A Szapolyai család levelei és oklevelei 1458-1526  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105831
típus PUB-F
Vezető kutató Neumann Tibor
magyar cím A Szapolyai család levelei és oklevelei 1458-1526
Angol cím The Letters and Charters of the Szapolyais 1458-1526
magyar kulcsszavak forráskiadás; középkor; latin; Szapolyai család
angol kulcsszavak publishing sources; Middle Ages; Latin; Szapolyai (Zapolya) Family
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2012-07-01
projekt vége 2013-02-28
aktuális összeg (MFt) 1.200
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A forráskiadvány az 1526-ban a Magyar Királyság trónjára emelkedő Szapolyai család valamennyi tagja által kibocsátott leveleket, okleveleket tartalmazza a mohácsi csatáig bezárólag. A kötet kiemelkedő történeti értékét a Szapolyaiak kimagasló gazdagsága és politikai hatalma biztosítja, amelyhez a késő középkori magyar történelemben egyedül a Hunyadiaké mérhető. Imre és István a nádori tisztségig emelkedett, testvérük, Miklós erdélyi püspök lett, míg István fia, János erdélyi vajda 1526-ban I. János néven foglalta el a trónt. A kötet rajtuk kívül még István özvegye, Piast Hedvig tescheni hercegnő, valamint ifjabb fia, György szepesi örökös ispán kiadványait tartalmazza.

Az 598 forrást a kötet eredeti nyelvükön (nagyrészt latinul, néhány levelet németül és csehül), teljes szöveggel, magyar regesztával és latin nyelvű kritikai apparátussal teszi közzé. Nem tartalmazza természetesen azokat az iratokat, amelyek kibocsátása személyüktől és szándékuktól független volt, hiszen csak a nevükben állították ki (pl. a nádori és vajdai bírósági oklevelek). A közölt források főbb típusai ennek megfelelően a következők: 1. levelek, akár magán jellegűek, akár valamely tisztségből, királyi megbízásból eredő ügyben keltek; 2. a család földesúri hatalma alá tartozó városok (Debrecen, Nagyszombat, Késmárk stb.), települések részére szóló kiváltságlevelek, engedélyek, felmentések; 3. elszámolások, nyugták; 4. kegyuraságból adódó oklevelek (préposti, apáti kinevezések stb.).

A kötet használatát három mutató (Hely- és személynevek, Tárgymutató, Vulgáris szavak), illetve a várható nemzetközi érdeklődésre tekintettel két nyelven (magyarul és angolul) közölt előszó segíti.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A történeti irodalomban jól ismert, hogy a Szapolyai család levéltára – nagyrészt már trencséni rezidenciájuk 1528. évi ostromakor – elpusztult, ami miatt a kutatás a királyi család középkor végi jelentőségéhez mérten igen szerény forrásbázisra támaszkodhat: levéltárukból jobbára csak néhány, részükre szóló kiváltságlevél maradt fenn. A család felemelkedésének, tisztségviseléseinek, egyre növekvő politikai súlyának, uradalmi gazdálkodásának, továbbá a Mohács előtti időszak belpolitikai eseményei szempontjából elengedhetetlenül fontos familiárisi körének stb. megismerését leginkább egy olyan forrásgyűjtemény biztosíthatja, amely a családtagok által kibocsátott, számos levéltárban őrzött dokumentumokat egybegyűjti és közkinccsé teszi.

