A Volta konferencia a prózai színházról 1934-ben – A színház emblematikus pillanata: a kultúra és a politika, az értelmiségiek és a hatalom kapcsolata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106554
típus PUB-K
Vezető kutató Fried Ilona
magyar cím A Volta konferencia a prózai színházról 1934-ben – A színház emblematikus pillanata: a kultúra és a politika, az értelmiségiek és a hatalom kapcsolata
Angol cím The Volta Conference on Prose Theatre in 1934 - An Emblematic Moment of Theatre: the Relationship between Intellectuals and Political Power
magyar kulcsszavak színház, fasizmus, kultúra, politika
angol kulcsszavak theatre, fascism, culture, politics
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Filológia
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Színháztörténet
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi tanulmányok
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Romanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2012-07-01
projekt vége 2014-11-30
aktuális összeg (MFt) 1.450
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Könyvemben a fasizmus és a modernitás, a kultúra és politika viszonyát, az értelmiségiek helyzetét, a harmincas évek olasz drámájának és színházának legfontosabb kérdéseit vizsgáltam meg. A nemzetközi tudományos eredmények összegzésén túl egy emblematikus nemzetközi konferencián, az 1934-es Convegno Volta színházi konferencia még igen kevéssé kutatott anyagán keresztül mutatom be a fasizmus kultúrpolitikája, színház és hatalom, értelmiségiek és hatalom kapcsolatát, az esztétikai és a színházi gyakorlatra vonatkozó kérdések hátterét, az olasz és a nemzetközi színház kapcsolatát, illetve a külföldi értelmiségiek viszonyulását Olaszországhoz, hiszen a nemzetközi színházi és kulturális élet kiemelkedő képviselőit hívták meg. A konferenciát a Mussolini által alapított Olasz Királyi Akadémia rendezte, témái a tömegszínház, a modern színházépítészet és színpadtechnika és a színház és az állam kérdései körül összpontosultak. A konferencia elnöke Luigi Pirandello volt, titkára Filippo Tommaso Marinetti. A konferencia ideje Olaszország és Európa történelme szempontjából is izgalmas pillanat.
Munkámhoz számba vettem a szakirodalom legfontosabb eredményeit, újabb megközelítéseit, a magyar nyelvű munkákon kívül elsősorban az olasz és az angolszász szakirodalmat, így az irodalom- és a történelemtudomány, a színház-, a kultúr- és a sajtótörténet, valamint a szépirodalom és a színházesztétika vonatkozásait.
A források a római Accademia dei Lincei archivumában, az Archivio Centrale dello Statóban, a genovai Museo Biblioteca dell’Attore és más archivumokban őrzött dokumentumok voltak, illetve a konferencia előadásairól megjelent kötetek.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A munka alapkérdése a színház és az értelmiségiek kapcsolata a politikai hatalommal a tömegkultúra kialakulása, a modernitás és a totalitarizmus viszonyrendszerének összefüggéseiben. A fenti kapcsolatrendszerek igen összetett, bonyolult, ellentmondásos mivoltát egy konkrét helyzetben, a fasiszta Olaszországban szervezett nemzetközi színházi konferencia anyagainak részletes és sokoldalú vizsgálata alapján elemeztem.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az eddig igen kevéssé kutatott levéltári anyag feldolgozásával sikerült a kulisszák mögötti harcokra és összefüggésekre rávilágítani, hozzájárulni a színháztudomány, a színháztörténet és tágabb értelemben a kultúra, történelem, politika tudományának elmélyítéséhez. A könyvben vizsgált kérdések egy olyan korszakra nyúlnak vissza, melyek az európai társadalom, történelem, kultúra alapvetően fontos részét képezik, s ennek mélyebb megvilágítása fontos tudományos és a szélesebb közönséget is érdeklő eredményeket hozott. A kutatás eredetiségének, fontosságának mércéje, hogy fontos olasz kutató érdeklődik kiadása iránt.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Könyvem középpontjában a harmincas évek olasz és nemzetközi színházi világa áll, a kor problémái, kultúra és hatalom találkozási pontjai. Ennek bemutatására igen alkalmas egy jelentős, nemzetközi színházi konferencia, az 1934-es Convegno Volta, ennek eddig kevéssé kutatott anyaga. Ezen keresztül mutatom be a fasizmus kultúrpolitikáját, színház és hatalom, az olasz és a nemzetközi színház kapcsolatát, az olasz értelmiségiek belső harcait, a külföldi értelmiségiek viszonyulását Olaszországhoz, hiszen a konferenciára a nemzetközi színházi és kulturális élet kiemelkedő képviselőit hívták meg.
