A 20. század hangja - A magyar szociológia kvalitatív forrásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101046
típus K
Vezető kutató Kovács Éva Judit
magyar cím A 20. század hangja - A magyar szociológia kvalitatív forrásai
Angol cím Voices of the 20th Century - Qualitative Sources of Hungarian Sociology
magyar kulcsszavak szociológiatörténet, kvalitatív módszerek, archívum
angol kulcsszavak history of sociology, qualitative methods, archive
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Társadalomtudomány-történet
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gárdos Judit
Lénárt András
Örkény Antal
Szabari Veronika
Szász Anna
Tibori Tímea
Vidra Zsuzsanna
Zombory Máté
projekt kezdete 2012-03-01
projekt vége 2016-09-30
aktuális összeg (MFt) 20.998
FTE (kutatóév egyenérték) 8.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A '20. század hangja' kutatóműhely 2009 tavaszán, a 77566 sz. OTKA kutatási projekt keretében kezdte meg működését, középtávú célja a magyar kvalitatív szociológia hangzó örökségének megmentése. Ennek érdekében a pilot kutatás első évében online kérdőívet, illetve ahhoz kapcsolódó adatbázist dolgoztunk ki, valamint szakmatörténeti interjúkat készítünk a kvalitatív módszereket alkalmazó társadalomtudósok meghatározó alakjaival. Jelen pályázatunk a pilot kutatás alapkutatássá szélesítését célozza.
Pályázatunk súlypontjai:
- Tudásszociológiai, tudománytörténeti kutatás – Az interjús technika, a kvalitatív technikákat alkalmazó iskolák, kutatócsoportok történetének feltárása, az alkalmazott módszertanok összevetése. Tematikus változások felderítése, dokumentálása és elemzése, különös hangsúllyal az interdiszciplináris törekvésekre. A magyar kvalitatív szociológia beágyazottsága/elszigeteltsége a nemzetközi kutatási trendekben. A másodelemzéssel kapcsolatos ismeretelméleti stb. kérdések felvetése.
- Longitudinális fogalomtörténeti vizsgálat – Egy-egy adott téma (pl. cigányság, migráció, életmód, család, szegénység, elit, hátrányos megkülönböztetések, előítéletek, stb.) kvalitatív kutatásainak longitudinális elemzése.
- Életművek feldolgozása – A kutatás ezen részében egy-egy szociológusi életmű feldolgozására nyílik mód. A műhely számára felajánlott teljes kutatási dokumentációk lehetővé teszik egyes hazai szociológusi életművek feldolgozását.
Kutatásunk forrásául az általunk gyűjtött és tovább gyűjtendő, kvalitatív módszerekkel készült kutatások dokumentumai szolgálnak, melyeket archiválunk és a szakmai közösség számára hozzáférhetővé teszünk. A kutatás részeredményeit folyamatosan bemutatjuk a szakmai közönségnek online-formában és műhelybeszélgetések, konferenciák keretében. Hozzájárulunk a kvalitatív módszereket alkalmazó kutatók szakmai hálózatának kiépítéséhez.
angol összefoglaló
The research group ’Voices of the 20th Century’ started its activity in spring 2009 within the framework of the OTKA research project Nr. 77566, with the mid-term objective to preserve the audio heritage of Hungarian qualitative sociology. For this purpose, in the first year of the pilot research, an online questionnaire and a related database were compiled. Furthermore, a series of interviews was started with key figures of sociology who have been using qualitative methods. Our present application aims at expanding the pilot research into a basic research.
The focus points of our application are the following:
- research in the field of knowledge sociology and history of the discipline: study of the history of schools and research groups applying qualitative technique (particularly interviewing) with comparison to the applied methodologies; discovering, documenting and analysing thematic changes, with special focus on interdisciplinary strivings; the embeddedness into/isolation of Hungarian qualitative sociology in international research trends; raising ontological, etc. questions related to the secondary analysis;
- longitudinal study of conceptual history: longitudinal analysis of qualitative research on particular topics (e.g. the Roma, migration, lifestyle, family, poverty, elite, discrimination, prejudices, etc.);
- processing oeuvres of influental sociologists: in this part of the research we study complete works of particular sociologists. The complete research documentations donated to the research group enable us to process the work of Hungarian sociologists.
