaikra, társadalomszerveződésükre, identitásképzésükre, gazdasági stratégiáikra és kulturális berendezkedésükre jelentős hatást gyakoroltak. A mostani helyzet fényében elmondható: a hármas határok vizsgálatának választása kutatási témaként négy évvel ezelőtt problémaérzékenységünket igazolta.
Results in English
In 2011 the Institute of Ethnology at the HAS RCH embarked on a 4 year study entitled An Examination of Tri-Border Areas in the South-Western, South-Eastern, and North-Eastern Regions of Hungary, a project that concluded in June 2015, just prior of the country’s current migration crisis. The decision to conduct a study of this nature arose in response to the series of political changes in East-Central Europe that had commenced in 1989, and which affected the character, quality, and role of national borders in the widest possible variety of ways. It is sufficient to note that just 25 years ago, Hungary was surrounded by 5 other nations; today, this number has increased to 7, and out of its 5 previous neighbour states, only Austria and Romania have avoided the typical fate of the territorially altered, post-communist successor state. As a result, former state borders now function as the Schengen borders of the EU. Thus Hungary’s borders are now of international importance, and therefore are worth to be studied in global frames. Border changes of the past 100 years as well as the process of postsocialist political transition in the region have made an immense impact on the life, economic strategies, social structure, identity formation and cultural aspirations of local communities in the border areas. In view of the present situation at Hungary’s borders (caused by international migration) we can conclude that the research project has tackled a highly important problem.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84283
Decision
Yes

 

List of publications

 
Klamár Zoltán: Határesetek – identitáskonstrukciók a határövezethez közeli szerbiai és romániai településeken, In: Szőke Anna (szerk.): Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén. Kulturális értékein a Kárpát-medencében 1. KLNT, Szabadka. 141-156., 2015
Turai Tünde: Hármas határok néprajzi értelmezésben., MTA BTK NTI, Budapest., 2015
Balágh Balázs: Hármas határok vizsgálata, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest., 2015
Mészáros Csaba: A határkutatás néprajzi megközelítései, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest., 2015
Balogh Balázs: Vázlat a magyarországi migrációs folyamatokról (Áttekintés a migránshullámot megelőző száz esztendőről), Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Mészáros Csaba: A kvalitatív kutatás esélyei a magyar-osztrák-szlovén hármas határ térségében, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Bednárik János: „Langsam wochs ma zam”, avagy lassan összenövünk? A magyar-osztrák-szlovén hármas határ régió néhány „gyenge kötése”, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Mód László: „A határ, ami elválaszt és összeköt”. Emlékművek és ünnepek a szlovén-magyar államhatáron, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Kardos Ferenc: Határon átjáró és határt kerülő romák. Roma közösségek a magyar-osztrák-szlovén hármas határ övezetében, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Turai Tünde: Három határ – három válasz. Eltérő értelmezések és attitűdök a délkeleti hármas határ különböző oldalain, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Laszák Melinda: Egymás tükrében – identitásnarratívák a szerb-magyar határrégióban, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Klamár Zoltán: Kulturális identitás kapcsolathálói a hármas határ közelében – észak-szerbiai és dél-magyarországi példák, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Papp Árpád: Kubikosok a Holdon, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Borbély Sándor: Informális gazdasági stratégiák az ukrán-magyar határvidéken, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Szilágyi Levente: Egészségturizmus és betegmobilitás a magyar-román-ukrán hármas határ térségben, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest, 2015
Borbély Sándor - Biczó Gábor: Kultúra és nyelv „határai”, Interkulturális kommunikáció. e-publikáció, 2012
Borbély Sándor - Biczó Gábor: Interkulturális konfliktusok és együttélési stratégiák, Interkulturális kommunikáció. e-publikáció, 2012
Borbély Sándor - Biczó Gábor: Lokális társadalom változásfolyamatai és ennek tényezői, Interkulturális kommunikáció. e-publikáció, 2012
Balogh Balázs: Tri-Border Studies, Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben. MTA BTK NTI, Budapest., 2015
Kardos Ferenc: Határjáró, határkerülő romák. Roma közösségek a magyar-osztrák-szlovén hármashatár övezetében, http://www.etnologia.mta.hu/harmashatarok/anyagok/KardosF_aug_jav_ea_wm.pdf, 2013
Borbély Sándor: "Az ukrán, utolsó cigány” – a külföldi bevándorlás mikro-politikája egy határvidéki településen, Kispaládon, Tér és Társadalom. 29. évf. 2. sz. (open access december 1-től), 2015
Mészáros Csaba: Műhelymegbeszélés és tanulmányi út 2015. április 25–26. a magyar-osztrák-szlovén hármashatár térségében, Vasi Szemle LXIX évf. 1. sz., 2015
Mészáros Csaba: Határok, határmentiség a Kárpát-medencében (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 2014. szeptember 18.), Néprajzi Hírek 43. évf. 4.sz. 20-23., 2014
Klamár Zoltán: Határidentitás – az identitás határai, Kishegyes: Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2015
Klamár Zoltán: Hármas határok – identitás a kérdőívek tükrében. Egy kutatás részeredményei., Elelna Rodica Colta (szerk): Populaţii si patrimoniul imaterial Euroregional. De la stratul cultural profund la tradiţii vii. Editura Etnologica, Bucureşti. 30–44., 2015
Klamár Zoltán: Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén. (Kishegyes, 2014. február 21–22.), Acta Ethnologica Danubiana 16. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2014. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Komárom – Somorja. 206-208., 2014
KLamár Zoltán: Közösségek és eurórégiós szellemi kulturális örökség – nemzetközi konferencia. (Arad, 2014. június 20.), Acta Ethnologica Danubiana 16. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2014. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Komárom – Somorja. 214-215., 2014
Klamár Zoltán: Határok, határmentiség a Kárpát-medencében. (Budapest, 2014. szeptember 18.), Acta Ethnologica Danubiana 16. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2014. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Komárom – Somorja. 233-234., 2014
Szilágyi Levente: Hármas határok vizsgálata. Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében. A magyar-román-ukrán hármas határ., Elena Rodica Colta (szerk): Populaţii și patrimoniul imaterial Euroregional. De la stratul cultural profund la tradiţii vii. Editura Etnologica, Bucureşti. 45-64., 2015
Szilágyi Levente: Csanálos és Vállaj kapcsolatainak változása a 20. század folyamán a magyar–román határ kontextusában., e-könyv, 2015
Turai Tünde: Határjárók és határ mellett élők. Hármashatár-helyzet Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében., Turai Tünde – Mészáros Csaba (szerk.): Hármas határok néprajzi nézetben. MTA BTK NTI, Budapest., 2015
Turai Tünde: Living with Borders: The Situation of Hungary’s Tri-Border Regions to the South-West, South-East, and North-East., Turai Tünde – Mészáros Csaba (ed.): An Ethnographic Perspective on Tri-Border Areas. HAS Institute of Ethnography, Budapest., 2015
Turai Tünde - Mészáros Csaba: Hármas határok néprajzi nézetben., MTA BTK NTI, Budapest., 2015

 

Events of the project

 
2014-03-14 09:55:27
Résztvevők változása
2012-11-20 14:17:07
Résztvevők változása
2012-04-24 14:35:39
Résztvevők változása
2011-09-28 12:48:45
Résztvevők változása
Back »