A kötet összeállítását célzó alapkutatásba a pályázó annak a biztos tudatában fogott bele, hogy 1.) amíg nem rendelkezünk egy, a családtagok által kibocsátott dokumentumokat tartalmazó forrásgyűjtéssel, a királyi ház története elmélyült módon nem vizsgálható; 2.) hasonlóan a Bátoriak történetét bemutató okmánytárhoz, amelynek összeállításában a pályázó is résztvett, a Szapolyaiak hatalmából adódóan a kiadandó források messze túlmutatnak egy arisztokrata család történetén, a Mátyás- és Jagelló-korra vonatkozó történeti kutatások elengedhetetlen segédletévé fog válni.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A Jagelló korban önálló udvarral, politikával és diplomáciával rendelkező Szapolyaiak hatalmát addig soha nem látott gazdagságuk – birtokaik becslések szerint az ország jobbágyportáinak 8 %-át adták –, illetve az ország ügyeiben hangjukat hallatni képes nemesekből kialakított familiárisi bázisuk biztosította. A kötetben közölt források ennek megfelelően az ország késő középkori történetének földrajzilag és társadalmilag széles szeleteit érintik. Levelezésük számos politikatörténeti esemény feldolgozását teszi lehetővé (pl. 1460–1465: a Felvidéket pusztító zsoldosok elleni küzdelem, 1490–1492: ugyanitt a lengyelek elleni harcok, 1496: a Korvin-féle lázadást lezáró rózsahegyi csata, az 1510-es, 1520-as évek Erdélyének eseményei). A legfontosabb forrásokat biztosítja ahhoz, hogy a család egyes tagjainak, például a Mátyás-kor szürke eminenciásának tartott Imre nádor, az 1490-es években a nádorságot betöltő István, vagy János vajda, a későbbi I. János király életrajza megírható legyen, amellyel egyben mérsékelni lehetne az arisztokrata-bárói biográfiák magyar medievisztikában tapasztalható fájó hiányát. Hangsúlyozandó, hogy a kötet nem csak a szűken vett középkortörténeti kutatások számára lesz elengedhetetlen kézikönyv, hanem a kora újkor kutatóinak is, hiszen János király uralmának megismerése szempontjából koronázása előtti pályafutásának és kapcsolatainak ismerete kulcsfontosságú. A kötet gazdaságtörténeti vonatkozásai is figyelemreméltóak: a család kezén lévő határvámok, jelentős városok, valamint az adózással és uradalmi gazdálkodással összefüggő források miatt a gazdaságtörténeti összefoglalók sokat meríthetnek a kötetből. Azt sem lehet eléggé kiemelni, hogy a kötet komoly nemzetközi érdeklődésre számíthat: birtokaik nagy része a mai Szlovákiába esett, egyes tisztségeik és későbbi történetük a mai Romániához kötik őket, a horvát történeti tudatban pedig a család horvát eredetű famíliaként komoly szerepet játszik, de a dinasztikus kapcsolatok és a Lengyelországgal határos uradalmaik miatt a lengyel történetírás is mindig érdeklődéssel fordult feléjük. A cseh és osztrák történetírást a kötet elsősorban István sziléziai és ausztriai helytartósága, illetve főkapitánysága miatt érdekelheti.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A magyar történelem évszázadai alatt két nemesi család emelkedett a királyi trónra: a Hunyadiak és a Szapolyaiak. Míg az előbbiről Mátyás király népszerűségének köszönhetően sokat tudunk, utóbbiról történelmi szerepéhez képest igen kevés ismerettel bírunk. A Szapolyai családtagok összes levelét és oklevelét közlő kötet kimagasló értékét az biztosítja, hogy a család a középkor végi Magyarországon soha nem látott hatalommal rendelkezett. A vagyon alapjait Imre rakta le, aki pályája csúcsán nádor volt (1486–1487). Öccse, István ugyancsak nádor (1492–1499) lett, aki 1495-től elmondhatta magáról, hogy kisebb német fejedelemség méretű birtokvagyonával az ország legnagyobb birtokosa. Felesége, Piast Hedvig tescheni hercegnő révén gyermekei már királyi vérből születtek: leányuk, Borbála I. Zsigmond lengyel király felesége lett, míg János erdélyi vajda (1510–1526) a mohácsi ütközet után Magyarország királya (1526–1540) lett. Az önálló politikával és diplomáciával rendelkező család hatalmából és birtokvagyonából adódóan nem lehet eltúlozni a közölt források politika-, társadalom- és gazdaságtörténeti jelentőségét. Politikai szempontból igen fontosak például a családtagok különböző hadjáratokkal kapcsolatos levelezése (1460–1465: a Felvidéket pusztító zsoldosok elleni küzdelem, 1490–1492: ugyanitt a lengyelek elleni harcok, 1496: a Korvin-féle lázadást lezáró rózsahegyi csata, 1514: a Dózsa-féle parasztháború idején). Gazdaságtörténeti szempontból ki kell emelni a különböző királyi és földesúri adók elszámolása során készült nyugtákat, uradalmi elszámolásokat, valamint a család földesúri hatalma alatt álló városokkal (pl. Debrecen, Késmárk, Nagyszombat) kapcsolatos intézkedéseket.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The source edition contains the letters and documents of all the members of the Szapolyais rising to the throne of Hungary in 1526, until the time of the Battle of Mohács (1526). The outstanding wealth and power of the Szapolyais – which can be compared to that of only the Corvinus family in the late medieval time in Hungary – is to provide the significance of the volume. Imre and Steven rose to the title of Palatine, their brother, Nicolas became Bishop of Transylvania, Steven’s son John, the Voivode of Transylvania acceded to the Hungarian throne as John I. Besides their documents, the volume contains written material from Steven’s widow, Princess Jadwiga, and his younger son, George, comes perpetual of Szepes.

