A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105559
típus K
Vezető kutató Harsági Viktória
magyar cím A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése
Angol cím Comparative evaluation of group litigation
magyar kulcsszavak csoportos keresetindítás, összehasonlító jog, polgári eljárásjog, környezetjog, versenyjog, joggazdaságtan
angol kulcsszavak group litigation, class action, comparative law, civil procedure law, environmental law, competition law, law and economics
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító jogtudomány
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott gazdaságtan
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Polgári Eljárásjogi Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Bándi Gyula
Gyimesi Tamás Ferenc
Horváth Edit Írisz
Kaliczka Alexandra
Szalai Ákos
Szilágyi Pál Béla
projekt kezdete 2012-10-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 7.229
FTE (kutatóév egyenérték) 7.22
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő célkitűzése a csoportos perlés különböző jogi kultúrákban fellelhető modelljeinek átfogó elemezése és annak vizsgálata, hogy a más államokban létező megoldások közül adaptálható-e bármelyik (esetlegesen milyen módosításokkal). Ez a vizsgálat több jogágra kiterjedő módon történik, dominánsan az eljárásjogi kérdésekkel kíván a jövőbeli kutatócsoport foglalkozni. Emellett a csoport egy-egy tagja - a környezetjogi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi kérdésekre szakosodott jogász kutatóként - jogágspecifikus kérdéseket tekint át. Ezek a területek egy tudatos választás eredményei, hiszen a csoportos igényérvényesítés iránti igény itt jelentkezik fokozottabban. Az alapvetően jogi kérdésekre koncentráló kutatócsoportot egy - a joggazdaságtan területére szakosodott - közgazdász kutató erősíti, aki a csoportos perlési modellek közgazdasági elemzésével teszi a kutatást teljessé.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett kutatásunk széles összehasonlító jogi bázison alapuló interdiszciplináris jellegű vizsgálódás, amelyben a nemzetközi tapasztalatok összegzését és a magyar jogrendszerbe való illeszthetőség vizsgálatát követően elsődlegesen arra szeretnénk választ kapni, hogy a kollektív jogérvényesítésnek, a csoportos perlésnek - a mai megoldásoknál tágabb értelemben - van-e létjogosultsága Magyarországon, illetve a jogi kultúrák ismert csoportos perlési modelljei közül melyik képezhetné a magyar jogalkotás kiindulási alapját.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatási téma jellege és aktualitása miatt az eredmények széles körben alkalmazhatók lehetnek. A kutatás eredményei felhasználhatóak lehetnének az egyetemi oktatásban, elsősorban egyes választható kurzusok keretében és a posztgraduális képzés során. Emellett segíthet a gyakorló szakemberek (bírák, ügyvédek) továbbképzésében is. De lege feranda javaslatok lendületet adhatnának a jogalkotás számára. Célunk, hogy részeredményeinket hazai és külföldi folyóiratokban és tanulmánykötetekben is megjelentessük. Kutatásaink eredményeit konferenciákon tartott előadások során szeretnénk szemléltetni. Terveink között egy weboldal szerkesztése is szerepel. Kutatásaink végső eredményét egy könyvben szeretnénk összefoglalni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az elmúlt évek tapasztalatai (a súlyos környezetszennyezési ügyek, a fogyasztóvédelem növekvő problémái) a szakembereket a jelenlegi szabályozás átgondolására késztetik a csoportos keresetindítás vonatkozásában. E megfontolás a jogalkotási folyamat megindulását is magával hozhatja. Összehasonlító tanulmányunkkal szeretnénk támogatni, és hozzájárulni e cél eléréséhez.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main objective of the research project is to analyse group litigation models in different legal cultures and to examine whether we could adapt any existing solution of other states (incidentally with what kind of changes). The research team would like to deal mainly with procedural issues, but the whole research will cover other branches of law, too. In addition, sectoral issues will be considered by certain members of the research team – as scholars specializing in environmental law, consumer protection and competition issues. These areas are the result of a conscious choice, since the demand on the option of group litigation appears in these fields to a greater extent. The research team focuses mainly on legal issues, but a member of the it is specialist in economic analysis of law, who will complete the research with the economic analysis of the group litigation.