A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
105886
típus K
Vezető kutató Reisz T. Csaba
magyar cím A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása
Angol cím Exploration of the cadastral survey's documents and maps
magyar kulcsszavak földadókataszter, kataszter, kataszteri felmérés, kataszteri térkép, kataszteri irat
angol kulcsszavak groundtax cadastre, cadastral landsurvey, cadastral map, cadastral document
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Nemzeti Levéltár
résztvevők Avar Anton
Pályi Zsófia
Schmidt Anikó
Török Enikő Klára
Závoczki Adrienn
projekt kezdete 2013-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 18.072
FTE (kutatóév egyenérték) 4.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projekt céljai:
1. A földadó megállapításához (állandó és ideiglenes földadókataszter) szükséges területfelmérési munkálatok (kataszteri felmérések) során, 1850−1918 között keletkezett különféle előkészületi, tisztázati és másolati térképek, valamint a kapcsolódó iratanyag feltárása: típusok, mennyiségek, őrzési hely, forrásérték szerint
2. A kataszteri felmérések történetére vonatkozó adatok feltárása, közzététele és értékelése (jogszabályi alapok, költségek, szervezet)
3. A Magyar Országos Levéltár S 79 Kataszteri iratok állományának feltárása, nyilvántartásba vétele, előkészítése digitalizálásra, részbeni digitalizálása
4. „A kataszteri felmérések forrásainak elemzése” forrásismereti kézikönyv (tankönyv) elkészítése

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kataszteri felmérések történetét csak az abban részt vevő mérnökök foglalták össze, teljes körű történészi forrásfeltárása és feldolgozása nem történt meg. Nincs pontos ismeretünk arról, hogy a kataszteri felmérések térkép- és iratanyaga mely (köz)gyűjteményekben található meg (és miért ott), valamint az sem pontosan ismert, hogy milyen forrástípusokat sorolunk a kataszteri iratok közé, ezeknek mi az egymáshoz való viszonya és mi a forrásértéke. Az egyes gyűjteményekben őrzött iratanyagnak még önmegnevezése vagy modern kori szakmai megnevezése sem pontos és tisztázott, ezért a kataszteri felmérések teljes fogalmi körének definitív rögzítése szükséges, a további kutatások és feldolgozások, gyűjteményfeltárások segítése érdekében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt eredményei elősegítik a kataszteri felmérések (más gyűjteményekben található) forrásanyagának további feltárását, azonosítását, rendszerbe illesztését; biztosítják a Magyar Országos Levéltárban őrzött térkép- és iratanyag kutathatóságát (részben elektronikus úton). A forrásanyag értékelését és hasznosíthatóságát segíti elő a történettudomány, a helytörténetet kutató professzionális és magánérdeklődők számára, valamint az oktatásban (segítve ezzel a mai földméréstudományi diszciplinákat is). Lehetővé teszi a kataszteri felmérések dokumentumainak nemzetközi szintű összehasonlítását.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A polgári állam az állami feladatokhoz szükséges pénzügyi források egy jelentős részét a föld mennyiségi és minőségi adatai alapján meghatározott jövedelme után kivetett földadóból teremtette elő. A földadó arányos és lehetőség szerint igazságos kivetése érdekében szükség volt az egész ország helyszíni bejárással végzett felmérésére. E célt szolgálták 1850-1918 között az ún. kataszteri földmérés munkálatai. A felmérérés iraanyaga ma több közgyűjteményben található, teljes körű mennyiségi és tartalmi feltárása, nyilvántartásba vétele, kutathatóságának biztosítása nem történt meg. A projekt eredménye nemcsak a tudományos kutatók számára tisztáz és nyit meg egy fontos forrásegyüttest, de a helytörténeti és családtörténeti kutatók számára is jelentős segítséget biztosít kutatásaikhoz.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aims of the project:
1. The research of the documents produced during the necessary land survey labours (cadastral surveys) for the definition of the groundtax (permanent and temporary cadastre), that is the entire preparational, primary and copied maps, and the related documentation produced between 1850−1918: by types, quantities, place of keeping, source value.
2. The research, publication and the evaluation of the data related to the history of the cadastral surveys (legislation, costs, organisation)
3. The research, registration, preparation for digitalisation and incomplete digitalisation of the Cadastral documents prime No S 79 in the Hungarian National Archive (MOL).
