A metasztázisok kialakulásában és krónikus gyulladásokban szerepet játszó Ca2+-kötő S100A4 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108437
típus K
Vezető kutató Nyitray László
magyar cím A metasztázisok kialakulásában és krónikus gyulladásokban szerepet játszó Ca2+-kötő S100A4 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata
Angol cím Structural and functional studies of the Ca2+-binding S100A4 protein involved in metastasis and chronic inflammation
magyar kulcsszavak fehérje-fehérje kölcsönhatások, lineáris motívum, miozin, sejtmigráció
angol kulcsszavak protein-protein interactions, linear motif, myosin, cell migration, inhibitors
megadott besorolás
Szerkezeti biológia (krisztallográfia és elektronmikroszkópia) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Moleculáris tervezés, de novo tervezés
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Biokémiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bodor Andrea
Czirók András
Kéri György
Kernya Linda Katalin
Kiss Bence
Kőhidai László
Pál Gábor
Radnai László
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2017-02-28
aktuális összeg (MFt) 32.816
FTE (kutatóév egyenérték) 7.33
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az S100A4 fehérje a gerinces-specifikus, Ca2+-kötő S100 család tagja, mely közvetlenül érintett a rák metasztázis és krónikus gyulladások patológiás folyamataiban. A nem-izom miozin 2a (myo2a) filamentumok szabályozásán keresztül befolyásolja a sejtmotilitást. Sejten kívül citokin-szerű fehérjeként funkcionál és mátrix metalloproteinázokat (MMP) aktivál, tumorsejt inváziót és érképzést indukál. Mindent egybevetve az S100A4 egy lehetséges célpont fehérje a metasztázis és reumás ízületi gyulladás terápiában.
Az előző OTKA pályázatunk keretében karakterizáltuk az S100A4-myo2a kölcsönhatást és publikáltuk az első S100A4 fehérje komplex 3D szerkezetét. Jelen pályázatunkban a következő vizsgálatokat célozzuk meg:
• Az S100A4 myo2 izoforma-szelektivitás okainak meghatározása irányított evolúcós módszerrel, kombinatórikus alanin mutagenezissel.
• S100A4-gyel közeli rokonságot mutató S100 fehérjék kölcsönhatásának leírása (S100A2, S100P) myo2 izoformákkal.
• Az S100A4 egyéb interakcióinak szerkezeti vizsgálata (p53 tumor szupresszor és annexin A2 állványfehérje) az S100A4 fiziológiás-patológiás funkcióinak jobb megértése céljából.
• A funkcionálisan fontos extracelluláris oligomer S100A4 eddig kevéssé ismert szerkezetének feltárása.
• Peptid inhibitorok fejlesztése fág-bemutatás segítségével, valamint kismolekula inhibitorok azonosítása nagy áteresztő képességű módszerrel, amelyek gátolják az S100A4 fehérje-fehérje interakcióit.
• Robosztus sejtkultúra-alapú módszerek beállítása az S100A4 fehérje-fehérje kölcsönhatásainak funkcionális vizsgálatára és a kifejlesztett inhibitorok tesztelésére.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az S100A4 fehérje-fehérje kölcsönhatásait kívánjuk részletesebben feltárni és a kölcsönhatást gátló molekulákat kifejleszteni. Az S100A4 nem mindegyik nem-izom miozin izoformához (myo2) kötődik. Célunk a specificitást meghatározó pozíciók azonosítása irányított evolúció segítségével. Az S100A4-myo2a komplexben feltárt aszimmetrikus fehérje-fehérje kölcsönhatási mód (egy S100 homodimerhez egy peptid lineáris motívumot köt) feltételezésünk szerint nem egyedi az S100 családban, ezért további S100(A4) fehérje komplexek 3D szerkezet meghatározását célozzuk meg, melyek igazolhatják hipotézisünket. Az S100 fehérjeszekvenciák összehasonlítása alapján elképzelhető, hogy más S100 fehérjék is kötődhet a myo2 izoformákhoz. Ennek tesztelésére szerkezetvizsgálatokat végzünk. Fel akarjuk tárni az extracelluláris S100A4 oligomerek szerkezetét, mivel a biológiai szerepük bizonyított. Végül az egyik fő célunk, hogy az általunk feltárt térszerkezetből kiindulva irányított evolúciós módszerrel létrehozzunk olyan peptid inhibitorokat, amelyek pikomólos affinitással kötődnek az S100A4-hez. Lehetségesnek tartjuk hatékony kis molekula inhibitorok azonosítását is, nagy áteresztő képességű módszerrel, figyelembe véve a szerkezetből adódó bivalencia előnyeit is (már történtek pozitív előkísérletek e téren). Az S100A4 kölcsönhatások és az inhibitorok tesztelésére, az in vitro szerkezetvizsgálatokon túl, egy robosztus biológiai tesztrendszert kell beállítanunk. Erre a célra sejtkultúrák 2- és 3-dimenziós térben történő random és kemotaktikus migrációját és invázióját fogjuk mérni tumoros és egyéb sejtvonalakon.