A magyarországi cantus planus az egyetemes zenetörténetben. Célok, módszerek, távlatok a 21. század elején  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104426
típus NK
Vezető kutató Czagány Zsuzsa
magyar cím A magyarországi cantus planus az egyetemes zenetörténetben. Célok, módszerek, távlatok a 21. század elején
Angol cím The Hungarian cantus planus in the context of the European music history. Aims, methods and perspectives at the beginning of the 21th century
magyar kulcsszavak gregorián, zsolozsma, mise, zeneelmélet, szenthistóriák, forrásfeltárás, töredékkutatás, digitalizáció, adatbázisok
angol kulcsszavak gregorian chant, office, mass, music theory, historiae of saints, source research, fragments, digitization, databases
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Zenetudomány
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Czakó Dóra
Gilányi Gabriella
Gilányi Gabriella
Kecskésné Papp Ágnes
Kiss Gábor
Rudolf Krisztina
Sanda Anna
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2016-10-31
aktuális összeg (MFt) 61.680
FTE (kutatóév egyenérték) 13.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Kutatásunk tág tematikus láncot foglal magába a középkori liturgikus egyszólamúság gyakorlati-elméleti forrásainak feltárásától-kiadásától kezdve a repertóriumok liturgikus és zenei szempontú elemzésén át azok digitális megjelenítéséig. E vonulaton belül pályázatunkat 4 egység köré fonjuk:1) A középkori zsolozsma középeurópai hagyományait feltáró és közreadó Cao-Ece projektet átalakítjuk, korszerűsítjük, a tervezett köteteket kommentált adatbázisból tudományos monográfiává fejlesztjük. Internetes változatát a nemzetközi igényeket figyelembe véve fejlesztjük kezelhető, más nemzetközi rendszerekkel (Cantus, Global Chant Database) kompatibilis adatbázissá. Folytatjuk a 11-15. sz.-i históriák közreadását a HISTORIAE nemzetközi sorozatban.
2) Tudományos vizsgálat tárgyává tesszük a hazai kutatásban elhanyagolt középkori zeneelméletet. A Traditio Iohannis Hollandrini nemzetközi kutatócsoporthoz kapcsolódva a traktátusirodalom zenei példaanyagának tanulságait foglaljuk össze, kiemelve annak a mindenkori lokális dallamhagyományhoz fűződő kapcsolatait.
3) Közreadjuk a középkori váradi székesegyház 15. sz.-i antifonáléját valamennyi töredékével. A kiadás feltételezi a forrás hazai és külföldi könyvtárakban található töredékeinek feltárását és restaurálását, a teljes kódex digitalizálását és a tudományos kommentár megírását. E munkánk része a pályázatunk 4) egységét kitöltő tervnek, mely a magyar középkor néhány kiválasztott zenei forrását (Ulászló Graduále, Kassai Graduále, az Esztergomi Antifonále bécsi töredékei), ill. repertóriumát (a magyarországi zsolozsmaforrások antifónaanyagát, ill. a miseordinárium közép-európai dallamkészletét) kívánja az interneten is elérhetővé tenni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Pályázatunkban arra a kérdésre keressük a választ, (1a) milyen típusú eltérések tapinthatók a középkori zsolozsma közép-európai egyházmegyés hagyományainak liturgikus rendjében, szerkezetében és tételválogatásában, ill. (1b) a kiválasztott históriák milyen megjelenésformákban, strukturális és zenei változatokban hagyományozódtak az adott térségen belül és kívül. (2) A középkori zeneelméleti traktátusok tonáriusainak és coniuncta-fejezeteinek zenei példaanyagát elemezve s azt összevetve a korabeli hangjelzett liturgikus forrásokkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy a traktátusok saját, szigetszerűen zárt zenei rendje összekapcsolódott-e a mindenkori földrajzi környezet regionális dallamhagyományával. Előzetes megfigyeléseink arra utalnak, hogy a két tradíció bizonyos pontokon érintkezett egymással, e hipotézis igazolását/megdőlését kutatásunktól várjuk. (3-4) A három kiválasztott kódex (Váradi Antifonále, Ulászló Graduále, Kassai Graduále) közreadását kísérő tanulmány központi kérdése a források archaikus-lokális rétegének azonosítása és elválasztása a késő középkori hazai és külföldi rárakódásoktól. Feltételezésünk szerint ezek definiálása, a mélyrétegen belül lappangó, a magyarországi zsolozsma-, ill. misehagyomány fővonalától eltérő elemek megragadása elvezet a rejtett transzmissziós útvonalak, s általuk művelődéstörténeti kapcsolatok föltárásához. A poszt-tridenti nyomtatványok elemzése igazolhatja azt a feltevésünket, hogy a 17-18. sz. retrospektív forrásai zenei szempontból továbbörökítették a gregoriánum középkori változatgazdagságát.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

