Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105021
típus K
Vezető kutató Keszthelyi-Szabó Gábor
magyar cím Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése
Angol cím Modeling of combined membrane separation for bio-systems and microwave post treatment of concentrate
magyar kulcsszavak modelezés, membránszeparáció, nanorészecskék, ultrahang, membráneltömődés, biológiai rendszerek, mikrohullám, dielektromos állandó
angol kulcsszavak membrane separation, microwave treatment, modeling, dielectric properties, ultrasound, membrane fouling, bio-systems
megadott besorolás
Agrárműszaki tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Folyamatmérnöki Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Beszédes Sándor
Hodúr Cecilia
Kertész Szabolcs
László Zsuzsanna
Pappné Sziládi Katalin
Veréb Gábor
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 20.945
FTE (kutatóév egyenérték) 4.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatási projektünk két fő részterületre osztható: a mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek membránszeparációs eljárásainak intenzifikálása ultrahanggal kombinált eljárással és TiO2 nanorészecskékkel módosított felületű membránok alkalmazásával, másrészt a membránszeparációs eljárásokban keletkező, szerves anyagokat koncentráltan tartalmazó iszapfázis mikrohullámú utókezelése. A membránszeparációs kutatás során az eltömődési mechanizmusok feltárását és modellezését, továbbá az eltömődés minimalizálását tűztük ki célul az általunk kifejlesztendő folyamat közbeni ultrahangos kezeléses eljárás és TiO2 nanorészecskékkel impregnált membránfelületek alkalmazásával. Ezen belül az ultrahang becsatolási pozíció optimálását, illetve a TiO2 részecskék különböző anyagú membránfelületekre vonatkozó stabilitását, továbbá az utóbbi esetben az eltömődést okozó szerves anyagok bomlástermékeinek a membrános eljárás paramétereire gyakorolt hatásait kívánjuk vizsgálni.
A mikrohullámú kutatások egy félüzemi méretű folyamatos anyagtovábbítású berendezés fejlesztésére irányulnak, amely alkalmas a membrános folyamatból visszamaradó iszapfrakció biológiai lebonthatóságának növelését célzó kezelések kivitelezésére. Ennek a kutatási feladatnak megfelelően célunk a mikrohullámú kondicionálási módszer hatékonyságát befolyásoló művelet-, folyamat- és eljárás paraméterek meghatározása , a biológiai lebonthatóság változásának nyomon követésére alkalmas mutatók kidolgozása, és mérési eljárás és berendezés kifejlesztése az iszapfrakció dielektromos jellemzőinek meghatározására, amelyek a mikrohullámú energiaabszorpció folyamat közbeni változásának vizsgálatát tennék lehetővé.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek szerves anyag tartalmát alkotó komponensek a membránszűrési eljárások esetében kialakuló eltömődésért nagymértékben felelősek. Az eltömődési jelenségek megelőzése céljából végzett kezeléseket alapvetően két csoportba oszthatjuk: előkezelések, amelyek a szűrendő anyag kémiai vagy fizikai szerkezetét változtatják meg, illetve a hibrid módszerek, amelyeket a membrános eljárás közben alkalmaznak.
Az egyik kutatási hipotézisünk az, hogy a membránszeparáció közben alkalmazott ultrahangos kezelések csökkentik az eltömődést ezáltal a permeáció fokozódik, illetve a mértéke a folyamatközben kevésbé változik. A kutatásaink során továbbá vizsgálni kívánjuk az ultrahang kezelés hatásait a különböző alapanyagú membránok szerkezetére. A hibrid, ultrahanggal intenzifikált membránszűrés hatékonyságának ellenőrzésére az eltömődés dinamikájának törvényszerűségeit kívánjuk feltárni és modellezni.
