Az „egészségipar” működési zavarai és teljesítménye – nemzetközi összehasonlításban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104400
típus K
Vezető kutató Major Iván
magyar cím Az „egészségipar” működési zavarai és teljesítménye – nemzetközi összehasonlításban
Angol cím The Specific Features and Performance of the “Health Industry” in Hungary and in International Perspective
magyar kulcsszavak egészségügy gazdaságtana, információs aszimmetria, mechanizmus tervezés
angol kulcsszavak health economics, asymmetric information, mechanism design
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egészségügyi gazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Lackó Mária
Laki Mihály
Ozsvald Éva
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-10-31
aktuális összeg (MFt) 12.653
FTE (kutatóév egyenérték) 2.96
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő kérdései:

1. Melyek az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet és kínálat meghatározó tényezői és ezek milyen mértékben és módon függnek az ágazatok intézményi-szervezeti felépítésétől?

2. Az egészségügy kínálatának regionális szerkezete és hierarchikus struktúrája milyen mértékben felel meg a várható kereslet szerkezetének, és hogy a kereslet és a kínálat közötti feszültségek hogyan hatnak a szolgáltatások költségeire.

3. Milyen összefüggések mutathatók ki az egészségügyi ráfordítások és a lakosság egészségi állapota között, azaz milyen „egészség-termelési” függvények jellemzik az általunk vizsgált országokat?

4. Az egészségügy „természeténél fogva” eleve az aszimmetrikus információk bonyolult viszonyai között működik mindenütt a fejlettebb világban. Az itt fellelhető „piaci hibák” és a "kormányzati hibák" többsége éppen az információs problémák megoldatlanságából ered. Elemezzük az aszimmetrikus információk létének hatását az egészségügy működési költségeire.

5. A nem-kooperatív és a kooperatív játékelméletnek a dinamikus, véges, illetve végtelen időhorizontú játékok vizsgálatára kidolgozott eszközeivel vizsgáljuk, hogy az egészségügyben részt vevő piaci és a piaci kereteket kívülről meghatározó-befolyásoló szereplőket milyen érdekek vezérlik döntéseikben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az egészségiparban a magántulajdonú cégek piac által szervezett tevékenysége és az állami intézményeknek a bürokratikus koordinációval jellemezhető működése él egymás mellett és ezek erőteljesen hatnak is egymásra. A piaci koordináció és a bürokratikus koordináció együttéléséből adódó problémákat csak súlyosbítja a többszörös aszimmetrikus információ jelenléte az egészségügyi szolgáltatások területén. A kutatás kiinduló hipotézise: a piaci és a bürokratikus koordináció szükségképpen piaci és kormányzati hibákhoz vezet, amelyek hatásának mérséklése a szereplők piaci viselkedésének erősítését igényli, ugyanakkor a új típusú szabályozási, ösztönzési rendszerek kialakítását teszi szükségessé.

A kutatástól azt várjuk, hogy elméletileg és empirikusan is megalapozza az egészség-ipar ösztönző szabályozását, és leírhatóvá teszi az aszimmetrikus információk létéből fakadó piaci és kormányzati hibák mérséklésének mechanizmusát.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az egészségügy gazdaságtanában eddig nem kapott nagy súlyt az aszimmetrikus információ létéből fakadó piaci és szabályozási hibák elemzése, valamint a hatékony ösztönző rendszerek kidolgozásánál a mechanizmus-tervezés eszköztára. Kutatásunk empirikus vizsgálatokból indul ki, majd az így szerzett ismereteket a "megbízó-ügynök" modellek, valamint a kettős aszimmetrikus információs modellek segítségével alakítjuk általánosabb és átfogóbb elméleti következtetésekké. A kutatás eredményeként az egészségügy működési problémáinak lehetséges megoldását a mechanizmus-tervezés keretei között írjuk le.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Kutatásunk az egészségipar - azon belül az egészségügyi szolgáltatások - működési sajátosságait elemzi főként az állami és a magántulajdonú szereplők, valamint a bürokratikus irányítás és a piaci koordináció együttéléséből fakadó súrlódásokra, működési zavarokra összpontosítva. A kutatás a hazai egészségipar működésére összpontosít, de azt összehasonlítjuk más országok egészségügyi rendszereinek működésével, illetve hatékonyságával is. A kutatás empirikus vizsgálatokra épül, de az így szerzett ismereteket elméleti modellek - elsősorban az aszimmetrikus információ és a döntéseket körülvevő bizonytalanság létét magukba építő modellek - segítségével is vizsgáljuk. A hatékonyabb működésre ösztönző intézmény-rendszert és ösztönzési mechanizmusokat a mechanizmus tervezés keretében igyekszünk feltárni.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Research questions:

1. What are the decisive factors of demand for and supply of healthcare services, and how are these factors related to the institutional, organizational setup of the health industry?

