Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108615
típus K
Vezető kutató Csáki Endre
magyar cím Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában
Angol cím Asymptotic methods in stochastics
magyar kulcsszavak határeloszlás tételek, invariancia, véletlen bolyongás, függő folyamatok, véletlen kombinatorikai struktúrák
angol kulcsszavak limit theorems, invariance, random walk, dependent processes, random combinatorial structures
megadott besorolás
Matematika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Valószínűségelmélet
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
résztvevők Backhausz Ágnes Mariann
Berkes István
Horváth Lajos
Móri Tamás
Révész Pál
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2017-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.405
FTE (kutatóév egyenérték) 8.84
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Vizsgálni kívánjuk a kétdimenziós anizotropikus bolyongás tulajdonságait, többek között a folyamat lokális idejét és más fontos additív funkcionáljai aszimptotikáját, kiterjesztve Erdős, Taylor, Dvoretzky és mások klasszikus eredményeit.

Kiterjeszteni kívánjuk a Komlós-Major-Tusnády approximációtétel általunk nemrég bizonyított függő alakját klasszikus keverési feltételek esetére, valamint momentumfeltételek helyett véges momentumgeneráló függvény feltételezése mellett. Az ugyancsak nemrég nyert, empirikus folyamatokra vonatkozó függő KMT approximáció esetén pedig javitani kívánjuk a polinomiális maradéktag kitevőjét. Ezen kiterjesztések
a tételek alkalmazása szempontjából döntő fontosságúak lennének.

Vizsgáljuk a felújítási folyamat, Bahadur-Kiefer és Vervaat folyamatok aszimptotikus viselkedését hosszú memóriájú idősorok esetén.

Vizsgáljuk az analízisben fellépő gyengén és erősen függő folyamatok aszimptotikus tulajdonságait, melyek fontos új eredményeket igérnek általánosított Fourier sorok, valamint véletlen frekvenciájú trigonometrikus
sorok konvergenciája terén.

Folytatni kívánjuk a véletlen kombinatorikai struktúrák időbeli fejlődésével kapcsolatos kutatásainkat. Olyan véletlen gráfokat es hálózatokat szeretnénk analizálni, amelyek fejlődését a csúcsok közötti csoportos kölcsönhatás irányít. Tanulmányozzuk a publikációs tevékenység egy sztochasztikus modelljét, amely bizonyos véletlen gráfok és hálózatok közös általánosításának tekinthető. További kutatási célunk aszimmetrikusan fejlődő hálózatok, valamint az alkalmazásokban nagy jelentőségű véletlen folyamatok, pl. az általánosított duplikációs folyamat tanulmányozása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése a sztochasztikus struktúrák aszimptotikus viselkedése. A vizsgálni kívánt struktúrák: véletlen anizotropikus bolyongások, függő valószínűségi változókra vonatkozó invariancia, erősen függő változók, valószínűségszámítási problémák az analízisben, véletlen struktúrák, gráfok, hálózatok.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az aszimptotikus eredmények lehetővé teszik, hogy bonyolult számítások helyett sok esetben a keresett valószínűségek, eloszlások, illetve folyamat jellemzők jóval egyszerűbben meghatározhatók, illetve megbecsülhetők. A tervezett kutatások ezek elméleti alapjait rakják le, amelyek gyakorlati alkalmazásoknál, pl. statisztikai próbák, becslések esetén jól használhatók.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A sztochasztika alapfogalmai és fontos alkalmazásai (statisztikai próbák, becslések, stb) aszimptotikus eljárásoktól függnek, ezért a határértéktételek fontos szerepet játszanak az elméletben. A Rényi Alfréd alapította magyar valószínűségszámítási iskola eredményei ezen a területen kiemelkedőek. Folytatni kívánjuk vizsgálatainkat a határértéktételek témakörében, különös tekintettel a véletlen bolyongásokra és általánosításaikra, valószínűségszámítási módszerek alkalmazására az analízisben, sztochasztikus folyamatok struktúrájának tanulmányozására nagy hálózatok esetén. Ezek a vizsgálatok nem csak elméleti szempontból jelentősek, hanem számos gyakorlati alkalmazásuk is van. Az utóbbi években világszerte a kutatások homlokterébe került a nagyméretű hálózatok struktúrájának, szerveződésének, fejlődésének a vizsgálata. A sztochasztikus modellek különösen alkalmasak arra, hogy a nagy méret miatt lehetetlennek bizonyuló teljes részletességű leírás helyett a lényeges trendek, statisztikai törvényszerűségek megragadásával adjanak a gyakorlatban is használható eredményeket. Az elvégezni kívánt kutatások ehhez járulnak hozzá.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We propose to study the asymptotic properties of the two-dimensional anisotropic random walk, in particular the asymptotic behavior of its local time and other important additive functionals. This would extend classical results of Erdős, Taylor, Dvoretzky and others.

