A rendezetlen TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásai: kötő motívumok feltérképezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101039
típus K
Vezető kutató Ovádi Judit
magyar cím A rendezetlen TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásai: kötő motívumok feltérképezése
Angol cím Physiological and pathological interactions of the disordered TPPP/p25: mapping of binding motifs
magyar kulcsszavak TPPP/p25, kötő motívum, mikrotubuláris rendszer, tubulin deacetiláz, aggregáció, béta-amyloid, alfa-synuclein
angol kulcsszavak TPPP/p25, binding motif, microtubular network, tubulin deacytilase, aggregation, beta-amyloid, alpha-synuclein
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Biokémia
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Molekuláris biológia
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Enzimológiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Lehotzky Attila
Oláh Judit
Orosz Ferenc
Szénási Tibor
Szunyogh Sándor
Tőkési Natália
Vincze Orsolya
Zotter Ágnes
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 39.809
FTE (kutatóév egyenérték) 18.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A TPPP/p25 (Tubulin Polymerization Promoting Protein) egy nemrég felfedezett, rendezetlen fehérje, ami a mikrotubuláris rendszer dinamikáját és stabilitását befolyásolja. Multinukleáris NMR mérésekkel a közelmúltban igazoltuk, hogy a rendezetlen régiók a TPPP/p25 fehérje N- és C-terminális részein egy flexibilis régiót fognak közre; továbbá a fehérje köti és specifikusan hidrolizálja a GTP-t. Mivel a TPPP/p25 teljes asszignációja sikertelen volt, ezért mutáns, N- és/vagy C-terminális mentes csonkolt fehérjéket, továbbá a TPPP/p25 homológjait tervezzük használni a következő ligandok/partnerek kötőmotívumainak feltérképezésére: GTP és egyéb nukleotidok; kétértékű kationok, mint a fiziológiásan releváns Zn2+; valamint a fiziológiásan vagy patológiásan kölcsönható fehérjék. Néhány kötőmotívumot, mint a GTP, NAD+, Zn2+ és a tubulin esetében, szekvenciahomológia alapján jósultunk. Továbbá előzetes adataink alapján a mikrotubulusok dinamikáját és stabilitását befolyásoló tubulinacetilációt a TPPP/p25 jelentősen növeli, valószínűleg a deacetiláz enzimek gátlása révén. A TPPP/p25 kölcsönhat az alfa-synucleinnel és felhalmozódik a szinukleinopátiákra jellemző zárványtestekben, azonban nemrégen kimutattuk a fehérje és a beta-amyloid kölcsönhatását is. Ezért a pályázatban célul tűztük ki i) a TPPP/p25 ligandumok és makromolekulák kötődéséért felelős kötőmotívumainak azonosítását; ii) a TPPP/p25 és a tubulindeacetilációban szerepet játszó, lehetséges fiziológiás partnerei (HDAC6 and SIRT2) közötti kölcsönhatás jellemzését; iii) a TPPP/p25 és a patológiás zárványtestek kialakulásában részt vevő, lehetséges patológiás partnerei (alfa-synuclein és beta-amyloid) közötti kölcsönhatás jellemzését. Céljaink eléréséhez in vitro és in vivo szerkezeti és funkcionális vizsgálatokat végzünk izolált fehérjékkel/peptidekkel, valamint endogén TPPP/p25-öt, tubulindeacetilázokat, alfa-synucleint vagy amyloid precursor proteint expresszáló sejtvonalakon, pl. oligodendrocitákon, CG-4, HeLA, neuroblasztóma és indukálható CHO sejteken.
A heteroasszociációkat cirkuláris dichroizmus, fluoreszcencia, felületi plazmon rezonancia, ELISA és izotermális kalorimetria segítségével jellemezzük; néhány esetben multinukleáris NMR spektroszkópiával kiegészítve. A kölcsönhatások funkcionális következményeit TPPP/p25 indukált tubulinpolimerizációval és GTPáz aktivitásméréssel vizsgáljuk. Sejt szinten ún. egy-sejtes kísérletekben tanulmányozzuk a kölcsönhatásokat, a fiziológiás és patológiás partnerek és a TPPP/p25 együttes expressziójának hatását vizsgálva a tubulinacetiláció mértékére, a mikrotubuláris rendszer dinamikájára és stabilitására, a sejtek morfológiájára, életképességére, a mitokondriális membrán polarizációjára, az oligodendrociták differenciációjára, a fehérjeaggregációra, aggreszómaképződésre fluoreszcens/konfokális mikroszkópiával.