The primary sources of our research are the studies carried out with the help of qualitative methods, collected so far and to be further collected by our group, and their related documentations, which we are planning to archive and make available to the professional public.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely 2009-ben, a 77566. OTKA kutatás keretében kezdte meg működését, majd munkája a most lezárult, 101046. kutatásban teljesedett ki. A kutatás során 31 nagyobb gyűjteményt dolgoztunk fel, s ebből 16 immár online is kutatható. Több, mint 9000 dokumentum rendezését és digitalizálását végeztük fel, s ezeket 136 regisztrált felhasználó vette igényben az elmúlt három évben. Az archívumban elhelyezett interjúk, kutatási dokumentációk az elmúlt években számos szociológiai, társadalomtörténeti kutatás számára szolgáltak forrásul. Rendhagyó vállalkozásról van tehát szó: a projekt folyamán nem “csupán” tudományos vizsgálatok történtek, melyek eredményeit rendre publikáltuk, hanem óriási humán erőforrások és felmérhetetlen önkéntes munka segítségével megnyílt egy digitális archívum, amely immáron évről-évre új kutatói igényeket szolgál ki, miközben állományát folyamatosan gyarapítja is. Az OTKA által támogatott projekt tehát egy új archívumi infrastruktúra megteremtésére adott lehetőséget. Az archívumépítés gyűjtői és feldolgozói munkája mellett 51 kutatóval készítettünk szakmatörténeti interjút, amely szintén online elérhető, életművüket, kutatási dokumentumaikat pedig tanulmányok formájában rendszeresen ismertetjük a socio.hu folyóiratban. Emellett a kutatók folyamatosan végeztek tudásszociológiai, tudománytörténeti kutatást, longitudinális fogalomtörténeti vizsgálatokat a gyűjteményben található források alapján.
kutatási eredmények (angolul)
Voices of the 20th Century Archive and Research Group was started in 2009, under OTKA program no. 77566, and further developed within program no. 101046. As a result, 31 major collections have been elaborated, 16 of which are already available online. The over 9000 documents arranged and digitalized have been accessed by 136 registered users during the past 3 years. The interviews and research documents stored in the archive have provided resource for various studies in sociology and social history. Ours is a unique enterprise in that we have not “only” conducted scientific inquiry, regularly publishing the results, but - thanks to vast reserves of human resources and enormous contributions of volunteer work - opened a digital archive that keeps serving ever new research needs, while its stock is being constantly enlarged. Hence, the project supported by OTKA has given way to the development of a new archive infrastructure. Besides collecting and elaborating activities, the building of the archive has involved the conduction of professional history interviews also available on our site, as well as the presentation of oeuvres and research documents in the form of studies regularly published on the website of the journal socio.hu. Drawing on the resources of the archive, our researchers have also been engaged in research in the sociology of knowledge and the history of science as well as longitudinal studies related to the history of concepts.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101046
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Éva, Lénárt András, Szász Anna Lujza: Oral History Collections on the Holocaust in Hungary, SIMON 1: (1) 1-19, 2014
Mauthner Natasha; Gárdos Judit: Archival Practices and the Making of “Memories”, NEW REVIEW OF INFORMATION NETWORKING (ISSN: 1361-4576) (eISSN: 1740-7869) 20: (1-2) pp. 155-169., 2015
Gárdos Judit: Gárdos Judit : JAK UŁOŻYĆ PUZZLE?: BADANIA NAD KULTURĄWĘGIERSKICH ROBOTNIKÓW Z POŁOWY LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU I KILKA ZAGADNIEŃ EPISTEMOLOGICZNYCH., KULTURA Y SPOLECZENSTWO (ISSN: 0023-5172) (eISSN: 2300-195X) (3) pp. 113-121., 2015
Kovács Éva: Az emlékezet szociológiai elméletéhez, Bodor Péter (szerk.) Emlékezés, identitás, diszkurzus. 332 p. Budapest: L'Harmattan (Budapest), pp. 237-260., 2015
Lénárt András: Lénárt András: Hogyan tovább? Zsidók visszaemlékezései 1945-re, In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. 2015. Szerk. Rainer M. János. Budapest, OSZK - 1956-os Intézet Alapítvány Budapest, 170-194., 2015