A második kutatási hipotézisünk az, hogy a membránok felületére felvitt TiO2 részecskék a membránszűrési eljárás hatékonyságának növekedését okozzák. A hipotézis igazolását, az eltömődést okozó szerves anyagoknak a membránfelületre felvitt nanorészecskék katalizálta bomlásának a membrán ellenállásokra és a visszatartásra gyakorolt hatásainak meghatározásával kívánjuk végezni.
A harmadik kutatási alaphipotézis a mikrohullámnak a membránszűrésből származó iszapfrakció biológiai lebonthatóságára gyakorolt növelő hatása. A kísérleteink az iszapfrakció dielektromos tulajdonságainak változására, ill. ezeknek a szerves anyag frakció szerkezetére és a mikrohullámú energiaabszorpció folyamat közbeni változására gyakorolt hatásainak vizsgálatára irányulnak.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A membránszeparációs eljárásoknak a szennyvíztisztítási eljárásokban kétségkívül számtalan előnye van, mint például az állandó minőségű és alacsony mikrobiológiai kockázatú termék, kis területigény és az alacsony vegyszerigény következtében a környezetbarát tulajdonsága. A membrános eljárások hátrányai közé sorolható a fluxus időbeni csökkenése és a membránok relatíve rövid használati ciklusa, amelyeket elsősorban az eltömődés okoz. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek az eltömődésért felelős szerves komponenseket nagy koncentrációban tartalmazzák, ezért az eltömődés megelőzése vagy mértékének csökkentése az eljárás szélesebb körű elterjedésének egyik legfontosabb kulcskérdése.
Az eddigi membrános kutatások elsősorban a kommunális szennyvíz tisztítására, és az ebben a folyamatban létrejövő eltömődési jelenségek vizsgálatára irányultak, a mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek membrános eljárásai kevésbé kutatottak. A membráneltömődés megelőzése céljából többféle kezelés hatékonyságát vizsgálták, azonban mind az ultrahanggal kombinált membránszűrés, mind a TiO2 részecskék membránfelületre való rögzítése tekintetében ellentmondó, vagy nem kellően megalapozott közleményeket találhatunk.
A legfontosabb célkitűzésünk egy környezetbarát membrános eljárás kifejlesztése, amely alkalmas a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban jellemző periodikusan változó mennyiségű és összetételű szennyvizek hatékony tisztítására.
A membrános szennyvízkezelési eljárásokban is keletkezik iszap, amelynek biológiai kezelése, magas szervesanyag tartalma miatt indokolt,, azonban sok esetben az iszapszerkezet gátolja, vagy lassítja a lebomlást. Több közleményben is vizsgálták már a mikrohullámnak a biológiai rendszerekre gyakorolt hatásait. Kutatásaink során egy félüzemi méretű, folyamatos anyagkezelést lehetővé tevő kísérleti berendezést kívánunk kifejleszteni, és olyan mutatókat kidolgozni, amelyek számszerűen jellemzik a kezelt anyag biológiai lebonthatóságában bekövetkező változásokat. A kezelés matematikai modellezése és a műveleti-, folyamat- és eljárás paraméterek optimálása a hagyományos és a mikrohullámú eljárások hatékonyságának összehasonlító elemzése területén kiemelt jelentőségű.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A munkánk a membránszeparációs technikának a mezőgazdasági és élelmiszeripari szennyvizek tisztításában történő elterjedését megalapozó kutatásokra irányul. A membránszeparációs eljárások mind a kis és közepes méretű üzemi szennvíztisztítási eljárásokban, mind a nagykapcitású szennyvíztisztítási technológiákban alkalmazhatóak, a széleskörű elterjedésüket eddig a membráneltömődés problémaköre gátolta. Az eltömődési jelenségeknek az ultrahangos folyamat közbeni kezelésekkel illetve a membránfelületnek TiO2 nanorészecskékkel való módosítása éppen az eltömődés megakadályozását célozza, így kellő tisztaságú, továbbiakban több célra hasznosítható víz nyerhető. A folyamatban keletkező, a szerves szennyezőket koncentráltan tartalmazó iszapfázis biológiai lebonthatósága sok esetben korlátozott. Az általunk kifejlesztendő intenzív mikrohullámú módszer a biológiai lebonthatóság növelését célozza meg, amely lehetővé teszi a további biológiai hasznosítás, például komposztálás vagy biogáz előállítás hatékonyságának fokozását. A kifejlesztendő folyamatos üzemű, az ipari technológiát modellező, kísérleti berendezés és a biológia lebonthatóság jellemzésére kidolgozandó indikátorok a mikrohullám hatásainak jobb megértését és a folyamat optimalizálását segítik elő. Összességében tehát az újszerű membrános eljárás és az abban keletkező iszap kezelésére szolgáló mikrohullámú eljárás összekapcsolásával több célra hasznosítható technológiai víz nyerhető és a hulladékból történő bioenergia transzformáció hatásfoka is növelhető.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our research project brings into focus two main areas: one of them is the enhanced membrane separation process for agri-food effluents with using ultrasound assisted process and TiO2 coated membrane; and the other area is the development and investigation of microwave post-treatment method for organic matter rich concentrate phase remained from membrane process.