A kutatások eredménye értékes új információt szolgáltat a TPPP/p25 kölcsönhatásainak szerepéről a speciális funkciójú mikrotubuláris struktúrák/ultrastruktúrák kialakulásában, segít a fiziológiásan és patológiásan releváns komplexek kontaktfelszínének azonosításában, így új utat nyit specifikus gyógyszermolekulák tervezésére különböző neurológiai betegségek kezelésében. Ezért a pályázat sikeres teljesítése értékes alapkutatási adatokat szolgáltat, emellett azonban innovatív jelentőséggel is bír.

Összefoglaló laikusok számára

A Sejtarchitektúra kutatócsoport kutatási területe az eukarióta sejtváz egyik fő komponensének, a mikrotubuláris rendszernek és az azzal összefüggő dinamikus, ultrastruktúrális és funkcionális hatásainak az atomi, molekuláris- és sejtszintű vizsgálata. Bizonyították, hogy egy általuk izolált és azonosított fehérjének, a Tubulin Polymerization Promoting Proteinnek (TPPP/p25), amely szerkezet nélküli fehérje, jelentős szerepe van a mikrotubuláris rendszer dinamikájának és stabilitásának szabályozásában. A fehérje aktív részvételét bizonyos idegrendszeri rendellenségek kialakulásában igazolták, így pl. a Parkinson-kór esetén a zárványtestek kialakulásában, illetve a szklerózis multiplexben, amely a mielinhüvely károsodásának következménye.
A jelen pályázat fő célkitűzései: i) a TPPP/p25 ligandumok és makromolekulák kötődéséért felelős kötőmotívumainak azonosítása; ii) a TPPP/p25 és a tubulindeacetilációban szerepet játszó, lehetséges fiziológiás partnerei (HDAC6 and SIRT2) közötti kölcsönhatás jellemzése; iii) a TPPP/p25 és a patológiás zárványtestek kialakulásában részt vevő, lehetséges patológiás partnerei (alfa-synuclein és beta-amyloid) közötti kölcsönhatás jellemzése.
A kutatások eredménye értékes új információt szolgáltat a TPPP/p25 kölcsönhatásainak szerepéről a speciális funkciójú mikrotubuláris struktúrák/ultrastruktúrák kialakulásában, segít a fiziológiásan és patológiásan releváns komplexek kontaktfelszínének azonosításában, így új utat nyit specifikus gyógyszermolekulák tervezésére különböző neurológiai betegségek kezelésében. Ezért a pályázat sikeres teljesítése értékes alapkutatási adatokat szolgáltat, emellett azonban innovatív jelentőséggel is bír.
angol összefoglaló
Tubulin Polymerization Promoting Protein (TPPP/p25) is a recently discovered disordered protein which modulates the dynamics and stability of the microtubule system. Our recent multinuclear NMR analysis provided the first evidence that extended unstructured segments of TPPP/p25 are localized at the N- and C-terminals straddling a flexible region; more importantly, TPPP/p25 can bind and specifically hydrolyses the GTP. Since the assignation of the major part of this protein was unsuccessful, we plan to use site-directed mutants, N- and/or C-terminal free truncated forms and homologues of TPPP/p25 for mapping the binding motifs of GTP and other nucleotides, of bivalent cations such as the physiologically relevant Zn2+, as well as that of PROTEINS involved in physiological OR pathological interactions. Some of the binding motifs have been predicted by sequence alignment such as those of GTP, NAD+, Zn2+ and tubulin. In addition, our preliminary or recent data suggested that the tubulin acetylation, which plays an important role in the modulation of the dynamics and stability of the microtubule system, can be effectively enhanced by TPPP/p25 likely via its inhibition of the activities of deacetylases. TPPP/p25 has been found to be interacts with alpha-synuclein and enriched in inclusions characteristic for synucleinopathies so far, however, its interactions with beta-amyloid has been suggested as well. Thus our objectives are i) to identify the binding motifs of TPPP/p25 involved in associations with ligands and macromolecules; ii) to characterize the interactions of TPPP/p25 with potential physiological partners involved in tubulin deacetylation (HDAC6 and SIRT2); iii) to characterize the interactions of TPPP/p25 with potential partners involved in the formations of pathological inclusions (alpha-synuclein and beta-amyloid). To achieve these objectives in vitro and in vivo structural and functional studies will be performed with isolated proteins/peptides and in cell lines expressing endogenously TPPP/p25, tubulin deacetylases, alpha-synuclein or amyloid precursor protein such as oligodendrocyte CG-4, HeLa, neuroblastoma and inducible CHO cell lines.
