A thromboticus microangiopathiák etiopathogenezisének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100687
típus K
Vezető kutató Prohászka Zoltán
magyar cím A thromboticus microangiopathiák etiopathogenezisének vizsgálata
Angol cím Studies on the etiopathigensis of thrombotic microangiopathies
magyar kulcsszavak Komplementrendszer, ADAMTS13, autoantitestek, epitóp-térképezés, mutációszűrés, infekció
angol kulcsszavak Complement system, ADAMTS13, autoantibodies.epitope mapping, mutational screening, infection
megadott besorolás
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Belgyógyászati Klinika III. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Czömpöly Tamás
Gombos Tímea
Józsi Mihály
Kajdácsi Erika
Németh Péter
Réti Marienn Györgyi
Reusz György
Simon Diána
Szabó Attila József
Szilágyi Ágnes
Uray Katalin
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 36.482
FTE (kutatóév egyenérték) 6.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás
A kutatás összefoglalója szakemberek számára
A trombotikus mikroangiopátiák (TMA) közé olyan ritka betegségek tartoznak, amelyekben autoimmun mechanizmusok is felelősek a súlyos klinikai tünetek keletkezéséért. A betegség gyermekekben és fiatal felnőttekben is megjelenhet, jellemzője az alacsony vérlemezkeszám és a hemolitikus anémia, melyek kezelés nélkül az érintettek halálát okozhatják.
Az elmúlt évek kutatási eredményei a betegség patogenezisének kulcsfontosságú résztvevőire világítottak rá, azonban lényeges alapmechanizmusok vizsgálatára nem került még sor.
Az atípusos hemolitikus urémia (aHUS) kialakulása a komplementrendszer alternatív út regulációs zavarának következménye, amelynek hátterében alacsony penetranciájú mutációkat és rizikó variációkat, valamint a komplement H faktor elleni autoantitestek kialakulását írták le. A trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) elsősorban a gátló hatású, a von-Willebrand faktor hasító proteáz (ADAMTS13) elleni autoantitestek megjelenésével hozható összefüggésbe, utóbbiak kialakulása kapcsán 2010-ben HLA kapcsoltságot írtak le. Célkitűzésünk az aHUS és a TTP etiológiájának és patogenezisének vizsgálata érintett betegekben, nagyszámú kontroll személy bevonásával.
Vizsgálatunkban a betegek és kontrollok mintáinak összehasonlításával szeretnénk a patogén autoantitestek jellemzőit feltárni, úgymint epitóp specificitás, valamint genetikai és környezeti (pl. infektív) tényezőkkel való kapcsoltság tekintetében. A fenti autoantitestek vizsgálatán túl analizálni kívánjuk egyéb, a betegség patomechanizmusában feltételezhetően szerepet játszó molekulák funkcionális defektusait (mutációk, autoantitestek), mivel az aHUS kialakulására prediszponáló variációk alacsony penetranciája további, eddig ismeretlen, patogenetikai tényezők jelenlétére utal.


A kutatás alapkérdései
Mind aHUS (anti-HF), mind TTP (anti-ADAMTS13) vonatkozásában csak részleges ismeretekkel rendelkezünk a patogén autoantitestek jellemzőivel kapcsolatban. Alapkérdésünk az, hogy milyen tényezők állnak ezen antitestek kialakulása mögött egészségesekben és betegekben? Továbbá azonosíthatók-e az aHUS illetve a TTP betegekben a fenti autoantitesteknek olyan jellemzői, amelyek patogenitásukkal mutatnak kapcsolatot?