Membrane research aims the modeling of fouling mechanisms and minimization of them by sonication and TiO2 modified membrane surface. Our researches’ goals are to determine the optimum position and optimum energy of ultrasound irradiation, to examine the stability of TiO2 nanoparticles on membrane surface, to investigate the degradation efficiency of TiO2 degradation and interaction with the membrane separation parameters, and to develop appropriate membrane apparatus to test the applicability of ultrasound assisted process for different type of membrane materials.
Microwave research aims to develop semi-pilot continuous flow equipment to increase the biodegradability of sludge remained from membrane separation process. Experimental work will be extended to determine the influential parameters for microwave conditioning of sludge, to develop indicators for quantify the change in biodegradability and structure of sludge and to develop measuring apparatus and algorithms to determine the dielectric parameters of sludge, which can be basic parameters for detailed analysis of microwave energy absorption during the process.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Agri-food effluents contain organic matter in high concentration which can be considered typical foulants for membrane operations. Fouling prevention strategies is divided two main streams: pretreatments to alter the chemical properties or structure of processed material, or using hybrid membrane processes.. Our main hypothesis is that ultrasound applied during the membrane separation process is suitable to reduce the fouling; therefore permeation could be more stable than that of in conventional membrane filtration.
Our planned experiments will investigate and modeling the applicability of ultrasound assisted membrane separation process for different membrane material. Used control parameters to examine the efficiency of hybrid process are the kinetic parameters of fouling, resistances of filtration, organic matter retention and the permeate flux decreasing.
Second hypothesis is that TiO2 nanoparticles are suitable to coat membrane surface for enhanced membrane separation efficiency. To test our hypothesis the degradation of organic foulants obtaining from processed wastewater and the effect of degradation catalyzed by nanoparticles on the retention and membrane resistances are investigated.
Our third hypothesis is that microwave irradiation affects advantageously the biodegradation of sludge obtained from wastewater processed by membrane filtration. Our experiments will be conducted to understand and to determine the change of dielectric parameters during microwave treatment of sludge and to investigate the interaction between the varying dielectric parameters and the change of sludge characteristic and energy absorption, as well.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Application of membrane separation processes in the wastewater purification; reclamation and reuse undoubtedly provide a great number or advantages such as stable effluent quality, permeate is hygienically secure, small area requirement, and environmentally sound characteristic since the less demand for chemical addition and lower secondary pollution.
The major drawbacks of membrane operations are the short life-time of membrane, the non-stable capacity (flux decline) and frequently cleaning caused each of them by the membrane fouling. Agri-food effluents contains high concentration organic foulants, therefore decreasing of fouling or prevent bio-fouling is key issue to adopt membrane process to wastewater treatment.