The heteroassociations will be characterized by circular dichroism, fluorescence spectroscopies, surface plasmon resonance, ELISA and isothermal calorimetry; in some cases theses studies will be complemented by multinuclear NMR analysis. The functional consequences of these interactions will be tested by TPPP/p25-induced tubulin polymerization and GTPase activity assays. At cell level the interactions will be studied by “single cell experiments” monitoring the effect of co-expression of the physiological and pathological partners on the level of tubulin acetylation, the dynamics and stability of microtubule system, cell morphology, viability, polarization of mitochondrial membrane, differentiation/myelinization of oligodendocytes, protein aggregations/aggresome formation by fluorescent/confocal microscopy.
The results of these studies will provide new, valuable information on the role of TPPP/p25-derived interactions in the formation of microtubular structures/ultrastructures coupled with specific functions, and assist to identify the contact surfaces of the complexes relevant at physiological and pathological circumstances, thus open a new way to design drugs with high specificity for treatment of neurological disorders. Therefore, the successful evaluation of this project will provide valuable data not only for basic research, but it has innovative aspects/relevance as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2016-os év végén lezárult projekt tudományos és költségvetési tételei a vállaltaknak megfelelően teljesültek, melynek eredménye 19 tudományos publikáció és 17 nemzetközi konferencián való részvétel. Egy új innovatív stratégiát dolgoztunk ki olyan többfunkciós fehérjék (Neomorphic Moonlighting Protein) patológiás kölcsönhatásainak szelektív befolyásolására, melyek fiziológiás és patológiás funkcióval rendelkeznek, amit a kölcsönható partnerek határoznak meg. Specifikus gyógyszercélpont abban az esetben azonosítható, amennyiben az adott célfehérje (hallmark) kötőszegmense és/vagy konformációja eltérő a két különböző partnerrel alkotott komplexben. A stratégia molekuláris és sejtszintű alkalmazhatóságát, specifikus gyógyszercélpont azonosítását a Parkinson-kórra (PD) jellemző eset-tanulmányban bizonyítottuk. Korábbi munkáinkból ismert volt, hogy a TPPP/p25 marker fehérjéje a PD-nek és más szinukleinopátiáknak; az alfa-szinukleinnel (SYN) együtt halmozódik fel és ko-lokalizál agyi zárványtestekben. A PD kialakulásában a két rendezetlen fehérje kölcsönhatása fatális; a patológiás aggregátumuk felhalmozódása a betegség későbbi szakaszában jellemző kórképként jelenik meg. Megmutattuk, hogy a patológiás TPPP/p25-SYN komplex kialakulásában a TPPP/p25 147-156, míg a tubulinnal alkotott komplexében a 178-187 szegmensek vesznek részt. A patológiás TPPP/p25 komplex kötőszegmensének validálása, mint potenciális gyógyszercélpont, molekuláris és sejtszinten megtörtént.
