A Balkán-Anatólia kapcsolatok hatása a régió talajfaunájának kialakulására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100369
típus K
Vezető kutató Csuzdi Csaba
magyar cím A Balkán-Anatólia kapcsolatok hatása a régió talajfaunájának kialakulására
Angol cím The impact of the Balkan-Anatolia connections in shaping the region's soil fauna
magyar kulcsszavak talajfauna, Kelet-mediterrán, taxomómia, biogeográfia
angol kulcsszavak soil fauna, East Mediterranean, taxonomy, biogeography
megadott besorolás
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Állatrendszertan
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Állattár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Dányi László
Kaydan Mehmet Bora
Kontschán Jenő
Mahunka Sándor
Murányi Dávid
Szederjesi Tímea
Ujvári Zsolt
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 27.104
FTE (kutatóév egyenérték) 10.63
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára.
.
A Balkán-félsziget Európa egyik legfontosabb biodiverzitás ‘hotspot’-ja; számos faj számára szolgált refúgiumként a Quaterner jégkorszak idején, melyek közül a vagilisak a posztglaciális periódusban innen kiindulva kolonizálhatták az északi területeket. Azonban ez a fajta dinamika a talajfaunára – legalábbis annak jelentős részre – nem jellemző, így félrevezető lehet ezen fajok jelenlegi elterjedésének a posztglaciális migrációs dinamikával történő értelmezése. Egy kiváló példa erre a transzégei elterjedési típus, mely emlékeztet ugyan a pontomediterrán elterjedési típusra, azonban ez előbbi esetén a tipikusan mediterrán vidékekről az adott faj hiányzik. A két elterjedési típus közti hasonlóság csak látszólagos, mivel a kialakulásuk hátterében álló folyamatok egészen különbözőek lehetnek. A transzégei típusú elterjedés feltehetően a Kelet-Mediterráneum meglehetősen bonyolult lemeztektonikai történetével kapcsolatos. Sajnos azonban mind a Balkán, mind Kis-Ázsia talajfaunája rendkívül alulkutatott ahhoz, hogy általános érvényű megállapításokat tehessünk. Ezért jelen kutatásunk elsősorban az e területeken előforduló talajfauna (ill. annak egyes fontosabb csoportjai) biodiverzitásának feltárását célozza. Kutatásaink két fő irányra összpontosulnak. Egyrészt a csaknem teljesen ismeretlen területek talajfaunájának taxonómiai feltárása és leírása, másrészt a Kelet Mediterráneum tektonikai története és a fauna, ill. a jellegzetes elterjedési mintázatok kialakulása közötti kapcsolatok értelmezése

Mi a kutatás alapkérdése?

A Kelet-Mediterráneumra meglehetősen dinamikus lemeztektonikai történet jellemző, számos, különböző eredetű mikrolemez összeolvadásából származik. A főként kis mozgékonyságú, helytülő életmódot folytató állatokból összetevődő talajfauna kiválóan alkalmas annak megállapítására, hogy fajaik jelen elterjedési mintázatai a terület tektonikai történetéhez, vagy a Quaterner jégkorszak utáni posztglaciális migrációhoz köthetőek-e. Sajnos azonban a Kelet-Mediterráneum talaj-biodiverzitása alig ismert, ezért legfontosabb céljaink egyike az e területeken élő, egyes talajállat csoportok faunájának feltárása. Hipotézisünk szerint a Kelet-Mediterráneum komplex geológiai története számos, az ősi biótát érintő vikariáns szeparációs és/vagy diszperziós esemény létrejöttét segítette elő. Ezen geológiai folyamatok a talajfauna különböző diszperziós kepeséggel ill. speciációs rátával rendelkező tagjait különbözőképp érinthették s így egymástól eltérő elterjedési mintázatokat hozhattak létre.

Mi a kutatás jelentősége?

Kutatásunk jelentősége elsősorban a Kelet-Mediterráneumban előforduló, egyes talajfauna csoportok biodiverzitásának feltárásában, valamint a fajok mai elterjedési mintázata és a tektonikai események közötti kapcsolatok tisztázásában rejlik. Eredményeink többek között segítséget nyújthatnak a klímaváltozás által előidézett área-dinamika megértéséhez, és legfőképp, kiegészítik a Kelet-Mediterráneum talajfaunájával kapcsolatos, meglehetősen hiányos ismereteinket.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára.