(1a) A CAO-ECE kiadványsorozat koncepcionális átalakításával nemcsak hasznos segédkönyveket, hanem tudományos igényű monográfiákat hozunk létre. Az internetes változat módosításával azt kívánjuk elérni, hogy a kidolgozott rendszer a nemzetközi kutatás számára is elérhető, használható, tetszés szerint bővíthető és más hasonló rendszerekkel összekapcsolható legyen. (1b) A HISTORIAE újabb publikációi nemcsak a szakma, hanem az érdeklődő zenész/egyházzenész-közönség számára is használható forrásanyaggal szolgálnak. Minthogy a kötetek az egyes históriák teljes szöveg- és dallamkészletét azok eredeti liturgikus környezetébe ágyazva közlik, jól hasznosíthatók a mai (elsősorban, de nem kizárólag) liturgikus-zenei praxisban. (2) A zeneelméleti traktátusok mögött álló zenei hagyomány föltárása megdöntheti azt a régi vélekedést, mely szerint az általuk rögzített dallamanyag semmilyen módon nem érintkezett a mindenkori lokális-regionális liturgikus-zenei gyakorlattal. (3) A kiadásra kiválasztott kódexek (Váradi Antifonále, Ulászló Graduále, Kassai Graduále) közreadásával a magyar középkor három reprezentatív és a közép-európai térség művelődéstörténeti kapcsolatainak feltárása szempontjából különösen fontos zenei forrása válik elérhetővé. (4) A Régi Zenetörténet Osztály teljes mikrofilmtárának a digitalizálása, valamint a meglévő repertórium-adatbázisok online-változatának elkészítése hatalmas összehasonlító forrásanyag kutatását teszi lehetővé a hazai és külföldi szakma számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A középkor magasrendű művészi zenéje, a gregorián ének kutatása Magyarországon mintegy 60 éves múltra tekinthet vissza. Az alapító tudós nemzedék (Rajeczky, Dobszay, Szendrei) szerteágazó munkájának eredményei mai feladatainkat is meghatározzák. Az általuk megjelölt kutatási irányok mellett ugyanakkor napjaink korszerű tudományos igényei új kutatási területeket, eszközöket és módszereket nyitnak meg előttünk. Pályázati terveinket, célkitűzéseinket ezért egyaránt jellemzi a folytonosság és a megújulás igénye. Az előbbi a középkori magyar és közép-európai zsolozsmázás kutatásának Dobszay által elindított folytatásában, az utóbbi ennek nemzetközi kiterjesztésében és internetes fejlesztésében mutatkozik meg. Online-adatbázisokban tesszük közzé a magyar gregoriánum egy-egy műfajának, ill. forráscsoportjának repertóriumát (antifónák, miseordináriumok, Tridentinum utáni nyomtatványok). Gyökeresen új vizsgálati terület a középkori zeneelmélet, melyen belül egy széleskörű nemzetközi projekt részesei lehetünk, s ezáltal saját zeneelméleti irodalmunkat is új összefüggésrendbe helyezhetjük. Pályázatunk központi egységét alkotja a magyar középkor liturgikus-zenei forrásainak digitalizálása, s ezen belül három díszkódexének kiadási terve. Kiemelkedik közülük a „Zalka” Antifonále, a váradi székesegyház 15. sz.-i karkönyve, melynek lapokra, sőt lapszeletekre szabdalt töredékeit az ország számos könyvtára őrzi. Az antifonále valamennyi töredékének feltárásával, restaurálásával és közreadásával nemcsak a magyar zenei középkor eddig javarészt ismeretlen erdélyi-váradi térségének forrása, de annak közép-európai (cseh-morva) művelődéstörténeti kapcsolatai is tapinthatóvá válnának.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our proposal covers a wide thematic spectrum: the study of theoretical and practical sources of medieval plainchant, edition of selected sources, analysis of repertories, digital presentation of sources and repertories. The project is built around 4 subjects: 1) Reconstruction and modernizing the CAO-ECE project invented for the comparative study of medieval Central-European office traditions. Developing the series from commented printed databases to real scholarly monographs. The internet version will be revised according to modern international standards in order to make it compatible with other databases (Cantus, Global Chant DB). We continue the edition of 11th–15th century offices in the series HISTORIAE.
