A foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata emlős sejtben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105006
típus K
Vezető kutató Várnai Péter
magyar cím A foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata emlős sejtben
Angol cím Investigation of the molecular effects and physiological role of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in mammalian cells
magyar kulcsszavak Rapamycin-függő dimerizáció, receptor endocitózis, plazmamembrán mikrodomén, energiatranszfer, konfokális mikroszkópia
angol kulcsszavak Rapamycin-dependent dimerization, receptor endocytosis, plasma membrane microdomain, energy transfer, confocal microscopy
megadott besorolás
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Élettani Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Geiszt Miklós
Gulyás Gergő
Tóth Dániel
Tóth József
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2017-08-31
aktuális összeg (MFt) 27.976
FTE (kutatóév egyenérték) 11.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az inozitol lipidek ugyan csak kis hányadát teszik ki a membránokban található foszfolipideknek, mégis kiemelkedő szerepet játszanak szinte minden sejtfunkció szabályozásában. Kis mennyiségük, gyors metabolizmusuk, illetve kompartmentalizációjuk következtében vizsgálatuk nem sorolható az egyszerű feladatok közé. Az elmúlt években kutatásunk középpontjában egy olyan molekuláris módszer fejlesztése állt, amely a rapamicin-függő heterodimerizációs rendszer alkalmazásával lehetővé tette a foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) plazmamembrán szintjének akut csökkentését. Kidolgoztunk továbbá egy élő sejteken kivitelezhető, a receptor endocitózis követésére alkalmas energiatranszfer alapú módszert, amelyben a PIP2 depléciós rendszer alkalmazásával bizonyítottuk számos plazmamembrán receptor internalizációjának PIP2 függését. Jelen pályázatban tervezzük ennek a rendszernek a további fejlesztését oly módon, hogy az 5-foszfatáz enzimet eltérő mikrodoménekbe irányítjuk, ami lehetővé teszi a különböző plazmamembrán PIP2 frakciók jelentőségének vizsgálatát. Ezzel párhuzamosan szeretnénk létrehozni egy olyan egértörzset, amely tartalmazza a PIP2 depléciós rendszer elemeit, ily módon lehetővé teszi egész állat szinten, illetve az állatokból származó különféle sejtekben, szövetekben a PIP2 szerepének tisztázását. A PIP2-függő folyamatok közül továbbra is főként a PIP2 plazmamembrán receptorok endocitózisában betöltött szabályozó szerepére koncentrálnánk, de szeretnénk összetettebb sejtfunkciók (vérerek, neutrofil granulociták működése) PIP2 függését, illetve a plazmamembrán PIP2 szintjének célzott változtatásában rejlő lehetőségeket is tanulmányozni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Emlős sejtben mintegy 20 lipid kináz, és közel 30 lipid foszfatáz ismert, melyek feladata a membránok inozitol lipid szintjének beállítása. Ehhez jönnek a hormonok hatására aktiválódó, és jelentős foszfoinozitid depléciót eredményező foszfolipáz C fehérjék. Az inozitol lipidek jelentőségét általában úgy vizsgálják, hogy az említett enzimek expresszióját változtatják. A módszer hátránya, hogy egyrészt az enzimek szubsztrát specificitása jelentős átfedést mutat, másrészt egy-egy enzim eltűntetése vagy overexpressziója olyan kompenzációs folyamatokat indít be, ami az inozitol lipid anyagcsere alapvető megváltozásához vezet. Munkánk során az inozitol lipidek szerepének megismerésére egy merőben más megközelítést választottunk. Citoplazmatikus formájukban hatástalan enzimeket indukált heterodimerizációval különféle membrán kompartmentekbe irányítunk, így adott inozitol lipid mennyiségének kompartment specifikus, percek alatt bekövetkező változását érhetjük el. Munkánk során elsősorban a plazmamembrán foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) vizsgálatára kívánunk koncentrálni, plazmamembrán szintjének domén specifikus csökkentését egy 5-foszfatáz aktivitással rendelkező enzimdoménnel kívánjuk elérni. Szeretnénk igazolni a különböző PIP2 kompartmentek létét, és ezek eltérő jelentőségét különféle sejtfunkciók, úgymint a receptor internalizáció vagy a kapacitatív Ca2+ beáramlás szabályozásában. A sejtvonalban megfelelően jellemzett, doménspecifikus PIP2 depléciót eredményező rendszer elemeit szeretnénk egerekbe beépíteni, ami lehetővé tenné a különféle PIP2 frakciók komplex élettani funkciók szabályozásában betöltött szerepének tisztázását primer sejtekben és szövetekben.