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az irodalomból jól ismert, hogy az S100A4 expressziós szintje pozítívan korrelál számos rákos sejtvonal metasztázisra való hajlamával. Az S100A4 tumor metasztázisban betöltött közvetlen szerepét állatmodelleken is bizonyították. Klinikai kutatásokból is egyértelműen kiderült, hogy az S100A4 fehérje megléte rontja a betegek túlélési esélyeit. Az S100A4 a reumás ízületi gyulladások patogenezisében is szerepet játszik. Egér „knock out” kísérletekkel bizonyították, hogy a mieloid sejtek gyulladásos folyamatok helyszínéhez történő migrációjához esszenciális az S100A4 jelenléte. Az S100A4 minden kétséget kizáróan fontos patológiás szerepe ellenére keveset tudunk az S100A4 működésének szerkezeti hátteréről. A pályázatunkban ezen a téren szeretnénk új eredményeket felmutatni. A fő cél az S100A4 működésének jobb megértése érdekében a fehérje-fehérje kölcsönhatásainak szerkezeti és funkcionális feltárása, valamint ezeket a kölcsönhatásokat specifikusan gátló inhibitor keresése. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a közelmúltban feltártuk első S100A4 komplex atomi felbontású térszerkezetét és egy új, eddig ebben a fehérjecsaládban nem ismert kötési mechanizmust tártunk fel. Ebből az eredményből kiindulva, a pályázatban tervezett alapkutatások sikeres megvalósítása egyrészt a homodimer fehérjék között ritka és érdekes aszimmetrikus ligandum kötési mód újabb példáit tárhatják fel, másrészt az extracelluláris S100 oligomerek általánosabb szerkezeti vizsgálatát is előmozdíthatják. A legfontosabb társadalmi hasznosulást abban látjuk, hogy amennyiben sikerül az S100A4 fehérje-fehérje kölcsönhatásait gátló peptidet és/vagy kismolekulás inhibitorokat azonosítanunk illetve terveznünk, azok olyan transzlációs kutatások alapjai lehetnek, amelyek anti-metasztázis és/vagy gyulladásgátló gyógyszerek fejlesztéséhez is elvezethetnek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az S100A4 egy kizárólag gerincesekben előforduló fehérje. Érdekes módon nem csak a sejtekben, de a sejtek közötti térben is megtalálható. Élettani funkciói közé tartozik a fehérvérsejtek mozgásának szabályozása, hámsejtek kötőszöveti sejtté való átalakulásának serkentése. Az S100A4 fehérje a sejtmozgásban, és a sejtek közötti fehérjehálózat újrarendezésében betöltött szerepe révén sajnos hozzájárul kóros elváltozások létrejöttéhez is. Túltermelődése szoros korrelációt mutat számos ráktípus erősebb áttétképző hajlamával, valamint a reumás ízületi gyulladások fenntartásához is hozzájárul. Az S100A4 élettani és betegséget okozó szerepe más fehérjékkel történő kölcsönhatásai révén valósul meg. Kutatómunkánk során ezért az S100A4 fehérje-fehérje kölcsönhatások szerkezeti hátterét kívánjuk feltárni és ezzel közelebb jutni az S100A4 kiváltotta kóros folyamatok molekuláris szintű megértéséhez. További célunk olyan peptidek és egyéb kis szerves molekulák tervezése és azonosítása, amelyek a fenti kölcsönhatásokat képesek megszüntetni és ez által az S100A4 működését gátolni. A kifejlesztett molekulák biológiai hatását sejttenyészetekben fogjuk vizsgálni. A különböző, tumorokból származó sejtek két- és háromdimenziós közegben történő mozgását (ez utóbbi az áttétképzés részét képező ún. sejtinvázió modelljének tekinthető) mérjük a potenciális gátló molekulák jelenlétében. Kutatási eredményeink olyan jövőbeni transzlációs kutatásokat alapozhatnak meg, amelyek a tumor áttétek megelőzésére és/vagy krónikus ízületi gyulladások kezelésére alkalmas gyógyszerek racionális tervezését tűzhetik ki célul.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

S100A4 is a member of the vertebrate specific Ca2+-binding S100 family that is directly involved in human diseases such as tumor metastasis and chronic inflammations. S100A4 regulates the assembly state of non-muscle myosin 2a (myo2a), thus influences cellular motility. Interestingly, S100A4 acts extracellularly as a cytokine-like protein activating matrix metalloproteinases, promotes tumor invasion and angiogenesis. Consequently, S100A4 is potentially a valuable molecular target for cancer and RA therapy.