2) The neglected field of medieval music theory will be subject to a comprehensive scholarly investigation. In cooperation with the international study group Traditio Iohannis Hollandrini we are going to survey the musical examples found in the treatises and draw conclusions from their analysis and comparison with the local chant practices.
3) Preparing the critical edition of the 15th century Antiphonale Varadiense, including all of its known fragments. Collection, exploration, restoration of the fragments of the source kept in different libraries in Hungary and abroad. Digitization of the codex, preparation of a scholarly introductory study. The plan of this edition is part of p. 4 of our project, in which we propose to make selected musical sources or repertories of medieval Hungary available on the internet (e.g. Graduale Wladislai, fragments of an Antiphonale Strigoniense, antiphon repertory of Hungarian office sources, ordinary chants of Central Europe).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our proposal is directed towards the following questions: (1a) what kind of differences can be observed in the liturgical order, structure and chant distribution of the medieval Central-European office traditions, and (1b) what kind of structural and musical variants can be detected in the transmission of the selected historiae within and outside of a given region. (2) Examining the musical examples found in medieval theoretical treatises, and comparing them with the contemporary practical notated liturgical sources we try to answer the question whether the closed musical system of the theoretical writings had any connections with the actual melodic tradition of their geographical area. Preliminary observations suggest that the two spheres were not independent; our project should support or deny this hypothesis. (3-4) The central aim of the study of the Antiphonale Varadiense, Graduale Wladislai, Graduale Cassoviense is to identify their archaic-local layer and separate it from the late medieval local and foreign influences. Supposedly, the identification of the elements that stands out from the native local system makes it possible to discover hidden lines of the trasmission and the cultural connections behind them. An analysis of post-Tridentine prints may support our assumption that from a musical point of view 17th–18th century retrospective sources preserved the diversity of medieval plainchant.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

(1a) By our improvements the CAO-ECE will be more than a series of simple reference books but will be converted scholarly monographs in series. By its modernization the internet version of CAO-ECE will be conform to international standards and may become a useful and attractive tool for the scholars a database suitable for extension and compatible with other current international databases. (1b) The planned new volumes of the series HISTORIAE serve useful source material not only for scholars but for curious musicians/church musicians. Since these editions publish the complete text and music of the individual historiae in their original liturgical context, they may be useful in the today liturgical-musical practice. (2) The examination of the musical use behind the theoretical treatises may disprove the commonly held belief that the melodies contained in them had nothing to do with the actual contemporary liturgical-musical reality. (3) With the publication of the three selected codices (Antiphonale Varadiense, Graduale Wladislai, Graduale Cassoviense) three representative and concerning the Central-European cultural interconnections highly important musical sources of the Hungarian Middle Ages will become available for the public. (4) The digitization of the complete microfilm archive of the Early Music Department, and the online publication of existing repertory databases will make a large comparative source material accessible for scholars in Hungary and abroad.