Kísérleteink során kellően nagyszámú kontroll és betegminta vizsgálatával kívánjuk leírni a fenti autoantitestek alap immunológiai jellemzőit, úgymint epitóp specificitásukat, valamint genetikai és környezeti (pl. infektív) tényezőkkel való kapcsolatukat. A genetikai faktorok vonatkozásában vizsgálatunk kiterjed a HLA-kapcsoltságra valamint arra a lókuszra, amely korábbi munkánk alapján direkt összefüggésben állhat az autoantigénnel (complement factor H related 1 gén). A környezeti (infektív) tényezők tekintetében olyan patogének szerepét kívánjuk tisztázni, melyekről ismert a H-faktorral kapcsolatos szérum rezisztencia. Az anti-ADAMTS13 autoantitestek HLA-val kapcsolt kialakulásának hátterében a B-sejt patogén Epstein-Barr vírus szerepét kívánjuk vizsgálni.
További kérdésünk az, hogy léteznek-e a TMA-k molekuláris patogenezisében olyan további target molekulák, amelyek autoimmun vagy genetikai (mutáció) okból sérülést szenvednek? Ezek a változások felelősek lehetnek a betegség klinikai megjelenésének meghatározásában, és magyarázhatják az aHUS kialakulására hajlamosító mutációk alacsony penetranciáját.

A kutatás jelentősége
A pályázati terv megvalósulása esetén egy ritka, potenciálisan életveszélyes betegség alap immunológiai mechanizmusait (autoantitest keletkezés genetikai kapcsoltsága és infektív okai) és új molekuláris tényezőit tárhatjuk fel. A patogén autoantitestek jellegzetességeinek megismerése (epitóp specificitás, keletkezési mechanizmus) hozzájárulhat a trombotikus mikroangiopátiák patogenezisének pontosabb megértéséhez, ok-okozati összefüggések felismeréséhez, és így oki beavatkozási lehetőségek jövőbeli megtervezéséhez. Ehhez hasonló (kellően nagy mintaszámú illetve egyidejűleg genetikai és környezeti tényezőkre is kiterjedő) vizsgálatot ebben a tárgykörben korábban nem végeztek, így kutatásaink elméletileg jelentősnek ítélhetők. Vizsgálataink eredménye közvetlenül is hasznosulhat majd az érintett betegek jobb ellátásában új diagnosztikai vagy terápiás eljárások (új molekuláris targetek, azonosított epitópok) kifejlesztése által. Pályázatunk sikeres kivitelezésével leírt új genetikai módosulatok további alkalmazási területét jelentheti majd a prenatális diagnosztika területe, melynek során a meglévő és új ismeretek integrálásával pontosabban végezhető majd el a betegség kialakulási valószínűségének becslése. Az újonnan leírt genetikai módosulatok vizsgálatának további gyakorlati szerepe lehet az érintett végállapotú vesebetegek esetében a betegség transzplantáció utáni visszatérésének becslésében is.

Összefoglalás és célkitűzések laikusok számára
A trombotikus mikroangiopátiák olyan ritka, kezelés nélkül halálos betegségek, melyek gyermekeket vagy fiatal felnőtteket érintenek. A betegség oka az erek belső rétegét alkotó sejtek felszínének megváltozása, melyek hátterében öröklött (genetikai mutáció) és/vagy szerzett eltérések (a saját molekulát felismerő antitestek keletkezése) állhatnak. Kutatási tervünk ezen genetikai és autoimmun tényezők kialakulásának és jellegzetességeinek leírását célozza. Céljaink eléréséhez 500 kontroll személy és 85 beteg vizsgálatát tervezzük, és a következő kérdésekre kívánunk választ adni: Milyen tényezők állnak a betegséget okozó autoantitestek megjelenésének hátterében és mely jellemzőjük hozható kapcsolatba a kóroki szereppel? Kimutathatók-e további károsodott molekulák a betegség megjelenésének hátterében? Új eredményeink közvetlen gyakorlati hasznosulását jelenthetik majd a feltárt kötőhelyek és az azonosított új molekulák segítségével kifejlesztett diagnosztikai és célzott terápiás lehetőségek.
angol összefoglaló
Summary for scientifically qualified assessors

Key goals of the project
Thrombotic microangiopathies (TMAs) involve rare diseases with severe clinical symptoms that may be induced by autoimmune mechanisms. Common characteristics of these disorders affecting both children and young adults are thrombocytopenia and hemolytic anemia, potentially leading to death when untreated. Research results of the last few years revealed key pathogenetic components of TMAs, however basic mechanisms have not been clarified yet.
Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is related to the dysregulation of the alternative complement pathway evolving as a result of low penetrance mutations and risk polymorphisms or autoantibodies against complement factor H. Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) primarily occurs due to the development of inhibitory autoantibodies against von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) that was recently reported to be linked to certain HLA alleles. We aim to study the etiology and molecular pathogenesis of aHUS and TTP in affected patients and numerous healthy individuals. We are planning to reveal characteristics of pathogenic autoantibodies, such as epitope specificity, genetic and environmental (infective) linkage, by comparing patient and control samples. Furthermore, functional defects (due to mutations or autoantibodies) of new target molecules with potential role in the pathogenesis of TMAs will be studied as low penetrance of yet known disease predisposing mutations denotes additional pathogenetic constituents.

Research questions
Only partial knowledge is available regarding the characteristics of pathogenic autoantibodies both in aHUS (anti-HF) and TTP (anti-ADAMTS13). Our key question is which factors are responsible for the development of antibodies in healthy and affected individuals? Besides, are there any characteristics of antibodies in aHUS and TTP patients that are related to their pathogenicity? We are planning to characterize the basic immunological traits such as epitope specificity, genetic and environmental (infective) linkage of the denoted autoantibodies by studying sufficiently high number of patients and controls. In case of genetic factors we aim to study HLA linkage and association with a locus that may have direct relationship with the autoantigen based on our previous results (complement factor H related 1 gene). Regarding environmental factors we are planning to clarify the role of such pathogens that were reported to confer serum resistance by binding complement factor H. The role of the B-cell pathogen Epstein-Barr virus in the HLA-linked development of anti-ADAMTS13 autoantibodies will also be elucidated.
Our further question inquires if there are any other target molecules in the pathogenesis of TMAs that sustain functional deficiency by autoimmune or genetic (due to mutations) reasons? These changes may influence disease course and explain low penetrance of predisposing mutations in aHUS.

Significance of the project
Funding of the project would help to describe basic immunological mechanisms (genetic linkage of autoantibody development and the role of infections) and new molecular components of a rare, but potentially life-threatening disorder. Revealing characteristics of pathogenic autoantibodies (epitope specificity, mechanism of development) may contribute to a better understanding of the pathogenesis of thrombotic microangiopathies, help to clarify causality and hence will facilitate planning of new interventional points. No similar projects (involving the analysis of both genetic and environmental factors with a sufficiently high sample size) have been conducted so far in this field therefore our project can be considered novel and significant. The results of this work may be directly exploited in the development of new diagnostic tools and therapeutic agents (based on the identified epitopes and new target molecules) that may advance medical treatment and recovery of the affected patients. Analysis of new genetic variations identified by the successful execution of this project