An examination of triple borders in the south-western, south-eastern and north-eastern regions of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91112
Type NK
Principal investigator Balogh, Balázs
Title in Hungarian Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében
Title in English An examination of triple borders in the south-western, south-eastern and north-eastern regions of Hungary
Keywords in Hungarian nemzetközi kapcsolatok, identitás, kulturák egymásra hatása, határmenti gazdasági stratégiák, EU-s csatlakozás hatásai
Keywords in English international relations, identity, interaction of cultures, borderland economic strategies, the impacts of EU accession
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Participants Borbély, Sándor
Klamár, Zoltán
Mód, László Balázs
Murányi, Veronika
Szilágyi, Levente
Turai, Tünde
Starting date 2011-05-01
Closing date 2015-04-30
Funding (in million HUF) 3.344
FTE (full time equivalent) 6.40
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás Magyarország hármas határait vizsgálja: a határ menti régiókra és a határokon átnyúló kapcsolatokra összpontosít. Ezeken a területeken Magyarország háromféle határral rendelkezik, és így háromféleképpen tart kapcsolatot szomszédjaival: Magyarország kapcsolódása a korábbi EU-hoz, az ún. Nyugat-Európához; Magyarország kapcsolódása új EU tagállamokhoz; Magyarország kapcsolódása nem EU tagságú országokhoz. A történeti előzmény és a határ politikai jellege, mely ráadásul többször is változott az elmúlt évtizedekben, jelentős mértékben meghatározzák a kapcsolatok típusát, rétegzettségét és intenzitását. Azt nézzük meg, hogy a szomszédos régiók hogyan hatnak egymásra: milyen elvek hozzák közelebb őket egymáshoz, melyek távolító hatásúak, illetve milyen dinamikák mozgatják az egymásra hatásokat térben és időben.
A tervezett kutatás három dimenzióját elemzi a határ menti régiók kapcsolattartásának: (1) kulturális dimenzió: identitás, hagyományőrzés és -teremtés, oktatási intézmények, kulturális szervezetek, (2) társadalmi dimenzió: határok jellegének változásai (1989-es vasfüggöny, Schengeni határ, vízumliberalizáció) következtében átalakult/újraéledt/meglazult kapcsolatok, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák, valamint új közösségek, (3) gazdasági dimenzió: határ menti kereskedelem (formális és informális gazdaság, feketekereskedelem), gazdasági migráció, egyéb egyéni és közösségi stratégiák a határ menti lét lehetőségeinek kiaknázására gazdasági profitszerzés érdekében.
Summary
The planned research focuses on the triple borders of Hungary, on its border regions, and on the relations that reach across the borders. On this wide range, Hungary has three types of borders and thus maintains relationships with its neighbours in three ways: Hungary’s connection to the former EU, the so-called Western Europe, Hungary’s connection to new EU member states, Hungary’s connection to non-EU member states. The historical antecedents and the political nature of the border that, moreover, changed several times during the past decades, significantly define the type, stratification and intensity of the relations. We will investigate how the neighbouring regions affect each other: what principles bring them closer or alienate them to/from each other, and what dynamisms operate the interferences in time and space.
The projected research analyses three dimensions of keeping relations in the borderland regions: (1) within the cultural dimension the following issues will be highlighted: identity, creating and preserving traditions, educational institutions, cultural organisations, (2) in exploring the social dimension we will discuss the transformed/revitalized/loosened relations as result of the transformation of the character of the borders (the iron curtain of 1989, the Schengen border, visa liberalisation), as well as the movements of population, the new strategies for establishing relations, and the new communities, (3) in analysing the economic aspects, we focus on the following issues: borderland trade (formal and informal economy, black market traders), economic migration, other individual and communal strategies for exploring borderland existence in order to make profit.

 

Events of the project

 
2011-09-28 12:48:45
Résztvevők változása
Back »