Membrane researches have been focused mainly on the examination of fouling mechanisms occurring in municipal wastewater purification, very few of them have extended to agri-food effluents. Several methods are developed to prevent fouling and to increase the retention of different pollutants but experiences related to ultrasound assisted membrane process or using nanoparticles coated membrane surface are controversial.
Our main aim is to develop novel environmentally friend membrane process which is suitable to purify agri-food effluents with diverse composition and fluctuating emission.
On the other hand, produced sludge originated from membrane process needs for further utilization. Biodegradation of bio-waste is obvious both from environmental aspects and from energetic purpose as well, but in many cases the effect of degradation is limited by the resistant structure of sludge or certain components. There can be found several studies on the effect of microwave on biomaterials, but the results obtained from lab-scale experiences are not fully adaptable for continuous flow operation. Our research work is focused on to construct semi-pilot continuous flow microwave equipment; develop indicators to quantify the alteration or transformation in organic compounds and determination of dielectric parameters not studied yet. Mathematical modeling and optimization of microwave process helps to make comparable microwave and conventional thermal sludge conditioning method.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Our experimental research provides facilities to wider spread application of membrane technology for purification of agri-food wastewater. Membrane wastewater treatment processes have great potential for small and medium sized enterprises and also for high capacity wastewater treatment plants, but the fouling of membranes has limited the applicability of technology yet. Prevention and minimization of membrane fouling with ultrasound assisted process and using TiO2 coated membranes helps to prolong the operating time of membranes and increase the capacity of membrane purification technology. With membrane separation process high purity water can be produce and organic pollutants can be concentrated into the sludge phase. Further utilization of sludge has been limited by less biodegradability. Microwave post-treatment of sludge provide opportunity for enhanced biological waste treatment such as composting and anaerobic digestion. Our research aims to develop pilot scale microwave equipment and novel indicators to investigate and optimize the process. Combination of developed membrane process and microwave post-treatment of sludge maximum utilization of effluents can be achieved with producing of recyclable water and giving possibilities for bioenergy generation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban megfogalmazott kutatási hipotéziseinket munkánk során igazoltuk, így bizonyítottuk, hogy a membránszeparáció közben alkalmazott ultrahangos kezelések csökkentik az eltömődést, ezáltal a permeáció fokozódik; a kombinált membránszűrés műveletének jellemzésére modellt dolgoztunk ki, amely lehetővé a kombinált eljárás hatékonyságának ellenőrzését, illetve az eltömődés dinamikájának meghatározását. Bizonyítottuk, hogy a membránok felületére felvitt TiO2 részecskék a membránszűrési eljárás hatékonyságának növekedését okozzák; a membránfelületre felvitt nanorészecskék UV fénnyel megvilágítva katalizálják a membrán eltömődését okozó szennyezők bomlását, csökkentve az eltömődött membránok ellenállását. A mikrohullámnak a membránszűrésből származó iszapfrakció biológiai lebonthatóságára gyakorolt növelő hatásának vizsgálata során igazoltuk, hogy a folytonos anyagtovábbítású mikrohullámú iszap előkezelés alkalmas az élelmiszeripari szennyvizek fázisszeparálásakor keletkező iszapok aerob és anaerob biológiai lebonthatóságának fokozására. Az iszap szerkezetében és biológiai lebonthatóságában bekövetkező változások objektív és számszerű jellemzése céljából a biológiai bonthatósági index (BDI) és szervesanyag oldhatósági index (SLI) paramétereket fejlesztettük ki. Ezekkel lehetővé vált a mikrohullám-specifikus műveleti paraméterek - a közölt energia (IMWE) és fajlagos teljesítményintenzitás (MWPL) - hatásának részletes vizsgálata, a folyamat modellezése és optimalizálása.