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The study of gregorian chant has a nearly 60 years long history in Hungary. The results of the wide-ranging activities of the leading figures of this tradition determine our tasks as well. Beside the main paths of the research defined by them, however, the more recent scholarly needs compel us to deal with new areas and use new methods too. Thus our plans are organic continuation of our research tradition but at the same time represent a deliberate shift and necessary innovations. While the former shows itself in the continuation of the project for the study of the Hungarian and Central-European office repertories, the latter is represented by our plan to increase its international popularity and develop further its online version. We make the repertories of selected genres or chant sources accessible in the form of online databases. One of the newly introduced areas of our proposal is that of music theory, which is integrated in an international project, but at the same time means the re-investigation and re-evaluation of our theoretical literature and tradition. The central element of the project is the digitization of liturgical-musical sources and the edition of 3 representative manuscripts. The most important of them is a choirbook of the cathedral of Várad, whose fragments became dispersed during the centuries and today can be found in different libraries. By the study and publication of all fragments of the antiphoner a source from the relatively unexplored Transylvanian area of medieval Hungary will be accessible.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tovább építettük a nemzetközi téren „hungarikumnak” számító CAO-ECE projektet, a koncepció megváltoztatásával, új adattípusok beemelésével, a krit. apparátus korszerűbb tálalásával a tudományos monográfia felé közelítve azt. Az új kötet a középkori krakkói egyházmegye offíciumát adja közre 17 forrás alapján. A HISTORIAE nemzetközi sorozatban jelentettük meg Szt Demeter históriáját; a 15. sz-i Szepesi Antifonále alapján készült dallamkiadás az Isztambuli Antifonále függelékében fennmaradt tételekkel egészül ki. Külön tanulmány készült az offícium újonnan előkerült 12. sz-i töredékéről. A középkori zeneelmélet terén elért eredményeinkkel új kutatási diszciplínát indítottunk hazai útjára; munkánkat az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású nemzetközi vállalkozásának (Traditio Iohannis Hollandrini) részeként, azt új perspektívák felé nyitva végezhettük. Eredményeinket 18 önálló tanulmányban és könyvfejezetben publikáltuk. Kiadásra készítettük elő a váradi székesegyház 15. sz. végén készült kottás díszkódexét, a Váradi Antifonálét. A kiadvány a facsimile mellett a liturgikus-zenei anyag elemzését, a források leírását, a kódex itineráriumának áttekintését tartalmazza. Elkészült az antifonále web-oldala is, amely a nagyszámú töredéket egyesítve valósítja meg az antifonále virtuális rekonstrukcióját. Létrehoztuk a Hungarian Chant Database internetes oldalt, amely zsolozsma- és miseforrásaink indexeit, ill. kutatási eredményeinket tárja a nemzetközi szakma elé.
kutatási eredmények (angolul)
We have developed further the project CAO-ECE, changing its concepts by inserting new data types, making the appearance of the technical apparatus more modern and user-friendly, and brought it nearer to the form of a scholarly monograph. The recent volume deals with the medieval Cracov office based on 17 sources. We published the office for St. Demetrius in the ser. HISTORIAE; the edition was based on the melodies of the Antiphonale Scepusiense (15th c.), supplemented by pieces in the Istanbul Antiphoner. The 12th-c. fragment of the office, discovered recently, has been analyzed in an independent article. With our studies on medieval music theory we have launched a new research in Hungarian musicology; our work was done in the frame of the recent decades’ most large-scale project Traditio Iohannis Hollandrini. Our results have been published in 18 articles and chapters of the TIH. We have prepared for publication the Antiphonale Varadiense, a 15th-c. manuscript of the Várad cathedral. Apart from the facsimile, the edition is going to contain the analysis of its liturgico-musical content, the description of its sources (corpus and fragments) and the overview of its genesis and later history. We have a website prepared that realizes a virtual reconstruction of the antiphonal by collating the huge number of its fragments. We prepared the Hungarian Chant Database website, containing all inventories of our office and mass sources, accessible for the international scholarship
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104426
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gilányi Gabriella: „A hiányzó láncszem? Egy 1687-es pálos antifonále Crikvenicából”, Magyar Zene LII/1, 2014, 5–15, 2014
Gilányi Gabriella: “Liturgical and Musical Properizationof Mode 2 Invitatories in the Autumn Matins”, De musica disserenda, IX/1–2, 123–137, 2014