can also be utilized in prenatal diagnostics, as with the integration of the existing and new data, disease risk can be estimated more accurately. Newly described mutations would also be applied to assess disease recurrence in patients with end stage renal disease waiting for kidney transplantation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálatunk fő célkitűzése a trombotikus mikroangiopátiák etiopatogenezisének tanulmányozása, azon belül is az autoimmun folyamatok jellemzőinek és a patogenezis részleteinek leírása volt. Kutatásunk humán klinikai, megfigyeléses vizsgálatokat és ex vivo analízist tartalmazott. Megállapítottuk, hogy az autoimmun (anti-HF pozitív) aHUS betegek szérumában kimutatható autoantitestek fő epitópja és a CFHR1 fehérje homológ régiója között strukturális különbség van, ami részben magyarázatot adhat a CFHR1 deléció és az anti-HF antitestek kialakulása közötti szoros kapcsolatra. ADAMTS13 inhibítor pozitív TTP-s betegek szérumát vizsgálva leírtuk az ADAMTS13 fő B-sejt epitópjait, és kimutattuk továbbá, hogy a HLA DR11 és DR15 allélek hordozása rizikó-, míg a HLA DR4 és DR7 allélek hordozása protektív hatású az ADAMTS13 inhibitor kialakulásának szempontjából. A TTP patogenezisét vizsgálva igazoltuk, hogy a komplementaktiváció jellemző, a neutrofilek aktiválódása és az endothelsejtek sérülése jellemző akut TTP-re. Új genetikai variációkat ismertük fel és jellemzetünk aHUS-ban, a XIII-as véralvadási faktor B alegységében és komplement regulátorokban és komponensekben. Ezek az ismeretek nagymértékben járulnak hozzá a H-faktor és az ADAMTS13 működésének, az ellenük kialakuló autoimmun válasz jellemzőinek és a trombotikus mukroangiopátiák patogenezisének jobb megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of these studies were the investigations on the etiopathogenesis of thrombotic microangiopathies, with focus on the details of the development of autoimmunity and pathogenesis. Human observational clinical studies were carried out together with the ex vivo analysis of patient's samples. Our observations indicate that there are important differences between the major autoantibody epitopes of anti-FH autoantibodies obtained from patients with autoimmune aHUS. These differences include structural variations in homologous sites of CFH and CFHR1 which may explain partially the development of such autoantibodies. Investigating the ADAMTS13 inhibitor positive serum samples of TTP patients the major ADAMTS13 B-cell epitopes were described, and their HLA-associations determined. We showed that carriage of HLA DR11 and DR15 are increasing the risk, whereas carriage of HLA DR4 and DR7 are protective against the development of ADAMTS13 inhibitors. Complement-, neutrophil and endothelial cell activation has been described as characteristic processes of acute TTP. Investigation of novel genetic predisposing factors in aHUS was an important aim in our studies. For the first time we described loss-of function mutation in aHUS in the factor XIIIB subunit, and also multiple novel variations in complement factor and regulator genes. These variations have also been functionally characterized. These studies collectively improved our understanding of the function of complement Factor H, ADAMTS13, of the development of autoimmunity against these factors, hence, the pathogenesis of thrombotic microangiopathies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100687
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mikes B, Sinkovits G, Farkas P, Csuka D, Razso K, Reti M, Radvanyi G, Demeter J, Prohaszka Z: Carboxiterminal pro-endothelin-1 as an endothelial cell biomarker in thrombotic thrombocytopenic purpura., THROMB HAEMOSTASIS 115: (5), 2016