A talajfauna rendkívül fontos szerepet játszik a biológiai, kémiai tulajdonságának kialakításában és termőképességük fenntartásában. Nem véletlenül, a fauna egyes tagjait (pl. földigiliszták) talajmérnök szervezeteknek is hívják. Ezen állatcsoportok jelentőségük ellenére mind taxonómiai, mind biogeográfiai értelemben alig ismertek, s vannak olyan területek, amelyek ma is fehér foltnak tekinthetőek. Kutatásaink során egy ilyen „fehér foltnak” tekinthető régió a Kelet Mediterráneum talajfaunáját kívánjuk feltárni. Ez a terület több szempontból is fontos, különösen azért, mert az egyik jégkorszaki refúgiumként szolgált ahonnan kiindulva egyes csoportok egészen a Kárpát-medencéig vagy még északabbra is eljutottak. A talaj fauna feltehetően nem vett részt ebben a posztglaciális szétterjedésben, azonban ezen taxonok között is találunk Kelet Mediterrán kapcsolatokkal rendelkező fajokat (un. transzégei elterjedési típus). A tervezett kutatások segítenek megérteni ennek a speciális elterjedésnek a kialakulását, s ezáltal általánosabban is a talajfauna faunagenezisének folyamatát.
angol összefoglaló
Summary of proposed research including key goals for scientifically qualified assessors.

The Balkan Peninsula is one of the most important biodiversity hotspots in Europe and in the Quaternary served as one of the main refuge areas from where the vagile species could have colonized the northern regions. However this dynamics did not apply to the soil fauna (or not to all of them) therefore direct use the postglacial migration theory in interpretation of the present day distributions of soil animals can be misleading. An excellent example of this is the Transaegean distribution which superficially resembles the Pontomediterranean chorotype however in this case the typical Mediterranean regions are not populated. Surely this is only an apparent similarity and the underlying processes leading to this area form are completely different and most probably connected to the rather complicated tectonic history of the East Mediterranean region. Unfortunately the soil fauna of the Balkan and even more Asia Minor are quite poorly studied to draw a general conclusion, therefore our presently proposed researches aim to explore the biodiversity of selected soil fauna components in the Balkan and Asia Minor. Our goals are two fold: first, to taxonomically describe and document the diversity of the soil fauna in an almost unexplored region; second, to clear the role of the very dynamic tectonic history of the Balkan and Asia Minor in the origin of the soil fauna and its special distribution patterns.

What is your research question?

The East Mediterranean possesses a very dynamic tectonic history. It is an amalgamation of several different microplates with different origin. The soil fauna containing mostly sedentary animals is an excellent group to test whether the present distribution patterns are connected the tectonic history of the investigated region or are mainly of Quaternary origin. Unfortunately the soil biodiversity in the East Mediterranean is scarcely known therefore the one of the major goals of our proposal is to explore the biodiversity of selected pedofauna groups in these poorly studied regions. We hypothesize that the complex geological history of the East Mediterranean repeatedly caused numerous vicariant separation and/or dispersal events of the ancestral biota. These processes would have produced different distribution patterns in the Eastern Mediterranean and adjoining areas depending on the dispersal ability and speciation rate of the taxa.

What is the significance of your research?