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Munkánk célja az inozitol lipidekből kiinduló, illetve ennek részeként a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció emelésén keresztül folyó jelátalakítási folyamatok jellemzése, ezen belül is elsősorban a plazmamembránban található foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) elhelyezkedésének, jelentőségének pontos feltárása. A kapott eredmények a sejtek működésére vonatkozó ismereteinket bővítik, jelentőségüket csak évek, évtizedek távlatából lehet megítélni. Törekvésünk, miszerint a sejtes rendszerekben kapott eredmények felhasználásával szervezet szinten is kívánjuk vizsgálni a PIP2 szint változtatásának hatásait, jelentős lépés abba az irányba, hogy az eredmények a jövőben akár terápiás alkalmazások alapját képezhessék. Azokban a kórképekben, amikor a probléma lényege valamelyik inozitol lipid szintjének a kóros változása, egy olyan rendszer, amely célzottan és membrándomén pontossággal képes egy adott inozitol lipid mennyiségének változtatására, nyilván előnyös lehet. Erre példa a Lowe szindróma, ahol a problémát egy 2-es típusú inozitol polifoszfát 5-foszfatáz enzim hiánya okozza, következményes PIP2 szint növekedéssel. Ezen esetektől függetlenül, az inozitol lipidek szerepének megértését követően akár az is elképzelhető, hogy szintjük növelésével hasznos kompenzációs hatások érhetőek el, vagy éppen gátlásukkal előnytelen szignalizációs utak kapcsolhatók ki.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Ahhoz, hogy egy hormon, egy gyógyszer vagy egy kórokozó hatni tudjon a szervezetre, az ágensnek a sejt külső burkához, a plazmamembránhoz kell kötődnie vagy át kell azon jutnia. A plazmamembrán szerkezete, az azt alkotó molekulák pontos funkcióinak megértése éppen ezért évtizedek óta a kutatások egyik fő irányvonala. Míg korábban főleg a fehérjéknek tulajdonítottak fontos szerepet a sejtélettani folyamatok elindításában, szabályozásában, mára egyértelművé vált, hogy a lipidek is legalább akkora jelentőséggel bírnak. Munkánk során az egyik ilyen lipid, a foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) szerepének megismerését tűztük ki célul. A funkcionális vizsgálatokat megnehezíti, hogy a PIP2 szintézisében és lebontásában közel 50 enzim vehet részt, melyek együttesen határozzák meg mennyiségét. Munkacsoportunk korábban kidolgozott egy módszert, mely lehetővé teszi a PIP2 mennyiségének gyors változtatását a sejtmembránban. A módszert sikeresen alkalmaztuk annak kimutatására, hogy a különböző hormonkötő receptorok sejtbe jutása PIP2 érzékeny folyamat. Terveink közt szerepel, hogy módszerünk segítségével a PIP2 szabályozó szerepét tovább vizsgájuk különös tekintettel annak tisztázására, hogy a sejtmembrán mennyire tekinthető egységesnek a PIP2 tartalom szempontjából, és hogy az esetleges eltéréseknek mi lehet az sejtélettani jelentősége. Génmódosított egerek létrehozásával tervünk, hogy a sejtes rendszerekben kapott eredmények mellett szöveti szinten is vizsgáljuk a PIP2 szint változtatásának hatásait. Kutatásunk jelentősége, hogy a PIP2 anyagcsere megismerése, változtatása, illetve e változások következményeinek feltárása akár jövőbeli terápiás alkalmazások alapját képezheti.