Nozal P, Bernabeu-Herrero ME, Uzonyi B, Szilagyi A, Hyvarinen S, Prohaszka Z, Jokiranta TS, Sanchez-Corral P, Lopez-Trascasa M, Jozsi M: Heterogeneity but individual constancy of epitopes, isotypes and avidity of factor H autoantibodies in atypical hemolytic uremic syndrome., MOL IMMUNOL 70: 47-55, 2016
Szarvas Nóra, Szilágyi Ágnes, Csuka Dorottya, Takács Beáta, Rusai Krisztina, Müller Thomas, Arbeiter Klaus, Réti Marienn, Haris Ágnes, Wagner László, Török Szilárd, Kelen Kata, Szabó Attila J, Reusz György S, Morgan B Paul, Prohászka Zoltán: Genetic analysis and functional characterization of novel mutations in a series of patients with atypical hemolytic uremic syndrome, MOL IMMUNOL 71: 10-22, 2016
Ágnes Szilágyi, Zsuzsa Györke, Csaba Bereczki, Kata Kelen, Péter Tóth-Heyn, Tivadar Tulassay, György S Reusz, Attila J Szabó, Zoltán Prohászka: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate acute Streptococcus pneumoniae-associated hemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, CLIN CHEM LAB MED 53: (4) e117-e119, 2015
Bhattacharjee A, Reuter S, Trojnar E, Kolodziejczyk R, Seeberger H, Hyvarinen S, Uzonyi B, Szilagyi A, Prohaszka Z, Goldman A, Józsi M, Jokiranta TS: The Major Autoantibody Epitope on Factor H in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Is Structurally Different from Its Homologous Site in Factor H-related Protein 1, Supporting a Novel Model for Induction of Autoimmunity in This Disease., J BIOL CHEM 290: (15) 9500-9510, 2015
Frida C Mohlin, Sara C. Nilsson, Tanja Kersnik Levart, Ema Golubovic, Krisztina Rusai, Thomas Müller-Sacherer, Klaus Arbeiter, Éva Pállinger, Nóra Szarvas, Dorottya Csuka, Ágnes Szilágyi, Bruno O. Villoutreix, Zoltán Prohászka, Anna M. Blom: Functional characterization of two novel non-synonymous alterations in CD46 and a Q950H change in factor H found in atypical hemolytic uremic syndrome patients., MOL IMMUNOL 65: (2) 367-376, 2015
Szarvas Nóra: A komplement alternatív út regulációjának szerepe hemolitikus urémiás szindrómában, PhD Doktri értekezés, 2016
Janszky Noémi: A XIII-as faktor szerepének vizsgálata atípusos hemolitikus urémiás szindrómában olvadáspont analízissel, szekvenálással és aktivitás méréssel, Orvosképzés 2015, 1: 145, 2015
Trojnár Eszter, Uray Katalin, Sakari Jokiranta, Prohászka Zoltán: B cell epitope analysis of factor H autoantibodies in autoimmune haemolytic uremic syndrome, Mol Immunol., 67: (1) 189, 2015, 2015
Trojnár Eszter: Patogén baktériumtörzsek H faktor és CFHR1 kötésének összehasonlító vizsgálata autoimmun hemolítikus urémiás szindróma tükrében, Korányi Frigyes Tudományos Fórum Absztraktfüzet, 2015
Péter Farkas, Dorottya Csuka, Bálint Mikes, György Sinkovits, Marienn Réti, Endre Németh, Kristóf Rácz, Krisztina Madách, Mihály Gergely, Judit Demeter, Zoltán Prohászka: Complement activation, inflammation and relative ADAMTS13deficiency in secondary thrombotic microangiopathies, Immunobiology 222 (2017) 119–127, 2017
Jonatan Leffler, Zoltán Prohászka Bálint Mikes, György Sinkovits, Katarzyna Ciacma, Péter Farkas, Marienn Réti, Kata Kelen, György S. Reusz, Attila J. Szabó, Myriam Martin and Anna M. Blom: Decreased Neutrophil Extracellular Trap Degradation in Shiga Toxin-Associated Haemolytic Uraemic Syndrome, J Innate Immun 2017;9:12–21, 2017
György Sinkovits, Ágnes Szilágyi, Péter Farkas, Dóra Inotai, Anikó Szilvási, Attila Tordai, Katalin Rázsó, Marienn Réti, Zoltán Prohászka: The role of human leukocyte antigen DRB1-DQB1 haplotypes in the susceptibility to acquired idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura, Human Immunology 78 (2017) 80–87, 2017