The significance of our research is to explore the biodiversity of selected soil fauna groups in the East Mediterranean region and answer the question how the palaeohistoric events affected the present day distribution patterns. This knowledge, among others, helps to understand for example the area dynamisms what the climate changes might provoke but most importantly fill the gap in our knowledge on the soil fauna of the East Mediterranean.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kimutattuk, hogy a problematikus észak-amerikai, balkáni, anatóliai elterjedést mutató Bimastos sensu lato nem polifiletikus. A Bimastos sensu stricto az Eisenoides nemmel együtt egy jól támogatott észak-amerikai kláduszt alkot, míg a korábban szinonímnek tekintett Spermophorodrilus és Healyella nemek a Dendrobaena fajokkal mutatnak rokonságot. A balkáni elterjedésű Spermophorodrilus fajok az anatóliai Healyella fajokkal alkotnak egy közepes támogatottságú testvércsoportot, melyek mintegy 12,7 millió évvel ezelőtt válhattak szét egymástól. Ez az időszak egybe esik a hajdani Égei kontinens északi és déli részre történő szétválásával. A Dendrobaena byblica fajcsoport és közel-rokon fajainak filogenetikai analízise során két jól elváló kláduszt sikerült kimutatnunk. Az egyikbe erősen pigmentált közepes méretű balkáni és közép-európai elterjedésű fajok tartoznak melyeket korábban a Fitzingeria nembe soroltak, illetve azonosnak tartottak a D. byblica fajjal. A másik kláduszt a balkáni-anatóliai elterjedésű kistermetű byblica formál alkotják. A D. byblica sensu stricto faj főbb kládjainak szétválása jól korrelál a régió föbb tektonikai eseményeivel mint pl. a Levantei régió kapcsolódása a déli égeidákhoz, illetve a Torosz hg. kiemelkedése., azonban több esetben recens széthurcolásra mutató nyomokat is találtunk. A Trachytes nem fajainak filogenetikai analízise szintén a régió faunájának komplex, vikariáns események és diszperzió révén történő kialakulását erősítette meg.
kutatási eredmények (angolul)
We have shown that the Bimastos s. lato genus which had an enigmatic N. American-Balkanic-Anatolian distribution, is polyphyletic. The genus Bimastos s. stricto together with Eisenoides forms a well supported North American clade, and its former synonyms the Balkanic Spermophorodrilus and Anatolian Healyella form together a moderately supported Balcanic-Anatolian clade. The split of the two subclades dates back to the middle Serravallian (12.7 Mya) which corresponds well with the brake-up of the former Aegeid landmass to Northern and Southern Aegeids. Phylogenetic analysis of the D. byblica species group and the allied species resulted in discovery of two deeply diverged clades. The first consists of the Central European Fitzingeria and D. byblica specimens rendering the genus Fiztingeria polyphyletic and proving, that the Central-European specimens formerly classified as D. byblica represents new still udescribed species. The second clade is comprised of the small bodied Balcanic-Anatolian D. byblica s. str. specimens. The split of the main subclades of this second clade corresponds well with the tectonic events of the region (e.g. amalgamation of the Levant and Anatolia, uplifting the Taurus Mts. etc.). However, in several cases the recent introdictions cannot be ruled out. Phylogenetic analysis of the Trachytes species resulted in the same conclusion; the origin of the local fauna is rather complex owing to the different vicariant and dispersal events.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100369
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szederjesi, T. & Csuzdi, Cs.: New and little known earthworm species from Greece (Oligochaeta: Lumbricidae, Acanthodrilidae), Zootaxa, 3304:25-42., 2012
Szederjesi, T. & Csuzdi, Cs.: New earthworm species and records from Albania (Oligochaeta, Lumbricidae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 58(3): 259-274, 2012
Kontschán, J. & Hajizadeh, J.: First record of the family Macrodinychidae Hirschmann, 1975 (Acari: Uropodina) from Iran, Persian Journal of Acarology, 2(1): 189−193., 2013