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Phosphoinositides are minor components of membrane phospholipids with extraordinary importance in regulating virtually all cellular functions. Due to their low concentration, fast metabolic rate and highly specific localization, investigating them has never been an easy task. In the last few years, our research has been focused on the development of a molecular method for the acute reduction of plasma membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) levels using the rapamycin-inducible heterodimerization system. We also developed an energy transfer-based measurement method for monitoring receptor endocytosis in living cells. By combining these two methods we proved the PIP2-dependence of the internalization of several plasma membrane receptors. In the present application we are planning to further develop this system by targeting the 5-phosphatase enzyme to different microdomains, which would allow the examination of distinct pools of plasma membrane PIP2. In parallel, we are aiming to create a transgenic mouse strain which contains the elements of the PIP2-depletion system, and thus allows the investigation of PIP2 function in living animals and primary cells and tissues. Among PIP2-dependent processes our main focus will remain on plasma membrane endocytosis. However, we also want to study the PIP2-dependence of more complex cell functions (e.g. vasoconstriction, neutrophil granulocyte function), and explore the possibilities in the purposeful alteration of plasma membrane PIP2 levels.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In mammalian cells approximately 20 lipid kinases and nearly 30 lipid phosphatases are known to be involved in the regulation of membrane inositol lipid levels. These numbers exclude the various phospholipase C proteins activated by hormones, which also alter inositol lipid levels. For investigating the role of these lipids, usually the expression of the above mentioned enzymes is manipulated. The main disadvantages of this method are the overlapping substrate specificities of these enzymes, and that the disappearance or overexpression of a certain enzyme may provoke compensatory processes, which can alter inositol lipid metabolism significantly. Contrary to these methods, in our studies we have chosen a completely different approach to examine inositol lipid functions. Enzymes, which in their original cytoplasmic form are ineffective, are targeted to various membrane compartments using induced heterodimerization, leading to an acute compartment-specific change in the level of a certain inositol lipid. Our work will mainly focus on plasma membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2). Microdomain-specific changes in plasma membrane PIP2 levels will be achieved by applying a 5-phosphatase enzyme. We want to confirm the existence of distinct PIP2 compartments and study their roles in various cell functions, such as receptor internalization or store-operated Ca2+ influx. After verifying and characterizing the domain-specific PIP2-depletion system in cell lines, we aim to express its elements in a transgenic mouse strain, for the clarification of the role of different PIP2 pools in the regulation of complex cell functions in primary cells and organs.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our work aims to characterize intracellular signaling processes originating from inositol lipids and among other effects lead to elevation of cytoplasmic Ca2+ levels. More specifically, we try to assess the exact localization and function of plasma membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2). Our results contribute to the general understanding of cellular functions; their significance can be evaluated in the long term only. Our intentions to take our results in cellular systems to the organism level and study the effects of PIP2 level changes in living animals, is a significant step towards a potential therapeutic application in the future. A method which can specifically alter the amount of a certain inositol lipid with membrane microdomain-level accuracy might be beneficial in diseases caused by pathological changes in the level of one of the inositol lipids. An example for such a disease is Lowe syndrome which is caused by the lack of type 2 inositol polyphosphate 5-phosphatase with consequential elevation of PIP2 levels. Apart from these cases, with a deeper understanding of inositol lipid functions we might be able to achieve favorable compensational effects by increasing their levels, or, on the contrary, we can inactivate harmful signaling pathways by their inhibition.