We wish to extend the dependent generalization of the Komlós-Major-Tusnády approximation theorems, obtained recently by our group, to the case of stationary processes satisfying classical mixing conditions and processes with finite moment generating functions. We also wish to improve the polynomial remainder term in the strong approximation of the empirical process of dependent sequences, obtained by us recently. These improvements would be particularly important for the applications of these results.

We propose to study the asymptotic properties of the renewal process, Bahadur-Kiefer and Vervaat processes of time series with long memory.

We wish to study the asymptotic properties of weakly and strongly dependent processes in analysis, promising important new results for the convergence of generalized Fourier series and of trigonometric series with random frequencies.

Finally, we will study the evolution of random combinatorial structures. In particular, we study random graphs and networks evolving by group interactions, a random model of publication activity, asymmetrically growing networks, and special processes with high importance in applications, such as the generalized duplication model.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic problem of the research is the asymptotic behaviour of various stochastic structures. We are planning to study the following structures: Anisotropic random walks, invariance principles for dependent random
variables, long range dependence, weakly dependent processes in analysis, random combinatorial structures, graphs, networks.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Using asymptotic results enables one to simplify complicated calculations for probabilities, distributions or process characteristics considerably. We are planning research to lay the theoretical basis of such calculations,
which can then be applied in practical situations, such as statistical tests and estimations.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The basic concepts (probability, expectation) and important procedures (statistical tests and estimators) of stochastics depend on asymptotic relations and thus limit theorems play a fundamental role in the theory.
The greatest achievements of the Hungarian probability school, founded by Alfréd Rényi, are also obtained in this field. We intend to continue our investigations in probabilistic limit theorems, in particular in the
structure of random walks and their generalizations, applications of probability limit theory in analysis and the structure of stochastic processes in the study of large networks, topics which have not only theoretical, but considerable practical importance. In recent years it was a worldwide tendency to investigate the structure and development of large networks. The stochastic models are particularly suitable to provide results that can be used in applications by giving essential trends and statistical rules instead of very complicated solutions for big structures. We intend to contribute to this problem in our research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Időben fejlődő különféle véletlen kombinatorikai struktúrák (köztük véletlen gráfok) jellemzőinek aszimptotikus viselkedését vizsgáltuk. Gyenge és erős invarianciát bizonyítottunk az un. pók struktúrán való bolyongás magasságára, lokális és tartózkodási idejére. Bizonyos gráfokon történő 2 vagy több bolyongások közti távolságokra. Anizotropikus bolyongások néhány tulajdonságát vizsgáltuk. Számos határeloszlástételt bizonyítottunk az un. szentpétervári játékra, többek között egy erős invariancia elvet vonzási tartományba nem tartozó valószínűségi változókra. Kiterjesztettük a Komlós-Major-Tusnády approximációtételt függő folyamatokra. Pontos kritériumot adtunk általánosított Fourier sorok egy osztályának majdnem mindenütt való konvergenciájára. Aszimptotikus eredményeket bizonyítottunk gyengén függő valószínűségi változók megnyírt összegeire és kiterjesztettük az un. CUSUM módszert függő folyamatokban fellépő változások felismerésére. Bebizonyítottuk az un. "részsorozat elv" egy egyenletes formáját, funkcionálanalízisbeli alkalmazásokkal. Elméleti biológiai problémák által motivált matematikai modelleket építettünk és elemeztünk a sztochasztika, a játékelmélet és a differenciálegyenletek elméletének módszereivel. Folytattuk korábbi kutatásainkat a többdimenziós eloszlásokkal kapcsolatos valószínűségekre, ill. a diszkrét eloszlások eltérésére adott becslések területén.
kutatási eredmények (angolul)
