CONTRASTING IDENTITY-BUILDINGS STRATEGIES AND THEIR NATIONAL AND SOCIAL BACKGROUND IN THE HUNGARIAN AND ROMANIAN HISTORY  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
85962
Type NN
Principal investigator Miskolczy, Ambrus
Title in Hungarian Identitásképző stratégiák a magyar és a román történelemben
Title in English CONTRASTING IDENTITY-BUILDINGS STRATEGIES AND THEIR NATIONAL AND SOCIAL BACKGROUND IN THE HUNGARIAN AND ROMANIAN HISTORY
Keywords in Hungarian identitás, kulturális transzfer, nemzetépítés, közös történelem
Keywords in English identity, cultural transfer, Nation-building, overlapping history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: History
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel History
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Barbu, Violeta
Campian, Remus-Virgil
Edroiu, Nicolae
Lajtai, László
Lukács, Antal
Nagy, Levente
Sipos, Gábor
Varga, Attila
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-04-30
Funding (in million HUF) 17.871
FTE (full time equivalent) 6.64
state closed project
Summary in Hungarian
A modern identitás sokrétű problémájának aktualitása indokolttá teszi, hogy kialakulásának történelmi kontextusát új források bevonásával, elméletileg kellően megalapozott esettanulmányok útján elemezzük. Kutatásunkat ezért a „Másik megjelenítése és társadalmi konstrukciója” alcímmel is illethetnénk, mivel elsődleges jelentőséget tulajdonítunk az identitásépítő folyamatok multidiszciplináris jellegének, egyforma tekintettel a probléma irodalmi, néprajzi, történeti antropológiai és filozófiai megközelítésére.

Projektünk összetettsége egyaránt le kívánja képezni az Eötvös Loránd Tudományegyetem Romanisztikai Intézete és a Magyar-Román Történész Vegyesbizottság tevékenységi körének komplexitását. Kutatómunkánk hasznos együttműködési fórum is kíván egyúttal lenni a Vegyesbizottság magyar és román résztvevői számára. Kutatási eredményeinket ezért be kívánjuk mutatni a Vegyesbizottság 2012-re Nagyszebenbe és 2014-ra Budapestre tervezett ülésein. Emellett egy külön konferencián kívánjuk bemutatni a felvilágosodással kapcsolatos legfrissebb magyar és román kutatási eredményeket, különös tekintettel a II. József uralkodására vonatkozó eltérő értelmezésekre.
Summary
The actuality of the multifaceted problem of modern identity legitimizes the analysis of its historical context related to the exploration of new sources along with well-defined case studies based on theoretical considerations. The subtitle of this project could therefore be formulated as “the image of the Other and its social construction” for our project pays primary attention to the multidisciplinary character of the identity-building process involving investigations into its aspects of literature, folklore, historical anthropology and philosophy.

The complexity of our project aims at reflecting the complexity of the activities of the Departure of Romanian Studies at Eötvös Loránd University (ELTE) as well as that of the Joint Comission of the Hungarian and Romanian Historians. The project could serve as a useful forum of cooperation for the participants of both parts of the Joint Commission, too. As a consequence, some of our results will be presented during the sessions of the Commission which are planned to be assembled at Sibiu (in 2012) and in Budapest (in 2014). A special conference is expected to take place as well in order to present the results of the Hungarian and Romanian researchers concerning the problems of the age of Enlightenment, especially those relating to the various interpretations of the Josephinist epoch (1780–1790).