Gilányi Gabriella: Középkori kottás töredékek újrafelfedezése a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárában, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. 35 éves jubileumi kötet. Budapest, MTA-BTK Zenetudományi Intézet, 389–394, 2014
Gilányi Gabriella: Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae IV/B Aquileia (Sanctorale), Budapest: Research Centre for the Humanities of the HAS, Institute for Musicology and Liszt Ferenc Academy of Music, Research Group for Church Music, 2014
Gilányi Gabriella: Der einstimmige lateinische liturgische Gesang in Ungarn nach dem Tridentinischen Konzil, 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die kath. Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jh, Tübingen–Budapest (közlésre elf.), 2014
Gilányi Gabriella: Preservation, Continuity, Archaism – Musical Notation in the Pauline Order between the 14th and 18th Centuries, Liturgy and Music in the History of the Pauline Order, International Musicological Conference, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2013. november 25–27, 2013
Papp Ágnes: Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar, Musica mediaeva liturgica. Katolícka Univerzita v Ruzomberku, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby (közlésre elf.), 2016
Papp Ágnes: Syllabisch versus melodisch. Archaisierung und Reduzierung in der Theorie und Praxis der Differentiae?, Festschrift Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, Warszawa (közlésre elf.), 2016
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Késő középkori zeneelmélet és a gregorián gyakorlat. A Hollandrinus-traktátusok zenei hátországa, Zenetudományi Dolgozatok, MTA BTK Zenetudományi Intézet (közlésre elf.), 2015
Papp Ágnes: Tonar und Differentia: Geschichte, Funktion, Deutungen, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó Budapest (közlésre elf.), 2016
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Spätmittelalterliche Musiktheorie und Choralpraxis. Der musikalische Hintergrund der Traditio Hollandrini, Traditio Iohannis Hollandrini, Band VII, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (közlésre elf.), 2015
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Index Cantuum, Traditio Iohannis Hollandrini, Band VIII, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, (közlésre elf.), 2016
Czagány Zsuzsa (David Hiley-val és Jakub Kubienieccel társszerzőként): The CONIUNCTAE in Medieval Sources of Liturgical Chant, Traditio Iohannis Hollandrini, Band VII, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (közlésre elf.), 2015
Czagány Zsuzsa: Böhmische Zutaten im Waradiner Sequentiar, Festschrift Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, Warszawa (közlésre elf.), 2016
Czagány Zsuzsa: Das Itinerar einer spätmittelalterlichen Prunkhandschrift im 16-17. Jahrhundert. Fragmente des Antiphonale Waradiense in Levoča und Poprad, Musica mediaeva liturgica. Katolícka Univerzita v Ruzomberku, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby (közlésre elf.), 2016
Czagány Zsuzsa: Fragmentum Cracoviense officii sancti Demetrii Thessalonicensis, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó Budapest (közlésre elf.), 2016
Rudolf Krisztina: Tropizált traktuskompozíciók a XV. században. A Laus tibi Christe - Filio Mariae traktus megjelenési formái cseh, lengyel és magyar forrásokban, Zenetudományi Dolgozatok, MTA BTK Zenetudományi Intézet (közlésre elf.), 2015
Sanda Anna: Alterum Officium Corporis Christi. A 13. századi esztergomi breviárium úrnapi zsolozsmája, Zenetudományi Dolgozatok, MTA BTK Zenetudományi Intézet (közlésre elf.), 2015
Kiss Gábor: Candor est lucis aeternae: egy alleluia "színeváltozása", "A gregoriánkutató Dobszay" - az MTA BTK Zenetudományi Intézet nemzetközi tudományos emlékkonferenciája, 2015
Kiss Gábor: A true ‘Central European’ manuscript: the Graduale Cassoviense from 1518, Musica mediaeva liturgica. Katolícka Univerzita v Ruzomberku, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby (közlésre elf.), 2016, 2016
Kiss Gábor: Quem celestis armonia... Recent data on a St. Stephen Alleluia and on the Hungarian–Polish relationships, Festschrift Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, Warszawa (közlésre elf.), 2016
Papp Ágnes: Tonar und liturgisches Gesangbuch in einem Band. Das Antiphonar ms. 287 der Stiftsbibliothek Vorau und sein Tonar, Rastislav Adamko (ed.), Musica mediaeva liturgica II, Ružomberok: Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická Fakulta, Katedra hudby, 145‒160., 2016