We investigated the asymptotic behavior of numerical characteristics of certain random combinatorial structures (including random graphs) evolving in time. We proved weak and strong invariance principles for heights, local and occupation times of random walks on spider. We proved some results for the distance between 2 or more random walks on certain graphs. The properties of certain anisotropic random walks were investigated. We proved several limit theorems for the St. Petersburg game and obtained a strong invariance principle for i.i.d. random variables not belonging to any domain of attraction. We extended the Komlós-Major-Tusnády strong approximation theorem to dependent random variables. We gave optimal convergence criteria for a class of generalized Fourier series. We proved asymptotic results for trimmed sums of weakly dependent random variables and extended the classical CUSUM change point method for dependent processes. We proved a uniform version of the so called "subsequence principle"with applications in functional analysis. We constructed and analysed mathematical models motivated by theoretical biology with method of stochastics, game theory, and the theory of differential equations. We continued our earlier research and gave new estimations for the probabilities ralated to multivariate probability measures and for the deviation of discrete probability distributions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108615
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Garay J; Cressman R; Móri TF; Varga T:: The ESS and replicator equation in matrix games under time constraints, Journal of Mathematical Biology, to appear, 2018
Berkes I; Aistleitner C; Seip K: GCD sums from Poisson integrals and dilated sums, Journal of European Mathematical Society 17: 1517-1546, 2015
Berkes I; Tichy R: Lacunary series and stable distributions, In Mathematical Statistics and Limit Theorems: Festschrift in Honor of Paul Deheuvels, Springer, Berlin, 7-19, 2015
Berkes I; Raseta M: On the discrepancy and empirical distribution function of $\{n_k\alpha\}$, Uniform Distribution Theory 10: 1-17, 2015
Berkes I; Tichy R: On permutation-invariance of limit theorems, Journal of Complexity 31: 372-379, 2015
Csáki E; Csörgő M: On Bahadur-Kiefer type processes for sums and renewals in dependent cases, In Mathematical Statistics and Limit Theorems: Festschrift in Honor of Paul Deheuvels, Springer, Berlin, 93-103, 2015
Csáki E; Földes A; Révész P: Some results and problems for anisotropic random walk on the plane, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, 55-75, 2015
Révész P: On the area of the largest square covered by a comb-random-walk, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, 77-85, 2015
Backhausz Á; Móri TF: Further properties of a random graph with duplications and delations, Stochastic Models 32: 99-120, 2016
Berkes I; Tichy R: Lacunary series and stable distributions, In Mathematical Statistics and Limit Theorems: Festschrift in Honor of Paul Deheuvels, Springer, Berlin, 7-19, 2015
Csáki, E; Földes, A; Révész, P: About the distance between random walkers on some graphs, Periodica Mathematica Hungarica, to appear (accepted for publication), 2017
Bazarova, A; Berkes, I; Horváth, L: Change point detection with stable AR(1) errors, In: Asymptotic Laws and Methods in Stochastics, Festschrift in honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, 179-193, 2015
Bazarova, A; Berkes, I; Horváth, L: On the extremal theory of continued fractions, Journal of Theoretical Probability 29: 248-266, 2016
Aistleitner, A; Berkes, I; Seip, K; Weber, M: Convergence of series of dilated functions and spectral norms of GCD matrices, Acta Arithmetica 168: 221-246, 2015
Berkes, I; Tichy, R: The Kadec-Pelczinski theorem in $L^p$, Proceedings of American Mathematical Society 144: 2053-2066, 2016
Csáki E; Csörgő M; Földes A; Révész P: Some limit theorems for heights of random walks on a spider, Journal of Theoretical Probability 29: 1685-1709, 2016
Csáki E; Csörgő M; Kulik R: Strong approximations for long memory sequences based partial sums, counting and their Vervaat processes, Periodica Mathematica Hungarica 73: 208-223, 2016
Csáki, E; Földes, A; Révész, P: About the distance between random walkers on some graphs, Periodica Mathematica Hungarica 75: 36-57, 2017
Berkes I: Strong approximation of the St. Petersburg game, Statistics 51: 3-10, 2017
Berkes I; Győrfi L; Kevei P: Tail probabilities of St. Petersburg sums, trimmed sums, and their limit, Journal of Theoretical Probability 30: 1104-1129, 2017
Csáki E; Csörgő M; Földes A; Révész P: Limit theorems for local and occupation times of random walks and Brownian motion on a spider, Journal of Theoretical Probability, submitted, revised according to referee remarks; arXiv:1609.08710v2 [math.PR], 2018
Garay V; Csiszár V; Móri TF: Evolutionary stability for matrix games under time constraints, Journal of Theoretical Biology 415: 1-12, 2017
Garay V; Csiszár V; Móri TF: Survival phenotype, selfish individual versus Darwinian phenotype, Journal of Theoretical Biology 430: 86-91, 2017