kutatási eredmények (angolul)
Scientific achievement and the budget of the project terminated at the end of 2016 correspond to that undertook resulting in 19 scientific publications and invited and/or supported speaker at 17 international conferences. A new innovative strategy has been developed for selective destruction of pathological interactions of multifunctional proteins (Neomorphic Moonlighting Protein) that are involved in both physiological and pathological functions determined by the interacting partners. Consequently specific drug target can be exclusively validated when the binding domains/conformations of the target protein are distinct in the physiological and pathological complexes. The applicability of the strategy at molecular and cellular levels for validation of drug target was established in a case-study characteristic for Parkinson's disease (PD). Previously we had identified TPPP/p25 as a hallmark of PD and other synucleinopathies; it is enriched and co-localized with alpha-synuclein (SYN) in brain inclusions. In the etiology of PD, the heteroassociation of the two disordered proteins is fatal; the accumulation of protein aggregates is proceeded at the later state of the disease as characteristic clinical symptom. We established that the 147-156 and 178-187 aa segments of TPPP/p25 are involved in complex formation with SYN and tubulin, respectively. The interface of the pathological complex, that is distinct from the physiological one, was validated as a specific drug target.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101039
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Oláh J, Szénási T, Szunyogh S, Szabó A, Lehotzky A, Ovádi J: Further evidence for microtubule-independent dimerization of TPPP/p25, Scientific Reports in press, 2017
Szénási T, Oláh J, Szabó A, Szunyogh S, Láng A, Perczel A, Lehotzky A, Uversky VN, Ovádi J: Challenging drug target for Parkinson's disease: Pathological complex of the chameleon TPPP/p25 and alpha-synuclein proteins., BBA-Mol. Basis Disease 1863: 310-323, 2017
Zwick V , Nurisso A, Simões-Pires C, Bouchet S, Martinet N, Lehotzky A, Ovadi J, Cuendet M, Blanquart C, Bertrand P: Cross metathesis with hydroxamate and benzamide BOC-protected alkenes to access HDAC inhibitors and their biological evaluation highlighted intrinsic activity of BOC-protected dihydroxamates., BIOORG MED CHEM LETT 26: (1) 154-159, 2016
Attila Lehotzky, Judit Oláh, Sándor Szunyogh, Adél Szabó, Tímea Berki, Judit Ovádi: Zinc-induced structural changes of the disordered TPPP/p25 inhibits its degradation by the proteasome, BBA-MOL BASIS DIS 1852: (1) 83-91, 2015
Judit Oláh , Vic Norris , Judit Ovádi: Modeling of sensing potency of cytoskeletal systems decorated with metabolic enzymes, J THEOR BIOL 365: 190-196, 2015
M Schiedel; T Rumpf; B Karaman; A Lehotzky; S Gerhardt; J Ovádi; W Sippl; O Einsle; M Jung: Structure-based Development of a Sirtuin 2 Affinity Probe, ANGEW CHEM INT ED 55: (6) 2252-2256, 2015
Rumpf T, Schiedel M, Karaman B, Roessler C, North BJ, Lehotzky A, Olah J, Ladwein KI, Schmidtkunz K, Gajer M, Pannek M, Steegborn C, Sinclair DA, Gerhardt S, Ovadi J, Schutkowski M, Sippl W, Einsle O, Jung M: Selective Sirt2 inhibition by ligand-induced rearrangement of the active site., NAT COMMUN 6: 6263, 2015
Sándor Szunyogh, Judit Oláh, Tibor Szénási, Adél Szabó, Judit Ovádi: Targeting the interface of the pathological complex of α-synuclein and TPPP/p25, BBA-MOL BASIS DIS 1852: 2653-2661, 2015