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Any agent that aims to act on a cell, whether it is a hormone, a drug or a pathogenic microorganism, must get through or at least bind to the outer shell of the cell, which is the plasma membrane. That is why the structure of the plasma membrane, as well as the exact function of its components has been one of the main focuses of research for decades. Earlier, proteins were thought to be the main players in launching physiological processes in cells, but it has become evident that lipids bear at least similar significance. Our goal is to study the role of one of these lipids: phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2). Testing the function of PIP2 is complicated, as nearly 50 different enzymes take part in its synthesis and degradation, and they determine PIP2 level together. Previously, our team managed to develop a method with which we could rapidly change PIP2 levels in the cell membrane. We used this method to show that the entrance of various hormone-binding receptors into the cell is a PIP2-sensitive process. We are planning to further study the regulatory role of PIP2 using our new method, with a particular focus on whether PIP2 is evenly distributed in the cell membrane or concentrated at certain spots, and what the physiological meaning of these possible inequalities can be. After looking at the effects of PIP2 level changes in cells, we plan to use genetically modified mice to study these effects on tissue or animal level. What gives our research significance is that a better understanding of PIP2 metabolism, the ability to change PIP2 levels and the exploration of the consequences of these changes may later serve as basis for new therapeutic methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Továbbfejlesztettük az inoztiol lipidek kimutatására alkalmas bioszenzorokat, amelyek most már alkalmasak a nagy érzékenységű és rendkívül megbízható biolumineszcens energiatranszfer mérések során, letapasztott, élő sejtekben a sejtmembrán inozitol lipid (PI4P, PI(4,5)P2, PI(3,4)P2, PIP3), foszfoszerin és diacilglicerol tartalmának követésére. 2. Kimutattuk, hogy kalcium mobilizáló agonista vagy EGF ingerlés során PKC-függő módon aktiválódik a PI4-kináz IIIα, aminek következtében emelkedik a sejtmembrán PI4P tartalma, biztosítva ezzel az aktivációhoz szükséges inozitol lipid utánpótlást. 3. Megállapítottuk, hogy a K-Ras onkogén a sejtmembrán akut inozitol lipid depléciójának hatására átkerül a sejtmembránról a Golgi kompartmentbe, ami egy lehetséges kapocs lehet a Gq-kapcsolt receptorok aktiválódása és a K-Ras szignalizáció között. 4. A PI4-kináz IIIα közelmútban kifejlesztett gátlószerének felhasználásával megalkottunk egy olyan modellt, amely több alapvető inozitol lipid függő sejtfolyamat esetében (receptor internalizáció, kapacitatív kalcium beáramlás), a lokálisan reszintetizálódó inozitol lipidek szabályozó szerepét helyezi a központba. 5. Létrehoztunk egy olyan genetikusan módosított egértörzset, amelyben a keratinocitákban és a hasnyálmirigy acinus sejtekben expresszálódnak a rapamycin-függő PIP2 depléciós rendszer fehérjéi, lehetővé téve ily módon a sejtmembrán PIP2 szint csökkentése következtében kialakuló hatások vizsgálatát akár élő állatban.
kutatási eredmények (angolul)
1. We improved the inositol lipids specific biosensors, and now they can be used in energy transfer measurement performed in attached live cells to monitor the level of various inositol lipids (PI4P, PI(4,5)P2, PI(3,4)P2, PIP3), phosphoserine and diacylglycerol in the plasma membrane. 2. We revealed the PKC-dependent activation of a PI4-kinase IIIα upon calcium mobilizing agonist or EGFP treatment, providing the inositol lipid supply during the activation a process. 3. We described the plasma membrane inositol lipid depletion evoked translocation of K-Ras from the plasma membrane to the Golgi compartment, a process that can be served as a link between Gq-protein dependent activation and K-Ras signalization. 4. By applying the recently discovered inhibitor of PI4-kinase IIIα, we created a model, which, in case of several cellular process (receptor internalization, store-operated calcium influx), suggests the central role of local resynthesis of inositol lipids in the regulation. 5. We generated a transgenic mouse line that express the components of the rapamycin-dependent PIP2 depletion system in the keratinocytes and pancreas acinar cells. These animals may be used to examine the effect of PIP2 depletion in primary cells or even in living animals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105006
