A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945-1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100496
típus K
Vezető kutató Németh András
magyar cím A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945-1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok
Angol cím The History of Hungarian Science of Education in the Light of Professional Journals (1945–1989) - scientific communication, professional discourse
magyar kulcsszavak neveléstudomány, diskurzusok, szakmai kommunikáció
angol kulcsszavak science of education, discourses, scientific communication
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Baska Gabriella
Biró Zsuzsanna Hanna
Golnhofer Erzsébet
Hegedűs Judit
Meda Perla
Pap Katalin Tünde
Pukánszky Béla
Sáska Géza
Szabó Zoltán András
Szabolcs Éva
Varga Kornél
projekt kezdete 2012-02-01
projekt vége 2016-04-30
aktuális összeg (MFt) 21.043
FTE (kutatóév egyenérték) 11.47
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az empirikus módszerekre alapozódó kvalitatív kutatás a magyar neveléstudomány tudományos kommunikációjának változásait vizsgálja az 1945 és 1989 között. A kutatás a hazai neveléstudomány-történeti kutatások terén témáját, valamint kutatásmetodikai eljárásait tekintve egyaránt úttörő jellegűnek számít: Két fázisra – 1) SPSS adatbázis segítségével kollektív biográfiai ill. bibliográfiai elemzésekre, valamint 2) arra épülő számítógépes tartalomelemzésekre – tagolódó társadalomtörténeti orientációjú, diskurzuselemzés. Az alkalmazandó kollektív biográfiai kutatás valamint szövegelemzések összekapcsolásával lehetőség nyílik a tudomány fejlődésének olyan rejtett társadalomtörténeti komponenseinek feltárására, mint például az elitrekrutáció, a tudomány intézményesülés folyamatai, szakmai diskurzusainak jellemzői, fontosabb referenciacsoportjainak, uralkodó tudományos paradigmáinak és ideológiáinak, szaktudományos kommunikációjának jellegzetességei stb.

A kutatás eredményei tudományos konferenciákon tartott előadásokban, szakmai folyóiratokban közölt részpublikációkban, valamint egy záró tanulmánykötetben összegződnek. A vizsgálat tárgyát képező pedagógiai és nem pedagógiai folyóiratok szerzőinek prozopográfiai adatait, publikációit tartalmazó SPSS adatbázis, továbbá az egyes mintaévekre vonatkozó digitális szövegkorpusz interneten is elérhető lesz. A megvalósulás kockázata, hogy nem tervezhetők meg teljes biztonsággal a szövegek digitalizálásának lehetőségei.
angol összefoglaló
Grounded on empirical methods, this qualitative research aims to study changes that took place in the scientific communication of the Hungarian pedagogy in the period between 1945 and 1989. The research is innovative in the field of Hungarian pedagogical researches in respect of both of its topic and its research methodological procedures: it is a social history oriented discourse analysis built on two phases–(1) biographical and bibliographical analyses performed with the help of the SPSS database; and (2) a computational content analysis built on phase 1. By linking text analyses and the collective biographical research to be applied, we have the opportunity to explore the hidden social historical components of the discipline’s development, such as elite recruitment, various processes of the discipline’s institutionalisation, the nature of its professional discourses, and characteristics of its major reference groups, its dominant scientific paradigms and ideologies, as well as its scientific communication.

Results of the research will be presented in the form of lectures given in scientific conferences, partial publications in professional journals, and a concluding volume of studies. An SPSS database containing the prosopographical data and publication lists of the authors of the pedagogical and non-pedagogical journals to be studied will be available on the Internet, together with the digital text corpus of each sample year. Realisation of the project, however, can be threatened because the conditions of text digitalization cannot be planned with absolute certainty.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2012-215 között megvalósuló neveléstudomány tudománytörténeti kutatás témájában, továbbá – különböző pedagógia-, illetve társadalomtörténeti szempontok komplex egységének megragadására törekvő – megközelítésmódjában is újszerű kezdeményezés. Elméleti kereteit a széles körben használt, Stichweh által kidolgozott diszciplína fogalom szovjet típusú tudományfejlődésre adaptált rendszerdimenziói, kiemelten annak kommunikációs vetületei, továbbá Bourdieu tudományos mezőelmélete alkotják. A kvantitatív és kvalitatív kutatási eszköztár – gazdag levéltári, könyvészeti, illetve folyóiratanyagra épül. Egyrészt feltárja a magyar szocialista neveléstudomány diszciplínaszerkezetének (az aktorok tevékenysége, a korszak ideál-tipikus intézményi keretei, tudományos utánpótlás rekrutációja) a Rákosi korszakban és a Kádár korszak első szakaszában bekövetkező változásait. Másrészt egy empirikus részkutatás keretében annak kommunikációs terét, a neveléstudományi diskurzusok szereplőit, a folyóirat-publikációk jellemzőit vizsgálta. A számítógéppel támogatott tartalomelemzés empirikus hátterét három adatbázis (egy 4 ezer személyt és azok prozopográfiai adatait tartalmazó szerzői és két, összesen 16 ezer szövegből felépített bibliográfiai adattár), továbbá egy ezekre alapozódó szövegkorpusz jelentette. A kutatás eredményeit közel 60 közlemény (konferencia előadás, folyóirat publikáció, részmonográfia), továbbá a Gondolat Kiadónál megjelenő két tanulmánykötet összegzi.
