A magyar közegészségügy történetének lengyel vonatkozásai és a lengyel közegészségügy egykori magyar kapcsolatai 1945-ig. A magyar–lengyel orvosi kapcsolatok múltjából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
107744
típus PUB-K
Vezető kutató Kapronczay Károly
magyar cím A magyar közegészségügy történetének lengyel vonatkozásai és a lengyel közegészségügy egykori magyar kapcsolatai 1945-ig. A magyar–lengyel orvosi kapcsolatok múltjából
Angol cím The Polish aspects of the public health history in Hungary and the Hungarian aspects of the public health history in Poland before 1945. From the past of the Hungaian-Polish medical relations.
magyar kulcsszavak orvostörténet, közegészségügy, magyar–lengyel kapcsolatok, peregrináció
angol kulcsszavak history of medicine, public health, Hungarian-Polish relations, peregrinationul
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2013-03-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 0.526
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A krakkói egyetem korai időszakától kezdve 1945-ig próbáltuk összefoglalni a magyar–lengyel és a lengyel–magyar orvosi kapcsolatok legfontosabb fejezeteit. Igyekeztünk rámutatni olyan adatsorokra is, amelyek eddig pontatlanul vagy csak vázlatosan szerepeltek a leírásokban. Sikerült tisztáznunk, hogy hány magyar hallgatója volt az egykori krakkói egyetem orvosi fakultásának, továbbá azt, hogy a nagyszombati egyetem orvosi karának tanterve miként hatott a lengyel felsőoktatásra. Több lengyel területen működő magyar orvos, illetve Magyarországra érkezett lengyel orvos biográfiáját sikerült feldolgoznunk. Könyvészeti szempontból igyekeztünk valamennyi fontos közegészségügy-történeti és művelődéstörténeti forrásmunkát feltárni, és annak pontos címleírását megadni. Ez az első ilyen összeállítás a magyar szakirodalomban. Fő célunk tehát egy új kapcsolattörténeti monográfia közreadása. Ebben a témakörben korábban magyar és lengyel szaklapokban több részletkérdésről adtunk közre publikációt. Tudomásunk szerint ebben a témakörben a mi kutatásunk az egyetlen átfogó anyag, s ebből most állt össze egy nagyobb kézikönyv.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Tudtuk, hogy számos kapcsolódási pontja van a magyar és a lengyel tudománynak, de csak most tudtuk tisztázni, hogy orvosi és közegészségügy-történeti vonatkozásban melyek voltak ezek a témakörök, kik voltak azok a magyar szakemberek, akik orvosi vonatkozásban segítették a lengyel tudományt, illetve kik voltak azok a lengyel orvosok, akik komolyabban kötődtek a magyar tudomány egyes időszakához. Kutatásunkat részben a krakkói levéltár, részben magyarországi források alapján készítettük, s felhasználtuk a legfrissebb lengyel nyelvű és magyar nyelvű forrásközléseket. Az alapkérdés tehát az, hogy melyek a két nép orvosi-közegészségügyi kapcsolatának legfontosabb eseményei az 1945-ig tartó időszakban, s ezekhez milyen levéltári és könyvtári adatforrásokat sikerül kapcsolni, hogy a feldolgozott témakör messzemenően pontos, igazolható legyen.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatásunkat azért tartjuk fontosnak, mert a magyar orvostudomány lengyel vonatkozásainak lengyel iratanyagát és nyomtatott forrásanyagát elsőként összegeztük, ezzel a kutatással (átfogó jelleggel) korábban nem foglalkoztak, mindössze részeredmények kerültek közlésre. Ugyanez mondható el a lengyel orvostudomány magyar vonatkozásairól is. Először igyekeztünk egy-egy résztémát feldolgozni, s azt publikálni lengyel és magyar szaklapokban, majd újabb kutatási anyaginkkal kiegészítve a teljes témakört most tudtuk egységes monográfiába foglalni, nagyszámú szakirodalmi hivatkozással alátámasztva az adatsorokat. Korábbi OTKA-kutatásunk a közegészségügy magyarországi történetére vonatkozott, s annak keretében már kigyűjtöttük lengyel vonatkozású adatsorokat, de mindezt korábban nem publikáltuk, az egységes mű közlésére most kerülne sor. A kutatásunk alapján elkészülő kötet értékes segítője lesz az orvostörténeti, a művelődéstörténeti, kapcsolattörténeti, hadtörténeti kutatásoknak, és az ezekhez kapcsolódó doktori iskoláknak, emellett jó néhány fontos erdélyi orvostörténeti vonatkozás is szerepel az anyagban, amely könyvészeti szempontból (RMK, RMNy) is hasznos. Azt tervezzük, hogy a későbbiekben a művet a krakkói kollégák segítségével lengyel nyelven is megjelentetjük.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás a lengyelországi magyar és a magyarországi lengyel orvosi vonatkozású események összefoglalója, amely a régi krakkói egyetem időszakától 1945-ig terjed. Több magyar orvos Lengyelországban végezte tanulmányait, míg Magyarországon több lengyel fiatal szerzett orvosi diplomát, ezen túlmenően a lengyel uralkodók udvari orvosai között éppúgy megtalálhatók voltak magyarországi születésű és erdélyi születésű magyar orvosok, mint a különböző főrendi udvaroknál lengyel szakemberek. Fontos kapcsolódási pont a járványtörténet, illetve a közegészségügy valamennyi fejezetének története, továbbá az, hogy egymás szakkönyveit átvették, lefordították, valamint egymás egyetemi tanterveit megismerték, és néhány vonatkozásban azonos módon oktatták az orvostudományt. Az egyik legnagyobb magyar terjedelmű orvostörténeti munka alapja egy lengyel szakkönyv, ezen túlmenően a magyarországi kalendáriumok orvosi fejezeteinek egy részét lengyelből fordították magyarra. A magyar tudóstársaságokban részt vettek lengyel szakemberek éppúgy, mint a lengyel tudóstársaságokban magyar orvosok. Ezt a sok-sok kapcsolatot igyekeztünk összefoglalni, és közérthető módon egy egységes mű formájában megírni, amelyhez számos könyvészeti hivatkozás járul.