Szederjesi, T., Pavlíček, T. & Csuzdi, Cs.: New earthworm species from Jordan (Oligochaeta, Lumbricidae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 59(4): 391-400., 2013
Szederjesi, T.: Allolobophora ruzsai sp. n., a new earthworm species and new records from Montenegro (Oligochaeta: Lumbricidae), North-Western Journal of Zoology, 10(1):48-52., 2014
Kontschán, J.: Uropodina mites of the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata), Opuscula Zoologica Budapest, 44(suppl. 1): 97-131., 2013
Kontschán, J.: First recorded Phytoseiidae mi tes (Acari, Mesostigmata) from Albania, Opuscula Zoologica Budpaest, 44(suppl. 1): 133-137., 2013
Szederjesi, T.: New earthworm records from the former Yugoslav countries (Oligochaeta, Lumbricidae), Opuscula Zoologica Budapest, 44(1): 61-76., 2013
Szederjesi, T.: New earthworm record s from Bulgaria (Oligochaeta, Lumbricidae), Opuscula Zoologica Budapest, 44(1): 77-83., 2013
Kontschán, J.: Notes on the morphology and the Romanian distribution of Uroobovella hungarica Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1962 (Acari: Uropodina)., Opuscula Zoologica Budapest, 44(1): 91-95., 2013
Ujvári, Zs.: Zerconella (Zerconella) balkanica sp. nov., a new species of Zerconidae (Acari: Mesostigmata) from central Albania, Turkish Journal of Zoology, 37: 669-675., 2013
Murányi, D. @ Kovács, T.: Contribution to the Odonata fauna of Albania and Montenegro., Folia historico-naturalia Musei Matraensis 37: 29–41., 2013
Kovács, T. & Murányi, D.: Larval data of Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) from the Balkan Peninsula, with contributions to its biology (Odonata: Aeshnidae)., Folia historico-naturalia Musei Matraensis 37: 21–28., 2013
Szederjesi, T., Pavlícek, T., Coskun, Y. & Csuzdi Cs.: New earthworm records from Turkey, with description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa in press, 2014
Ujvári, zs.: Two new species of Prozercon Sellnick, 1943 (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) from Bulgaria, International Journal of Acarology, 39:263-271., 2013
Ujvári, Zs., Moradian, H. & Ostovan. H.: Prozercon iranensis sp. n., a new species of Zerconidae (Acari: Mesostigmata) from Iran, Zoology in the Middle East, 2013
Szederjesi, T.: Allolobophora ruzsai sp. n., a new earthworm species and new records from Montenegro (Oligochaeta: Lumbricidae), North-Western Journal of Zoology, 10(1):48-52., 2014
Szederjesi, T., Pop, V.V. & Csuzdi Cs.: NEW AND LITTLE KNOWN EARTHWORM SPECIES FROM PERIPHERAL AREAS OF THE ROMANIAN CARPATHIANS (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE), Acta Zool Acad Sci H. 60:85-107., 2014
Szederjesi, T. Pavlícek, T, Coskun, Y. & Csuzdi, Cs.: New earthworm records from Turkey, with description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa 3764:555-570., 2014
Szederjesi, T., Pavlícek, T. Latif, R. & Csuzdi, Cs.: Review of the Eisenia muganiensis (Michaelsen, 1910) species group with description of two new species (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa 3884:282-288., 2014
Murányi, D., Gamboa, M. & Orczi, K.M.: Zwicknia gen. n., a new genus for the Capnia bifrons species group, with descriptions of three new species based on morphology, drumming signals and molecular genetics, a, Zootaxa 3812:1-82., 2014
Murányi, D., Kovács, T. & Orci K.M.: New country records and further data to the stonefl y (Plecoptera) fauna of southeast Macedonia, Ecologica Montenegrina 1(2):64-77., 2014
Kontschán, J. & Tóbiás, I.: MEGFIGYELHETŐEK-E KRIPTIKUS FAJOK A SZÉLES ELTERJEDÉSŰ BRYOBIA KISSOPHILA EYNDHOVEN, 1955 FAJNÁL (ACARI: TETRANYCHIDAE)?, 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2014
Szederjesi, T., Angyal, D., BAlázs, G. & Dányi, L.: Remarks on the earthworm genus Helodrilus Hoffmeister, 1845 with new epigean and subterranean reco rds (Oligochaeta, Lumbricidae), Opuscula Zoologica, Budapest 45(2):181-188, 2014