Victor Mangas-Sanjuan, Judit Oláh, Isabel Gonzalez-Alvarez, AttilaLehotzky, NatáliaTőkési, Marival Bermejo, Judit Ovádi: Tubulin Acetylation Promoting Potency and Absorption Efficacy of Deacetylase Inhibitors., BR J PHARMACOL 172: (3) 829-840, 2015
Tőkési Natália, Oláh Judit, Hlavanda Emma, Szunyogh Sándor, Szabó Adél, Babos Fruzsina, Magyar Anna, Lehotzky Attila, Vass Elemér, Ovádi Judit: Identification of motives mediating alternative functions of the neomorphic moonlighting TPPP/p25, BBA-MOL BASIS DIS 1842: (4) 547-557, 2014
Oláh J, OvádiJ: Dual life of TPPP/p25 evolved in physiological and pathological conditions, BIOCHEM SOC T 42: (6) 1762-1767, 2014
Ovádi Judit, Vic Norris: Moonlighting Function of the Tubulin Cytoskeleton, In: M A Aon, V Saks, U Schlatter (szerk.) (szerk.) Systems Biology of Metabolic and Signaling Networks: Energy, Mass and Information Transfer. Heidelberg; London; New York: Springer, 2014. pp. 165-179., 2014
Norris V, Amar P, Legent G, Ripoll C, Thellier M, Ovádi J: Sensor potency of the moonlighting enzyme-decorated cytoskeleton, BMC BIOCHEM 14: (1) , 2013
Oláh J, Tőkési N, Lehotzky A, Orosz F, Ovádi J: Moonlighting microtubule associated proteins: Physiological functions by day and pathological functions at night., CYTOSKELETON 70: 677-685, 2013
Oláh J, Zotter Á, Hlavanda E, Szunyogh S, Orosz F, Szigeti K, Fidy J, Ovádi J: MICROTUBULE ASSEMBLY-DERIVED BY DIMERIZATION OF TPPP/p25. Evaluation of thermodynamic parameters for multiple equilibrium system from ITC data, BBA-GEN SUBJECTS 1820: 785-794, 2012
J. Oláh, N. Tőkési, Á. Zotter, J. Ovádi: Ultrastructure-derived physiological and pathological functions of the disordered TPPP/p25, 9th European Biophysics Congress, Lisbon, Portugal, 13-17, July, 2013
Tripon R, Csincsik L, Oláh J, Ovádi J, Lengyel I: Immunolocalisation of tubulin polymerisation promoter protein/p25 in the diabetic retina, Eur J F Ophthal 25: E14., 2015
Bouchet S, Blanquart C, Cuendet M, Ovádi J, Martinet N, Roche J, Fouchaq B, Bertrand P.: Synthesis of HDAC inhibitors using cross metathesis and their biological evaluations, Belgrade BioInformatics Conference Serbia, 2016
Szénási T, Oláh J, Szabó A, Szunyogh S, Láng A, Perczel A, Lehotzky A, Uversky VN, Ovádi J: Challenging drug target for Parkinson's disease: Pathological complex of the chameleon TPPP/p25 and alpha-synuclein proteins, BBA-Mol. Basis Disease 1863: 310-323, 2017
Ovádi J: Moonligthing microtubule-associated proteins: Regulatorí functions by day and pathological functions at night, J. Proteomics Bioinform 9: 11( Suppl) Roma, 2016
Oláh J, Tripon RG, Nasir T, Csincsik L, Ovádi J, Lengyel I: The zinc-binding Tubulin Polymerization Promoting Protein TPPP/p25 in the retina, Zinc-UK, MC and CG Meeting, Belfast, United Kingdom, 2016
Szénási T, Lehotzky A, Oláh J, Ovádi J: New therapic strategy in Parkinson’ research: Validation of drug target, Mol Life Febs3+Meeting Portoroz, 2015
Oláh J, Szénási T, Szunyogh S, Szabó A, Lehotzky A, Ovádi J: Further evidence for microtubule-independent dimerization of TPPP/p25, Scientific Reports, 2017
Lehotzky A, Oláh J, Szunyogh S, Szabó A, Berki T, Ovádi J.: The Zinc-induced structural rearrangement of the disordered TPPP/p25 promotes the decoration of the microtubule network: physiological and pathological relevancies, Zinc-Net Conference, London, UK, 2014
Szunyogh S, Oláh J, Szénási T, Szabó A, Ovádi J.: Targeting the interface of the pathological complex of -synuclein and TPPP/p25, BBA MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1852: pp. 2653-2661, 2015
Ovádi J.: Progress in Development of Anti-parkinson Drug with Unique Specificity, J NEUROL EXP NEUROSCI 1:1, 2015