Zombory Máté: A szociológián innen és túl: Zombory Máté interjúja Hankiss Elemérrel, SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2015:(1) pp. 284-292., 2015
Zombory Máté: Sociology and Beyond: Interview with Elemér Hankiss, INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 1:(2) pp. 134-145., 2015
Szász Anna Lujza: A “Roma Polgárjogi Esték” gyűjtemény bemutatása, socio.hu, 2016/2., 2016
Lénárt András, Szász Anna Lujza, Zombory Máté: Elfeledett szembenézés: Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében, BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 25:(3) p. 245-260, 2013
Gárdos Judit, Ivacs Gabriella: Qualitative Longitudinal Research and Qualitative Resources: The Hungarian Case, IASSIST QUARTERLY 2010-2011: pp. 64-67., 2012
Zombory Máté: Határtalan emlékezés, Café Babel 66. 103-110., 2012
Gárdos Judit: Voices of the 20th Century Archive & Research Group. "Qualitative Data Archiving: a case study from Hungary"., Előadás a DASISH workshopján, Írország (2012), 2012
Gárdos Judit: Das Archiv Voices of the 20th Century, Előadás a berlini Dokumentation Zwangsarbeit konferenciáján a Freie Universitaet Berlinen (2012), 2012
Zombory Máté: Memory Studies and the Need for Oblivion, Constructiong Memory in Pre-modern East Central and Southeast Europe: Creation, Transformation, Oblivion, Central European University, Budapest, March 8-10., 2012
Zombory Máté: Identitáskutatás, Előadás a Pécsi Tudományegyetem BTK IDI Európa és a magyarság a 18-20. sz-ban Doktori Program által szervezett "A történettudomány forrásai és módszerei" c. konferenci, 2012
Zombory Máté: “Hungarian Golgotha”: Dealing with the past in a Hungarian publishing house’s strategy in 1945, Before the Holocaust had its Name ... Early confrontations of the Nazi mass murder of the Jews" 29.11. – 1.12.2012 Simon Wiesenthal Conference, VWI, Konferencia előadás, 2012
Kovács Éva: Az emlékezet szociológiai elméletéhez, SOCIO.HU 1: pp. 23-36. (2012), 2012
Kovács Éva: A magyar történelmi kultúra helye Európában, Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Budapest, Új Mandátum, 2012
Kovács Éva, Szász Anna Lujza, Lénárt András: A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei, BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE XXIII:(4) pp. 336-351., 2012
Kovács Éva: Timing History – A Hungarian Historikerstreit in 2012, invited talk, Conflicting Memories and the Uses of the Past in Contemporary Hungary and the Czech Republic Monday, 28 January, Danish Institute for International St, 2013
Gárdos Judit, Kovács Éva: Das Projekt RESCAPE in Ungarn, In: Nicolas Apostolopoulos, Cord Pagenstecher (szerk.) (szerk.) Erinnern an Zwangsarbeit: Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt. Berlin: Metropol Verlag, 2013. pp. 299-203., 2013
Gárdos Judit, Kovács Éva, Lénárt András, Zombory Máté: What shall we do with the sources of sociological research?, Előadás A 44. Annual Conference of The International Association of Labour History Institutions (IALHI) konferenciáján , 2013
Kovács Éva: O traumatickej pamäti Trianonu, In: Miroslav Michela, László Vörös (szerk.) (szerk.) Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluvá. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013. pp. 265-276., 2013
Kovács Éva: A nemzet einstandolása?, CAFÉ BÁBEL 20: (72) 35-44, 2013
Kovács Éva: "Nem lehet, hogy ez börtön lenne", kiállítás kurátori tevékenység http://www.20szazadhangja.hu/gyerekrajzok , 2013
Kovács Éva: История замедленного действия., In: Память о Холокосте в современной Европе: Общее и разделяющее . Moszkva; Budapest, Oroszország, 2013.09.25-2013.09.26. Kiadvány: Moszkva: Heinrich Böll Stiftung, 2013. pp. 1-13., 2013
Kovács Éva: A magyar történelmi kultúra helye Európában, In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 17-29., 2012
Szabari Vera: Szalai Sándor (1912–1983), Szociológiai Szemle, 22. évf. 3. sz. 105-122, 2012
Zombory Máté, Lénárt András, Szász Anna Lujza: Elfeledett szembenézés: Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében, BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 25:(3) p. 245-260, 2013
Zombory Máté: Review: Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe: By James Mark., HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 2:(3) pp. 639-642, 2013