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The intended interdisciplinary research is based on wide comparative research which aims to summarize the experience abroad and the analysis of their applicability in the Hungarian legal system. After this inquiry the question should be primarily answered, whether the promulgation of collective disputes, group litigation (class action or aggregate procedures) would be justified in Hungary. In case the answer is affirmative, than we will evaluate which model of the different legal cultures could be the basis of a Hungarian legislation.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The character and the actuality of the research topic would make the topic widely appreciated and used. Its results can be used in university education, primarily, in the education of single alternative courses and in postgraduate studies. It can help in the further training of practical experts (e. g. training of judges and advocates), too. The de lege ferenda suggestions directed to the legislator could give an impulse to the future legislative processes. Our goal is to publish continuously the partial results in the form of studies in national and foreign reviews and volumes. We would demonstrate our research results at conferences through presentations. Our plans include creating a webpage on the topic, too. We would like to summarize the final results of the research in a book.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The experiences of the last years (serious environmental pollution cases, increasing consumer protective problems) make the experts rethink the adequacy of the present regulation in connection with the group litigation. The result of this consideration could be a legaslative process starting in the future. We would like to support and participate in achieving this goal with our comparative based research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célkitűzése a csoportos perlés különböző jogi kultúrákban fellelhető modelljeinek átfogó elemezése és annak vizsgálata volt, hogy a más államokban létező megoldások közül adaptálható-e bármelyik (esetlegesen milyen módosításokkal). Ez a vizsgálat több jogágra kiterjedő módon történt (versenyjog, környezetjog, fogyasztóvédelem), ám dominánsan az eljárásjogi kérdésekkel kívánt foglalkozni. A kutatócsoport számos tanulmányt jelentetett meg magyar, angol és német nyelven. Ezen felül az eredményeket egy Cambridge-ben kiadott konferencia kötetben angol nyelven és egy Budapesten kiadásra kerülő kismonográfiában magyar nyelven is összegeztük.
kutatási eredmények (angolul)
The main objective of the research project was to analyse group litigation models in different legal cultures and to examine whether we could adapt any existing solution of other states (incidentally with what kind of changes). The research team dealt mainly with procedural issues, but the whole research will cover other branches of law (competition law, environment protection law, consumer protection law), too. The research team has published several studies in Hungarian, English and German language. In addition, the results were summarized in a conference volume published in Cambridge in English and in a monograph in Budapest.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105559
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalai Ákos: Társult perek: nyitott kérdések és joggazdaságtani elemzés., Eljárásjogi Szemle. 2017/3, pp. 22-31., 2017
Harsági Viktória: A holland egyesületi, alapítványi perek és a kollektív egyezségi eljárás szimbiózisa, In: Barabás A Tünde, Vókó György (szerk.): A bonis bona discere. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2017. pp. 519-533., 2017
Harsági Viktória: Quo vadis kollektív igényérvényesítés?, In: Barabás A Tünde, Belovics Ervin (szerk.): Sapiens in sapientia. Budapest: Pázmány Press, 2016. pp. 445-458., 2016
Harsági Viktória: Gondolatok a kollektív igényérvényesítés kérdéséhez., In: Gellén Klára, Görög Márta (szerk.): Lege et Fide. Szeged: Iurisperitus Bt., 2016. pp. 185-194., 2016
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának lehetséges irányai: A szakértői vélemény és az új Polgári perrendtartás összevetése., Közjegyzők Közlönye, 2016/6, pp. 5-19., 2016
Harsági Viktória: Helyzetkép Belgiumból – A kollektív igényérvényesítés új rendszerének áttekintése., Eljárásjogi Szemle, 2016/4, pp. 21-25., 2016
Harsági Viktória: Európai válaszok a kollektív igényérvényesítés szükségességének kérdésére., Pázmány Press, megjelenésre elfogadva, kb. 9 szerzői ív, 2017
Harsági Viktória: A szektorális jellegű német kollektív jogvédelem., Iustum Aequum Salutare, 2017/3, pp. 57-69., 2017
Harsági Viktória: Combining opt-in and opt-out systems. - Expert Proposal for the Hungarian Regulation of Collective Redress., ELTE Law Journal, megjelenésre elfogadva, 2,25 szerzői ív, 2017