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink során abból az alapelvből indultunk ki, hogy a modern identitás sokrétű problémájának aktualitása indokolttá teszi, hogy kialakulásának történelmi kontextusát új források bevonásával, elméletileg kellően megalapozott esettanulmányok útján elemezzük. Kutatásunkat ezért a „Másik megjelenítése és társadalmi konstrukciója” alcímmel is illethetnénk, mivel elsődleges jelentőséget tulajdonítunk az identitásépítő folyamatok multidiszciplináris jellegének, egyforma tekintettel a probléma irodalmi, néprajzi, történeti antropológiai és filozófiai megközelítésére. Projektünk összetettsége egyaránt le kívánta képezni az Eötvös Loránd Tudományegyetem Romanisztikai Intézete és a Magyar-Román Történész Vegyesbizottság tevékenységi körének komplexitását. Kutatómunkánk hasznos együttműködési fórum is volt a Vegyesbizottság magyar és román résztvevői számára. Kutatási eredményeinket ezért mutattuk be a Vegyesbizottság 2012-ben Nagyszebenben és 2014-ben Budapesten megrendezett ülésein.
Results in English
The actuality of the multifaceted problem of modern identity legitimizes the analysis of its historical context related to the exploration of new sources along with well-defined case studies based on theoretical considerations. The subtitle of this project could therefore be formulated as “the image of the Other and its social construction” for our project pays primary attention to the multidisciplinary character of the identity-building process involving investigations into its aspects of literature, folklore, historical anthropology and philosophy. The complexity of our project aims at reflecting the complexity of the activities of the Departure of Romanian Studies at Eötvös Loránd University (ELTE) as well as that of the Joint Comission of the Hungarian and Romanian Historians. The project could serve as a useful forum of cooperation for the participants of both parts of the Joint Commission, too. As a consequence, some of our results will be presented during the sessions of the Commission which are planned to be assembled at Sibiu (in 2012) and in Budapest (in 2014).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=85962
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lajtai László: École et nation dans la Hongrie d’avant 1848. Le discours national des manuels scolaires d’histoire hongroise dans un empire multiethnique, FALAIZE Benoit – HEIMBERG Charles – LOUBES Olivier (éds.): L’École et la Nation. Actes du séminaire scientifique international Lyon, Barcelone, Paris, 2010. ENS Éditions, 2013
Nagy Levente: Din istoria Catedrei de Limba şi Literatura Română de la Universitatea din Budapesta (1945-1956), Universitate şi politică: evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală: (secolele XIX-XXI), Irina NASTASĂ-MATEI, Laurenţiu VLAD, Bucureşti, 2014
Miskolczy Ambrus: A múlt megszelidítése. Eszmetörténet és historiográfiai határán, Budapest, Gondolat, 2014
Miskolczy Ambrus: Mircea Eliade megtérése a Vasgárdához, Forrás, 46. évf. 4. sz. 65–81, 2014
Miskolczy Ambrus: A jilavai börtönmészárlástól a legionárius lázadásig, Pro minoritate. 1. sz. 159–190, 2014
Miskolczy Ambrus: Cioran – Rousseau és Dosztojevszkij között, Holmi, 17. évf. 7. sz. 825–844, 2014
Miskolczy Ambrus: Modernitate şi religiozitate. Mit şi religie în Cantata profana sau taina fiilor metamorfozaţi în cerbi, Echilibriul între antiteze. Studii oferite profesorului Paul Cornea cu ocazia celei de 90-a aniversări. Szerk. Monica Spiridon, Mircea Anghelescu. Buc. 2014. 109–123., 2014
Miskolczy Ambrus: A múlt megszelidítése. Eszmetörténet és historiográfiai határán, Gondolat, Budapest, 2014
Miskolczy Ambrus: A szabadság ára. Archaizmus és modernizmus a magyar és román kulturális és politikai térben, ELTE Eötvös Kiadó, 2013
Miskolczy Ambrus: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében, Tarsoly Kiadó, 2013
Miskolczy Ambrus: On the Path to Romanticism: the Gypsies of the Enlightenment. The Ţiganiada (Gypsiada) or the reflection of the Gypsy image and sel image in Hungarian and Romanian literature, Lucidus Kiadó, 2012
Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig – Széphalomtól Turinig, Gondolat Kiadó, 2012
Nagy Levente: A holló, a gyűrű és a sárkány jegyében. Magyar, román és lengyel Corvinusok Drakulától Esterházy Pálig, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014
Nagy Levente: Inter Scyllam et Charybdim. L’histoire de la Chaire de Roumain de l’Université de Budapest (1945-1956), Analele Universităţii din Bucureşti seria Știinţe Politice, (XVI), 2014/1, 53-69 ISSN 1582-2486., 2014
Nagy Levente-Cioban, Florin: Brief History of the Romanian Philology Department of the “Eötvös Loránd” University in Budapest, Philologica Jassyensia, (VIII) 2012/2, 299–311., 2012
Miskolczy Ambrus-Hergyán Tibor-Nagy Levente (szerk.): Inter Scyllam et Charybdim. Identitásképző startégiák és a budapesti Román Tanszék története, ELTE, Eötvös Kiadó, 2015
Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain, Lucidus, Budapest, 2013
Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora – avagy mi legyen a fasiszta múlttal?, Gondolat, Budapest, 2014
Miskolczy Ambrus: Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében. I-III. köt. (a statisztikai táblákat készítette E. Varga Árpád, a bevezetést és a források magyarázatát írta Miskolczy Ambrus), Pro Print, Csíkszereda, 2013
Miskolczy Ambrus: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében, Tarsoly Kiadó, 2013
Miskolczy Ambrus: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII. század második felében, Tarsoly Kiadó, 2013
Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig – Széphalomtól Turinig, Gondolat Kiadó, 2012
Miskolczy Ambrus: Erdély népessége a 18. században (Források és értelmezések), Valóság, LV. évf. 6. sz. 10-27., 2012
Miskolczy Ambrus: A józsefi népszámlálás, a nemesi ellenállás és a Horea-felkelés, Századok, 146. évf. 6. sz. 1421-1450., 2012
Miskolczy Ambrus: „...igen, de...” Antiszemitizmus és történetírás Hunniában, 2000, 24. évf. szept. 9. sz. 11-25.; okt. 10. sz. 15-22., 2012
Lajtai László: Historizmus és nemzeti történelem az 1848 előtti magyar történetírásban. Néhány észrevétel Wenzel Gusztáv 1856-os historiográfiai tanulmánya fényében, Történeti Tanulmányok XIX. /A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa/ Debrecen, 61–75., 2012
Lajtai László: Entre préhistoire et avenir. Le discours national des premiers manuels scolaire d’histoire hongroise 1777–1848, Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 108 p., 2012
Miskolczy Ambrus: Modern mítoszok csapdáiban (Caragiale és Sebastian), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012
Nagy Levente: Concursul discursurilor. Catedra de Română de la Budapesta și discursul despre continuitatea daco-romană în perioda interbelică, Politici culturale și modele intelecuale în România, ed. de Lucian NĂSTASĂ, Dragoș SDROBIȘ, Editura Mega, Cluj-Napoca, 170-210, 2013
Miskolczy Ambrus: A pásztor bölcsessége. A bárányka útja Sovejától Párizsig és vissza: fejezetek 150 esztendő román eszmetörténetéből a romantikus nacionalizmustól napjainkig., Kolozsvár, Kriterion, 2013
Miskolczy Ambrus: 30. A szabadság ára. Archaizmus és modernizmus a magyar és román kulturális és politikai térben., Bp., Eötvös Kiadó, 2013. 217 l, 2013
Lajtai László: „Magyar nemzet vagyok”. Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa, Budapest, Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely, 648 p., 2013
Back »