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gulyas G, Radvanszki G, Matuska R, Balla A, Hunyady L, Balla T, Varnai P: Plasma membrane phosphatidylinositol 4-phosphate and 4,5-bisphosphate determine the distribution and function of K-Ras4B but not H-Ras proteins., J BIOL CHEM in press: , 2017
Gergő Gulyás, Bence Szalai, Miklós Geiszt, László Hunyady, Tamás Balla, Péter Várnai: Generating a Transgenic Mouse Line Containing the Plasma Membrane Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate Depletion System, EB2017, Chicago, 2017. április 22-26., 2017
Várnai P, Gulyás G, Tóth DJ, Sohn M, Sengupta N, Balla T: Quantifying lipid changes in various membrane compartments using lipid binding protein domains, CELL CALCIUM 64: 72-82, 2017
Tóth AD, Gyombolai P, Szalai B, Várnai P, Turu G, Hunyady L: Angiotensin type 1A receptor regulates β-arrestin binding of the β2-adrenergic receptor via heterodimerization, MOL CELL ENDOCRINOL 442: 113-124, 2017
Szakadati G, Toth AD, Olah I, Erdelyi LS, Balla T, Varnai P, Hunyady L, Balla A: Investigation of the fate of type I angiotensin receptor after biased activation, MOL PHARMACOL 87: (6) 972-981, 2015
Booth DM, Enyedi B, Geiszt M, Varnai P, Hajnoczky G: Redox Nanodomains Are Induced by and Control Calcium Signaling at the ER-Mitochondrial Interface., MOL CELL 63: (2) 240-248, 2016
Sohn M, Ivanova P, Brown HA, Toth DJ, Varnai P, Kim YJ, Balla T: Lenz-Majewski mutations in PTDSS1 affect phosphatidylinositol 4-phosphate metabolism at ER-PM and ER-golgi junctions, P NATL ACAD SCI USA 113: (16) 4314-4319, 2016
Tóth JT, Gulyás G, Tóth DJ, Balla A, Hammond GRV, Hunyady L, Balla T, Várnai P: BRET-monitoring of the dynamic changes of inositol lipid pools in living cells reveals a PKC-dependent PtdIns4P increase upon EGF and M3 receptor activation, BBA-MOL CELL BIOL L 1861: (3) 177-187, 2016
Naghdi S, Varnai P, Hajnóczky G: Motifs of VDAC2 required for mitochondrial Bak import and tBid-induced apoptosis, P NATL ACAD SCI USA 112: (41) E5590-E5599, 2015
Picard M, McManus MJ, Csordás G, Várnai P, Dorn GW II, Williams D, Hajnóczky G, Wallace DC: Trans-mitochondrial coordination of cristae at regulated membrane junctions, NAT COMMUN 6: , 2015
Weaver D, Eisner V, Liu X, Várnai P, Hunyady L, Gross A, Hajnóczky G: Distribution and Apoptotic Function of Outer Membrane Proteins Depend on Mitochondrial Fusion, MOL CELL 54: (5) 870-878, 2014
Szabó Kamilla, Tóth József, Hunyady László, Várnai Péter: A plazmamembrán foszfoinozitidek szerepe a kapacitatív kalcium beáramlás szabályozásában, MÉT Vándorgyűlés, P3.8 Szeged, 2015. május 27-30., 2015
Gulyás Gergő, Geiszt Miklós, Hunyady László, Várnai Péter: Plazmamembrán foszfatidil inozitol 4,5-biszfoszfát depléciós rendszert tartalmazó transzgén egér létrehozása, MÉT Vándorgyűlés, P3.10, Szeged, 2015. május 27-30., 2015
József T Tóth, Gergő Gulyás, Dániel J Tóth, László Hunyady and Péter Várnai: Development of new molecular tools to monitor various inositol compounds in stimulated human HEK-293T fibroblasts, #PCA211 IUPS 2013, 21-26 July, Birmingham, UK, 2013
Gergő Gulyás, József T Tóth, Dániel J Tóth, László Hunyady, Tamás Balla and Péter Várnai: Measurement of inositol-1,4,5-trisphosphate in living cells using newly developed resonance energy transfer-based biosensors, #PCA217 IUPS 2013, 21-26 July, Birmingham, UK, 2013
Dániel J Tóth, József T Tóth, Bernadett Tallósy, László Hunyady and Péter Várnai: Effects of Hormon-induced Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate Depletion on G Protein-coupled Receptor Endocytosis, #PCA219 IUPS 2013, 21-26 July, Birmingham, UK, 2013