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We summarized the main chapters of the Hungarian-Polish and the Polish-Hungarian medical relations from the early times of Cracow university to 1945. We revealed data series which had been inaccurately or only schematically inculded in the resources. We managed to clarify the number of Hungarian students Cracow university’s medical faculty had, and also pointed out how the curriculum of Trnava university’s medical faculty affected higher eduction in Poland. We processed the bibliography of many Hungarian doctors established in Poland and Hungary-based Polish doctors. We explored all the important bibliographic resources of public health history and cultural history, and gave exact title descriptions. This is the first such compilation in Hungarian scientific literature. Our main aim is to publish a new monograph of historical relationships. Previously we have released detailed publications on this subject in Hungarian and Polish journals. To our knowledge, our research on this subject is the only comprehensive one so far, which by now has formed a book.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We have been aware that Hungarian and Polish science had a number of connection points and by now we have clarified these regarding history of medicine and history of public health, for example those Hungarian medical experts who helped Polish science and also those Polish medical experts who were closely related to the Hungarian scientific scene. The research is based on the Cracow archives and Hungarian resources but the most recent Hungarian and Polish sources were also included. We reveal the two nations’ major medical and public health events of the period up to 1945 in our research, with links to data sources of archives and libraries in order to get an accurate and verified outcome.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

We find our research important beacuse it is the first to summarize Polish documentary materials and printed sources about Polish aspects of Hungarian medicinal science. Formerly only partial results of this subject were published but there wasn’t any comprehensive research. The same can be said about the Hungarian aspects of Polish medicinal science. First we processed sub-topics and published these in Polish and Hungarian journals. Then we supplemented these topics with further research, and with adding a number of biblographic references we incorporated them into this monograph. In our former OTKA-research regarding the history of Hungarian medicinal science we have already explored references with Polish aspects but those haven’t been publised yet, those will be revealed in this study. This volume will be a valuable piece for other researches in history of medicine, cultural history, historical relations, military history and the related doctorate schools. Several important aspects of the history of medicine in Transilvania are also included in this study which are bibliographically (RMK, RMNy) useful. We plan to publish this volume later in Polish language, with the help of the colleagues in Cracow.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This research is a summery of medical events in Hungary with Polish aspects and in Poland with Hungarian aspects, covering the period from Cracow university’s times to 1945. Several Hungarian doctors were educated in Poland while many Polish doctors earned their medical degree in Hungary. There were Hungarian- and Transilvanian-borns among the Polish kings’ physicians and likewise Polish-borns among the medical experts of the Upper House of Hungary. There are many connecting links of the two nations’ epidemic history and public health history. They often adopted and translated each others’ scientific books, acquainted the universities’ curriculums and were teaching some aspects of medicine the same way. One of the most extensive Hungarian work about the history of science is based on a Polish scientific book. In addition, some parts of the medical chapters in the Hungarian calendars were also translated from Polish. Polish experts participated in the Hungarian science society as well as Hungarian doctors in the Polish science society. We summarized these important matters in a comprehensible book which contributes a number of bibliographical references.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Köztudott, hogy a magyar és a lengyel történelemnek számos találkozási pontja volt az elmúlt évszázadok során. Ez a kötet a történelmi találkozások egy fontos részletét: a lengyel-magyar és magyar-lengyel orvosi és közegészségügyi kapcsolatok legfontosabb eseménysorait összegzi, a korai századoktól 1945-ig. A kötet nagyszámú magyar nyelvű és lengyel nyelvű szakirodalmi forrást ad, amely segíti a téma további kutatását, képanyaga pedig különleges, hiszen számos olyan régi művet mutat be, amely eddig magyarországi kiadványban nem szerepelt. Értékesek az 1939 utáni magyarországi lengyel menekültügyre vonatkozó egykorú egészségügyi vonatkozású levelek, levelezőlapok is, amelyek orvostörténeti munkában most első alkalommal kaptak helyet.
kutatási eredmények (angolul)
It is well known that the Hungarian and Polish history had many events in common during the last centuries. This volume summarizes important details of the historical encounters: the most important events of the Polish-Hungarian and Hungarian-Polish medical and public health relations, from the early centuries to 1945. The book provides a large number of Hungarian and Polish literature sources that will help further research into the topic. Its image material is unique, as it presents a number of old works that haven’t been featured in any Hungarian publication. The post-1939 letters and postcards related to the Polish asylum in Hungary and the coeval healthcare are also valuable; these are presented in a medical history issue for the first time.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107744
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kapronczay Károly: A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig), Bp., 2013. MATI. 287 p., 56 t. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 96.), 2013
vissza »