A politikai földrajzi térstruktúrák elemzése a Kárpát-medencében (rendszerváltozások, együttműködési lehetőségek, abszurditások a XX–XXI. század fordulóján)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
104801
típus K
Vezető kutató Hardi Tamás
magyar cím A politikai földrajzi térstruktúrák elemzése a Kárpát-medencében (rendszerváltozások, együttműködési lehetőségek, abszurditások a XX–XXI. század fordulóján)
Angol cím Examination of the political-geographical spatial-structures in the Carpathian Basin (changes of systems, possibilities of cooperations, absurdities on the turn of 20–21st centuries)
magyar kulcsszavak Kárpát-medence politikai térstruktúra
angol kulcsszavak political space-structures Carpathian basin
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Geopolitika
Regionális Tudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Regionális kultúrák
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Hajdú Zoltán
Mezei István
Miklósné Zakar Andrea
Nagy Imre
projekt kezdete 2012-10-01
projekt vége 2015-09-30
aktuális összeg (MFt) 10.292
FTE (kutatóév egyenérték) 4.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Kárpát-medence mint természetföldrajzi egység több állam területe között oszlik meg. Ezek közül Magyarország és Szlovákia teljes területével a medencében található, míg további hat állam egy-egy térsége található a határain belül. Ezen államok viszonyulása a Kárpát-medencéhez mint természeti, történeti, politikai téregységhez eltérő, s a történelmi helyzettel, a politikai rezsimek változásával is módosul. Ennek a viszonyulásnak hatása van az államok belső politikai térbeli kereteinek (politikai térstruktúrájának) kialakulására, valamint a Kárpát-medence egészének külső és belső politikai, geopolitikai kapcsolatrendszerére. A rendszerváltás után létrejött, újnak mondható állami területek (szétesett föderációk utódállamai) és rezsimek térszemlélete alapvetően megváltozott a korábbi államalakulatokhoz képest. (Történelmi léptékű elemzést már végeztünk előző OTKA munkánkban.) Kutatásunkban ezt az új térszemlélet kívánjuk feltárni, milyen politikai-területi kategóriákban gondolkodnak a szomszédos államok, azokhoz milyen a viszonyulásuk; hogyan látják és hogyan alakítják át a belső politikai térstruktúráikat; mindez milyen hatással van a társadalmi-gazdasági térszerkezetre; s milyen hatással van a kárpát-medencei politikai-fejlesztési együttműködés lehetőségére. Így munkánk elsősorban a politikai földrajz és a regionális tudomány területén mozog, felhasználva a közigazgatási és a választási földrajz, valamint a mentális térképezés eszköztárát. Fő eredményünk egy „térszemlélet-kataszter” lesz, amely segít eligazodni a szomszédos országok geopolitikai viszonyulásainak kérdéseiben. Eredményeinket magyarul és angolul, s részben szlovákul kívánjuk publikálni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatásunk során az államon belüli és nagytérségi politikai „térképzeteket” vizsgáljuk, hasonlítjuk össze egymással és a társadalmi-gazdasági tér reálfolyamataival. A kutatás központi elemének tekinthető, hogy ki kívánjuk mutatni, hogy hogyan alakultak át a politikai térstruktúrák a Kárpát-medence területén a rendszerváltás óta. Feltárjuk, értékeljük a kárpát-medencei érintettséget, „vállaltságot”. Mindezekből kívánunk következtetni a szomszédos államok kooperációs hajlandóságára, a medence szintű gazdasági-társadalmi térszerkezet várható alakulására.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A munka során a politikai földrajz számára szeretnénk olyan ismeretszerzést folytatni a Kárpát-medence mint kutatási terület politikai térstruktúrájára vonatkozóan, amelyek a nagytérség földrajzi és geopolitikai elemzéséhez szolgáltatnak információkat. Elsődleges információk összegyűjtését és elemzését végezzük, s azokból a medence térstruktúrájának átalakulására vonatkozóan szeretnénk általános megállapításokra jutni.
Külön kiemeljük Szlovákia és Magyarország területi struktúrájának közös vizsgálatát, mivel e két állam teljes területével a medencében található, de viszonyulásuk e földrajzi egységhez alapvetően eltérő. Munkánkkal szeretnénk kiemelni a két állam sorsát összekötő „közös földrajzi egység” gondolatát. Ezt a célt szolgálja, hogy eredményeinket szlovák nyelven is publikálni kívánjuk.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A magyar ember számára egyértelmű jelenség a Kárpát-medence földrajzi egysége. Ez következik a földrajzi helyzetünkből, történelmünkből, az iskolában és az életben szerzett ismereteinkből. Mindezek együtt adják az ún. „mentális térképünket”, amely a gondolatainkban létrejött virtuális tér. Ennek segítségével tájékozódunk a világban, alakítjuk ki véleményünket, kapcsolatainkat. Kutatásunk során azt szeretnénk összevetni, hogy mennyire tér el a szomszéd népek, politikai szereplők mentális térképe közös térségünkről, a Kárpát-medencéről, s ez hogyan befolyásolhatja a további közös fejlődésünket. A 20. század utolsó évtizedében környezetünkben új államok keletkeztek a szocialista föderációk szétesésével. Megvizsgáljuk, hogy a kilencvenes évek változásai során milyen új politikai térfogalmak születtek (hogyan változott a „mental map”), hogyan alakult át ezen államok belső politikai tere (közigazgatási határok, választási eredmények térbeli megoszlása stb. alapján) s ezek hogyan befolyásolják az együttműködéseinket.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The Carpathian Basin as a physical geographical unit is divided among several states. Of these, Hungary and Slovakia are in the Basin with their total territories, while there are six other states some parts of which can be found within the Basin. The attitudes of these states towards the Carpathian Basin as a natural, historical and political spatial unit are varied, and are modified by the changes of the historical situation and the political regimes.