Supported by our previous OTKA grant (NK81950) we have characterized the S100A4-myo2a interaction and published the first ever S100A4-target complex 3-dimensional structure. In the current proposal our research aims are:
• to reveal the structural basis of isoform selectivity of S100A4 to myo2 using a directed evolution approach, combinatorial alanine scanning mutagenesis;
• to investigate the interaction of closely related S100 proteins (S100A2, S100P) with myo2 isoforms;
• to describe the interaction of S100A4 with other targets like p53 tumor suppressor and annexin A2 scaffold protein to better understand the functions and malfunctions of S100A4;
• to characterize the functionally important extracellular S100A4 oligomers and to determine their 3-dimensional structure;
• to identify peptide-based and small molecule S100A4 inhibitors that interfere with S100A4 protein-protein interactions using directed evolution and high-throughput screening (HTS), respectively.
• to establish robust cell culture-based assays for investigating the protein-protein interactions of S100A4 and testing S100A4 inhibitors.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our goal is to further explore the protein-protein interactions of S100A4 and develop inhibitors that interfere with these interactions. S100A4 binds considerably stronger to the non-muscle myosin 2a (myo2a) and myo2c isoforms, compared to myo2b. Our goal is to identify the specificity determining residues by in vitro directed evolution. We assume that the asymmetric protein-protein interaction mode (i.e. one S100A4 homodimer binds a single peptide linear motif) that we described by determining the structure of the S10A4-myo2a complex is not unique in the S100 family. Therefore we plan structural work with other S100(A4) complexes to verify our hypothesis. Based on sequence comparisons in the S100 family it is presumable that other S100 proteins also bind to myo2 isoforms. Our hypothesis will be tested by binding assays and structural studies. We intend to explore the structure of extracellular S100A4 oligomers since their biological role is not well established. Finally, one of the most important aim is to develop peptide inhibitors, based on our recently developed S100A4-myo2a complex, that bind to S100A4 with picomolar affinity. Moreover, we presume that potent inhibitors could also be developed from HTS identified small molecules exploiting the potential bivalent ligand binding of homodimeric S100A4 (we have already found a few small molecule inhibitors). To test S100A4 interactions and the inhibitors, besides in vitro structural studies, we need to establish robust cell culture-based assays. For this purpose, we will measure 2D random and chemotactic migration as well as 3D invasion of S100A4-overexpressing and S100A4-transfected tumor-derived and other cell lines.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

It is well known that the expression level of S100A4 positively correlates with the invasiveness of several cancer cell lines. The direct role of S100A4 in tumor metastasis was also demonstrated in animal models. Furthermore, clinical studies revealed that S100A4 expression is a significant prognostic marker of aggressive tumors with poor survival rate. Additionally, S100A4 plays an important role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. The exogenous S100A4 oligomers induce MMP expression in synovial fibroblasts, and the migration of myeloid cells to the site of inflammation fails in S100A4 knock-out mice. Despite the unquestionable pathological role and importance of this protein, the structural basis of its function and malfunction is surprisingly ill-defined. In the current proposal we intend to change of this picture. Our major research goal is to pursue structural and functional studies on the protein-protein interactions of S100A4 and to search for specific inhibitors of these interactions in order to get more insight of its intra- and