A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
101503
típus K
Vezető kutató Vassányi Miklós
magyar cím A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban
Angol cím The concepts and traditions of mysticism in European thought
magyar kulcsszavak ókori és középkori misztika, misztikus teológia és filozófia, misztika újkori recepciója
angol kulcsszavak ancient and medieval mysticism, mystical theology and philosophy, modern reception of mysticism
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Filozófia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Történelem
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely Szabadbölcsészet Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Bányai Ferenc
Daróczi Anikó Judit
Hamvas Endre
Kendeffy Gábor
Németh Csaba
Ötvös Csaba
Parlagi Gáspár
Sepsi Eniko
Tóth Anna Judit
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2016-07-31
aktuális összeg (MFt) 18.501
FTE (kutatóév egyenérték) 12.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
.A projekt célja egy munkacsoport létrehozása, melynek keretei között az európai misztika kérdéseit kutató szakemberek összehangolhatják munkájukat, megoszthatják eredményeiket, és a kutatócsoport által szervezett konferenciákon nyilvánosság elé tárhatják azokat. A résztvevők szűkebb kutatási területei lefedik a nyugati misztika tradícióinak jelentős szegmensét, a keleti Mediterráneum vidékére visszanyúló gyökerektől egészen a XXI. századig. A projekt során kiemelten vizsgálandó témák: Dionüsziosz Areopagita, a hermetikus irodalom, a gnózis, a korai szerzetesség misztikája, az antik theurgikus misztika és bizánci hatástörténete, Szentviktori Richárd és a középkori misztika modern hatástörténete, a középkor női misztikája a flamand begina, Hadewijch példáján vizsgálva és Simone Weil modern misztikája. A projekt kivitelezésebe a téma elismert kutatói mellett olyan – már bizonyított – fiatal kutatókat is bevonnánk, akik számára külső támogatás nélkül a tudományos munka feltételei nehezen volnának biztosíthatóak.
angol összefoglaló
The aim of the project is to found a research group which could effectively coordinate the work of the researchers engaged in different problems of European mysticism, so they can share their achievements with each other and present them at the national and international conferences organized by the research group. The field of study of the participating researchers covers a large segment of Western mysticism from its roots in the Eastern Mediterranean to the XXth century. The main research topics are Dionysius the Areopagite, Hermetic and gnostic philosophy, early monastic mysticism, Neoplatonic theurgy and its reception in Byzantium, Richard of Saint-Victor and the modern reception of medieval mysticism, female mysticism in the Middle Ages examined on the example of the Flemish beguine Hadewijch, and the modern mysticism of Simone Weil. Beside acknowledged experts young researchers are involved in the project for whom the conditions of academic work cannot be guaranteed without external support.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
"A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban" című, négy és fél éves projekt, melynek keretei között tíz kutató működött együtt, lezárult. A projekt elsősorban a Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve más intézményekben valósult meg. A kutatás kézzelfogható eredménye bő negyven megjelent publikáció (ebből öt, részben külföldi megjelenésű könyv: monográfia vagy önálló tudományos eredménynek minősülő forrásközlés), és számos további, megjelenés előtt álló tudományos közlemény. A projekt sajátossága volt, hogy egyrészt diakrón módon átfogta az európai -- pogány és keresztény -- misztika fejlődését a késő antikvitástól a modernitásig, másrészt nem kis részben fiatal (pre- és posztdoktori) kutatók bevonásával folyt le. A projekt létesített egy tudományos munkatársi állást is Dr. Tóth Anna Judit kiemelkedően tehetséges posztdoktori kutató számára a KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszékén. A projekt nemzetközi oldala is erős volt: a projektnyitó nemzetközi konferencia anyaga átesett a vaklektoráltatási folyamaton, és jelenleg már a nyomdai előkészítés stádiumában van a berlini Springer Verlagnál ("The Immediacy of Mystical Experience," szerk. Vassányi M., Sepsi E., Daróczi A., várható megjelenés: 2016 ősze); a projektzáró nemzetközi konferencia (2015. november) anyaga pedig már beérkezett, szerkesztés alatt áll, és a L'Harmattan France kiadó szándéknyilatkozata szerint Párizsban fog megjelenni 2017-ben.