kutatási eredmények (angolul)
Our proposed hypotheses were confirmed during the project; it was verified that the applicability of ultrasound assisted membrane separation process enhance the efficiency of hybrid process, decrease the kinetic parameters of fouling, resistances of filtration, increase the organic matter retention and the permeate flux. It was attested that TiO2 nanoparticles are suitable to coat membrane surface for enhanced membrane separation efficiency; the photocatalytic degradation of organic foulants obtaining from processed wastewater make possible the cleaning of the membrane and decreasing the membrane resistances. It also was shown that microwave irradiation affects advantageously the biodegradation of sludge obtained from wastewater processed by membrane filtration. Our results verified that the continuously flow microwave sludge conditioning process is suitable to increase the aerobic and anaerobic biodegradability of food industry effluents. In order to quantify the change of physicochemical structure and biodegradability of sludge biodegradation index (BDI) and solubilization index (SLI) were developed. With using of SLI and BDI as control parameters the optimum range for microwave specific process parameters, i.e. irradiated microwave energy (IMWE) and microwave power level (MWPL), can be determined. Modeling of process and results of statistical analysis show that beside the IMWE the MWPL has significant effect on the change of organic matter solubility and biodegradability.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105021
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Zs L, Kertész Sz, Hodúr C, Keszthelyi-Szabó G, László Zs: Whey separation using TiO2-modified utrafiltration membrane, ACTA ALIMENT HUNG 43: (Suppl. 1) 78-84, 2014
Kiss Zs L; Kertész Sz; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: The Effects of TiO2 for ultrafiltration parameters by whey separation, Acta Alimentaria 43:(Suppl1) pp. 78-84., 2014
Beszédes S, Veszelovszki P, Lemmer B, Ludányi L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: Correlation between dielectric properties and aerobic biodegradability of meat processing sludge, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 66., 2015
Beszédes S, Veszelovszki P, Lemmer B, Ludányi L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: CORRELATION BETWEEN DIELECTRIC PROPERTIES AND AEROBIC BIODEGRADABILITY OF MEAT PROCESSING, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Papers. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. ., 2015
Beszédes S, Veszelovszki P, Ludányi L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: Development of biodegradability indicators for microwave sludge conditioning process, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 25., 2015
Beszédes S, Veszelovszki P, Ludányi L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: DEVELOPMENT OF BIODEGRADABILITY INDICATORS FOR MICROWAVE SLUDGE CONDITIONING, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Papers. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. ., 2015
Cecilia HODÚR, Marietta Ábel, Kinga Drenda, Sándor Beszédes, Gábor Kesztelyi-Szabó: Microwave pre-treatment combined saccharification, In: A Mendez-Vilas (szerk.) (szerk.) Book of Abstacts EMR-2015 The Energy & Materials Research Conference . Madrid, Spanyolország, 2015.02.25-2015.02.27. Kiadvány: Madrid: 2015. pp. 27, 2015
G Keszthelyi-Szabó, P Veszelovszki, S Beszédes, C Hodúr: Investigation of the relationship between the dielectric properties and biodegradability of meat processing wastewater sludge, In: A Mendez-Vilas (szerk.) (szerk.) Book of Abstacts EMR-2015 The Energy & Materials Research Conference . Madrid, Spanyolország, 2015.02.25-2015.02.27. Kiadvány: Madrid: 2015. pp. 25, 2015