extracellular functions. We are in a lucky position since our recent work on S100A4-myo2 interaction resulted in the first ever atomic-resolution structural model of S100A4 in complex with any of its protein partners, and provided a novel target recognition mechanism in the S100 family. Based on that achievement the proposed research could reveal other examples of this interesting asymmetric protein-protein interaction mechanism, and could promote research to explore the structural basis of on cytokine-like extracellular role of several other S100 proteins. However, the most important outcome of our project could be if we succeed to find S100A4 specific peptide or small molecule inhibitors that might be the targets of further translational research that potentially results in anti-metastatic and/or anti-RA therapeutic drugs.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

S100A4 belongs to a vertebrate-specific protein family. Interestingly, it functions both inside the cells and in the extracellular space. Physiologically it is involved in the regulation of migration of white blood cells and it induces the transition of non-migratory epithelial cells to a migratory so-called mesenchymal cell types. Unfortunately, the migration promoting and extracellular cell matrix remodeling role of S100A4 contribute to its manifold pathological functions. Overexpression of this protein strongly correlates with metastasis of a plethora of cancer types and with the severity of chronic rheumatoid arthritis. It acts both physiologically and pathologically by interacting with other proteins therefore our research aim is to characterize the structures of S100A4-target protein interaxctions in order to better understand the intra- and extracellular functions and malfunctions of S100A4. Furthermore, we intend to design and identify peptides and small organic molecules that could interfere with the above protein-protein interactions hence inhibit the function (and malfunction) of S100A4. The biological effect of these molecules will be tested in cell cultures. We will measure the migration in two- and three-dimensional space (the latter is model for cell invasion during tumor metastasis) of various tumor-derived cell lines in the presence of the potential inhibitors. Our results could lead in the future to translational research with the final goal of rational design of drugs to prevent tumor metastasis and treat chronic inflammatory diseases

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásunk fő célja a patológiás szempontból jelentős S100 fehérjecsalád szerkezet-funkció vizsgálatának folytatása volt. Korábban az S100A4 és a nem-izom miozin-2A között létrejövő nagy-affinitású komplexet jellemeztük. Ebben a projektben feltártuk az S100A4-miozin kötés izoforma szelektivitásának szerkezeti hátterét és a komplex kialakulásának a részleteit. További S100A4 fehérje kölcsönhatásokat tanulmányoztunk: az S100A4 kötődését a tanszglutamináz-2 (TG2) enzimhez, a citoszkeletális ezrin fehérjéhez, a foszfolipid-kötő annexin-A2-höz (ANXA2) és a p53 fehérjéhez. Bizonyítottuk, hogy az S100A4 a TG2 interakciós partnere, szelektív amin-donorként is szolgál, valamint fokozza az epiteliális karcinóma sejtek TG2-függő adhézióját. Megmutattuk, hogy a homodimer S100A4 aszimmetrikus módon lép kölcsönhatásba az ezrin N- és C-terminális doménjével. A p53 komplex modellezése és az S100A4 és az ANXA2 komplexének kristályszerkezete is aszimmetrikus szerkezetet mutatott, ami arra utal, hogy ez a szokatlan kölcsönhatási mód (szimmetrikus fehérje, aszimmetrikus komplexek) általánosan elterjedt lehet az S100 családban. Az S100 fehérjék kötődésén túl számos további új megfigyelést tettünk az ANXA2 foszforilációjának szerkezeti hatásáról. Az S100 család vizsgálatának kiterjesztéseként, a metasztatikus melanóma marker S100B és az Rsk1 kölcsönhatásának szerkezeti és funkcionális jellemzésén keresztül a Ras/MAPK és a Ca2+-szignalizáció útvonalak új találkozási pontját tártuk fel.