Mangas-Sanjuan V, Oláh J, Gonzalez-Alvarez I, Lehotzky A, Tőkési N, Bermejo M, Ovádi J.: Tubulin Acetylation Promoting Potency and Absorption Efficacy of Deacetylase Inhibitors, BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 172:829-840, 2015
Lehotzky A, Oláh J, Szunyogh S, Szabó A, Berki T, Ovádi J.: Zinc-induced structural changes of the disordered TPPP/p25 inhibits its degradation by the proteasome, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1852(1):83-91, 2015
Oláh J, Norris V, Ovádi J.: Modeling of sensing potency of cytoskeletal systems decorated with metabolic enzymes, JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 36:190-196, 2015
Tripon RG, Nasir T, Csincsik L, Olah J, Ovádi J, Lengyel I.: Immunolocalisation of Tubulin Polymerisation Promoter Protein TPPP/p25 in the retina, INVEST OPHTHALMOL VIS SCI 56(7):193, 2015
Ádám Cs, Bőgel G, Fekete A, Németh Zs, Tőkési N, Ovádi J, Liliom K, Pesti Sz, Geiszt M, Buday L.: Accumulation of the PX domain mutant Frank-ter Haar syndrome protein Tks4 in aggresomes, CELL COMMUNICATION AND SIGNALING 13:33, 2015
Zwick V, Nurisso A, Simões-Pires C, Bouchet S, Martinet N, Lehotzky A, OvadiJ, Cuendet M, Blanquart C, Bertrand P.: Cross metathesis with hydroxamate and benzamide BOC-protected alkenes to access HDAC inhibitors and their biological evaluation highlighted intrinsic activity of BOC-prot, BIOORG MED CHEM LETT. 26(1):154, 2016
Schiedel M, RumpfT, Karaman B, Lehotzky A, Oláh J, Gerhardt S, Ovádi J, Sippl W, Einsle O, Jung M.: Aminothiazoles as Potent and Selective Sirt2 Inhibitors: A Structure-Activity Relationship Study, J. MED. CHEM. Article ASAP DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5b01517, 2016
Schiedel M, Rumpf T, Karaman B, Lehotzky A, Gerhardt S, Ovádi J, Sippl W, Einsle O, Jung J: Structure-based Development of a Sirtuin 2 Affinity Probe, ANGEWANDTE CHEMIE COMMUNICATION, 2015
Rumpf T, Schiedel S, Karaman B, Roessler C, North BJ, Lehotzky A, Oláh J, Ladwein KJ, Schmidtkunz K, Gajer M, Pannek M, Steegborn C, Sinclair DA, Gerhardt S, Ovádi J, Schutkowski M, Sippl W, Einsle O, Jung M.: Selective Sirt2-inhibition by ligand induced rearrangement of the active site, NATURE COMMUNICATIONS 6: 6263, 2015
Oláh J, Zotter Á, Hlavanda E, Szunyogh S, Orosz F, Szigeti K, Fidy J, Ovádi J.: Microtubule the oligomerization state of multiple equilibrium system from ITC data,, Biochimica et Biophysica Acta General Subject 1820, 785-94, 2012
Norris V, Amar P, Legent G, Ripoll C, Thellier M, Ovádi J.: Sensor potency of the moonlighting enzyme-decorated cytoskeleton, BMC Biochemistry 14:3, 2013
Oláh J, Tőkési N, Lehotzky A, Orosz F, Ovádi J.: MOONLIGHTING MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEINS: Physiological functions by day and pathological functions at night, Cytoskeleton 70: pp. 677-685, 2013
Oláh J , Tőkési N, Zotter A, Ovádi J.: Ultrastructure-derived physiological and pathological functions of the disordered TPPP/p25, Eur. Biophys. J. 42: (Suppl 1) p. S189, 2013
Tőkési N, Oláh J, Hlavanda E, Szunyogh S, Szabó A, Babos F, Magyar A, Lehotzky A, Vass E, Ovádi J.: Identification of motives mediating alternative functions of the neomorphic moonlighting TPPP/p25, BBA-Mol. Basis Disease 1842: (4) pp. 547-557., 2014
Ovádi J.: MOONLIGHTING MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEINS, IX. Parnas Conference on Proteins from Birth to Death Jerusalem, 2013
Ovádi J.: The neomorphic moonlighting disordered TPPP/p25 protein a key player of oligodendroglial maturation and etiology of distinct CNS diseases, 53rd Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology Tokyo, 2012
