Changes of modern state - Historical perspectives and answers to contemporary challenges  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91236
Type K
Principal investigator Takács, Péter
Title in Hungarian A modern állam változásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok
Title in English Changes of modern state - Historical perspectives and answers to contemporary challenges
Keywords in Hungarian állam, államelmélet, államtörténet, modern állam, hatalom, reprezentáció
Keywords in English state, theory of state, history of state, modern state, power, representation
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Public law
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Governance
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of State and Social Theory (National University of Public Service)
Participants Egedy, Gergely
Egresi, Katalin
Orosz, Ágnes
Rácz, Lajos
Sólyom, Péter
Szerletics, Antal
Tamás, András
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 0.000
FTE (full time equivalent) 7.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A modern állam az elmúlt négy-ötszáz év folyamán az európai társadalmak („a területi elzártságban élő népek”) egyik legfontosabb integrációs tényezője volt. Alapvető jelentőségű tehát annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az állam milyen történeti, szerkezeti és gondolati struktúrákat alakított ki e feladata ellátásához, azok miként változtak, s a globalizáció és a nemzetközi integráció felgyorsulásának elmúlt évtizedei folyamán milyen kihívásokkal kellett szembenéznie. A kutatás célja tehát a modern európai állam kialakulásának, változó társadalmi szerepének és szervezeti változásainak áttekintése; az elmúlt évszázadok történeti struktúrájának felvázolása, illetve az államfejlődés jelenkori kihívásaira adott válaszok elméleti összegzése.

A kutatás fő területei a következők:

A. Az állam társadalmi szerepének változásai;
B. ennek megragadása az államelméletben;
C. az államfejlődés történeti struktúráinak, modelljeinek befolyása a nemzetközi integrációkba olvadó államokra;
D. a hatalom és a politikai képviselet szimbólumai, valamint a politika és az állam szimbolikus reprezentációja és azok fő tendenciái; valamint
E. az alkotmányjogi és egyéb speciális források és dokumentumok összegyűjtése s részleges publikálása, valamint a kutatás államelméleti szakbibliográfiákkal való kiegészítése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett kutatás a modern európai állam történeti meghatározottságára, jelenkori helyzetére és annak elméleti reflexiójára koncentrál. Alapkérdése: hogyan változtak az újkori államok szervezeti és működésbeli struktúrái, eszmei alapjai (például a szuverenitás, a jogállamiság és a hatalommegosztás tana terén), s milyen válaszokat adott az állam a mába átnyúló XX. századi fejlődés által felvetett problémákra? Kiinduló hipotézisünk, hogy a modern állam hosszú távon adott kereteket az újkori társadalmak számára, s az évszázadok folyamán megtapasztalt változásai egy folyamatos adaptáció eredményei voltak. Ennek folyománya, hogy a mai, vál-tozó körülményekre adandó válaszai a történetileg kialakult struktúrák, vagy azok egyes elemeinek megőrzése mellett fognak-e megszületni? További kérdés: miként viszonyultak – s jelenleg is: miként viszonyulnak – egymáshoz az állam alkotmányos és igazgatási struktúrái, történelmi meghatározottak-e ezek a struktúrák, s ha igen, mennyiben és miként? Végül: mi-ként jelenik meg – miként reprezentálódik – a modern állam a különböző szellemi és kulturális „terekben”, polgárai előtt?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentősége az állam szerepével kapcsolatos bizonytalanság eloszlatásának lehetősége. Abból a tényből, hogy a modern államok folyamatosan változtak (szinte évszázadonként új válaszokat adtak a felvetődő kérdésekre, miközben megőrizték történetileg kialakult struktúráikat is), arra következtethetünk, hogy hatékonyan szembe fognak nézni a mai integrációs nehézségekkel is. A kutatás ennek történeti-strukturális és elméleti-eszmei feltételeit kívánja számba venni. A társadalmi hasznosíthatóság egy további eleme a következő: a résztvevő államok történetileg kialakult struktúrákkal, államelméleti hagyományokkal és alkotmányos gyakorlattal léptek be az Európai Unióba. A kutatás eredményeként feltárulhat az organikus folyamat is, amely alapul szolgált az európai államok egységesüléséhez. Végül, a kutatás eredményeként tudatosabban tekinthetünk arra a módra, ahogyan az államok szimbolikusan reprezentálják önmagukat polgáraik számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az európai történelem meghatározott korszakában az államok döntően befolyásolták a társadalmi fejlődést. A kutatás azzal foglalkozik, hogy a folyamatnak melyek voltak korábban a főbb tényezői, s hogy ezek milyen következményekkel (etnikum, nép, nemzet, vallás, a jog kultúraközvetítő szerepe) járnak a mára nézve. A kutatás tárgyalja az államra vonatkozó elméleteket és ezek fejlődését is. Ennek kapcsán hangsúlyt helyez az államisággal összefüggő eszmék változására is, különösen a szuverenitás, a hatalommegosztás és a jogállamiság kérdéseit kívánja elemezni. A kutatás egyik fő kérdése, hogy miként változtak azok a feladatok, amelyeket az államok a társadalom irányában elláttak, amelynek keretén belül a kutatásnak számot kell vetnie az állam szociális szerepével is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The modern state was one of the most important integrating factors of European societies (‘peoples living in territorial isolation’) during the last four or five hundred years. Thus, it is fundamentally important to examine the historical, structural and phenomenological patterns that states have created to fulfill their integrative function, including the way these structures have changed and the challenges they had to face in the last decades as a result of globalisation and international integration. The aim of the research is to provide an overview of the formation, evolution and changing social function of the modern European state. This shall include the exploration of the past historical structures and a summary of the theoretical answers that emerged with respect to the contemporary challenges of state-development.

