A felvilágosodás vívmányainak terjedése Északkelet-Magyarországon az állami intézkedések tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100955
típus K
Vezető kutató Tóth Péter
magyar cím A felvilágosodás vívmányainak terjedése Északkelet-Magyarországon az állami intézkedések tükrében
Angol cím Achievements of the Enlightenment Spread over Northeast-Hungary in the Light of State Measures
magyar kulcsszavak felvilágosodás, felvilágosult abszolutizmus, modernizáció, Északkelet-Magyarország
angol kulcsszavak Enlightement, benevolent absolutism, modernization, Northeast-Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Újkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Gyulai Éva
Horváth Zita
Ugrai János
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2015-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.086
FTE (kutatóév egyenérték) 3.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Tervezett kutatásunk azt vizsgálja, hogyan terjedtek, hatottak és valósultak meg a modern újkori kormányzat és a felvilágosult abszolutista állam modernizációs, jóléti és egyéb céljai, intézkedései a Habsburg Birodalom és Magyarország északkeleti részén, Gömör, Abaúj (Torna), Borsod és Zemplén vármegyében a 18. és 19. században.
A kutatás – a benne résztvevők érdeklődésének és lakhelyének megfelelően – a Magyar Királyság északkeleti régióját célozza meg, azaz a történeti Gömör, Abaúj és Torna, Borsod, valamint Zemplén vármegyéket. Regionális kutatásunk során fokozottan törekszünk eredményeink tágabb kontextusba helyezésére. Ezért a felvilágosult abszoutizmus általános szakirodalmának tanulmányozásán kívül az egyes vizsgálati részkérdések kapcsán külföldi kitekintést is tervezünk. Bár a kutatás e stádiumában tételes nemzetközi összehasonlítást nem tervezhetünk, de a jobbágy-, az iskola- és az egészségügy-politika kapcsán feltárjuk az egyik osztrák tartomány (Stájerország) vonatkozó, gazdag szakirodalmát. Ezzel a kutatás későbbi kiszélesítésének a lehetőségét is meg kívánjuk teremteni.
A vizsgálat időhatárait szándékosan lazán határozzuk meg. A kutatócsoport döntően a 18. század utolsó harmadára, a felvilágosult abszolutizmus törekvéseire, s annak eredményeire, hatásaira koncentrál, de az egyes speciális szakterületeken esetenként az előző és az azt követő évtizedek fejleményeire is kitérünk.
A kutatás főbb témakörei: jobbágypolitika, népegészségügy, elemi oktatás, cigánypolitika.
angol összefoglaló
The proposed research is going to investigate how the modernisation, social welfare and other objectives and measures of modern government and the enlightened absolutist state spread, exerted their influence and were implemented in the north eastern part of the Hapsburg Empire and Hungary, in Gömör, Abaúj (Torna), Borsod and Zemplén counties in the 18th and 19th centuries.
In line with the participants’ field of interest and place of living, research will be targeted at the North East region of the Kingdom of Hungary with the historical counties of Gömör, Abaúj, Torna, Borsod and Zemplén as county and municipal archives are kept in the Miskolc and Sátoraljaújhely institutes of Borsod-Abaúj-Zemplén County Archives as well as in the regional and branch archives located near the border in Slovakia. The other half of the archived material related to the topic can be found in the Hungarian National Archives, primarily in the Archives of the Governor-General’s Council.
Due to the technical reasons following from the content and partly source characteristics of the different research directions, the time limits of the investigation have deliberately been determined
Research directions: Serf policy and peasant society in the region, medical practice and public health, elementary schools, gipsy policy.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A legfőbb törekvésünk az volt, hogy az alapkutatás szellemiségének megfelelő módon a kutatott területek közel teljesnek mondható forrásfeltárását elvégezzük. Minden közgyűjteményben (levéltár, könyvtár) felkutattuk a primer forrásokat és a szakirodalmat. A forrásokról hagyományos vagy digitális másolatokat készítettünk, illetve készíttettünk. Tehát elmondható, hogy a kutatáshoz elengedhetetlenül szükséges forrásokat feltártuk és beszereztük. Nyilvánvaló, hogy egy kutatást befejezni nem, csak abbahagyni lehet, így bizonyára a jövőben is kerülhetnek elő olyan iratok, amelyek gazdagíthatják a palettát. Az egyes esztendőkben a kutatócsoport tagjai saját kutatási irányaiknak (jobbágypolitika, népegészségügy, kisiskolázás, cigánypolitika) megfelelő ütemezést követtek, ennek egységesítésére a témák és a forrásadottságok sajátosságai miatt eleve nem törekedtünk. A kutatócsoport tagjai publikáltak és konferencián adtak elő eredményeikből, tartottunk egy közös workshopot, illetve szerkesztés alatt és kiadás előtt áll egy tanulmánykötet, amely kutatásunk eredményeit jeleníti meg (terjedelme kb. 200-250 oldal, a megjelenés várható ideje: amennyiben a nyomdaköltségre rendelkezésünkre fog állni a megfelelő összeg, 2015. december). A pályázat kohéziós erejét a felvilágosult abszolutizmus és az Északkelet-magyarországi régió adja, de az egyes kutatási témák ezen belül eltérnek egymástól, így egyenként, tagonként írtuk le a kutatás eredményeit a részletes jelentésben.