: Eszter Trojnár, Mihály Józsi, Katalin Uray, Dorottya Csuka, Ágnes Szilágyi, Danko Milosevic, Vesna D. Stojanoviæ, Brankica Spasojeviæ, Krisztina Rusai, Thomas Müller, Klaus Arbeiter, Kata Kelen, Attila J. Szabó, György S. Reusz, Satu Hyvärinen, T. Sakari Jokiranta and Zoltán Prohászka: Analysis of Linear Antibody Epitopes on Factor H and CFHR1 Using Sera of Patients with Autoimmune Atypical Hemolytic Uremic Syndrome, Front. Immunol., 8 (2017) Article 302, 2017
Á gnes Szil á gyi , Zsuzsa Gy ö rke , Csaba Bereczki , Kata Kelen , P é ter T ó th-Heyn , Tivadar   Tulassay , Gy ö rgy S. Reusz , Attila J. Szab ó and Zolt á n Proh á szka: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate acute Streptococcus pneumoniae -associated hemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, Clin Chem Lab Med 2014, DOI 10.1515/cclm-2014-0400, 2014
Beáta Takács, Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Zoltán Prohászka: ALLELE-SPECIFIC ANALYIS OF COMPLEMENT FACTOR H PROTEIN IN ATYPICAL HAEMOLITIC UREMIC SYNDROME, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Sinkovits György, Uray Katalin, Réti Marienn, Prohászka Zoltán: Antitestek kötődésének vizsgálata az ADAMTS13 enzim lineáris epitópjaihoz TTP-s betegekben, A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság XII. Kongresszusa, 2014
Sinkovits György, Uray Katalin, Réti Marienn, Tordai Attila, Szilágyi Ágnes, Prohászka Zoltán: Investigation of HLA association and epitope specificity of anti-ADAMTS13 antibodies / Anti-ADAMTS13 antitestek HLA-kapcsoltságának és epitópspecificitásának vizsgálata (, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Dorottya Csuka, Frida C. Mohlin, Sara C. Nilsson, Anna M. Blom, Tanja Kersnik Levart, Ema Golubovic, Krisztina Rusai-Heindl, Thomas Müller-Sacherer, Klaus Arbeiter, Éva Pállinger, Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Zoltán Prohászka.: Functional characterization of novel non-synonymous alterations in CD46 and factor H found in atypical hemolytic uremic syndrome patients., A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Mikes Bálint, Sinkovits György , Farkas Péter , Réti Marienn, Prohászka Zoltán: Endothelium aktiváció akut thromboticu thrombocytopeniás purpurában és összefüggései a komplement rendszer aktivációjával, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Prohászka Zoltán, Varga Lilian, Szilágyi Ágnes: Complement factor-H-related (CFHR) proteins 1 and 3 and the regulation of the alternative pathway activation, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Prohászka Zoltán: Indication and interpretation of diagnostic complement tests, Meeting of the Austrian Working Group for Pediatric Kidney Diseases, 2014
Prohászka Zoltán: A hemolitikus urémiás szindróma klasszifikációja és laboratóriumi diagnosztikája, Magyar Nefrológiai Társaság Naggyűlése, Eger, 2014
Mihály Józsi a,∗, Stefanie Reuterb, Pilar Nozalc, Margarita López-Trascasac,d, Pilar Sánchez-Corrald,e, Zoltán Prohászkaf, Barbara Uzonyig: Autoantibodies to complement components in C3 glomerulopathy and atypical hemolytic uremic syndrome, Immunology Letters 160 (2014) 163–171, 2014
Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Velibor Tasic, Valbona Nushi-Stavileci, Aspazija Sofijanova, Zoran Gucev, Miklós Szabó, Attila Szabó, Lilla Szeifert, György Reusz, Krisztina Rusa, Klaus Arbeiter, Thomas Mülle, Zoltán Prohászka: First-line therapy in atypical hemolytic uremic syndrome: consideration on infants with a poor prognosis, Ital J Pediatr. 2014 Dec 11;40(1):101. [Epub ahead of print], 2014