Lemmer B, Beszédes S, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: Microwave pre-treatment for biofuels, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 60., 2015
Marietta ÁBEL, Kinga DRENDA, Balázs LEMMER, Sándor BESZÉDES, Gábor KESZTHELYI-SZABÓ, Cecilia HODÚR: Combined pre-treatment for saccharification, ACTA TECHN CORV – BULL ENG 8: (4) 111-114, 2015
Marietta Ábel, Zsolt László Kiss, Sándor Beszédes, Cecilia Hodúr, Gábor Keszthelyi-Szabó, Zsuzsanna László: Ultrasonically Assisted Ultrafiltration of Whey Solution, J FOOD PROCESS ENG 38: 467-473, 2015
S Beszédes, G Keszthelyi-Szabó, C Hodúr: Experiences of microwave treatment prior to anaerobic digestion of food industry wastewater sludge, In: A Mendez-Vilas (szerk.) (szerk.) Book of Abstacts EMR-2015 The Energy & Materials Research Conference . Madrid, Spanyolország, 2015.02.25-2015.02.27. Kiadvány: Madrid: 2015. pp. 21, 2015
S Kertész, G Keszthelyi-Szabó, C Hodúr, Z László: Ultrasound membrane hybrid processes for dairy wastewater treatment, In: EUROMED Desalination for Clean Water and Energy: Cooperation among Mediterranean Countries of Europe and the MENA Region. Palermo, Olaszország, 2015.05.10-2015.05.14. Kiadvány: 2015. pp. 132, 2015
Sz Kertész, I Kovács, C Hodúr, G Keszthelyi-Szabó, Zs László: Combination of ultrasonication and ultrafiltration for dairy wastewater treatment, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 82., 2015
Szabolcs Kertész, Ádám Veszprémi, Zsuzsanna László, József Csanádi, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr: Investigation of module vibration in ultrafiltration, DESALIN WATER TREAT 55: (10) 2836-2842, 2015
Szabolcs Kertész, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of dairy wastewater using hybrid techniques based on ultrasonic cavitation and membrane filtration, In: A Mendez-Vilas (szerk.) (szerk.) Book of Abstacts EMR-2015 The Energy & Materials Research Conference . Madrid, Spanyolország, 2015.02.25-2015.02.27. Kiadvány: Madrid: 2015. pp. 49, 2015
Valéria Nagy, Gábor Keszthelyi-Szabó: Development and validation of microwave technological methodology for biodiesel production, ANN FAC ENG HUNEDOARA 13: (1) 83-86, 2015
Zsolt László Kiss, Lajos Kocsis, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of oily wastewater by combining ozonation and microfiltration, DESALIN WATER TREAT 55: (13) 3662-3669, 2015
Kiss Zs L; Beszédes S; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: Ultrasonically assisted ultrafiltration of whey solution, pp. 92-100 inProceedings of the 40th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Szlovákia, 2013.05.27-31. Slovak Society of Chemical Engineering, Bratislava, 2013
Kiss Zs L; Talpas L; Beszédes S; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: Effect of Conditioning Methods of PTFE Membranes on microfiltration of oil-in-water emulsions, pp. 139-147 In: Proceedings: The 6th Membrane Conference of Visegrad Countries, Permea 2013, Warsaw, 2013.09.15-19. Polish Acad. Sci.,, 2013
Kiss Zs L; Kertész Sz; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: The Effects of TiO2 for ultrafiltration parameters by whey separation, pp27-30. Proceedings of Food Science Conference 2013 - With research for the success of Darányi Program, Budapest, 2013.11.07-08, Budapesti Corvius Egyetem Élelmiszertudo, 2013
Kiss Zs L, Csorba N; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: Combination of Advanced Oxidation Processes and ultrafiltration - comparison of the pretreatment by ozone and Fenton-reaction of model dairy wastewater, pp 148-149 In: Conference of Chemical Engineering Conference Proceeding, Veszprém, Magyarország, 2013.04.23-25., Pannon Egyetem Műszai Kémiai Kutatóintézet, Veszprém, 2013