The sources (598 pcs) are published in their original language (mainly in Latin, some letters in German and in Czech), each with full text, with regesta in Hungarian and scholarly apparatus in Latin. Naturally it does not contain documents the publication of which was independent from the persons and their intention (e.g. judicial documents of the offices of the palatine and the voivode). The types of the published sources are the following: 1. letters, either private letters or written in office or in a matter of royal commission; 2. privileges, permits and exemptions to the towns (e.g. Debrecen, Nagyszombat, Késmárk) under the authority of the family; 3. accounts and receipts; 4. patron diploms (appointments of abbots and provosts etc.). The appendix makes easier to use the volume with three indexes (names of people and places, topics, vulgar expressions). The preface is written in Hungarian and in English, too, regarding the probable international interest.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

As it is well known in the relevant literature, the archives of the Szapolyai family was destroyed, mainly during the siege of their residency in Trencsén in 1528. For this reason, research on the history of the family can rely on a small basis – especially compared to their importance in Hungarian history –, only some privileges remained from their archives. Getting to know the emergence of the family, their offices, their growing political significance, their manorial management and their relations especially important in the internal political life before Mohács (1526) can be provided with a collection of sources that gathers together the documents of the family members kept in different archives.

The applicant has started the fundamental research for assembling the volume being aware of the facts that 1) the history of the later royal family cannot be examined without a collection of sources issued by the members of the family; 2) like the document collection of the Báthori family (in compiling of which the applicant participated), the documents of the Szapolyai family – owing to their significance and power – can be an indispensable part of the research about the whole of the Corvinus and Jagiellon era.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In the time of the Jagiellon kings, the Szapolyai family had an own court, politics and diplomacy. Their power was based on their unprecedented wealth (which included 8% of the total of serf allotments of the country) and a well organized institution of retainers (a kind of vassality of nobility). The documents published in this volume thus concern a wide range of geographical and social topics of the late medieval history of the country. The correspondence of the family can help to throw light on some political events of that time (1460-65: fight against the mercenary troops ravaging Northern Hungary, 1490-92: struggle against the Polish; 1496: the battle of Rózsahegy, closing the rebel of John Corvinus; the events in Transylvania in the 1510-20s). It can provide the most important sources for compiling the biographies of the significant members of the family (palatine Imre, palatine Steven, voivod – later king – John), which can fill the gap in the field of the biographies of the aristocracy in the Hungarian medieval studies. It should be stressed that the volume will be useful not only for medieval research in the narrow sense, but also for research of the early modern times, as for understanding the rule of King John, it is necessary to know his career and the system of his relations before becoming a king. The volume can be important with reference to economic history: sources about customs and cities in the hands of the family, about taxation and manorial management can be useful for economic history research and summaries. Emphasis also should be put on the fact that the volume can be of international interest: the main part of their possessions were in territories now Slovakia; some offices and later history bound them to Transylvania, now Romania; as with Croatian origin they play an important role in the Croatian tradition; they had dynastic relations and common borderline with Poland. The Czech and Austrian historiography can be interested in Steven as governor and commander in Silesia and Austria.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