Ovádi J, Norris V: MOONLIGHTING FUNCTION OF THE TUBULIN CYTOSKELETON:Macromolecular architectures in the cytoplasm, Systems Biology of Metabolic and Signaling networks: energy, mass and information transfer Heidelberg; London; New York: Springer, pp. 165-179, 2014
Ovádi J.: Macromolecular architectures in the cytoplasm derived by moonlighting proteins, Macromolecular crowding effects in cell biology: models and experiments Orleans, 2013
Oláh J.: The Disordered TPPP/p25 Involved in Heteroassociations Of Hallmark Proteins Characteristic for Parkinson’s and Alzheimer’s Diseases., 5th Anniversary of Protein and Peptide Conference Peking, 2012
Ovádi J.: Moonlighting TPPP/p25 mediates ultrastructure-controlled function of the microtubule cytoskeleton, EMBO-FEBS Meeting: Novel Biophysical Approaches in the Investigation of the Cytoskeleton Pécs, 2012
Oláh J, Norris V, Ovádi J.: Modeling of sensing potency of cytoskeletal systems decorated with metabolic enzymes, J Theor Biol 36: 190–196, 2015
Oláh J, Tőkési N, Szunyogh S, Szabó A, Lehotzky A, Ovádi J.: Tubulin Polymerization Promoting Protein is a prototype of neomorphic moonlighting proteins, Biological and Biomedical Consequences of Protein Moonlighting, London, UK, 2014
Oláh J, Lehotzky A, Zotter A, Szunyogh S, Szabó A, Ovádi J.: The Zinc-induced structural rearrangement of the disordered TPPP/p25 promotes the decoration of the microtubule network: physiological and pathological relevancies, Zinc-Net Conference, London, UK, 2014
Szunyogh S, Oláh J, Szénási T, Szabó A, Ovádi J.: Targeting the interface of the pathological complex of alpha-synuclein and TPPP/p25, BBA MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1852: pp. 2653-2661, 2015
Lehotzky A, Oláh J, Szunyogh S, Szabó A, Berki T, Ovádi J.: Zinc-induced structural changes of the disordered TPPP/p25 inhibits its degradation by the proteasome, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1852(1):83-91, 2015
Zwick V, Nurisso A, Simões-Pires C, Bouchet S, Martinet N, Lehotzky A, Ovadi J, Cuendet M, Blanquart C, Bertrand P.: Cross metathesis with hydroxamate and benzamide BOC-protected alkenes to access HDAC inhibitors and their biological evaluation highlighted intrinsic activity of BOC-prot, BIOORG MED CHEM LETT. 26(1):154, 2016
Schiedel M, RumpfT, Karaman B, Lehotzky A, Oláh J, Gerhardt S, Ovádi J, Sippl W, Einsle O, Jung M.: Aminothiazoles as Potent and Selective Sirt2 Inhibitors: A Structure-Activity Relationship Study, J. MED. CHEM. 59: 1599-1612, 2016
Schiedel M, Rumpf T, Karaman B, Lehotzky A, Gerhardt S, Ovádi J, Sippl W, Einsle O, Jung J: Structure-based Development of a Sirtuin 2 Affinity Probe, ANGEWANDTE CHEMIE Int ed, 55: 2252-2256, 2016
S. Szunyogh, J. Oláh, A. Lehotzky, and J. Ovádi: The disordered tppp/p25, a prototype of the neomorphic moonlighting proteins, 12th Greta Pifat Mrzljak International School of Biophysics, Primošten, Croatia, 2014
Oláh J. Szunyogh S, Lehotzky A, Ovádi J.: Tubulin Polymerization Promoting Protein is a prototype of neomorphic moonlighting proteins, Biological and Biomedical Consequences of Protein Moonlighting, London, UK, 2014
Ovádi J.: Macromolecular architectures in the cytoplasm derived by moonlighting proteins, Macromolecular crowding effects in cell biology: models and experiments Orleans, 2013
Oláh J.: The Disordered TPPP/p25 Involved in Heteroassociations Of Hallmark Proteins Characteristic for Parkinson’s and Alzheimer’s Diseases., 5th Anniversary of Protein and Peptide Conference Peking, 2013
Tőkési A, Lehotzky A, Oláh J, Ovádi J.: Distinct function of TPPP/p25 in development and disease, Barcelona, 2013