A konferenciát a Mussolini által alapított Olasz Királyi Akadémia rendezte, témái a kor fontos színházi és társadalmi kérdései voltak, a színház és közönség kapcsolata, színház és propaganda kérdése, a drámaíró és a rendezői színház kérdései. A konferencia elnöke Luigi Pirandello volt, titkára Filippo Tommaso Marinetti. A háttérben a politika, a konferencia szervezésének dokumentumaiból jól láthatóan, hol nyíltan, hol burkoltan beleszól a kultúrába, az értelmiségiek a konszenzus és a represszió nehezen definiálható határán mozognak. Mindeközben megjelenik az alakuló tömegtársadalom, melynek kultúrájában, a film egyre nagyobb térnyerése folytán a színház egyre szűkebb területet foglal el. A modern színházépítészet és színpadtechnika kérdései azonban mindenképpen a színházi kultúra fontos kérdéseivé válnak, ahogy a kereskedelmi színház vagy az államilag dotált színház aránya is eldöntésre vár.
Kutatómunkámhoz számba vettem a magyar, olasz, angol, francia szakirodalom legfontosabb eredményeit, valamint feldolgoztam a konferencia levéltári dokumentumait, előadásainak és vitáinak köteteit.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

I examined the most important questions of modernity and fascism, of culture and politics, the situation of intellectuals and those of the theatre and drama in Italy in the thirties. While synthetizing the results of scientific research, I demonstrate the problem of cultural policy, theatre and power, the relationship between intellectuals and political power, the background to aesthetic problems and theatrical practice, the contacts between Italian and international theatre, and how foreign intellectuals thought of Italy, as some of the most prominent members of international culture and theatre were invited to the meeting. The conference was organized by the Italian Royal Academy founded by Mussolini and among the topics were mass theatre, modern theatre architecture and stage technique and theatre subsidies on behalf of the state. The president of the meeting was Luigi Pirandello and its secretary Filippo Tommaso Marinetti. The period the conference was organized in was a rather challenging one from the point of view of the history of Italy and Europe.
For my work I considered the most important results of scientific research, new approaches mainly in Hungarian, in Italian and in English. The fields of sciences I mainly dealt with were literary science, history, theater, culture and press besides some aspects of the aesthetics of drama.
The archives I attended for the research were the Accademia dei Lincei in Rome, the Archivio Centrale dello Stato in Rome, the Museo Biblioteca dell'Attore in Genova besides other archives and libraries.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main question regarding the research was the relationship between theatre and intellectuals and the political power, the first period of mass culture in Italy within the framework of modernity and totalitarianism. I had the opportunity to take into examination the complex and most controversial relationship among them in a particular situation, by doing a detailed and complex research on an international meeting organized in fascist Italy.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

By analyzing documents in archives so far little studied I managed to understand more about what was going on behind the scenes and to show the relationship behind the apparences. I intended to give a contribution to theatre studies, to the history of theatre, and in a broader sense to cultural studies, to history and political sciences. Questions taken into exam in the book go back to a period, which constitute an important period of European history, society and culture. A more profound analyses of this period brough about important results both for professionals and for the larger public. A measure for the importance of the book is the interest of a serious Italian publishing house for its publication.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Italian and international theatre world is in the centre of the book, the problems of the age, the meeting points between culture and political power. A prominent international theatre conference, like Convegno Volta in 1934 is a most prefereable moment to introduce all these matters. The documents of this conference have been little studied so far. I show the cultural policy of fascism, the relationship between theatre and power, the fights among Italian intellectuals and the relationship of foreign intellectuals towards Italy, as some of the most outstanding intellectuals of international culture were invited to the meeting.