Horváth E. Írisz: Uniós elvek? - A kollektív jogorvoslat elvei Európában, 2016/4., pp. 1-6., 2016
Harsági Viktória: A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál, Eljárásjogi Szemle, 2016/1, pp.24-29., 2016
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés angolszász tapasztalatai., Közjegyzők Közlönye, 2016/2, pp.14-28., 2016
Harsági Viktória: A holland kollektív igényérvényesítés rendszere., 2016/7-8, pp.478-484., 2016
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés fejlesztési lehetőségei., Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 2015/2., pp. 217-238., 2015
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának jövőjéről., In: Halustyik Anna / Klicsu László (szerk.): Cooperatrici Veritatis – Ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80. születésnapja alkalmából. Pázmány Press, Budapest, 2015, 2015
Harsági Viktória: Kollektív igényérvényesítés – Általános indokolás., In: Varga István / Éless Tamás (szerk.): A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V.17.) Korm. határozat által elkészíteni rendelt munkabizottsági szakértői jav, 2016
Harsági Viktória: Társult perlés., In: Varga István / Éless Tamás (szerk.): A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V.17.) Korm. határozat által elkészíteni rendelt munkabizottsági szakértői jav, 2016
Harsági Viktória: Osztályos perlés., In: Varga István / Éless Tamás (szerk.): A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V.17.) Korm. határozat által elkészíteni rendelt munkabizottsági szakértői jav, 2016
Harsági Viktória: Kollektív keresetek nyilvántartása, In: Varga István / Éless Tamás (szerk.): A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V.17.) Korm. határozat által elkészíteni rendelt munkabizottsági szakértői jav, 2016
Harsági Viktória: Quo vadis Collective Redress? – Hungarian Aspects, In: N N (szerk.) Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris – Essays in Honour of Professor Nikolaos K. Klamaris.. Athens; Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2016., 2016
Harsági Viktória: Deficiencies of Collective Redress in Hungary and Recommandation for Codification, In: Fankhauser et al (szerk.): Das Zivilrecht und seine Durchsetzung. Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2016. pp. 201-215., 2016
Gelencsér Dániel: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon - a gyakorlat tükrében I., Eljárásjogi Szemle, 2016/3, pp. 31-45., 2016
Gelencsér Dániel: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon - a gyakorlat tükrében II., Eljárásjogi Szemle 2016/4, pp. 25-37., 2016
Horváth E. Írisz: Uniós elvek? - A kollektív jogorvoslat elvei Európában, Európai Jog, 2016/4., pp. 1-6., 2016
Harsági Viktória: A holland kollektív igényérvényesítés rendszere., Magyar Jog, 2016/7-8, pp.478-484., 2016
Harsági Viktória: Kollektív igényérvényesítés – Általános indokolás., In: Varga István, Éless Tamás (szerk.) Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Budapest: HVG-ORAC, 2016. pp. 751-754., 2016
Harsági Viktória: Társult perlés., In: Varga István, Éless Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Budapest: HVG-ORAC, 2016. pp. 766-783., 2016
Harsági Viktória: Osztályos perlés., In: Varga István, Éless Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Budapest: HVG-ORAC, 2016. pp. 783-798., 2016
Harsági Viktória: Kollektív keresetek nyilvántartása, In: Varga István, Éless Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Budapest: HVG-ORAC, 2016. pp. 798-800., 2016
Harsági Viktória: Kollektív igényérvényesítés az angolszász világban., Magyar Jog 2014/11, 624-632. p., 2014
Harsági Viktória: Sokalanyú eljárások az angol jogban – képviseleti eljárások és a csoportos perlés., Jogtudományi Közlöny, 2015/1, 16-26. p., 2015
Harsági Viktória: Kollektív igényérvényesítési mechanizmusok Angliában., HARSÁGI/HORVÁTH/RAFFAI/SURI/SZABÓ(eds.):Határon átnyúló viták rendezése.Törekvések és megoldások. Pázmány Press,Bp.,35-56. p., 2015
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának jövőjéről., Németh/Varga(eds.):Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-Orac, Budapest, 2014, ISBN 978-963-258-261-0, 172-191. p., 2014
Harsági Viktória: Quo vadis Collective Redress? – Hungarian Aspects, Festschrift Klamaris, megjelenés alatt (14 kézirati oldal), 2015
Harsági Viktória: Deficiencies of Collective Redress in Hungary and Recommandation for Codification, Festschrift Sutter-Somm, megjelenés alatt, 18 kézirati oldal, 2016
Gyimesi Tamás: A res iudicata a kollektív igényérvényesítés tekintetében, Iustum Aequum Salutare, 2015/2. 175–193. p, 2015
Szalai Ákos: Kollektív keresetek szabályozási kérdései - joggazdaságtani elemzés, Magyar Jog 2014/12, 706-712.p., 2014