Ovádi J.: Moonlighting TPPP/p25 mediates ultrastructure-controlled function of the microtubule cytoskeleton, EMBO-FEBS Meeting: Novel Biophysical Approaches in the Investigation of the Cytoskeleton Pécs, 2012
Tőkési N, Oláh J, Hlavanda E, Szunyogh S, Szabó A, Babos F, Magyar A, Lehotzky A, Vass E, Ovádi J.: Identification of motives mediating alternative functions of the neomorphic moonlighting TPPP/p25, Biochim Biophys Acta Molec Dis. 2014 Apr;1842(4):547-57., 2014
Oláh J, Norris V, Ovádi J.: Modeling of sensing potency of cytoskeletal systems decorated with metabolic enzymes, J Theor Biol 365. 190–196, 2014
Ovádi J, Norris V: Moonlighting function of the tubulin cytoskeleton: macromolecular architectures in the cytoplasm, Systems Biology of Metabolic and Signaling networks: energy, mass and information transfer New York: Springer Verlag,, 2014
Oláh J and Ovádi J.: Dual life of TPPP/p25 evolved in physiological and pathological conditions, Biochem Soc Trans. 42, 1762-1767, 2014
Oláh J, Zotter Á, Hlavanda E, Szunyogh S, Orosz F, Szigeti K, Fidy J, Ovádi J.: Microtubule the oligomerization state of multiple equilibrium system from ITC data,, Biochimica et Biophysica Acta General Subject 1820, 785-94, 2012
Orosz F.: A new protein superfamily: TPPP-like proteins, PLOS ONE 7(11) p. e49276. 14 p, 2012
Orosz F.: A Fish-specific Member of the TPPP Protein Family?, J. Mol. Evol. 75:(1-2) pp. 55-72, 2012
Norris V, Amar P, Legent G, Ripoll C, Thellier M, Ovádi J.: Sensor potency of the moonlighting enzyme-decorated cytoskeleton, BMC Biochemistry in press, 2012
Ovádi J. and Norris V.: Moonlighting function of the tubulin cytoskeleton: Macromolecular architectures in the cytoplasm, Springer in press, 2013
Orosz F.: A new protein superfamily: TPPP-like proteins, PLOS ONE 7(11) p. e49276. 14 p, 2012
Orosz F.: A Fish-specific Member of the TPPP Protein Family?, J. Mol. Evol. 75:(1-2) pp. 55-72, 2012
Norris V, Amar P, Legent G, Ripoll C, Thellier M, Ovádi J.: Sensor potency of the moonlighting enzyme-decorated cytoskeleton, BMC Biochemistry in press, 2013
Oláh J, Tőkési N, Lehotzky A, Orosz F, Ovádi J.: MOONLIGHTING MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEINS: Physiological functions by day and pathological functions at night, Cytoskeleton, 2013
Oláh J , Tőkési N, Zotter A, Ovádi J.: Ultrastructure-derived physiological and pathological functions of the disordered TPPP/p25, Eur. Biophys. J, 2013
Tőkési N, Oláh J, Hlavanda E, Szunyogh S, Szabó A, Babos F, Magyar A, Lehotzky A, Vass E, Ovádi J.: Identification of motives mediating alternative functions of the neomorphic moonlighting TPPP/p25, BBA-Mol. Basis Disease, 2014
Oláh J, Zotter Á, Hlavanda E, Szunyogh S, Orosz F, Szigeti K, Fidy J, Ovádi J.: Microtubule assembly-derived by dimerization of TPPP/p25: Evaluation of thermodynamic parameters for multiple equilibrium system from ITC data, BBA-GENERAL SUBJECTS, 2012
Ovádi J.: MOONLIGHTING MICROTUBULE ASSOCIATED PROTEINS, IX. Parnas Conference on Proteins from Birth to Death Jerusalem, 2013
Ovádi J.: The neomorfic moonlighting disordered TPPP/p25 protein a key player of oligodendroglial maturation and etiology of distinct CNS diseases, 53rd Annual Meeting of the Japanese Society of Neurology Tokyo, 2012
Ovádi J, Norris V: MOONLIGHTING FUNCTION OF THE TUBULIN CYTOSKELETON:Macromolecular architectures in the cytoplasm, Systems Biology of Metabolic and Signaling networks: energy, mass and information transfer, 2013

 

Projekt eseményei

 
2014-12-02 22:24:09
Résztvevők változása
2014-01-27 13:14:43
Résztvevők változása
vissza »