Mikes B1, Sinkovits G1, Farkas P1, Csuka D1, Schlammadinger A2, Rázsó K2, Demeter J3, Domján G3, Réti M4, Prohászka Z5.: Elevated plasma neutrophil elastase concentration is associated with disease activity in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura., Thromb Res. 2014 Apr;133(4):616-21. doi: 10.1016/j.thromres.2014.01.034. Epub 2014 Feb 1., 2014
Szilagyi Á, Kiss N, Kelen K, Reusz G, Szabo A J, Prohaszka Z: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, MOLECULAR IMMUNOLOGY 56:(3) p. 244. (2013), 2013
Prohászka Zoltán: The role of innate immune mechanisms in the pathogenesis of thrombotic microangiopathies, Immunológiai Szemle; V. (3) p11, 2013, 2013
Trojnár Eszter (oh): A komplement H faktor elleni autoantitestek B-sejt epitóp analízise gyermekkori autoimmun hemolitikus urémiás szindrómában, Orvosképzés, 2013; LXXXVIII: (1), p128, 2013
Szilágyi A, Kiss N, Bereczki C, Tálosi G, Rácz K, Túri S, Györke Z, Simon E, Horváth E, Kelen K, Reusz GS, Szabó AJ, Tulassay T, Prohászka Z.: The role of complement in Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uraemic syndrome., Nephrol Dial Transplant (2013) 28: 2237–2245, 2013
Kopp A, Strobel S, Tortajada A, Rodríguez de Córdoba S, Sánchez-Corral P, Prohászka Z, López-Trascasa M, Józsi M.: Atypical hemolytic uremic syndrome-associated variants and autoantibodies impair binding of factor h and factor h-related protein 1 to pentraxin 3, J Immunol. 2012 Aug 15;189(4):1858-67, 2012
Réti M, Farkas P, Csuka D, Rázsó K, Schlammadinger Á, Udvardy ML, Madách K, Domján G, Bereczki C, Reusz GS, Szabó AJ, Prohászka Z.: Complement activation in thrombotic thrombocytopenic purpura., J Thromb Haemost. 2012 May;10(5):791-8., 2012
Prohászka Z, Varga L, Füst G.: The use of 'real-time' complement analysis to differentiate atypical haemolytic uraemic syndrome from other forms of thrombotic microangiopathies., Br J Haematol. 2012 Aug;158(3):424-5., 2012
Kiss Nóra, Szilágyi Ágnes, Varga Lilian, Christina Mitterbauer, Prohászka Zoltán: Funkciónyeréses mutációk vizsgálata atípusos haemolyticus uraemiás szindrómás betegekben, Magyar Nephrológiai Társaság XXIX. Nagygyűlése, Siófok, 2012.október 4-6, 2012
Zoltán Prohászka, Ágnes Szilágyi, Nóra Kiss, Lilian Varga, †George Füst: The use of ’real-time’ complement analysis to differentiate atypical hemolytic uraemic syndrome from other forms of thrombotic microangiopathies, XXIV. International Complement Workshop Chania, Crete, Greece, 10-15 October 2012, 2012
Szilágyi A, Kiss N, Bereczki C, Tálosi G, Rácz K, Túri S, Györke Z, Simon E, Horváth E, Kelen K, Reusz GS, Szabó AJ, Tulassay T, Prohászka Z.: The role of complement in Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uraemic syndrome., Nephrol Dial Transplant. 2013 Sep;28(9):2237-45. doi: 10.1093/ndt/gft198. Epub 2013 Jun 19., 2013
Kopp A, Strobel S, Tortajada A, Rodríguez de Córdoba S, Sánchez-Corral P, Prohászka Z, López-Trascasa M, Józsi M.: Atypical hemolytic uremic syndrome-associated variants and autoantibodies impair binding of factor h and factor h-related protein 1 to pentraxin 3., J Immunol. 2012 Aug 15;189(4):1858-67. doi: 10.4049/jimmunol.1200357. Epub 2012 Jul 11., 2012
Réti M, Farkas P, Csuka D, Rázsó K, Schlammadinger Á, Udvardy ML, Madách K, Domján G, Bereczki C, Reusz GS, Szabó AJ, Prohászka Z.: Complement activation in thrombotic thrombocytopenic purpura., J Thromb Haemost. 2012 May;10(5):791-8. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04674.x., 2012

 

Projekt eseményei

 
2015-10-26 08:04:35
Résztvevők változása
2014-10-07 09:37:37
Résztvevők változása
vissza »