Bándi Gyula: Part V. Juridical Actions of Inidividuals, Hungary. Environmental Law series. International Encyclopedia of Laws. Kluwer Law International 2016, The Netherlands,p. 235-250, 2016
Szilágyi Pál: Csoportos keresetek az Egyesült Királyság antitröszt jogában, Pázmány Law Working Papers, 2016/19, pp.1-8., 2016
HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, [ISBN 978-1-78068-277-8] 259 p., 2014
HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Collective Redress in the European Union - Comparative Perspectives., in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, XIX-XXXVI.p, 2014
SZALAI, Ákos: Beyond Opt-in and Opt-out: the Law and Economics of Group Litigation., in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 75-91.p, 2014
Harsági Viktória: The Need for Further Development of Collective Redress in Hungary., in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 171-185.p, 2014
TÓTH, Tihamér / SZILÁGYI, Pál: Private Enforcement in Hungary with view on Class Action., in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 187-196.p, 2014
Harsági Viktória: Quo Vadis Collective Redress? - Hungarian Aspects. 15 kézirati oldal, Festschrift für Professor Klamaris, 2016
Szalai Ákos: Kollektív keresetek a kontinensen – joggazdaságtani elemzés., Magyar Jog 2016/4, pp.217-225., 2016
Gelencsér Dániel: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon - a gyakorlat tükrében I., Eljárásjogi Szemle, 2016/3. megjelenés alatt, 2016
Gelencsér Dániel: Közérdekű igényérvényesítés Magyarországon - a gyakorlat tükrében II., Eljárásjogi Szemle 2016/4. (megjelenésre elfogadva), 2016
Szilágyi Pál: Csoportos keresetek az Egyesült Királyság antitröszt jogában, kézirat, 1 szerzői ív, 2014
Harsági Viktória: Kollektiver Rechtsschutz – Ungarn und der Einfluss der Europäischen Entwicklung, Schulze, Götz (ed.): Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint – Der modernisierte Zivilprozess in Europa. Sellier, München, 2013 , [ISBN 978-3-86653-243-4] 221-237. p., 2013
Harsági Viktória - Kengyel Miklós: Hungary – Civil Law, Eliantonio et al(eds.):Standing up for Your Right(s) in Europe.A Comparative Study on Legal Standing(Locus Standi)before the EUand Member State Courts.Intersentia,322-344, 2013
Szalai Ákos: Kollektív keresetek joggazdaságtana., Pázmány Law Working Papers, 2013/12, 2013
Gelencsér Dániel: Közérdekű igényérvényesítés a magyar bíróságokon, Munkaanyag a Csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése c. projekthez 184 oldal, 2014
Horváth E. Írisz: Sok kicsi sokra megy? - Csoportos igényérvényesítés kis értékű követeléseknél, Gazdaság és Jog. Megjelenésre elfogadva, 2014
Horváth E. Írisz: Sok kicsi sokra megy? - Csoportos igényérvényesítés kis értékű követeléseknél., Gazdaság és Jog. 2013/11, 12-19. p., 2013
HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, [ISBN 978-1-78068-277-8] 259 p. várható megjelenés 2014 november, 2014
HARSÁGI, Viktória (szerk.):: Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban – Tradíció és megújulás. Tanulmánykötet., HVG-ORAC, Budapest, [ISBN 9789632582207] 261 p., 2014
HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Collective Redress in the European Union - Comparative Perspectives. várható megjelenés: 2014 november, in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, XIX-XXXVI.p, 2014
BÁNDI, Gyula: Access to Justice in Environmental Cases. várható megjelenés: 2014 november, in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 15-34.p, 2014
SZALAI, Ákos: Beyond Opt-in and Opt-out: the Law and Economics of Group Litigation. várható megjelenés: 2014 november, in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 75-91.p, 2014
Harsági Viktória: The Need for Further Development of Collective Redress in Hungary. várható megjelenés: 2014 november, in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 171-185.p, 2014
TÓTH, Tihamér / SZILÁGYI, Pál: Private Enforcement in Hungary with view on Class Action. várható megjelenés: 2014 november, in: HARSÁGI, Viktória / VAN RHEE, Cornelius Hendric (eds.): Multi-party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 187-196.p, 2014
Harsági Viktória: A kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásának jövőjéről. 21 kézirati oldal, megjelenése várható a HVG-ORAC kiadó gondozásában egy tanulmánykötet részeként (2015), 2015
Harsági Viktória: Quo Vadis Collective Redress? - Hungarian Aspects. 15 kézirati oldal, Festschrift für Professor Klamaris, 2015
Szalai Ákos: Kollektív keresetek joggazdaságtana, Iustum Aequum Salutare, 163-181.p., 2014
Szalai Ákos: Kollektív keresetek szabályozási kérései – joggazdaságtani elemzés. 11 kézirati oldal, várható megjelenés: Magyar Jog, 2015

 

Projekt eseményei

 
2015-01-14 12:49:44
Résztvevők változása
vissza »