Papp Ágnes: Syllabisch versus melodisch. Archaisierung und Reduzierung in der Theorie und Praxis der Differentiae?, Paweł Gancarczyk (szerk.), Ars musica and its contexts in medieval and early modern cult, Liber Pro Arte, Warszawa, 205-221, 2016
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Késő középkori zeneelmélet és a gregorián gyakorlat. A Hollandrinus-traktátusok zenei hátországa, Kiss Gábor (szerk.) Zenetudományi Dolgozatok 2013-2014, Jubileumi kötet a Zenetudományi Intézet 40 éves fennállása alkalmából, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 13-34, 2016
Papp Ágnes: Tonar und Differentia: Geschichte, Funktion, Deutungen, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó Budapest vol. 56 (2015), 133‒145, 2016
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Spätmittelalterliche Musiktheorie und Choralpraxis. Der musikalische Hintergrund der Traditio Hollandrini, Traditio Iohannis Hollandrini, Band VII, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 189-206, 2016
Czagány Zsuzsa (David Hiley-val és Jakub Kubienieccel társszerzőként): The CONIUNCTAE in Medieval Sources of Liturgical Chant, Traditio Iohannis Hollandrini, Band VII, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 143-188, 2016
Czagány Zsuzsa: Böhmische "Zutaten" im Waradiner Sequentiar, Pawel Gancarczyk (szerk.) Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, Liber Pro Arte, Warszawa, 237-245, 2016
Czagány Zsuzsa: Das Itinerar einer spätmittelalterlichen Prunkhandschrift im 16-17. Jahrhundert. Fragmente des Antiphonale Waradiense in Levoča und Poprad, Musica mediaeva liturgica II. Katolícka Univerzita v Ruzomberku, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Ruzomberok, 103-129, 2016
Czagány Zsuzsa: Fragmentum Cracoviense officii sancti Demetrii Thessalonicensis, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó Budapest (2015) vol. 56, 173-188, 2016
Rudolf Krisztina: Tropizált traktuskompozíciók a XV. században. A Laus tibi Christe - Filio Mariae traktus megjelenési formái cseh, lengyel és magyar forrásokban, Kiss Gábor (szerk.) Zenetudományi Dolgozatok 2013-2014, MTA BTK Zenetudományi Intézet 2016, 46-69, 2016
Kiss Gábor: Quem celestis armonia... Recent data on a St. Stephen Alleluia and on the Hungarian–Polish relationships, Paweł Gancarczyk (szerk.), Ars musica and its contexts in medieval and early modern cult, Liber Pro Arte, Warszawa, 223-235, 2016
Papp Ágnes: Der Tonus peregrinus in der Theorie und Praxis. Eine Gegenüberstellung von spätmittelalterlicher musiktheoretischer Kompendien und Choralhandschriften, Musicologica Brunensia 51/1, 113-132, 2016
Papp Ágnes: Musica und Cantus. Einfluß und Auswirkung der frühen Theorie auf die spätmittelalterliche „Praxis” der Psalmdifferenzen, 18th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus Dublin, Ireland – 2016. augusztus 2-7, 2016
Gilányi Gabriella: Újhelyi Processzionále? Az Országos Széchenyi Könyvtár Oct. Lat. 794-es jelzetű forrásának azonosítása, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi Dolgozatok 2013‒2014. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 83‒114, 2016
Czagány Zsuzsa: Töredék, kódex, rítus, hagyomány. A Zalka Antifonále győri és modori töredékeinek tanúsága, Zenetudományi Dolgozatok "In memoriam Dobszay László": 123-141, 2012
Czagány Zsuzsa: Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis I.G.1 (Trad. Holl. XI), pp. 145-225 in: Traditio Iohannis Hollandrini, Band IV, Die Traktate IX-XIV, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2013
Czagány Zsuzsa: Rukopis na hranici kultúr. Antifonár varadínskej katedrály z konca 15. storocia, pp. 131-142 in: Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 2013
Czagány Zsuzsa: Mitteleuropäische Offizien zum Fest Beatae Mariae Virginis de Nive, De musica disserenda. Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (közlésre elfogadva), 2013
Czagány Zsuzsa: Historia Sancti Demetrii Thessalonicensis, Musicological Studies LXV/20, series HISTORIAE. The Institute of Mediaeval Music Lions Bay, Canada, p. xl+32, 2013
Czagány Zsuzsa: A Zalka Antifonále utolsó lapja, Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan - Könyvpont Kiadó Budapest: 503-513, 2012
Papp Ágnes: «Toni chorales»: Rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után, Magyar Egyházzene XX, 299−313, 2013
Papp Ágnes: Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert, De musica disserenda. Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (közlésre elfogadva), 2013