kutatási eredmények (angolul)
The theme and the integrated (pedagogical and social historical) viewpoint made this historical educational science research project a novel initiative between 2012 and 2015. Besides Bourdieu’s field theory, its theoretical background based on Stichweh’s well known discipline concept, which was adapted to the Soviet-type scientific development. The quantitative and qualitative toolkit of the research based on rich archival, bibliographical and periodical materials. On the one hand, the research explored the changes in the discipline structure of Hungarian socialist educational science (activity of the actors, idealtypical institutional frames of the period, scientific recruitment) in the Rákosi era and in the first period of the Kádár era. On the other hand, an empirical research examined the communication’s features, the actors of the educational science’s discourses and the pecularities of the publications in professional journals. The empirical computer aided content analysis based on three databases (one prosopographical with around 4,000 thousand actors and two bibliographical with around 16,000 thousand texts), and on the related text corpus. The results of the research were shared in almost 60 publications (conference presentations, articles, monographies), and summed up by two volumes of essays at the Gondolat Publishers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100496
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna: A neveléstudományi kommunikáció kutatása – elméleti keretek, módszertani megoldások, Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970), 2014
Szabolcs Éva - Golnhofer Erzsébet:: A kommunikációs háló feltárásának lehetőségei és korlátai a neveléstörténeti kutatásokban, Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970) TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM,, 2014
Szabó Zoltán András:: Hálózatelméleti megközelítések a magyar neveléstudomány kommunikációs sajátosságainak feltárásában ., Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970) TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM., 2014
Varga Kornél:: A számítógépes tartalomelemzés lehetőségei a neveléstudományi kommunikáció kutatásában, Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970),, 2014
Biró Zsuzsanna Hanna: A neveléstudományi kommunikáció (elit-) tagjai 1945 előtt és után., Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970), 2014
Sáska Géza: Impact of Soviet Union on Educational Policies of Communist Countries in the 1950s: an Analysis of Hun-garian Official Pamphle, Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2015
Szabolcs Éva - Golnhofer Erzsébet:: The emergence of a career in educational science: the case of György Ágoston, Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2015
Szabó Zoltán András: Legal regulation of scientific qualifications before and after 1945: a comparative analysis, Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2014
Imre Garai & Andrea Nagy & Beáta Balog: Hungarian pedagogy in science policy and universities’ institutions be-tween 1949 and 1957., Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2015
Biró Zsuzsanna Hanna: Strukturwandel im Kommunikationsfeld der ungarischen Erziehungswissenschaft vor und nach 1945, Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2015
Baska Gabriella - Szűcs Katalin:: Ritual Elements in the Press Propaganda of Educational Papers in the 1950-ies in Hungary., Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe, 2015
Baska Gabriella: Rituális elemek a Rákosi-korszak pedagógiai sajtójának propaganda szövegeiben, Baska Gabriella - Hegedűs Judit (szerk.) Égi iskolák, földi műhelyek. ELTE PPk, Budapest., 2015
Garai Imre - Németh András - Szabó Zoltán András (szerk.):: Neveléstudomány, pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában., Gondolat Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt), 2016
Garai Imre: A magyar felsőoktatás strukturális átalakítási és államosítási kísérletei az 1949–1953 közötti időszakban, In. Garai I. - Németh A. - Szabó Z. A. (szerk): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Gondolat Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt), 2016
Sáska Géza: Az oktatási rendszer reformja és a kommunista identitáspolitika, In. Garai I. - Németh A. - Szabó Z. A. (szerk): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Gondolat Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt), 2016
Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek és kognitív tartalmainak változásai a 20. század második felében., In. Garai I. - Németh A. Szabó Z.A. (szerk.): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Gondolat Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt),, 2016