2. Does the regional and hierarchical structure of supply match the composition of demand? How do tension between demand and supply affect the costs of healthcare services?

3. What is the relationship between healthcare expenditures and the health status of the population in different countries as described by "health production functions"?

Healthcare is loaded by the issues of asymmetric information in the more developed or advanced countries. We discuss the impact of asymmetric information on healthcare costs under different institutional systems in different countries.

5. We analyze the interests and interactions of the economic and administrative actors of the health industry by applying the tools of non-cooperative and cooperative game theory.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Market driven activities of privately owned corporations and the bureaucratic coordination of goverment agencies co-exist in the health industry. The tensions between the market mechanism and bureaucratic coordination is strenghtened by asymmetric information between the the different actors of healthcare services. Our main hypothesis is that the co-existence of market coordination and bureaucratic coordination, and the presence of asymmetric information yields market failures as well as government failures. Reducing the negative effects of market failures and government failures requires "market friendly" incentive regulation from government agencies.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Market failures and government failures that result from asymmetric information, and incentive regulation that is based on mechanism desing have not attracted sufficient attention in healthcare economics so far. We start our research with empirical analysis of those failures, then we apply principal-agent models and the models of double asymmetric information to arrive at theoretical and more general conclusions on the roots of those failures. We describe the incentive regulation of the health industry by using the models of mechanism design.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