kutatási eredmények (angolul)
Our project entitled "Concepts and Traditions of Mysticism in Eiropean Thought" ran for four and half years and engaged ten researchers. It was realized first and foremost at Karoli University of the Reformed Church in Hungary but other Hungarian institutions were involved as well. The tangible output of the project is more than forty publications (including five books, either monographs or self-standing publications or translations of sources) and severeal more forthcoming studies. It was the specificity of the project that its research area overarched the evolution of European mysticism from the late Ancient period upt to and including modernity. Not only Cristian but also pagan mystcism was examined. No small part of the project was carried out by younger generation researchers on pre-doctoral and post-doctoral level. The project even established an employment for young and talented post-doctoral researcher Dr Anna Judit Tóth who worked at the General Humanities Department of Karoli University. Our work displayed an international facet as well: the project opening event, an international conference yielded a volume of studies which has already passed the blind review process with the Berlin-based Springer Verlag and will come out this year under the title "The Immediacy of Mystical Experience" (eds. M. Vassányi, E. Sepsi, A. Daróczi). The materials of the project closing conference have already been sent to the editors and will be published by L'Harmattan France in 2017.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101503
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vassányi Miklós: Structure and Meaning of St. Denys’ Fundamental Theology in De divinis nominibus. A Comparison with Proclus’ Theory of the One in Institutio theologica, Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 73 (2012) № 4, 1-12., 2012
Sepsi Enikő: „A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében”., Vallástudományi Szemle 2012/4, 40-48. o., 2012
Sepsi Enikő: «Theatrum philosophicum. Le dépassement du moi», Simone Weil – philosophie, mystique, esthétique, Párizs, Archives Karéline, 2012, 35-53., 2012
Bányai Ferenc: Eckhart Mester misztikája, Keréknyomok, 2013/7, 21-39. (kiadja a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest), 2013
Tóth Anna Judit: Az újplatonikus theurgia, Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I-II. II. 926-950. Bp. Gondolat kiadó 2013, 2013
Vassányi Miklós: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I-II.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia., Magyar Filozófiai Szemle 2013/2, 147-186., 2013
Vassányi Miklós: “Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az 1. könyvből.” Bevezetés, fordítás, jegyzetek, bibliográfia., Ókor, 2013/4, 56-67., 2013
Sepsi Enikő: „A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?)”, Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142-149, 2013
Sepsi Enikő: „Zeuxis et l'incarnation: Yves Bonnefoy lu et traduit dans une optique franco-hongroise”, Revue d'Etudes Françaises: Tanulmányok a francia irodalom köréből Karafiáth Judit 70. születésnapjára, No. hors série, 2013, 213-222., 2013
Sepsi Enikő: „Notes sur la politesse et quelques autres sujets”, Michel Murat, Frédéric Worms, Littérature et philosophie mêlées; Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2012. 119-128., 2012
Daróczi Anikó: "Dichtend vertalen, vertalend dichten.", Kalmthout, Sleiderink, Réthelyi (red.) Beatrijs de wereld in. Academia Press, Gent, 2013, pp. 41-58, 2013
Sepsi Enikő: Le "théâtre" immobile de János Pilinszky - lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson, 2014, , 304 p., Paris: L'Harmattan, 2014
Hamvas Endre: Κόρη κόσμου – A világ leánya, Orpheus Noster. 2013/4. 93-112, 2014
Tóth Anna: Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában, Orpheus Noster 5/4 (2013) 17-30, 2014
Fülöp József-Mirnics Zsuzsanna-Vassányi Miklós: Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, Budapest: L’Harmattan, 2014
Vassányi Miklós: Mire tanít minket Maximos mint mystagógos? A Mystagógia értelmezése, Theologiai Szemle 2014/4, 215-218, 2014
Vassányi Miklós: Hitvalló Szt. Maximos teológiája a Miatyánk rövid magyarázata alapján, Kapcsolatban Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok, 380-394. o., 2014