kutatási eredmények (angolul)
Our goal was to further pursue structure-function studies of the pathologically important S100 protein family. We have previously characterized the high-affinity complex formed between S100A4 and non-muscle myosin 2A. In this project we revealed the structural background of isoform selectivity of S100A4-myosin binding and the mechanistic details of this interaction. To study S100A4 protein-protein interactions, we characterized its binding to transglutaminase 2 (TG2), the cytoskeletal protein ezrin, the phospholipid binding annexin A2 (ANXA2), and also to the p53 protein. We provided evidence that S100A4 is an interacting partner and specific amine donor of TG2 and it enhances TG2-mediated adhesion of epithelial carcinoma cells. We showed that the homodimer S100A4 asymmetrically interacts with both the N- and C-terminal domains of ezrin. Modeling studies with p53 and the crystal structure with full-length ANXA2 also revealed an asymmetric S100A4 complex implying that this unusual binding mode (asymmetric complexes of a symmetric protein) can be more general in the S100 family. Besides S100 protein binding, we also made several novel observations concerning how protein phosphorylation affects the conformation of ANXA2. To extend our S100 family -interaction with Rsk1 revealing a novel crosstalk of the Ras/MAPK and Ca-signaling pathways.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108437
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bodor A, Radnai L, Hetenyi C, Rapali P, Lang A, Kover KE, Perczel A, Wahlgren WY, Katona G, Nyitray L: DYNLL2 dynein light chain binds to an extended linear motif of myosin 5a tail that has structural plasticity., BIOCHEMISTRY-US 53: (45) 7107-7122, 2014
Dobson László, Nyitray László, Gáspári Zoltán: A conserved charged single α-helix with a putative steric role in paraspeckle formation, RNA 21: (12) 2023-2029, 2015
Duelli A, Kiss B, Lundholm I, Bodor A, Petoukhov MV, Svergun DI, Nyitray L, Katona G.: The C-Terminal Random Coil Region Tunes the Ca2+-Binding Affinity of S100A4 through Conformational Activation., PLoS One e97654, 2014
Nyitray L.: A Ca2+-kötő S100A4 (metasztazin) fehérje-fehérje kölcsönhatásai és a sejtmembránok., 44. Membrán-transzport Konferencia Sümeg, 2014. május 20-23, 2014
B. Biri; O. Láng; E. Méhes; A. Czirók; L. Kőhidai and L. Nyitray: Motility and Adhesion Assays Related to the Effect of Metastasis-associated S100A4 Protein., 2nd Conference on Impedance-Based Cellular Assays, August 21st - 23rd, 2013 in Budapest, 2013
Beáta Biri, Eszter Lajkó, Orsolya Láng, László Kőhidai and László Nyitray: The significance of the metastasis-associated S100A4 protein in cell adhesion and migration of A431 epithelial carcinoma cell line, Biokémia 28(3): 45, 2014
Péter Ecsédi, Bence Kiss, Ibolya Leveles, Beáta Vértessy, Nyitray László (: Symmetric or asymmetric: interaction of S100 proteins with annexin-A2, Biokémia 28(3): 48, 2014
Henrietta Vadászi, Beáta Biri, Bence Kiss and László Nyitray: Characterization of the interaction between metastasis-associated ezrin and S100A4, Biokémia 28(3): 89, 2014
Bence Kiss, Gábor Pál, László Nyitray: The selective binding of S100A4 to non-muscle myosin II isoforms is determined by a single amino acid substitution, Biokémia 28(3): 70, 2014
Andrea Bodor, Gyula Pálfy, Erika Dudás, Bence Kiss, Laszló Nyitray: Structural and dynamical characterization of the asymmetric Ca2+ loaded S100A4d13-myosin complex, 4th Annual User Group Meeting, Varsó, Lengyelország, 2014.05.05-08, 2014
Andrea Bodor, Gyula Pálfy, András Széll, Bence Kiss, László Nyitray: Disorder-to-order transition of myosin and p53 fragments associated with formation of asymmetric Ca2+ loaded S100A4 complexes, Magnetic Resonance for Cellular Structural Biology, Grosseto, Olaszország, 2014.06.01-06, 2014
Bodor A, Radnai L, Hetényi C, Rapali P, Láng A, Kövér KE, Perczel A, Wahlgren WY, Katona G, Nyitray L: DYNLL2 dynein light chain binds to an extended linear motif of myosin 5a tail that has structural plasticity, Biochemistry, 53(45):7107-22., 2014
László Dobson, László Nyitray, Zoltán Gáspári: A conserved charged single alpha helix with a putative steric role in paraspeckle formation, RNA, in press, 2015