Glória Radvánszki1, Gergő Gulyás, László Hunyady, Péter Várnai: Role of inositol lipids in the localization of peripheral membrane proteins in mammalian cells, #P2.14 FEPS 2014, 27-30 August, Budapest, 2014
József T. Tóth, Gergő Gulyás, Dániel J. Tóth, László Hunyady and Péter Várnai: Following the inositol lipid changes upon stimulation of EGF receptor in human HEK 293 fibroblasts, #P2.17 FEPS 2014, 27-30 August, Budapest, 2014
Dániel J. Tóth, József T. Tóth, Bernadett Tallósy, László Hunyady, Péter Várnai: The Effects of Hormone-induced PtdIns(4,5)P2 Depletion on Endocytosis Suggest the Importance of Local Regulation of Inositol Lipid Signalling, #P737 ECE 2014, 3-7 May, Wroclaw, Poland, 2014
David Weaver, Verónica Eisner, Xingguo Liu, Péter Várnai, László Hunyady, Atan Gross and György Hajnóczky: Distribution and apoptotic function of outer membrane proteins depend on mitochondrial fusion, Molecular Cell 54, 870-878, 2014
András D. Tóth, Pál Gyombolai, Bence Szalai, Péter Várnai, László Hunyady: Arrestin binding of the beta2-adrenergic receptor is regulated via heterodimerization with the angiotensin type 1A receptor, Gordon Research Conference, Meeting: Angiotensin 2-7 March, Lucca, Italy, 2014
Gulyás G, Tóth JT, Tóth DJ, Kurucz I, Hunyady L, Balla T, Várnai P: Measurement of inositol 1,4,5-trisphosphate in living cells using an improved set of resonance energy transfer-based biosensors, PLOS ONE 10: (5) , 2015
Picard M, McManus MJ, Csordás G, Várnai P, Dorn GW II, Williams D, Hajnóczky G, Wallace DC: Trans-mitochondrial coordination of cristae at regulated membrane junctions, NAT COMMUN 6: , 2015
Szakadati G, Toth AD, Olah I, Erdelyi LS, Balla T, Varnai P, Hunyady L, Balla A: Investigation of the fate of type I angiotensin receptor after biased activation, MOL PHARMACOL 87: (6) 972-981, 2015
Tóth JT, Gulyás G, Tóth DJ, Balla A, Hammond GRV, Hunyady L, Balla T, Várnai P: BRET-monitoring of the dynamic changes of inositol lipid pools in living cells reveals a PKC-dependent PtdIns4P increase upon EGF and M3 receptor activation, BBA-MOL CELL BIOL L 1861: (3) 177-187, 2016
Booth DM, Enyedi B, Geiszt M, Varnai P, Hajnoczky G: Redox Nanodomains Are Induced by and Control Calcium Signaling at the ER-Mitochondrial Interface., MOL CELL 63: (2) 240-248, 2016
Matuska Rita, Gulyás Gergő, Hunyady László, Várnai Péter: A plazmamembrán PtdIns(3,4,5)P3 szintjének mérésére kifejlesztett BRET bioszenzorok vizsgálata emlős sejtekben, FAME 2016, Pécs, 2016. június 1-4., 2016
Sohn M, Ivanova P, Brown HA, Toth DJ, Varnai P, Kim YJ, Balla T: Lenz-Majewski mutations in PTDSS1 affect phosphatidylinositol 4-phosphate metabolism at ER-PM and ER-golgi junctions, P NATL ACAD SCI USA 113: (16) 4314-4319, 2016
Gulyás G, Tóth JT, Tóth DJ, Kurucz I, Hunyady L, Balla T, Várnai P: Measurement of inositol 1,4,5-trisphosphate in living cells using an improved set of resonance energy transfer-based biosensors, PLOS ONE 10: (5) , 2015
Szakadati G, Toth AD, Olah I, Erdelyi LS, Balla T, Varnai P, Hunyady L, Balla A: Investigation of the fate of type I angiotensin receptor after biased activation, MOL PHARMACOL 87: (6) 972-981, 2015
Picard M, McManus MJ, Csordás G, Várnai P, Dorn GW II, Williams D, Hajnóczky G, Wallace DC: Trans-mitochondrial coordination of cristae at regulated membrane junctions, NAT COMMUN 6: , 2015
Péter Várnai, Tamás Balla: Monitoring Membrane Lipids with Protein Domains Expressed in Living Cells, In: Jin Zhang, Sohum Mehta, Carsten Schultz (szerk.) (szerk.) Optical Probes in Biology. Boca Raton FL: CRC Press - Taylor and Francis Group, 2015. pp. 89-137. (Series in Cellular and Clinical Imaging), 2015
Naghdi S, Varnai P, Hajnóczky G: Motifs of VDAC2 required for mitochondrial Bak import and tBid-induced apoptosis, P NATL ACAD SCI USA 112: (41) E5590-E5599, 2015
Weaver D, Eisner V, Liu X, Várnai P, Hunyady L, Gross A, Hajnóczky G: Distribution and Apoptotic Function of Outer Membrane Proteins Depend on Mitochondrial Fusion, MOL CELL 54: (5) 870-878, 2014
vissza »