Ábel M; Szabó K; Kiss Zs L; Beszédes S, Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: Biogas production n dairy waste water, pp101-104. Proceedings of Food Science Conference 2013-With research for the success of Darányi Program, Budapest, 2013.11.07-08, Budapesti Corvius Egyetem Élelmiszertudo, 2013
Kertész Sz; László Zs; Csanádi J; Beszédes S; keszthelyi-Szabó G; Hodúr C: Effect of membrane modul vibration on dairy wastewater treatment, pp80-83. Proceedings of Food Science Conference 2013 - With research for the success of Darányi Program, Budapest, 2013.11.07-08, Budapesti Corvius Egyetem Élelmiszertudo, 2013
Kiss Zs L; Csorba N; HodúrC; Keszthelyi-Szabó G; László Zs: Investigation of AOPs and membrane filtration combination for wastewater treatment, Review of Faculty of Engineering, Analecta Technica Szegedinensia (in press), 2013
Beszédes S; Keszthelyi-Szabó G: A SZTE Mérnöki kar Folyamatmérnöki Intézetében folyó mikrohullámú szennyvíziszap-kezelés eredményei, Review of Faculty of Engineering-Analecta Technica Szegedinensia pp. 33-47, 2013
Beszédes S; Szabó G; Hodúr C: Comparison of drying characteristic and biodegradability of díiry sludge using microwave and infrared drying, Annals of Faculty of Engineering Hunedoara- International Journal of Engineering 11(4) pp 298-300, 2013
Beszédes S; Kovács P V R; Kertész Sz; Szabó G; Hodúr C: Experiences with microwave pre-treatments of sweet whey prior to mesophilic anaerobic digestion, pp. 1-6 In Papers of the III. Internatonal Conference of CIGR, SYNERGY Engineering, Agriculture, Waste Management and Green Industry Innovation, Gödöllő, 2013. 10.13-19., 2013
Kovács P V R; Beszédes S; Ludányi L; Hodúr C; Keszthelyi-Szabó G: Energetic investigation of microwave treatment, pp. 1-6 In Papers of the III. Internatonal Conference of CIGR, SYNERGY Engineering, Agriculture, Waste Management and Green Industry Innovation, Gödöllő, 2013. 10.13-19., 2013
Kovács R: Tejsavó mikrohullámú kezelésének eergetikai vizsgálata, pp 103-110 In Proceedings of XXIX. Kandó Konferencia - 29th Kandó Conference, Budapest, 2013. 11.21. Óbudai Egyetem, Budapest, 2013
Beszédes S; Ludányi L; Szabó G; Hodúr C: Microwave enhanced biodegradability of meat processing wastewater sludge, Environmental Engineering and Management Journal (in press), 2013
Ádám Veszprémi, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Gábor Keszthelyi-Szabó: Membránszűrések hatékonyságának javítása, In: Schmidt R, Bali Papp Á (szerk.) (szerk.) XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei [előadások és poszterek teljes anyaga CD]. Mosonmagyaróvár: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2014. pp. 72., 2014
Beszédes S, Kovács Rné V P, Ludányi L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C: Dielektromos jellemzők jelentősége az iszapkezelés során, In: Schmidt R, Bali Papp Á (szerk.) (szerk.) XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei [előadások és poszterek teljes anyaga CD]. Mosonmagyaróvár: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2014. pp. 12-17., 2014
R. M. L. Graciano, V. P. de Freitas, M. Ábel: SIMULTAN SACHARIFICATION AND FERMENTATION OF TOBACCO SAMPLES, Analecta Review of Faculty of Engineering-Analecta Technica Szegediensia, 2014
Kiss Zs L, Keszthelyi-Szabó G, Hodúr C, László Zs: EFFECT OF PRE-FLOTATION BY OILY WASTE WATER COMBINED TREATMENT, In: Schmidt R, Bali Papp Á (szerk.) (szerk.) XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei [előadások és poszterek teljes anyaga CD]. Mosonmagyaróvár: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2014. pp. 41-47., 2014
Marietta Ábel, Dóra Vitay, Zsuzsanna László, Gábor Keszhelyi-Szabó, Cecília Hodúr: Enzyme recovery by membrane separation and sonication, In: 3. International ISEKI Food Conference . Athen, Görögország, 2014.05.21-2014.05.23. Kiadvány: 2014. pp. 82, 2014