4. The preparation of the Manual of Knowledge about Cadastral Sources as an educational and source researching supplementary material.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The history of the cadastral surveys have only been summarised by the engineers participating in the work, the full research by historians has not been completed yet. We do not have precise knowledge in which public collections the maps and the documentation of the cadastral surveys can be found (and where exactly there), while that is also not clarified what kind of source types are listed among the documentation of the cadastral surveys, what is their relation to each other and what is their source value. The documentations kept in different collections do not even have scientifically precise naming, thus the whole notion category of the cadastral surveys has to be defined to help the future researches and processing, unfolding collections.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The results of the project help the future research of the sources (kept in other collections) of the cadastral surveys, their identification, organisation, assure the availability of the sources found in the Hungarian National Archive (MOL) (partly in digital form). It helps the evaluation and identification of the sources for the science of history, the professional or private local history researchers, as well as the education (helping the geodesy disciplines as well). It enables the international level comparison of the documentation of the cadastral surveys.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The civic state produced the major part of the financial sources necessary for its tasks, from groundtaxes defined upon quantitative and qualitative data of the land. For the sake of the proportional and just drawing of the tax it was necessary to make surveys on the spot. These aims were fulfilled by the so called cadastral surveys 1850 and 1918. The documentation of the survey can be found in different collections, its full quantitative and content research, the registration and the assurance of availability for research have not been completed yet. The result of the project will open up an important source not only for the professional researchers, but also supplies help for local history and family tree researchers, too.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Habsburg Birodalom örökös tartományaiban 1817-ben bevezetett földadó megállapításához valamennyi tartomány részletes felmérése volt szükséges, amelynek során a tulajdonos személye vagy az adott terület szomszédos területektől eltérő gazdasági funkciója/jellege alapján meghatározott egységek (parcella, birtokrészlet) méretét, jellegét, minőségét és tulajdonosát írták össze, ez szolgált alapul az adó kivetéséhez. A földadót 1849-ben a magyar tartományokban is bevezették, az ehhez szükséges részletes felmérések 1856-ban kezdőttek meg. A kataszteri felmérés hivatali iratai jórészt megsemmisültek, a felmérési dokumentáció jelentős részét a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Kataszteri Gyűjtemény fondjában (S 78–79 állag) – továbbá a megyei levéltárakban – őrzik. A projektben az iratanyag dokumentumonkénti feltárása, adatbázisba rögzítése, átdobozolása, digitalizálásra előkészítése teljes körűen megtörtént, a felvételi előrajzok jelentős részét, valamint a különféle névjegyzékeket digitalizálták, az adatok teljesen, a digitális képek nagy része online elérhető. A kataszteri személyzetre vonatkozó szakirodalom, levétári források feltárása és publikációja folyamatos, a vonatkozó adatsorok hozzáférhetők. A katasztertörténeti kutatások 2014-től új megjelenési felületet kaptak (Catastrum évnegyedes folyóirat), amelynek honlapja (www.catastrum.hu) egyúttal a téma adatainak (bibliográfia, adattár stb.) publikációs felülete is.
kutatási eredmények (angolul)
The detailed survey of all territories was necessary for the land tax assessment introduced in 1817 in the hereditary provinces of the Habsburg Monarchy, during the survey the size, function, quality and owner of the land were registered, defined upon the units (parcels) by the person of the owner or the different function compared to the neighbouring ones, and that served as the basement of the taxes. Land tax was introduced in the Hungarian provinces as well (1849), the necessary detailed surveys started in 1856. Most of the official documents of the cadastral survey have perished, the majority of the survey documentation is kept in NAH’s Cadastral Collection (subfonds S 78–79), as well as in the County Archives. During the project the exploration and the re-boxing of the documents have been concluded, their data have been processed, the preparation for the digitisation have been completed, most of the sketch maps and the different name lists have been digitised, all of the data, and the majority of the digital images are available online. The exploration and the publication of the professional literature, archival sources regarding the cadastral personnel are continuous, the data are available. Since 2014 a new quarterly publication surface is available for the studies of the history of the cadastral survey (Catastrum), and its website (www.catastrum.hu), which is the publication site of the data regarding the topic (bibliography, data collection, etc.), as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105886