Tibori Tímea: Portré Szilágyi Erzsébet művészetszociológusról., Kultúra és Közösség, 1-2.sz. pp.7-18., 2012
Biszak Sándor; Gárdos Judit; Ládi László; Mikó Zsuzsanna; Nagy Péter Tibor (szerkesztő: Veroszta Zsuzsanna): Kerekasztal beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról, EDUCATIO 3: (ősz) pp. 405-412., 2013
Kovács Éva: Az emlékezet szociológiai elméletéhez, SOCIO.HU 1: 23-36, 2012
Kovács Éva, Szász Anna Lujza, Lénárt András: A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei, BUKSZ XXIII: (4) 336-351, 2012
Kovács Éva: Összeolvasás – Az erőszak elbeszélései, REPLIKA 85-86: 71-83, 2014
Kovács Éva, Lénárt András, Szász Anna Lujza: Oral History Collections on the Holocaust in Hungary, SIMON 1: (1) 1-19, 2014
Bezsenyi Tamás: „Egy ötven literes hordóból hatvan liter sört lehetett kimérni” A fővárosi és Balaton környéki vendéglátás és turizmus informális világa a Kádár-korban., Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete, Budapest, 2014. 64-88., 2014
Gárdos Judit, Micsik András: Tudományos repozitóriumok az MTA-ban: a KDK és a SZTAKI tanulságai, In: Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné (szerk.) Informatika a felsőoktatásban 2014. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.08.27-2014.08.29. Deb, 2014
Kovács Éva: “Miért ne lehetnék én herosa az egész világnak?”: Recenzió Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet c. könyvéről (Budapest: Osiris 2014, 436 p.), HOLMI (ISSN: 0865-2864) 2014: (9) pp. 1103-1108. (2014), 2014
Szabari Vera: Az első budapesti társadalomtudományi tanszék születése és bukása (1942-1945), Szociológiai Szemle 2014 (3) 68-83., 2014
Szász Anna Luja - Zombory Máté (szerk): Transznacionális politika és a Holokauszt emlékezettörténete, Budapest: Befejezetlen Múlt Alapítvány, 2014, 2014
Tóth Zsófia: Nők a sorok között. Nemi szerepek és családi viszonyok a 90-es évek balatoni vállalkozóinak életében, In: Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete, Budapest, 2014. 88-113., 2014
Henry Greenspan , Annette Wieviorka, Kovács Éva, Sara R Horwitz, Berel Lang, Dori Laub, Kenneth Waltzer: Engaging Survivors: Assessing 'Testimony' and 'Trauma' as Foundational Concepts, DAPIM 2014: (28) 190-226, 2014
Kovács Éva: A nemzet einstandolása?, CAFÉ BÁBEL 20: (72) 35-44, 2013
Kovács Éva, Vajda Júlia: Príbehy o židovskej identite, Bratislava: Dokumentacne Stredisko Holokaustu, , 2013
Kovács Éva, Szász Anna Lujza, Lénárt András: A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei, BUKSZ 23: (4) 336-351, 2012
Zombory Máté: Hungarian Golgotha: Dealing with the past at a Hungarian publishing house in 1945, Regina Fritz, Eva Kovács, Béla Rásky (szerk.) Als der Holocaust noch keinen Namen hatte / Before the Holocaust Had Its Name, 2016
Lénárt András: A test a társadalomban, Rendi társadalom – polgári társadalom 27. Szerk. Gyimesi Emese – Lénárt András – Takács Erzsébet, Budapest, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, 2016
Lénárt András: Lénárt András: Az egyesített zsidó hitközség és a hatalom 1956 után, Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. Szerk.: Visy Beatrix, Bíró Csilla, Bp., OSZK–Gondolat Kiadó [Bibliotheca Sc, 2016
Zombory Máté: Magyar Golgota: Politikai közösség és múltreprezentáció 1945 után, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 25:(1) pp. 66-88., 2015
Zombory Máté: Demokráciavita a katasztrófa után (1945–47), REPLIKA (95) pp. 31-59., 2015
Zombory Máté: Silence, Cultivation, Cultural Heritage: Strategies of Identification in Discourses on the “German Past” in Hungary Since 1945, REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 47:(01-02) pp. 169-198., 2016
Zombory Máté: Conceptions of the catastrophe: discourses on the past before the rise of Holocaust memory, HOLOCAUST STUDIES : A JOURNAL OF CULTURE AND HISTORY pp. 1-23., 2016
Henry Greenspan , Annette Wieviorka, Kovács Éva, Sara R Horwitz, Berel Lang, Dori Laub, Kenneth Waltzer: Engaging Survivors: Assessing 'Testimony' and 'Trauma' as Foundational Concepts, DAPIM 2014: (28) 190-226, 2014
Henry Greenspan , Annette Wieviorka, Kovács Éva, Sara R Horwitz, Berel Lang, Dori Laub, Kenneth Waltzer: Engaging Survivors: Assessing 'Testimony' and 'Trauma' as Foundational Concepts, DAPIM 2014: (28) 190-226, 2014
vissza »