During the centuries of the Hungarian history there were two noble families who could rise to the throne: the Corvinus (Hunyadi) and the Szapolyai (Zapolya) family. Owing to the popularity of King Matthias, we know a lot about the first, but we have much less knowledge about the latter, especially compared to their historical importance. The historic significance of the source edition containing the letters and documents of all the members of the Szapolyai family is provided by the outstanding wealth and political power of this family. This wealth was based by Imre, palatine at the height of his career (1486-87). His brother, Steven (also palatine, 1492-99) in 1495 became the greatest landowner of the country. His wife was Jadwiga, Princess of Teschen, so his children were born with royal blood; Barbara married King Sigismund I of Poland, and John became King of Hungary after the Battle of Mohács (1526). As a family with outstanding wealth and power, with own politics and diplomacy, their importance – and thus the significance of the published sources – cannot be exaggerated. Politically, the correspondance of the family members about the military campaigns are very important (1460-65: fight against the mercenary troops ravaging Northern-Hungary, 1490-92: struggle against the Polish; 1496: the battle of Rózsahegy, closing the rebellion of John Corvinus; 1514: the Peasant revolt of Dózsa). In respect of economic history, accounts of different royal and manorial taxes, and measures about the cities and settlements (Debrecen, Nagyszombat, Késmárk) under the authority of the family should be emphasized.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA támogatást elnyert kötet a beadott pályázatnak megfelelően megjelent: a kötet 636, nagyrészt latin forrást tartalmaz az 1458 és 1526 közötti időszakból, amelyeket magyar tartalmi összefoglaló és latin jegyzetek kísérnek. A kötetet magyar és angol nyelvű előszó vezeti be, használatát pedig négy különböző mutató segíti. A latin szövegek tördelésének elhúzódása miatt a pályázó 2012. novemberben a december 31-i teljesítési dátum két hónapi hosszabbítását kérte. Mivel közben kiderült, hogy a kötet egy sorozat első -- de önálló -- kötete lett, címén jelentéktelen változtatást hajtottunk végre. A könyv terjedelme 52 oldallal több lett a becsültnél, technikai (tördelési) okokból (540 helyett 592). A kiemelkedően kedvező nyomdai árajánlat miatt a példányszám az előzetesen tervezett 500 helyett 600 lett, sőt a könyvet -- a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának támogatásával -- egy 16 oldalas, színes fotókat tartalmazó melléklet zárja, amely néhány, a könyvben szereplő forrást, pecsétet és aláírást mutat be. A kötet 4. oldalán az OTKA támogatás ténye és a pályázat száma pontosan feltüntetésre került, az OTKA logó azonban valamilyen technikai okból lemaradt. A kötelespéldány küldési kötelezettségét a nyomda teljesítette, a kiadó a kötet elkészítése során közreműködő több hazai és külföldi levéltárnak küldött a kötetből.
kutatási eredmények (angolul)
The volume winning OTKA support has been published in accordance with the tender submitted: the volume contains 636 sources, mostly Latin ones from the period between 1458 and 1526, accompanied by summaries in Hungarian and notes in Latin. The volume is introduced by preface in Hungarian and English, and its usage is aided by four different indexes. Since the layout and page setting works of Latin texts took longer than expected, in November 2012 the applicant requested a two- month extension of the accomplishment date of 31 December. As in the meantime turned out, the volume became the first, but independent, book of a series of volumes, we implemented an insignificant amendment in its title. The volume is 52 pages longer than initially planned, because of technical (layout) reasons (592 instead of 540). We received an exceptionally beneficial press price bid, therefore the number of copies has risen from 500 to 600, and what is more, the book, thanks to the support of the National Archives of Hungary, is completed by a 16-page-long appendix, introducing a few sources, seals and signs from the book on coloured photographs. The fact of the OTKA support and the number of the tender is precisely indicated on page 4 of the volume, however, for some technical reason the OTKA logo itself is missing. The duty of sending obligatory copes to certain libraries is fulfilled by the printing house, and the publisher sent volumes to several participating Hungarian and foreign archives.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105831
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458--1526), MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2012
vissza »