Kontschán, J.: First record of Dinychus bincheaecarinatus Hirschmann, Wagrowska-Adamczyk & Zirngiebl-Nicol in Romania: Notes on the morphology and taxonomy and a contribution to the Din, North-Western Journal of Zoology, 11:86-91., 2015
Kontschán, J. & Seeman, O.D.: Rediscovery and redescription of the type species of Myrmozercon, Myrmozercon brevipes Berlese, 1902 (Acari: Mesostigmata: Laelapidae), Acarologia 55(1): 19–31, 2015
Ács, A. & Kontschán, J.: Contribution to the Veigaiidae Oudemans, 1939 fauna of the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata), Opuscula Zoologica (Budapest), 46: 121-131, 2015
Kontschám, J.: First record of three mite species (Acari) in Greece collected on commercial bumblebee (Hymenoptera: Apidae: Bombus terrestris Linnaeus, 1758), Ecologica Montenegrina 2: 158-161., 2015
Szederjesi, T.: New earthworm records from various parts of Greece (Oligochaeta: Lumbricidae, Acanthodrilidae, Megascolecidae, Ocnerodrilidae), Opuscula Zoologica (Budapest), 46: 143-152., 2015
Szederjesi, T. & Csuzdi, Cs.: A new earthworm species and new records from Albania with remarks on the molecular phylogenetic relationships of the Eisenia species of the Balkan Peninsula (Oligochaeta, North-West Journal of Zoology, 11: 110-116, 2015
Szederjesi, T.: Remarks on the Dendrobaena byblica (Rosa, 1893) species complex (Oligochaeta, Lumbricidae), Abstracts of 13th Central European Workshop on Soil Zoology.Ceske Budejovice, p. 49., 2015
Tuf, I.H. & Dányi, L.: True identity of Folkmanovius paralellus Dobroruka (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae), Zootaxa, 4058 (3): 444–450., 2015
Murányi, D.: First record of the genus Graecophalangium Roewer, 1923 (Opiliones: Phalangiidae) from Albania, with redescription of G. militare (C.L. Koch, 1839), Ecologica Montenegrina, 4: 4-13., 2015
Szederjesi, T.: Earthworms of Crete (Oligochaeta: Lumbricidae, Acanthodrilidae): new records, remarks and biogeographical review., North-Western Journal of Zoology , 13:e161803, 2016
Szederjesi, T., Pavlíček, T. & Csuzdi, Cs.: Description of the first endemic earthworm species from Cyprus (Oligochaeta: Lumbricidae), Zoology in the Middle East, 62: 158-163., 2016
Szederjesi, T., Pop, V.V., Márton, O., Krízsik, V. & Csuzdi, Cs.: The Allolobophora sturanyi species group revisited: Integrated taxonomy and new taxa (Clitellata: Megadrili), Opuscula Zoologica, Budapest 47: 87-92., 2016
Ács, A., Sutál, A. & Kontschán, J.: New records of macrochelid mites and description of a new phoretic species (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) from Greece, Acarologia, 56(1): 63-71., 2016
Dányi, L: Contribution to the Chilopoda fauna of Sălaj (Romania), Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele Vieţii (Life Science Series), 25(4): 241–244., 2015
Dányi, L.: Collembola from Sălaj (Romania)., Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele Vieţii (Life Science Series), 25(4): 245–249., 2015
Dányi, L. & Tuf, I.H.: Out of Africa: The first introduced African geophilomorph centipede record from a European greenhouse (Chilopoda: Geophilidae), Zootaxa, 4067(5): 585–588., 2016
Bonato, L., Bortolin, F., Drago, L., Orlando, M., Dányi, L.: Evolution of Strigamia centipedes (Chilopoda): a first molecular assessment of phylogeny and divergence times., Zoologica Scripta, in press, 2017
Csuzdi, CS., Chang, Ch-H., Pavlícek, T., Szederjesi, T., Esopi, D., Szlávecz, Sz.: Molecular Phylogeny and Taxonomy Indicated a Well-Supported North American Lumbricidae Clade Including Allolobophoridella Mršić, 1990 and Dendrodrilus Omodeo, 1956 as Synonyms of Bimastos Moore, 1893 (Clitellata: Megadrili), PlosOne, in press, 2017
Murányi, D. Vincon, G.: A new species of Leuctra from Turkey, and notes on Anatolian Rhabdiopteryx (Plecoptera: Leuctridae & Taeniopterygidae)., Zootaxa, in press, 2017
Kaydan, M.B., Konczné Benedicty, Zs., Kiss, B. & Szita, É.: A survey of scale insects in soil samples from Europe (Hemiptera, Coccomorpha), ZooKeys, 565: 1-28., 2016

 

Projekt eseményei

 
2014-07-20 23:34:22
Résztvevők változása
2013-01-28 13:26:25
Résztvevők változása
vissza »