Marietta Ábel, Gábor Keszthelyi-Szabó, Dóra Vitay, Cecilia Hodúr: Membrane separation and sonication in bio-ethanol production, In: Conference and Exhibition on Desalination for the Environment Clean Water and Energy: Abstracts. Limassol, Ciprus, 2014.05.11-2014.05.15. Kiadvány: 2014. pp. 240, 2014
Marietta Ábela, Gábor Keszthelyi-Szabóa, Dóra Vitaya, Cecilia Hodúr: Membrane separation and sonication in bio-ethanol production, DESALIN WATER TREAT &: 1-6, 2014
Nagy Valéria, Beszédes Sándor, Keszthelyi-Szabó Gábor: The application of microwave irradiation in the production of vegetable oil-based fuels, ANN FAC ENG HUNEDOARA 12: (1) 237-242, 2014
Nagy Valéria, Keszthelyi-Szabó Gábor: Microwave-assisted production of biodiesel, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2014. március 27-28. : tanulmányok. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2014. pp. 1125-1130., 2014
Nagy Valeria, Keszthelyi-Szabó Gábor: Development and validation of microwave technological methodology for biodiesel production, In: Imre Kiss International Conference on Applied Sciences. Hunedoara: Universitate din Timisoara, 2014. pp. 21., 2014
Nagy Valéria, Keszthelyi-Szabó Gábor: Az energetika a fenntarthatóság szolgálatában, avagy az energetika interdiszciplináris jellegének hangsúlyozása a mikrohullámal segített biodízel előállítás példája kapcsán, TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 12: (2) 307-312, 2014
P V R Kovács, S Beszédes, L Ludányi, C Hodúr, G Keszthelyi-Szabó: Effect of temperature on biogas yield of microwave treated whey, ANN FAC ENG HUNEDOARA 12: (4) 189-192, 2014
Sándor Beszédes, Petra Veszelovszki, Lajos Ludányi, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr: Effect of Sludge Disintegration on dielectric parameters and biodegradability of sludge, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) ICoSTAF'14: International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, 2014. pp. 13., 2014
Sándor BESZÉDES, Petra VESZELOVSZKI, Lajos LUDÁNYI, Gábor KESZTHELYI-SZABÓ, Cecilia HODÚR: Correlation between dielectric parameters and biodegradability of meat processing sludge, ANN FAC ENG HUNEDOARA 12: (3) 207-210, 2014
Szabolcs Kertész, Ádám Veszprémi, Zsuzsanna László, József Csanádi, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr: Investigation of module vibration in ultrafiltration, DESALIN WATER TREAT &: 1-7, 2014
Tabajdi Éva Enikő, Beszédes Sándor, Keszthelyi-Szabó Gábor: Élelmiszeripari szennyvizek biológiai lebonthatóságának és dielektromos jellemzőinek vizsgálata, ÉLELMISZER TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA 68: (3) 29-32, 2014
Veszprémi Ádám, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, Keszthelyi-Szabó Gábor: Membránszűrések hatékonyságának javítása, Mosonmagyaróvár: Nyugat- Magyarországi Egyetem, 6 p. (A Magyar és Nemzetközi Agrár- és Élelmiszer-gazdaság lehetőségei) XXXV. Óvári Tudományos Nap, 2014
Zsolt László Kiss, Lajos Kocsis, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of oily wastewater by combining ozonation and microfiltration, In: Conference and Exhibition on Desalination for the Environment Clean Water and Energy: Abstracts. Limassol, Ciprus, 2014.05.11-2014.05.15. Kiadvány: 2014. pp. 118-119., 2014
Zsolt László Kiss, Lajos Kocsis, Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of oily wastewater by combining ozonation and microfiltration, DESALIN WATER TREAT &: 1-8, 2014
SZ. SZÉLPÁL, ZS. KOHÁNY , E. FOGARASSY , I. GALAMBOS , A. KORIS , J. CSANÁDI , GY. VATAI, C. HODÚR: EXAMINATION OF WHEY DE-FATTING BY ENHANCED MEMBRANE FILTRATION, Acta Alimentaria, 2014

 

Projekt eseményei

 
2015-10-06 14:10:10
Résztvevők változása
2015-08-27 15:25:17
Résztvevők változása
vissza »