We discuss the specific features of the health industry by focusing on tensions and frictions that stem from the co-existence of and interplay between bureaucratic coordination and market mechanism, between government agencies on one hand and households and privately owned corporations on the other. We focus on the Hungarian health industry but we also compare the Hungarian healthcare system to the institutional setup of healthcare in other countries. Our research starts with empirical analysis, but we analyze our empirical findings with the theoretical models of asymmetric information, and with decision models under uncertainty. We intend to describe the framework of incentive regulation based on the models of mechanism design.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatócsoportunk főbb eredményei regressziós elemzések révén: az emberek egészségi állapotát elsősorban nem az egészségügy fejlettségi szintje, hanem az egészséget károsító tényezők befolyásolják. Az egészségügy mindössze 20%-nyi hatással van az emberek egészségi állapotára. Empirikus vizsgálatok alapján: a gyógyszeripari vállalatok koncentrációja és exportjuk arányának növelése javítja az állammal szembeni alku pozíciójukat. Az állam pedig nem a „közjó” megtestesítője, hanem részérdekeket egyeztető intézmény, amely jelentős torzulásokat, működési zavarokat okozhat a vizsgált kapcsolati rendszerben. Nemzetközi összehasonlítások alapján: a magán- és állami intézmények közötti, szabályozott keretek között folyó verseny lényegesen képes javítani az ágazat hatékonyságát. Másik eredmény: az egészségügynek alkalmazkodnia kell az utóbbi évek információs technológia-fejlődéséhez. A korábbi „feudalisztikus” orvos-beteg viszonyt felváltja a két egyenrangú fél kooperációjára épülő, ám az orvos kompetenciáját nem nélkülöző kapcsolat-rendszer. Elméleti modellek alapján: ebben az ágazatban is, mint más szabályozott ágazatokban, a „korlátozó-büntető” szabályozási módszerek helyett az ösztönző szabályozás rendszerének kialakítása vezethet az egészségügy hatékonyságának, minőségi színvonalának emelkedéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Our team's conclusion from regression analysis: people’s health status is affected to a larger extent by harmful conditions than by the healthcare services. Her regression results show that healthcare contributes by 20 per cent to people’s health. From empirical analysis: the relationship between pharmaceutical companies and healthcare is influenced by government. Pharmaceutical and pharma trading companies strive to increase their influence on government by market concentration and by expanding their export share. Government does not seek social welfare. It rather acts as a network of mediators who try to reconcile the interest of the companies. The role government agencies play may result in dysfunctionalities and skewness of the interrelations between these industries and healthcare. From international comparison: competition between public and private healthcare institutions under proper regulation is capable of improving the whole system’s efficiency to a large extent. Another result: healthcare must adapt to the recent development of information technologies. The “feudalistic” relationship between physicians and their patients is being replaced by cooperation between the two parties, while the doctor’s competence will not be neglected either. From models of asymmetric information: the system of incentive regulation rather than a restrictive, “punishing” type of regulation will result in the improvement of healthcare’s cost efficiency and performance in the healthcare.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104400
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ivan Major and Eva Ozsvald: Trust, Cooperation and Time Horizon in Economic Decision Making in Central and Eastern Europe., In: Adaptability and Change in Transition Countries, Washington, D.C. and Warsaw: The World Bank and Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
Ivan Major and Eva Ozsvald: High debt – low trust: Hungary’s dismal decade., Adaptability and Change in Transition Countries, Washington, D.C. and Warsaw: The World Bank and Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, pp. 233–244., 2012
Ivan Major and Karoly M. Kiss: “Interconnection and Incentive Regulation in Network Industries”, Competition and Regulation (eds.: Valentiny, P., Kiss, F.L., Antal-Pomazi, K. and Nagy, Cs. I.), 2015
Ivan Major, Ronald King and Cosmin Marian: Anticommons, the Coase Theorem, and the Problem of Bundling Inefficiency, International Journal of the Commons, 2016, 10 (1), 244-264., 2016
Ronald King, Ivan Major and Cosmin Marian: Confusion in the Anticommons, Journal of Politics and Law, 2016, 9 (7), 64–79., 2016
Ivan Major: Trust, Cooperation and Time Horizon in Economic Decisions – An International Comparative Analysis., Journal of Economics and Public Finance, 2016 (elbírálás alatt), 2016
Major Iván: Aszimmetrikus információ és aszimmetrikus kompetencia az egészségügyben, Közgazdasági Szemle, (elbírálás alatt), 2017
Laki Mihály, Nacsa Beáta és Neumann László: Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra: kutatási zárójelentés, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2013, Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/2. (ISBN:978-615-5243-45-5), 2013
Laki Mihály és Szalai Júlia: Tíz évvel később - magyar nagyvállalkozók európai környezetben. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2013
Laki Mihály: Az erősek gyöngesége, Magyar B (szerk.) Magyar polip: A posztkommunista maffiaállam. Budapest: Noran Libro Kiadó, 2013
Laki Mihály, Nacsa Beáta és Neumann László: Az új Munka Törvénykönyve hatása a munkahelyi érdekképviseletre, MUNKAÜGYI SZEMLE 57:(4) pp. 96-108, 2013
Major Iván és Ozsvald Éva: Az egészségügy az Internet-korszakban: Hogyan változik a fogyasztók (páciensek) és az egészségügyi szakemberek információs helyzete és kapcsolata? Összefoglaló tanulmány, MTA KRTK KTI, OTKA 104400, Budapest, 2016
Major Iván: Ha elfogy a bizalom… létezik-e mindig optimális mechanizmus” Közgazdasági Szemle LXI (2), 2014, 148–165., Közgazdasági Szemle LXI (2), 2014
Piroska Dóra-Laki Mihály: Konferencia beszámoló Terepkutatás a magyar gazdaságban, Külgazdaság LVII. évf, május-június, 8-11, 2013
Major Iván: „Ha elfogy a bizalom…Létezik-e minden esetben optimális mechanizmus?”, Közgazdasági Szemle, megjelenés alatt, 2013
Ivan Major: When Trust Evaporates… Can Optimal Mechanisms Be Always Designed?”, Conference Paper (accepted), ITS Regional Conference 2013, Florence, October 20–23, 2013
Mária Lackó: Some Explanation of Disparities of Mortality Rates of Working Age Population in Eastern, Central and Western Europe,, Discussion Paper, MTDP 1535, 2015 http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1535.pdf, 2015
Major Iván: Ha elfogy a bizalom… létezik-e mindig optimális mechanizmus?, Közgazdasági Szemle LXI (2), 148–165, 2014
Ivan Major: A Political Economy Application of the Tragedy of the Anti-Commons: the Greek Government Debt Crisis, International Advances in Economic Research, 20 (2), 425–437., 2014
Lackó Mária: A természeti és társadalmi környezet hatásai a halálozási ráták alakulására., Király Júlia–Gál Róbert (szerk.): Társadalom- és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig. MTA KRTK KTI, Budapest, 2016, 302–328. o., 2016
Lackó Mária: Eltérések a kelet- közép és nyugat-európai országok halálozási rátái között – a meghatározó okok kvantitatív elemzése, Közgazdasági Szemle, 2016 december (megjelenés alatt), 2016
Mária Lackó: Disparities in Mortality Rates of Working-Age Population in Eastern, Central and Western Europe – a comparative quantitative analysis, DANUBE: Law and Economics Review (elbírálás alatt), 2016
Lackó Mária: A magyarországi dolgozó korú népesség halandósága: makroelemzés időben és térben, MT-DP-2014/16, MTA KRTK KTI, Budapest, 2014
Lackó Mária: A dolgozó korú népesség halálozási rátáinak különbözősége Kelet-, Közép és Nyugat-Európában – egy kvantitatív elemzés, MTA KRTK Szemináriumi Sorozat, 2015. október 15, 2015
Laki Mihály: A magyar orvosi műszer-ipar működését meghatározó tényezők, MTA KRTK KTI Tanulmány, 2014
Laki Mihály: A gyógyszeripar és az egészségügy pénzügyi-gazdasági kapcsolatai. Záró tanulmány, MTA KRTK KTI Tanulmány, 2016
Laki Mihály: Körkérdés az állam gazdasági szerepéről: állam és forradalom., KÜLGAZDASÁG 58: (1-2) pp. 35-38, 2014
vissza »