A kánoni eljárás alapelveinek kutatása és a házassági semmisségi perek aktuális kérdései  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106371
típus K
Vezető kutató Hársfai Katalin
magyar cím A kánoni eljárás alapelveinek kutatása és a házassági semmisségi perek aktuális kérdései
Angol cím Research of the principles of canonical process and currently questions of matrimonial nullity causes
magyar kulcsszavak A kánoni eljárás aktuális kérdései
angol kulcsszavak Currently questions in canonical process
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egyházjog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Kánonjogi Posztgraduális Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2012-09-01
projekt vége 2013-11-30
aktuális összeg (MFt) 1.386
FTE (kutatóév egyenérték) 0.32
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

- a Katolikus Egyház eljárás jogának alapelveit feltárni történeti és analítikus módszer segítségével részben a római jog és a középkori egyházjog principiumainak összegyűjtésével valamint a hatályos Törvénykönyv kánonjainak analízisével továbbá az állami és egyházi eljárásjog alapelveinek összehasonlító elemzése,
- a házassági semmisségi perekben a DC-vel bevezetett előre mutató változások és jelenleg is meglévő nyitott kérdések bemutatása és megoldások keresése,
-anyag gyüjtés az Egyházi Törvénykönyv VII. könyvéhez készítendő Kommentárhoz.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

- vannak-e a kánoni eljárásjognak sajátos, csak a kánoni jogra jellemző princípiumai és melyek ezek az alapelvek,
- mennyiben segítette elő a DC bevezetése a hatékonyabb eljárást a házassági perekben és milyen kérdéseket nem válaszolt meg.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás azért jelentős, mert a kánoni eljárás princípiumairól monografikus könyv nincs az irodalomban, és a DC megjelenése után az eredményeket összefoglaló és a hiányosságokat feltáró összefoglaló kézikönyv magyar nyelven hiánypótló jelentőségű az elméleti kutatás és a gyakorlat számára egyaránt. A CIC VII. könyvéhez írt kommentár gazdagítja a magyar nyelvű eljárásjogi irodalmat. Elsősorban gyakorló jogászok számára fontos mű.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az egyházi eljárásjog a kánonjognak fontos, de kissé elhanyagolt területe. A bírósági pereket és a különböző egyházi hatóságok előtti eljárást szabályozza. Az eljárás alapelveinek kutatása azért szükséges, mivel nincs a Katolikus Egyháznak alkotmánya, amely ezeket megfogalmazná, ugyanakkor érvényre juttatásuk mindenki számára fontos. A házassági semmisségi perekben a házasság érvényessége a kérdés, melynek hiányában a felek szabad állapotúak lesznek és újra házasságot köthetnek. Az Egyház védi a házasság intézményét, de elismeri a felek jogát is arra, hogy tisztázzák a státuszukat (házasságuk érvényességét vagy érvénytelenségét). Nem közömbös a perek időtartama sem. Mindezek miatt fontos az eljárás szabályainak folyamatos tökéletesítése. Az eljárás jog kommentárjának elkészítése megkönnyíti az egyes kánonok megértését a jogtudomány legfrissebb eredményeinek felhasználása segítségével.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The purpose of this one-year research is:
To explore the principles of procedural law of Catholic Church by analytic and historical methods by:
-collecting the principles of Roman Law and Medieval Church Law,
-analyzing the canons of the current Code in force,
- analyzing comparatively the principles of state and clerical procedural laws.
Presenting the actual questions and forward-looking alterations which have been introduced with DC and searching solutions.
Collecting themes for the Comment about the VII -th part of Church Law.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main questions of the research:
-Are there any principles, which are related exclusively to the Canon Law?
Which are these principles?
-The introduction of DC how can be effective in matrimonial proceedings?
Which questions are unanswered by DC?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

This research is important because actually in this theme there is no monographic book in the literature and it can be a handbook which summaries results and explore deficiencies so in this way fills a lack helping both theoretical research and practical work.
The comment written for the VIIth book of CIC enriches the hungarian literature of proceeding law. It is important first of all for legal practitioners.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The canonical processing law is important but a little bit neglected part of the Canon law. It regulates trial courts and several proceedings at ecclesiastical authorities. Researching principles of proceedings is necessary because there isn’t any constitution for Catholic Church which can phrase these although to enforce them is important for everyone.
In the matrimonial nullity causes the question is the validity of the matrimony.
The deficiency of it the parties become free and will be able to marry again.
The Church protects the institution of marriage but also recognizes the clients’ right regarding to ascertain their own statuses ( referring their matrimony whether it is valid or invalid ). Even the duration of trial can’t be neglected.
Because of all these points of wiews is important the continuous improvement of the procedural law. The completion of the comment of the procedural law with the help of applying the latest results of jurisprudence facilitates to understand certain canon laws.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kánoni eljárás princípiumai fontossága tekintetében bemutattam, hogy az alapelvek nem egyszerűen a jogalkalmazók technikai eszközei a joghézag kitöltésére, az aktuális jogi kérdések megoldására. Az alapelvek ismerete azért szükséges a jogalkalmazók számára, mert ők nem egyszerűen a törvényeket alkalmazzák, hanem gyakorlati tevékenységükön keresztül azokat az alapelveket juttatják érvényre, amelyek érdekében a normák megfogalmazódtak. A kánonjog alapelveinek miben létéről is viták vannak a szakirodalomban, ezért volt fontos az alapelveket az Egyházi Törvénykönyvből összegyűjteni. Kutatásom során kimutattam, hogy a kánonjog alapelvei mennyiben azonosak és mennyiben térnek el az állami jogrend alapelveitől. Részletesen elemeztem az egyes alapelvek érvényesülését a rendes peres eljárásban és a speciális eljárásokban. Könyvem az elmúlt 60-70 év szakirodalmát dolgozza fel a témában. A házassági semmisségi perek témája körében kiemeltem e perek vitatott eljárásjog kérdéseit abból a szempontból, hogy milyen kérdések oldódtak meg a 2005-ben kiadott instrukcióval és milyen nyitott kérdések maradtak a DC megjelenése után. A hazai irodalom mellett számos cikket és könyvet dolgoztam fel a nemzetközi szakirodalomból olasz, német, spanyol, angol és lengyel szerzőktől.
kutatási eredmények (angolul)
Regarding the importance of Canon Law principles I demostrated that principles not are simply technical means to complete loopholes for answering actual legal questions. Knowing the principles is necessary for those who apply law, because they not simply apply the rules, but rather vindicate that principles by their practical work for which the norms are formulated. There are discussions about the principles of Canon Law at the literature. That's why was important to collect the principles from the Canon Law. Through my studies I pointed that which are the comformities and derogations of the principles in Canon Law regarding the Legal Order. I have analysed in detail the validation of evry principles in ordinary litigation and in special litigations. My book elaborates the literature of the last 60-70 years. Ihave brought into prominence the controversial procedural questions of these causes within the category of matrimonial nullity causes at that point of view which questions are solved by the instruction issued in 2005 and what kind of questions are unanswered after publishing DC. Besides Hungarian literature I have surveyed several issues and books from international literature: works of Italian, German, Spanish, English, and Polish authors.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106371
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hársfai Katalin: A kánoni eljárás princípiumai, Szent Isvánt Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2013
Hársfai Katalin: A házassági semmiségi perek a DC után, Szent Itván Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2013
vissza »