Vassányi Miklós: Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon 1-re. Kultúrtörténeti-filozófiatörténeti bevezetés, Orpheus Noster, 2014/3, 7-37, 2014
Bányai Ferenc: A szent és a misztikus. Árpád-házi Szent Erzsébet és Eckhart mester., Vigilia, 2015. évi 3. szám 170-172., 2015
Bányai Ferenc: "A lélek: ház, s az utak a lélekerők.” Eckhart mester misztikus nyelve., Orpheus Noster 2015. 1. szám 44-51., 2015
Bányai Ferenc: Eckhart mester: Prédikáció Szent Erzsébetről (Ford. Bányai Ferenc)., Vigilia, 2015. évi 3. szám 172-175., 2015
Daróczi Anikó: The Coherence of Form and Content in Hadewijch: The Importance of Modality in Medieval Songs, Nagy Andrea – Simonkay Zsuzsanna: Heroes and Saints: Studies in Honour of Katalin Halácsy. Budapest, 2015, 163-186., 2015
DARÓCZI, Anikó, MOMMAERS, Paul: Hadewijch. The Complete Letters., Peeters Publishers, Leuven 2015, 2016
Kendeffy Gábor: “Lactantius as Christian Cicero, Cicero as Shadow-like Instructor”, Will Altmann (ed.): Brill's Companion to the Reception of Cicero, Brill, Leiden – Boston, 2015, 56-94., 2015
Kendeffy Gábor: “Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L. Caelius Firmianus Lactantius: Divinarum Institutionum libri septem 3: libri V et VI; Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L, Zeitschrift für antikes Christentum, Band 20, Heft 1, 502-511 (recenzió), 2015
Sepsi Enikő: Pilinszky János mozdulatlan színháza Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2015., 2015
Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.): Contempler l'infini, Budapest – Paris, KRE – L’Harmattan, France – Hongrie, 2015., 2015
Sepsi Enikő: „Rapport de l’infini à la finitude dans l’acte contemplatif. Deux exemples distincts: Simone Weil et Yves Bonnefoy”, in Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.), Contempler l'infini, Budapest – Paris, KRE – L’Harmattan, France – Hongrie, 2015, 201-208., 2015
Tóth Anna Judit: Az újplatonikus filozófia mint a pogány-keresztény szinkretizmus eszköze., Vallástudományi Szemle 11. (2015.) 46-55., 2015
Vassányi Miklós: Johannes Scottus Eriugena: A természetekről (Periphyseon I). Történeti-filológiai bevezetés, fordítás, jegyzetek, függelékek, terminológiai jegyzék, bibliográfia., Budapest: Szent István Társulat, 2015, ‘Középkori Keresztény Írók’ № 8. (247 pp.), 2015
Vassányi Miklós: “Evagrios Pontikos (345-399): Az imádságról (Περὶ προσευχῆς / De oratione) 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel.”, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 73-86., 2015
Vassányi Miklós: “Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szt. Maximos kisebb krisztológiai műveiben.”, Magyar Filozófiai Szemle, 2015/1, 165-176., 2015
Vassányi Miklós: Hitvalló Szent Maximos teológiája. Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben, kézirat, ELTE BTK TTI könyvtár, 2015
Hamvas Endre: Fény, látás és megistenülés a hermetikus irodalomban: metafora vagy vallási tapasztalat?, Hereditas Graeco-Latinitatis III. Debrecen, 2016. 71-88., 2016
Hamvas Endre: A lélek megváltásának hermési útja., Budapest, Argumentum kiadó. 2016., 2016
Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016
Sepsi Enikő: „A „szent” dramaturgiája Valère Novarina színházában”, Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016, 273–282., 2016
Sepsi Enikő: “Attention and Creative Imagination in the Work of Simone Weil and János Pilinszky”, Katalin G. Kállay, Mátyás Bánhegyi, Ádám Bogár, Géza Kállay, Judit Nagy, Balázs Szigeti (eds.): The Arts of Attention, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016,, 2016
Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos életrajza: Források és következtetések.”, Orpheus Noster, 2016/3, 7-29., 2016
Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos életműve.”, Orpheus Noster, 2016/3, 30-40., 2016
Vassányi Miklós: “Az identitás kérdése Hitvalló Szt. Maximos krisztológiájában.”, Tükör által. Tanulmányok a nyelv, a kultúra, az identitás témaköréből. ed. Czeglédy, Sepsi E., L’Harmattan, Budapest, 2016, 11-17., 2016
Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos kora.”, Orpheus Noster 2016/1, 13-28., 2016
Ötvös Csaba: Éva éneke? Szöveghagyomány és teológiatörténet a Cím nélküli irat és a Mennydörgés szövegeiben, Orpheus Noster 2016/2, 92-106, 2016
vissza »