Móri TF: Accuracy of approximation for discrete distributions, Journal of Probability and Statistics, Article ID 6212567, 2016
Móri TF; Székely G: Representations by uncorrelated random variables, Mathematical Methods of Statistics 26: 149-153, 2017
Móri TF; Rokob S: A random graph model driven by time-dependent branching dynamics, Annales Univ. Sci. Budapest. Sect. Comp. 46, in print, 2017
Berkes I; Fukuyama K; Nishimura T: A metric discrepancy result with given speed, Acta Mathematica Hungarica 151: 199-216, 2017
Backhausz Á; Kunszenti-Kovács D: On the dense preferential attachment graph models and their graphon induced counterpart, Journal of Applied Probability, submitted; arXiv:1701.06760v1 [math.CO]; decision expected in October, 2018
Móri TF; Rokob S: A random graph model driven by time-dependent branching dynamics, Annales Univ. Sci. Budapest. Sect. Comp. 46: 191-213, 2017
Backhausz Á; Kunszenti-Kovács D: On the dense preferential attachment graph models and their graphon induced counterpart, Journal of Applied Probability, submitted; arXiv:1701.06760v1 [math.CO];, 2018
Csáki E; Csörgő M; Földes A; Révész P: Limit theorems for local and occupation times of random walks and Brownian motion on a spider, Journal of Theoretical Probability, to appear; arXiv: 1609.08710v2 [math.PR], 2018
Berkes I; Liu W; Wu WB: Komlós-Major-Tusnády approximation under dependence, Annals of Probability 42: 794-817, 2014
Bazarova A; Berkes I; Horváth L: On the central limit theorem for modulus trimmed sum, Statistics and Probability Letters 86: 61-67, 2014
Bazarova A; Berkes I; Horváth L: Trimmed stable autoregressive processes, Stochastic Processes and Applications 124: 3441-3462, 2014
Csáki E; Csörgő M: On Bahadur-Kiefer type processes for sums and renewals in dependent cases, In Mathematical Statistics and Limit Theorems: Festschrift in Honor of Paul Deheuvels, Springer, Berlin, to appear (accepted for publication), 2015
Csáki E; Földes A; Révész P: Some results and problems for anisotropic random walk on the plane, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, to appear (accepted for publication), 2014
Révész P: On the area of the largest square covered by a comb-random-walk, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, to appear (accepted for publication), 2014
Csiszár V; Fegyverneki T; Móri TF: Explicit multivariate bounds of Chebyshev type, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. 42 (accepted for publication), 2014
Backhausz Á; Móri TF: A random model of publication activity, Discrete Applied Mathematics 162: 78-89, 2014
Backhausz Á; Móri TF: Asymptotics of a renewal-like recursion and an integral equation, Applicable Analysis and Discrete Mathematics 8 (accepted for publication), 2014
Backhausz Á; Móri TF: Asymptotic properties of a random graph with duplications, Journal of Applied Probability (accepted for publication), 2014
Csáki E; Csörgő M: On Bahadur-Kiefer type processes for sums and renewals in dependent cases, In Mathematical Statistics and Limit Theorems: Festschrift in Honor of Paul Deheuvels, Springer, Berlin, 93-103, 2015
Csáki E; Földes A; Révész P: Some results and problems for anisotropic random walk on the plane, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, to appear (accepted for publication), 2015
Révész P: On the area of the largest square covered by a comb-random-walk, Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: Festschrift in Honor of Miklós Csörgő, Springer, Berlin, to appear (accepted for publication), 2015
Csiszár V; Fegyverneki T; Móri TF: Explicit multivariate bounds of Chebyshev type, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. 42: 109-125, 2014
Backhausz Á; Móri TF: Asymptotics of a renewal-like recursion and an integral equation, Applicable Analysis and Discrete Mathematics 8: 200-223, 2014
Backhausz Á; Móri TF: Asymptotic properties of a random graph with duplications, Journal of Applied Probability 52: 375-390, 2015
Csáki E; Csörgő M; Földes A; Révész P: Some limit theorems for heights of random walks on a spider, Journal of Theoretical Probability (accepted for publication), 2016
Csáki E; Csörgő M; Kulik R: Strong approximations for long memory sequences based partial sums, counting and their Vervaat processes, Periodica Mathematica Hungarica (accepted for publication), 2016
Backhausz Á; Móri TF: Further properties of a random graph with duplications and delations, Stochastic Models 32 (accepted for publication), 2016
Csáki E; Csörgő M; Földes A; Révész P: Two-dimensional anisotropic random walks: fixed versus random column configurations for transport phenomena, Journal of Statistical Physics, submitted; decision: revisions needed; arXiv: 1709.10292v1 [math.PR], 2018

 

Projekt eseményei

 
2014-01-09 15:53:02
Résztvevők változása
vissza »