This attitude has impacts on the establishment of the inner political spatial frameworks of the states, and also on the internal and external political and geopolitical relations system. The spatial views of the state territories and regimes that were born as quasi new territories after the systemic change (the successor states of the disintegrated federations) are basically different from those of the former states. In our research we wish to explore this new spatial view, to see in what political and spatial categories the neighbour states think in, and how they relate themselves to these; how they see and how they transform their inner structures; what effect it has on the socio-economic spatial structure; and what impacts it has on the possibilities of political and development cooperation in the Carpathian Basin. Our activity is thus at the boundary of political geography and regional science, also using the methodology of administrative and election geography and mental mapping. Our main result will be a “spatial image register” that will help to comprehend the geopolitical attitudes of the neighbour countries. The research findings will be published in Hungarian and English, partly Slovak languages.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

During our research we focus on the “spatial images” within the states and in macro-regional policy, we look at them and compare them to each other and the real processes of the socio-economic space. A central element of the research is to demonstrate how the political spatial structures have transformed in the territory of the Carpathian Basin since the systemic change. We explore and analyse the interest in the Carpathian Basin, the level of “acceptance” of the Basin. From all these we would like to conclude the cooperation willingness of the neighbour states and the possible development of the socio-economic spatial structure in the Carpathian Basin.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In our work we would like to gather information for political geography, concerning the political spatial structure of the Carpathian Basin as a research area. These pieces of information will be useful for the geographical and geopolitical analyses of the macro-region. We will conduct the collection and analysis of primary information, from which we would like to make general conclusions concerning the transformation of the spatial structure of the Carpathian Basin.
We pay special attention to the joint study of the spatial structure of Slovakia and Hungary, as these two states are in the Carpathian Basin with their total territory, but their attitudes to this geographical unit are completely different. We would like to stress with out activity the idea of “common geographical unit” connecting the destiny of the two countries. This purpose is served by our intention to publish the research findings also in Slovakian.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The geographical unity of the Carpathian Basin is an unequivocal phenomenon for Hungarian people. This is the consequence of our geographic position, history and our knowledge acquired in school and life. These components together constitute our so called “mental map” which is a virtual space coming into existence in our mind. This map helps us to orientate ourselves in the world, form our opinions and develop our relationships.
Our research tries to compare the neighbouring communities’ and political actors’ mental map developed in connection with our common territory, the Carpathian Basin. We aim to reveal the similar and dissimilar features of these maps and we wish to examine how these elements affect our common development in the future. In the last decade of the 20th century new states were formed in our surroundings owing to the disintegration of socialist federations.
We wish to investigate what kind of new political concepts of space came into existence during the changes of the 90’s (variations of “mental map”), how internal political spaces have been transformed in these countries (administrative boundaries, the spatial divisions of electoral results, etc.) and how these affect our co-operation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a szomszédos országokban kialakult földrajzi térszemlélet vizsgálata volt. Két vetületben tettük meg ezt: egyrészt az államok szomszédsági térfelfogására (Kárpát-medence, Közép-, Kelet-, Délkelet-Európa stb.); másrészt belső térszemléletére vonatkozó ismereteket gyűjtöttük. Elsősorban a szomszédos országok földrajzi tankönyveinek vizsgálatát végeztük el. Másrészt vizsgáltuk a megjelenő média tartalmakat, választási eredményeket, interjúkat készítettünk, szakirodalmi gyűjtést végeztünk a témában. Munkánk törzsét jelentette egy mentális térképi vizsgálat, amely során 1294 kérdőívet vettünk fel Magyarország és a szomszédos hét ország különböző városaiban. A kérdőívek zömét az adott ország nyelvén kérdeztük le a többségi nemzethez tartozó egyetemi hallgatóktól, de Szlovákiában, Romániában és Szerbiában az ott élő, magyar kisebbséghez tartozók között is képeztünk egy-egy kontrollcsoportot. A vizsgálat eredményeként képet alkottunk az országonként eltérő nagytérségi-hovatartozási elképzelésekről, ezek változásáról, a nyolc vizsgált ország és szomszédjaik kapcsolatrendszeréről, a vizsgált országok belső tér-struktúrájáról. Rámutattunk a tér-felfogás országonkénti eltéréseire, ennek okaira, s etnikai különbségeire is. Eredményeinket egy monográfiában, továbbá egy hazai és három külföldi folyóiratcikkben (két további külföldi cikk megjelenés alatt), s négy könyvfejezetben publikáltuk eddig.