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Az 1945 utáni korszak neveléstudományának kutatása: Kutatásmetodológiai megfontolások a személyes dokumentumok forrásértékéről, In. Garai I. - Németh A. Szabó Z.A. (szerk.): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Gondolat Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt), 2016
Balog Beáta - Nagy Andrea: A neveléstudomány helyzete az 1949-1957 közötti időszakban személyi ügyek és háttérintézmények tükrében, Garai I. - Németh A. - Szabó Z. A. (szerk): Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016
Szabó Zoltán András: Hálózat – tudomány – történet. Szakirodalmi áttekintés és módszertani javaslatok a magyar neveléstudomány 1945 és 1989 közötti kommunikációs sajátosságainak feltárásához, Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó,, 2015
Garai Imre: Tudománypolitika és felsőoktatás Magyarországon, 1948–1951, In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 165-176., 2015
Sáska Géza: A neveléstudományi elit viszonya a politikai marxizmushoz az ötvenes években., In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 177-212., 2015
Szabolcs Éva - Golnhofer Erzsébet: A kommunikációs háló feltárásának lehetőségei és korlátai a neveléstörténeti kutatásokban. Lázár György esete 1945–1956, In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó,213-224., 2015
Szabolcs Éva: INTÉZMÉNYESÜLÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNY 50-60-AS ÉVEIBEN (szimpózium), ONK XV. Tarlami összefoglaló. Óbudai Egyetem, Budapest, 2015
Balog Beáta - Garai Imre - Nagy Andrea: Neveléstudomány a tudománypolitikai erőtérben és az egyetemi intézményrendszerben 1949-57, ONK XV. 2015 Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest., 2015
Sáska Géza - Pénzes Dávid: A szocialista neveléstudomány utánpótlás rekrutációja, ONK XV. Tartalmi összefoglaló. Óbudai Egyetem, Budapest, 2015
Baska Gabriella - Szűcs Katalin: Pedagógusok a béke szolgálatában – A pedagógustársadalom önlegitimációjának kísérlete a békére nevelés diskurzusában az 1950-es években, ONK XV Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest., 2015
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Egy elfelejtett diskurzus: A Petőfi Kör pedagógusvitája, ONK XV. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest., 2015
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Egy elfelejtett diskurzus: A Petőfi Kör pedagógusvitája., Új kutatások a neveléstudományokban 2015 (megjelenés alatt), 2016
Biró Zsuzsanna Hanna - Szente Dorina: Rendszerváltás(ok) a magyar felsőoktatásban és neveléstudományban 1945 után., Szeged, MTA, 2015. december 4-5., 2015
Biró Zsuzsanna Hanna: A pedagógiai szaksajtó mint közéleti és tudományos fórum (1900-1945), ONK 2013, Eger, 2013. november 6-9., 2013
Biró Zsuzsanna Hanna: Neveléstudományi modellek Közép-Európában a 20. század második felében - kutatási eredmények, elméleti, módszertani megközelítések, Budapest, ELTE PPK, 2014. május 16., 2014
Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.): Models of educational sciences in Central Europe in the second half of the 20th century – research results, theoretical-methodological approaches, Academic meeting, on the 16th of may 2014 ELTE PPK, Budapest, 2014
Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.):: Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970), TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUMaz MTA PTB Neveléstörténeti Albizottsága, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék, ELTE PPK, Budapest, 2014
Szabolcs Éva, Golnhofer Erzsébet: Szempontok egy elfelejtett diskurzus értelmezéséhez: a Petőfi Kör pedagógusvitája, In: Baska Gabrella, Hegedűs Judit (szerk.) Égi iskolák, földi műhelyek. Budapest: ELTE PPK, 2015. pp. 359-370., 2015
Németh András: A neveléstudomány nemzetközi fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai., MTA Pedagógiai Bizottság Tudományos Szimpóziuma az MTA Kistermében. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.18 Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2013
Németh András: Főbb tudományelméleti irányzatok, kutatási eredményeik és hatásuk nemzetközi és hazai neveléstudomány-tudománytörténeti kutatásokra, In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 9-82., 2015
Németh András: Die Umwälzung der Disziplinmerkmale der ungarischen Erziehungswissenschaft nach 1948:, Erziehung und Bildung in den Ketten des totalitären Systeme. Internationale Konferenz, Technische Universität, Liberec, 2015
Németh András: Developmental phases of educational sciences as academic discipline in Hungary., Protner Edvard, Krasna Marjan (szerk.) The Development of Teacher Education in the Countries of Central and Southeastern Europe: International Conference Maribor, 22 - 24, 2015
Biró Zsuzsanna Hanna, Németh András (szerk.):: Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe., Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.01-2015.10.02. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem,, 2015