Beáta Biri, Bence Kiss, Róbert Király, Gitta Schlosser, Orsolya Láng, László Kőhidai, László Fésüs, and László Nyitray: Metastasis-associated S100A4 is a specific amine donor and an activity-independent binding partner of transglutaminase-2, Biochem J., 2015
Gergő Gógl, Anita Alexa, Bence Kiss, Gergely Katona, Mihály Kovács, Attila Reményi, László Nyitray: Structural basis of RSK1 inhibition by S100B: modulation of the ERK signaling cascade in a calcium-dependent way, J. Biol. Chem., 2015
Kiruphagaran Thangaraju, Beáta Biri, Éva Sivadó, Gitta Schlosser, Bence Kiss, László Nyitray, László Fésüs, Róbert Király: Development of protein and cell based systems to study isopeptidase activity of transglutaminase 2, Hungarian Molecular Life Sciences 2015 Eger, p184, 2015
Gyula Pálfy, Péter Ecsédi, Bence Kiss, László Nyitray, Andrea Bodor: Structural and functional aspects of Ca2+-loaded S100A4 – what can NMR see?, Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p125, 2015
Laszlo Nyitray: Asymmetric protein-protein interactions in the symmetric homodimeric S100 calcium-binding protein family, Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p77, 2015
Beáta Biri, Henrietta Vadászi, Bence Kiss, Zoltán Ligeti, György Csikós, Eszter Lajkó, Orsolya Láng, László Kőhidai, László Nyitray: Effect of extracellular S100A4 on cell adhesion and migration of epithelial carcinoma cells, Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p124, 2015
Peter Ecsédi, Bence Kiss, Ibolya Leveles, Gergő Gogl, Beáta Vértessy, László Radnai, László Nyitray: Tyrosine-24 phosphorylation of annexin A2 regulates isoform selective S100 protein binding, Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p132, 2015
Bence Kiss, Peter Ecsedi, Gergo Gogl, Gitta Schlosser, Norbert Jeszenoi, Csaba Hetenyi, Laszlo Nyitray: Mechanism of Ca2+-dependent membrane bridging by annexin A2 and its regulation by tyrosine phosphorylation and S100 binding., Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p142, 2015
Henrietta Vadászi, Beáta Biri, Bence Kiss, László Nyitray: Characterization of the interaction between metastasis-associated ezrin and S100A4, Molecules of Life. FEBS3+ Meeting, September 16-19, 2015 Portorož, Slovenia, p160, 2015
Anikó Osteikoetxea-Molnár, Edina Szabó-Meleg, Eszter Angéla Tóth, Ádám Oszvald, Emese Izsépi, Mariann Kremlitzka, Beáta Biri, László Nyitray, Tamás Bozó, Péter Németh, Miklós Kellermayer, Miklós Nyitrai, Janos Matko: The growth determinants and transport properties of tunneling nanotube networks between B lymphocytes, CELL MOL LIFE SCI 73: (23) 4531-4545, 2016
Biri Beáta, Kiss Bence, Király Róbert, Schlosser Gitta, Láng Orsolya, Kőhidai László, Fésűs László, Nyitray László: Metastasis-associated S100A4 is a specific amine donor and an activity-independent binding partner of transglutaminase-2., BIOCHEM J 473: (1) 31-42, 2016
Gogl G, Alexa A, Kiss B, Katona G, Kovacs M, Bodor A, Remenyi A, Nyitray L: Structural basis of Ribosomal S6 Kinase 1 (RSK1) inhibition by S100B Protein: modulation of the Extracellular Signal-regulated Kinase (ERK) signaling cascade in a calcium-dependent way., J BIOL CHEM 291: (1) 11-27, 2016
K Thangaraju, B Biri, G Schlosser, B Kiss, L Nyitray, L Fésüs, R Király: Real-time kinetic method to monitor isopeptidase activity of transglutaminase 2 on protein substrate, ANAL BIOCHEM 505: 36-42, 2016
Kiss B, Kalmár L, Nyitray L, Pál G: Structural determinants governing S100A4-induced isoform-selective disassembly of non-muscle myosin II filaments., FEBS J 283: 2164-2180, 2016
Pálfy Gyula, Kiss Bence, Nyitray László, Bodor Andrea: Multi-level changes in protein dynamics upon complex formation of the calcium-loaded S100A4 with a non-muscle myosin IIA tail fragment, CHEMBIOCHEM 2016: 1829-1838, 2016
Péter Ecsédi, Bence Kiss, Gergő Gógl, László Radnai, László Buday, Kitti Koprivanacz, Károly Liliom, Ibolya Leveles, Beáta G. Vértessy, Norbert Jeszenői, Csaba Hetényi, Gitta Schlosser, Gergely Katona and László Nyitray: Structural basis of annexin A2 regulation by N-terminal domain phosphorylation and S100A4-binding, Structure, 2017

 

Projekt eseményei

 
2013-11-29 15:31:13
Résztvevők változása
vissza »