The main fields of the proposed research are the following:

A. Changes in the state’s social function
B. Its representation in the theory of state
C. The influence of the historic structures and models of state-development on the international integration of states
D. Symbols of power and political representation; the symbolic representation of politics and the state and its main tendencies
E. Collection and partial publication of constitutional documents and other special sources; supplementing the research with bibliographies in the field of the theory of state.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The proposed research focuses on the historical development and present-day situation of the modern European state from a predominantly theoretical perspective. Our basic research question is the following: how did the modern state’s organizational and functional structures and ideological (intellectual) foundations (e.g. doctrines of sovereignty, rule of law and separation of powers) change and what responses did it give to the emerging challenges during the 20th Century? Our starting hypothesis is that the modern state provided a long-time structural framework for modern societies and its evolution had been a result of contionous adaptation. Thus, the answers that the contemporary state provides will be born alongside with the preservation of historically formed structures. A further research question concerns the past and present relation between the state’s constitutional and administrative structures, whether these are historically determined, and if yes, how and to what extent? Finally, our research also addresses the question the way modern states are represented before their citizens in various intellectual and cultural spaces.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The significance of the research lies in the possibility of clarifying the incertainties related to the role of the modern state. From the fact that states have continously changed (almost in each century, they adopted new answers for emerging challenges, while preserving their historical structures), it is possible to draw the tentative conclusion that they will successfully face present challenges of integration as well. The research aims to enumerate the historical-structural and theoretical-ideological conditions of this progress. An additional social contribution of our research is that it may uncover the organic process which provided a common basis for the integration of European states. Finally, we also aim to gain a better understanding about the way states symbolically represent themselves towards their citizens.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

States have significantly influenced social progress during certain periods of European history. The research aims to uncover the main elements and the present consequences of this process. It also discusses theories related to the state and their evolution. Relatedly, the research also focuses on the change of ideas of statehood with special attention to the concepts of sovereignty, separation of powers and the rule of law. An additional question is how the state’s social functions have evolved during the course of modern history – thus, our research also aims to investigate the social role of the modern state.
Back »