Németh András, Szabolcs Éva, Biró Zsuzsanna Hanna:: Characterictics of the disciplinary shift and communication networks of the Hungarian educational science in the 1950s and 1960s, The Social Sciences since 1945 in East and West. Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internalization.2015.04.27-30. Budapest:Central European Univers, 2015
Németh András:: Tudománytörténeti kutatások a neveléstudomány területén, Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970) TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM, 2014
Németh András: A neveléstudomány főbb fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai., Neveléstudomány – Oktatás – kutatás – innováció, 1. 1. sz. 18 – 63., 2013
Pénzes Dávid: A gyógypedagógia helye és szerepe az Akadémián az ötvenes évek második felében., XII. Országos Neveléstudományi Konfeerncia Programja, 2012
Szabolcs Éva - Golnhofer Erzsébet: Lázár György és a magyar pedológia – mítosz és valóság., MAGYAR PEDAGÓGIA 3: pp. 133-151., 2013
Vincze Gabriella: A tudós tanárok tudományos ismeretterjesztő tevékenységek társadalmi hasznosulása a Horthy-korszakban., XIII. Országos Neveléstudományi Konfeerncia Programja, 2013
Biro Zsuzsa Hanna: A Báró Eötvös József Collegium tanári karának változásai, 1936-1950., XIII. Országos Neveléstudományi Konfeerncia programja, 2013
Pénzes Dávid: Mérvadó pedagógiatanárok életútjának megjelenése a Pedagógiai Szemlében, XIII. Országos Neveléstudományi Konfeerncia Programja, 2013
Garai Imre: A Báró Eötvös József Collegium tanári karának változásai, 1936-1950., XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Programja, 2013
Németh András: Pedagógus professziós minták és életutak a 20. században., XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Programja, 2013
Németh András - Biro Zsuzsanna Hanna (szerk.): Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970), ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszék, 2014
Németh András: Tudománytörténeti kutatások a neveléstudomány területén, A 2014. februári konf. Absztraktkötete, 2014
Németh András: A kulturantropológia eredményeinek felhasználása a neveléstudományban., "Oktatás és tudomány a XXI. század elején" Nemzetközi Konferencia. Selye János Egyetem, Komárno, 2014
Németh András: A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek változásai az 1950-es években., XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. Debrecen, 2014.11.06-2014.11.08.p. 73., 2014
Németh András: A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek, szakmai diskurzusainak és kommunikációs hálózatának változásai a kommunista fordulat után.: Szimpózium összefoglaló., XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók.. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08.p. 72., 2014
Gonhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: A kommunikációs háló kutatásának lehetőségei és korlátjai a neveléstörténeti kutatásokban – Lázár György esete 1945-1956, XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók.. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08.p. 72., 2014
Biro Zsuzsanna Hanna - Szente Dorina: A neveléstudományi diskurzusok szerkezetváltása a kommunista fordulat idején., XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók.. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08.p. 74, 2014
Sáska Géza: Az állampárti politika és a neveléstudomány képviselőinek diskurzusai az 1950-es évek első felében., XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók.. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08.p. 75., 2014
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Pedagógia a tankönyvekben az ötvenes évek első felében., KÖNYV ÉS NEVELÉS 4: pp. 88-101., 2014
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Adalékok egy neveléstudományi életúthoz: Ágoston György 1945-1959 között, Fizel Natasa, Nóbik Attila (szerk.) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó; Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 67-80., 2014
Golnhofer Erzsébet - Szabolcs Éva: Lázár György és a magyar pedológia - mítosz és valóság., MAGYAR PEDAGÓGIA 113.:(3.) pp. 133-151., 2013
Garai Imre: Tudománypolitika és felsőoktatás Magyarországon (1948–1951), Folytonosság és átalakulás a magyar neveléstudományban a nagy történelmi korszakváltások idején (1940–1970), 2014
Németh András - Biró Zsuzsanna Hanna - Garai Imre: Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. 284 p. (ISBN:978 963 693 655 6), Budapest: Gondolat Kiadó, 284 p. (ISBN:978 963 693 655 6), 2015
Németh András: The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position., ESPACIO TIEMPO EDUC 3: (1) 85-110, 2016
Németh András: A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai., MAGYAR PEDAGÓGIA 115: (3) 255-294, 2015
Németh András: Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870 - 1952), Budapest: Gondolat, 80 p. (Novalis; 1.), 2013

 

Projekt eseményei

 
2015-01-06 15:50:58
Résztvevők változása
2014-01-24 11:56:37
Résztvevők változása
2012-06-25 14:02:45
Résztvevők változása
vissza »