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Reisz T Csaba: Külföldi mérnökök a magyarországi kataszteri felméréseknél, In: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.) (szerk.) Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. pp. 189-215. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.), 2013
Reisz T Csaba: A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása (K 105 886), CATASTRUM 1: (1) 30-40, 2014
Reisz T Csaba: Lajoskomárom kataszteri iratai (1857–1859), CATASTRUM 1: (2) 22-31, 2014
Reisz T Csaba: A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása (K 105 886), CATASTRUM 1: (2) 38-40, 2014
Reisz T Csaba: A kataszteri felmérési utasítások, CATASTRUM 2: (1) 3-10, 2015
Reisz T Csaba: A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása (K 105 886), CATASTRUM 2: (1) 43-45, 2015
Reisz T Csaba: Gánóczy Sándor (1861–1938) emlékezete, CATASTRUM 2: (2) 38-49, 2015
Reisz T Csaba: Látogatás a pozsonyi Központi geodéziai és térképészeti levéltárban, CATASTRUM 2: (2) 61-64, 2015
Reisz T Csaba, Török Enikő: Szempontok a kataszteri gyűjtemények ismertetéséhez, CATASTRUM 2: (3) 60, 2015
Reisz T Csaba: Javaslat a kataszteri felmérési törvényre, CATASTRUM 2: (4) 18-30, 2015
Reisz T Csaba, Török Enikő: Szempontok a kataszteri gyűjtemények ismertetéséhez, CATASTRUM 2: (4) 44, 2015
Reisz T Csaba: Külföldi mérnökök a magyarországi kataszteri felméréseknél, In: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.) (szerk.) Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. pp. 179-206., 2013
Török Enikő: Néhány kataszteri irattípus, In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron., 2013
Reisz T Csaba: Lajoskomárom kataszteri iratai (1857–1859), CATASTRUM 1: (2) 22-31, 2014
Pályi Zsófia Kata: A Magyar Királyi Telekzeti Kőnyomda Budán, Catastrum 1: (1) 2-19., 2014
Schmidt Anikó: A Kataszteri Kalauz. Gondolatok az első magyar földmérési folyóiratról, Catastrum 1: (1) 20-25, 2014
Török Enikő: Krokik, avagy kataszteri térképvázlatok, Catastrum 1: (1) 26-29., 2014
[Reisz T. Csaba]: OTKA-pályázat: Kataszteri térképek, Catastrum 1: (1) 30-40., 2014
Török Enikő: Felvételi előrajz, kataszteri térkép és birtokvázlat, Catastrum 1: (2) 14-21., 2014
Závoczki Adrienn: Óbuda belterületének határleírása (1874), Catastrum 1: (2) 32-37., 2014
[Reisz T. Csaba]: A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása (K 105 886). Szakmai beszámoló az első évről (2013), Catastrum 1: (2) 38-40., 2014
Pályi Zsófia Kata: A kataszteri térképek 1869. évi jelkulcsa, Catastrum 1: (3) 19-23., 2014
Schmidt Anikó: Adatbázisok a kataszteri kutatásokhoz. Budapesti cím- és lakásjegyzék, Catastrum 1: (3) 24-30., 2014
Török Enikő: Mérföldlapok, avagy földművelési térképek, Catastrum 1: (4) 22-28., 2014
Schmidt Anikó: A panasztétel joga: a felszólalási jegyzékek, Catastrum 1: (4) 29-35., 2014
Závoczki Adrienn: A Zahajkievicz/Zsadányi mérnökcsalád pályafutása, Catastrum 1: (4) 36-40., 2014
Schmidt Anikó: A kataszteri felmérés az országgyűlés előtt (1865–1868), Catastrum, 2. (2015) 1:19–24., 2015
Schmidt Anikó: A kataszteri felmérés az országgyűlés előtt: az első törvényjavaslatok (1869−1872), Catastrum, 2. (2015) 2:9–21., 2015
Schmidt Anikó: A kataszteri felmérés az országgyűlés előtt. Élénkülő tárgyalások, erősödő földbirtokos lobbi (1872–1878), Catastrum, 2. (2015) 3:46–59., 2015
Schmidt Anikó: A mérnök mint elbeszélő. Sci-fi és adomagyűjtemény a kataszteri mérnökök tollából, Catastrum, 2. (2015) 4:31–38., 2015
Török Enikő: Néhány kataszteri irattípus, In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron., 2013
Török Enikő: A magyarországi kataszteri térképezés kezdete, MNL OL honlapja, A hét dokumentuma, 2014
Török Enikő: A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között, Catastrum, 2. (2015) 1:11–18., 2015
Török Enikő: Solt város ideiglenes felmérésének dokumentumai, Catastrum, 2. (2015) 2:22–30., 2015
Török Enikő: Kataszteri térképek és iratok (1850–1916), Aktakaland, 2015. április, 2015
Török Enikő: Step by Step: Digitisation Projects of Cadastral Documents in the Central Archive of National Archives of Hungary, Budapest, Cartography and cadastral maps. Visions from the past for a vision of our future. Proceedings of the International Conference. Pisa, Scuola Normale Superiore November 6–7, 2015
Závoczki Adrienn: Sártory Antal kézirata a magyarországi kataszteri felmérésről, Catastrum, 2. (2015) 1:25–33., 2015
Závoczki Adrienn: Kataszteri mérnökök az I. világháborúban: Kollányi Boldizsár, Catastrum, 2. (2015) 2:31–37., 2015
Závoczki Adrienn: Női sorsok a kataszteri felmérésnél, Catastrum, 2. (2015) 4:39–43., 2015

 

Projekt eseményei

 
2014-02-05 16:30:29
Résztvevők változása
2013-01-21 11:13:37
Résztvevők változása
vissza »