kutatási eredmények (angolul)
’In line with the philosophy of the basic research project, our main objective has been to explore the sources of the fields investigated in a practically exhaustive way. Primary sources and special literature have been explored in every public collection (archive, library). Of the sources, traditional or digital copies have been made. Thus, it can be stated that the sources indispensable for the research have been explored and acquired. As it is evident that research projects can only be stopped but not completed, it may surely happen that documents enriching the source base will crop up at any time in the future. In the years of the project, research team members have followed a schedule matched to their own research fields (serfdom, public health, elementary education and gypsy policy), which we have not striven to unify due to the nature of the topics and sources. They produced publications, gave conference presentations, held a joint workshop, and a collection of studies (about 200-250 pages), presenting the results of our research, is being edited and is under publication (expected date of publication if the necessary sum of money covering printing costs is available is December 2015). The cohesive force of the project is given by enlightened absolutism and the North Eastern Hungarian region but within this broad field, the particular research topics are different so in the detailed report, research results are presented individually for each team member.’
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100955
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Zita: A parasztság helyzete Borsod megyében az úrbérrendezés idején., Discussiones Neogradienses 12. Birtokosok és birtokok. Salgótarján, 2012. 161-174. p., 2012
Ugrai János: Nizozemská peregrinácia studentov zo Sárospatak v rokoch 1681–1802. Pokus o objasnenie knavtintaívnych otázok., Historia Ecclesiastica. 2012. Rocnik 2. 115-128., 2012
Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok, 1781-1873., Tiszaújváros (internetes kötet), 2012
Horváth Zita: Piacközpontok Borsod megyében az úrbérrendezés idején: forráselemzés., Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. Tom. 18. Fasc. 1. 123-130. Miskol, 2014
Ugrai János: • A központosítás és a modernizáció ellentmondásai. A bécsi állami (uralkodói) oktatáspolitika megszületése a 18. század második felében., Oktatás és társadalom 18. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, 2014
Ugrai János: • Úrfiak és inasdiákok – a társadalmi mobilitás elősegítése a 19. század első harmadában a sárospataki kollégiumban., Gyulai Éva (szerk.): Úr és szolga a történettudomány egységében. Társadalomtörténeti tanulmányok. In memoriam Vári András (1953-2011). ME BTK TTI. Miskolc 93-103., 2014
Ugrai János: • Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája., Korall. (15.) 56. 27-45., 2014
Ugrai János: • Anya- és leányegyházak a türelmi rendelet előtt és után. Adalékok a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek történetéhez., Publicationes Universitatis Miskolcinensis. XVIII. 1. Miskolc, 2014. 281-294., 2014
Horváth Zita, Tóth Péter: A 18. századi Magyarország. Elektronikus tananyag., http://edu.uni-miskolc.hu/edu/course/view.php?id=16 (ISBN: 978-615-5216-70-1), 2014
Ugrai János: Im Geist des Philantropismus. Die pädagogosche Konzeption von Johann Genersich., In: Fazekas István-Schwarz Karl-Szabó Csaba (Hrsg): Die Zips - eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jah. Leben und Werk von Johann Genersich (1761-1823). Wien, 2012. ., 2012
Ugrai János: Protestánsok Északkelet-Magyarországon a türelmi rendelet után., In: Kónya Péter (ed.): Rekatolizácia, protireformácia... Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Mo-n. Presov, 167-187., 2013
Ugrai János: 8. A jezsuiták, mint az iskolaügy „kerékkötői”? A 18. századi oktatáspolitikai diskurzus a Habsburg Monarchiában a bűnbakképzés tükrében., In: Gyarmati Gy.–Lengvári I.–Pók A.–Vonyó J. (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Kronosz K.-MTT-ÁSzTL Pécs-Bp. 149-160., 2013
Horváth Zita: Piacközpontok Borsod megyében az úrbérrendezés idején – forráselemzés, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophhica Tomus XVIII.–Fasciculus 1. Libellus saecularis Ünnepi tanulmányok Tóth Péter 65. szül. alk. Mc.123-130., 2014
Gyulai Éva: Examen anatomicum ‒ Boncolási jegyzőkönyv Diósgyőrből, 1785., Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XVIII. (2015) Fasciculus 2. 186‒195., 2015
Gyulai Éva: Abaúj és Borsod vármegye koronaőrző bandériuma, 1790., A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIII. (2014) 267–286., 2014
Gyulai Éva: Praxis és tudomány–Benkő Sámuel Borsod vármegyei tiszti főorvos orvosmeteorológiai naplói (Ephemerides meteorologico-medicae, 1794–1802)/Practice and sciences: Medico-meteorological observations of Borsod county (Hungary) chief medical officer S. Benkő Ephemerides meteorologico-medicae, V. 1794-1802, Történelem és Muzeológia – Internetes Folyóirat Miskolcon 2. (2015)/1. / History & Museology: Online Journal in Miskolc, Hungary, 2 (2015)/1, 16–40., 2015
vissza »