Papp Ágnes: Tractatus ex Traditione Hollandrini Cod. Cracoviensis 1859 (Trad.Holl. IX), pp. 1-110 in: Traditio Iohannis Hollandrini, Band IV, Die Traktate IX-XIV, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2013
Papp Ágnes: Psalmtöne im Tonar des Pauliner Cantuale aus Częstochowa, Liturgy in Pauline Monasteries in Poland. The Sources and Origins. Musica Claromontana – Studia 1, Opole: 311-342, 2012
Kiss Gábor: Késő középkori periférikus miseforrásaink és az esztergomi hagyomány, Zenetudományi Dolgozatok "In memoriam Dobszay László": 49-81, 2012
Kiss Gábor: Pre-Tridentine sources of the Pauline Mass chant repertory, Liturgy in Pauline Monasteries in Poland. The Sources and Origins. Musica Claromontana – Studia 1, Opole: 199-218, 2012
Kiss Gábor: Az Ulászló-graduale utóélete az újabb kutatások fényében, Magyar Egyházzene 20 (2012–2013/3): 315–322, 2013
Czagány Zsuzsa: Mitteleuropäische Offizien zum Fest Beatae Mariae Virginis de Nive, De musica disserenda IX/1-2. Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 223-240, 2014
Kiss Gábor: The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighbouring Regions., De musica disserenda IX/1-2. Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 41-60, 2014
Papp Ágnes: Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert, De musica disserenda IX/1-2. Institute of Musicology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 99-121, 2014
Czagány Zsuzsa: Töredék, kódex, rítus, hagyomány – II. A Váradi Szekvencionále újonnan előkerült darabja, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. 35 éves jubileumi kötet, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 45-56, 2014
Czagány Zsuzsa - Papp Ágnes: Traditio Iohannis Hollandrini. Spätmittelalterliche Musiktheorie und Choralpraxis, Seventeenth Meeting of the IMS Study Group "Cantus Planus", Venice/San Servolo, 2014
Kiss Gábor: Late Reflorescence of the Alleluia Repertory in Central Europe, Seventeenth Meeting of the IMS Study Group "Cantus Planus", Venice/San Servolo, 2014
Czagány Zsuzsa: Offizien "BMV de Nive" in der mittelalterlichen ungarischen diözesanen und Pauliner Tradition, Liturgy and Music in the History of the Pauline Order, International Musicological Conference, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2013. november 25–27, 2013
Papp Ágnes: Eine Regelung für Psalmodie in Handschriften und Drucken der ungarischen Franziskaner nach dem Tridentinum, Liturgy and Music in the History of the Pauline Order, International Musicological Conference, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2013. november 25–27, 2013
Papp Ágnes: Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban: a 17. századi Medvedics-rituále, Magyar Zene 51, 384−399, 2013
Papp Ágnes (Christian Meyerrel társszerzőként): Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Guelferbitani 696 Helmstadiensis una cum cod. monasterii S. Petri Salisburgiensis a.VI.44 (Trad. Holl. XVII), Traditio Iohannis Hollandrini, Band V, Die Traktate XV-XXI, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 155-246, 2014
Papp Ágnes (Christian Meyerrel társszerzőként): Tractatus ex Traditione Hollandrini cod. Londoniensis, Arundel 299 (Trad. Holl. XIX), Traditio Iohannis Hollandrini, Band V, Die Traktate XV-XXI, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 303-364, 2014
Papp Ágnes: Synodenbeschlüsse und Gemeindegesang. Die Cantus Catholici Gesangbücher in Ungarn im 17. Jahrhundert, 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die kath. Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jh, Tübingen–Budapest (közlésre elf.), 2014
Kiss Gábor: Kutatás és gyűjteménygondozás a régi zenetörténet területén, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. 35 éves jubileumi kötet. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 17–32, 2014
Kiss Gábor: Comparative Research into Medieval Mass Repertories, Papers read at the 15th meeting of the IMS Study Group Cantus Planus in Dobogókő/Hungary 2009. Lions Bay: The Institute of Mediaeval Music, 361-384, 2013
Kiss Gábor: The Mass Ordinary Formulas of the 18th century Hungarian and Croatian Pauline Provinces., Cantare amantis est. Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl, ed. Robert Klugseder. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2014, 172–187, 2014

 

Projekt eseményei

 
2017-07-19 11:26:32
Résztvevők változása
2014-12-02 09:59:02
Résztvevők változása
2014-04-30 14:40:27
Résztvevők változása
2013-09-09 16:40:28
Résztvevők változása
vissza »