kutatási eredmények (angolul)
The primary objective of the research was the examination of the geographical spatial view that has evolved in the neighbouring countries. We approached the issue from two sides: we looked at the spatial perceptions of the neighbourhood by the states (Carpathian Basin, Central-, Eastern Europe etc.); and we collected information regarding the inner spatial view. We mainly focused on the examination of the geography schoolbooks, but we also examined media contents, the results of elections, and we made interviews and collected literature. The essence of our work was to carry out a mental map survey, during which a total of 1,294 questionnaires were recorded in Hungary and in the neighbour countries. Most of the questionnaires were filled out in the language of the respective countries, but we also made control groups from the representatives of the Hungarian ethnic minority. As a result of the survey we mapped how the respective countries saw their places in the defined macro-regions, the changes of these perceived positions, the relationship system of the eight examined countries and their neighbours, and the inner spatial structures of the countries. An important finding is to define the ethnic differences and determinations of the spatial perceptions. The research findings have so far been published in a book, in a papers in a Hungarian and three papers in international periodicals (with further two papers in the process of publication) and in four chapters of books.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104801
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajdú Zoltán: Új térközösségi kategóriák keresése Magyarországon a II. világháború befejezésének és az újjárendeződés megindulásának időszakában, 1944-1947, KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 6:(1-2 (20-21)) pp. 125-137, 2013
Hajdú Zoltán: A Kárpát-medence fogalom újjászületése Magyarországon az 1980-as évek végétől, Frisnyák S, Gál A. (szerk.)Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság. Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete - Szerencsi, 2013
Uszkai Andrea: A regionális gazdasági integráció mérhetősége, különös tekintettel a közép-európai térségre, Karlovitz János Tibor (szerk.) Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben. 332 p. Komárno: International Research Institute, 2014. pp. 44-51.(I, 2014
Hajdú Zoltán: A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUNGARIAN AND ROMANIAN SETTLEMENT DEVELOPMENT POLICIES, Geographia Napocensis Anul VII, Nr. 2, pp. 19-26, 2013
Hajdú Zoltán: Új térközösségi kategóriák keresése Magyarországon a II. világháború befejezésének és az újjárendeződés megindulásának időszakában, 1944-1947, KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 6:(1-2 (20-21)) pp. 125-137, 2013
Hajdú Zoltán: A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUNGARIAN AND ROMANIAN SETTLEMENT DEVELOPMENT POLICIES, Geographia Napocensis Anul VII, Nr. 2, pp. 19-26, 2013
Miklósné Zakar Andrea, Albert András: Az erdélyi autonómia, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Bali Lóránt, Hardi Tamás: Szlovénia földrajzi terei, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hajdú Zoltán: Földrajzi terek, térközösség-vállalások a Kárpát-medencében, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hajdú Zoltán: A szomszédos országok középiskolai földrajzi tankönyveinek „földrajzi helyzetmeghatározásai” és viszonya a Kárpát-medencéhez, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hardi, T., Miklósné Zakar A.: Changes in regional approach in Romania – some results of a mental map research, Region and regionalism. No. 12 vol. 1. pp. 127-140. (in print), 2015
Uszkai Andrea: Social and economic relationships in the history of the Central-European region, Region and Regionalism. No. 12 vol. 1. pp. 19-40. (in print), 2015
Hardi Tamás, Uszkai Andrea: Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hardi Tamás: Nagyterek, térelképzelések Közép-Európában, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hardi Tamás: Az államok viszonya a nagyterekhez. A térfogalmak megítélése napjainkban – egy kérdőíves vizsgálat tükrében, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hardi Tamás, Mezei István: Kis nagy ország: Szlovákia, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Hardi Tamás: Változó Közép-Európa kép a 21. században, Karlovitz János Tibor (szerk.) Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. 394 p., 2015
Miklósné Zakar Andrea: Térfelfogások, terek, régiók Romániában, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Nagy Imre: Szerbia térszerkezeti felosztása és annak tükröződése az egyetemi hallgatók mentális térképében, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Uszkai Andrea: Európai országkép kutatások a mentális térképezés módszerével, Karlovitz János Tibor (szerk.) Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. Komárno: International Research Institute, pp. 95-101., 2015
Uszkai Andrea: Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
Uszkai Andrea: Ausztria közigazgatási térfelosztásának történeti átalakulása, napjaink térszemlélete a földrajzoktatásban és annak lenyomatai az egyetemi hallgatók mentális térképein, Hardi T (szerk.) Terek és tér- képzetek: Elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában. Somorja; Győr: Fórum Kisebbségkutató Intézet; MTA KR, 2015
vissza »