The conference was organized by the Italian Royal Academy founded by Mussolini and the topics meant some of the important questions of theatre and society, the relationship between theatre and public, theatre and propaganda, of dramatists and directors. The president of the meeting was Pirandello, its secretary was Marinetti. The documents of the organization of the meeting show what was going on behind the scenes, how politics more or less openly had a say in culture, and intellectuals were moving on the boundaries hard to define between consensus and repression. In the meantime mass society gave way to film industry and theatre was losing ground. Modern theatre architecture and stage technique became important questions regarding theatre, just like those of commercial theatre or state subsidies.
I took into consideration besides important results in research in Hungarian, in Italian, in English and in French, mainly documents in archives and volumes of proceedings of meetings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1934-ben a színházról rendezett nemzetközi konferenciát (Il Convegno Volta sul teatro drammatico) volt módom részletesen és komplex módon kutatni. Az olasz fasizmus és a kultúra kapcsolatát jellemzi az emblematikusnak tekinthető konferencia, melyet az Olasz Királyi Akadémia, a fasiszta rezsim legfontosabb kulturális és tudományos intézménye rendezett, Európa történetének és kultúrájának egy kivételesen fontos időszakában. Főbb témái a tömegszínház, a modern színházépítészet és színpadművészet, színház és film összehasonlítása, az állami támogatások voltak. volt. Munkámhoz felhasználtam a tudományos kutatások legfontosabb eredményeit, elsősorban az irodalom- és színháztudományi, történelmi, kultúr- és sajtótörténeti munkákat olvastam, valamint dráma- és színházesztétikai kérdésekkel is foglalkoztam. Elsősorban az Accademia dei Lincei, valamint az Archivio Centrale dello Stato eddig kevéssé tanulmányozott dokumentumait vizsgáltam Rómában, valamint Genovában a Museo Biblioteca dell'Attore dokumentumait. Módom volt mintegy 100 eddig döntően ismeretlen fotót, dokumentumot is publikálni. A korszak elmélyült elemzése az újszerű kutatások alapján igen fontos nemzetközi eredményeket hozott úgy a szakmai, mint a tágabb érdeklődő közönség számára. A könyv fontosságát jelzi, hogy egy komoly olasz szakmai kiadó vállalkozott a monográfia megjelentetésére. http://www.titivillus.it/schedalibro.php?id=344 http://www.titivillus.it/cet4/uploaded/sedlib/fried%20pp.1-16.pdf
kutatási eredmények (angolul)
My research was on an international meeting on theatre (Il Convegno Volta sul teatro drammatico) organized in 1934 in fascist Italy. I considered it as an emblematic meeting with a special interest in its implications. For my work I considered the most important results of scientific research, new approaches. I studied scientific papers and volumes and documents besides Hungarian in Italian, English, French, German and Russian. The fields of sciences I mainly dealt with were literary science, history, theater, culture and press besides some aspects of the aesthetics of drama. By analyzing documents, so far little studied first of all in archives at the Accademia dei Lincei in Rome, the Archivio Centrale dello Stato in Rome, the Museo Biblioteca dell'Attore in Genova. I managed to understand more about what was going on behind the scenes and to show the relationships behind the apparences – the functioning of the totalitarian regime. I intended to give a contribution to theatre studies, to the history of theatre, and in a broader sense to cultural studies, to history and political sciences. I had the opportunity to publish about a hundred mostly so far unpublished photos and documents. The profound analysis of this period brought about important international results both for professionals and for the larger public. A measure for the importance of the book is the interest of a serious Italian publishing house for its publication. See also: http://www.titivillus.it/
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106554
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ilona Fried: Il Convegno Volta sul teatro drammatico. Roma 1934. Un evento culturale nell'età dei totalitarismi, Editor: Titivillus (Teatrino dei Fondi/Titivillus Mostre Editoria), 2014
vissza »