A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
106564
típus PUB-K
Vezető kutató Kovách Imre
magyar cím A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
Angol cím The contemporary Hungarian rural social structure and power changes
magyar kulcsszavak magyar vidék, társadalmi szerkezet, hatalmi kérdések
angol kulcsszavak hungarian, rural, social structure, power issues
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Vidékszociológia
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2012-07-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.949
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kötet, amely a szerző megvédett MTA doktori értekezésének átdolgozott változata, összefoglaló elemzés a magyar vidéki társadalom ezredforduló közeli változásairól. Bemutatásra kerülnek a vidék elnevezés különböző fogalmai (a vidék reprezentációja és imázsa), a vidék és helyi társadalmának speciális vonatkozásai, a hazai és a közép-európai településszerkezet - város és falu - viszonyrendszerének sajátos fejlődési modelljei, a vidék parasztalanítása, a mezőgazdaság szerkezeti átalakítása, a vidék társadalmi változások és vidékhez kapcsolódó hatalmi szerkezet. Egy fejezet nemzetközi összehasonlító elemzésre kutatás alapján az európai régiók történet parasztságának hanyatlását, eltűnését hasonlítja össze.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

a kutatás alapkérdése, hogy milyen trásadalmi és hatalmin változások történtek az ezredforduló körül a magyar vidéki társadalomban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A jelen kiadvány hiánypótló összefoglaló munka a jelenkori magyar vidéki társadalom változásairól nemzetközi összehasonlításban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az értekezés a jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásairól szóló kutatásaimnak és elemzéseimnek az összefoglalása. A cím minden szavának jelentősége van a dolgozat témája szempontjából. A „jelenkori”-val azt hangsúlyozom, hogy jelentősebb szemléletváltás szükséges a vidékkutatásokban az éppen lezáruló, folytatódó vagy kezdődő történések megértéséhez. A vidékdefiníció a magyar tudományban és politikai diskurzusban sem egységes. A vidéki társadalom jelenségeivel több tudomány is foglakozik. A szociológia, a néprajz és antropológia ágazatai, a társadalomföldrajz és társadalomstatisztika, a nőtudomány és a szociálpolitika, a politikatudomány, az agrárközgazdaságtan és még más tudományágak is a maguk nézőpontja és módszerei szerint határozzák meg, hogy mit értenek vidéken, és mit emelnek vizsgálataikba a vidéki valóság elemei közül. A vidékkutatások megosztottsága és interdiszciplinaritása miatt a szocializmust követő korszak és az ezredforduló vidéki történéseinek megértése szükségszerűen multidimenzionális feladat.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The book, which is defended HAS revised version of his doctoral thesis by the author. It is a summary analysis of the Hungarian rural society changes near the millennium. Each presentation is in the rural designation of different concepts (rural representation and image), the countryside and local society in the specific aspects of the domestic and Central European settlement structure - town and village - the relationship system specific development models by wheel to deprive the peasant, agricultural restructuring, the rural landscape, and social changes associated power structure. An international comparative analysis based on the research section of the peasantry, the story of the decline of European regions, compare the disappearance.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic research question of how changes in social and power around the turn of the Hungarian rural society.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

This publication fills a gap in the summary of the work of contemporary Hungarian rural society, changes in international comparison.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The thesis of contemporary Hungarian rural society and power structure changes on the summary of my research and analysis. The title of each word is important in terms of the thesis topic. The "contemporary" with it, I stress that the major change in approach is needed in the area of research was completed in continuing or beginning to understand what happened. The definition of rural Hungarian science and political discourse is not uniform. The phenomenon of rural society will join with more science. In sociology, ethnology and anthropology, branches of social geography and social statistics, women in science and social policy, political science, agricultural economics, and even other disciplines too, for their views and methods that define what is meant by the country, and what you raise studies in rural elements of reality. The division of rural research and interdisciplinarity of socialism after the turn of the era and events of rural necessarily multi-dimensional understanding of the task.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ezredforduló előtti és utáni évtizedben a vidéki társadalmat a teljes átalakulásához vezető hatások érték. Ez a korszak azért volt történelmileg egyedi, mert három, önmagában is mélyreható folyamat következményei egyszerre érvényesültek. A parasztság hanyatlásának végső szakasza esett egybe a szocializmus rendszerének lebontásával, valamint a globalizálódással és az európai integrációval, ami három struktúraváltásnak felel meg. A jelenkori magyar vidéken legalább annyi a hármas szerkezetváltás társadalmi, politikai és környezeti deficitje, mint pozitív hozadéka. A könyv nemzetközi összehasonlításban mutatja be a vidékfogalmakat, a város és falu kapcsolatát, a mezőgazdaság két évtizedes történetét, a vidéki társadalmat, a vidékpolitika hatalmi rendszerét, a parasztság végső hanyatlását és az új magyar (közép-európai) vidék jellegzetességeit.
kutatási eredmények (angolul)
The decades before and after the turn of the millenium, the total transformation of the rural society is leading to effects. This period has been historically unique because three is itself a consequence of an in-depth process once prevailed. The peasantry coincided with the decline of the final stage of the socialist system breakdown and globalizálódással and European integration, which correspond to the three structural change. The present Hungarian countryside at least triple the number of structural changes in social, political and environmental deficits, such positive results. The book presents an international comparison of the concepts of rural, urban and village relations, the two-decade history of agriculture, rural society and rural policy power system, the final decline of the peasantry and the new Hungarian (CET) rural characteristics.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106564
döntés eredménye
igen
vissza »