Atomi vékony nanoszerkezetek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108676
típus K
Vezető kutató Cserti József
magyar cím Atomi vékony nanoszerkezetek
Angol cím Atomically thin nanostructures
magyar kulcsszavak grafén, topologikus szigetelők, atmenetifém-kalkogenid, optikai- és transzporttulajdonságok,
angol kulcsszavak grpahene, toplogical insulators, transition metal-chalcogenid, optical and transport properties
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kondenzált anyagok tulajdonságai
zsűri Fizika
Kutatóhely Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barankai Norbert
Csordás András
Dávid Gyula
Dóra Balázs
Farkas Ádám László
Geszti Tamás
Koltai János
Kukucska Gergő
Kürti Jenő
Oroszlány László
Rakyta Péter
Széchenyi Gábor
Varga Imre
Vígh Máté
Visontai Dávid
projekt kezdete 2013-10-01
projekt vége 2018-09-30
aktuális összeg (MFt) 22.622
FTE (kutatóév egyenérték) 14.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A jövőbeni nanelektronikai alkalmazásokban a következő új anyagok játszhatnak alapvető szerepet:
i) szén és szilícium alapú nanoszerkezetek, ii) átmenetifém-kalkogenidek, iii) általánosított Dirac-modell, iv) topologikus szigetelők.
A pályázatunkban a célunk, hogy megértsük a fenti újszerű atomi vékony nanoszerkezeteket.
Az elektron-sávszerkezet topológiája szoros kapcsolatban van a mérhető elektromos vezetőképességgel, így célunk, hogy ezt a szoros összefüggést egy pregnáns, elméleti keretben tárjuk fel.
A fenti rendszerek elektron-dinamikáját és az alapvető tulajdonságait a sűrűségfunkcionál-elmélettel és a szoros kötésű közelítéssel számoljuk ki. A célul kitűzött feladatunk az elektromos, a transzport és az optikai tulajdonságok, a rendezetlenségnek és a hibáknak a lineáris válaszfüggvényre vonatkozó effektusainak tanulmányozása.

Eredményeinket a szakterület vezető, referált, nemzetközi folyóirataiban publikáljuk, valamint konferenciákon és workshopokon mutatjuk be. Munkánk várhatóan hozzájárul a kísérleti kutatás és innováció új irányaihoz. A résztvevők gazdag tapasztalata és sokrétű nemzetközi együttműködése garantálja a tervezett munka sikerességét.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett munkánk során új atomi vékony anyagok - szén és szilícium alapú nanoszerkezetek, átmenetifém-kalkogenidek, általánosított Dirac-modell, topologikus szigetelők - elektronikus és optikai tulajdonságait fogjuk vizsgálni. Az alábbi problémákkal kívánunk foglalkozni:

Szeretnénk elérni a GW közelítés pontosságát kevésbé számításigényes sűrűségfunkcionál-elmélet alapú számolásokban. Hibrid funkcionálokat fogunk paraméterezni és alkalmazunk sávszerkezet számolásokhoz.

Ki fogjuk számolni a fent említett atomi vékony szerkezetek vezetőképességét a Fermi-energia függvényében és feltárjuk a belső kapcsolatot a sávszerkezet topológiája és a vezetőképesség között.

Célunk, hogy kidolgozzunk egy speciális és hatékony számítógépes programot, amivel meghatározhatjuk a lineáris válaszfüggvényeket és kiszámoljuk az atomi vékony anyagok vezetőképességét.

Célunk tanulmányozni az elektron-dinamika fokuszálási effektusát, ami a deformáció-kontrollált völgy-függő interferencia-mintázattal kapcsolatos.

Tanulmányozni fogjuk a minta felületén lévő mágneses szennyezők azonosítását a lokális állapot-sűrűség oszcillációinak a vizsgálatával, ami közvetlenül mérhető a pásztázó alagútmikroszkóppal.

Topologikus rácshibák, korrelált szennyezők és topologikus szigetelők felületi állapotainak alapvető lineáris válaszfüggvényeit fogjuk vizsgálni
nem kölcsönható rendszerek időfüggő korrelációs függvényeinek segítségével.

Különböző, hatékony numerikus módszereket fogunk használni a fény-anyag kölcsönhatás és a rendezetlenség vizsgálatára az alacsonydimenziós szén nanoszerkezetekben.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A szilícium alapú csip-technológia kezdi elérni a határait, ezért újszerű egzotikus állapotokkal rendelkező anyagok kerültek a kondenzált anyagok kutatásának érdeklődési körébe.

A nanorendszerek általunk alkalmazott komplex megközelítése nagy lépést jelent a jövő skálázható nanotechnológiájának és folyamatainak megvalósulása felé vezető úton. Hosszútávon a megszerzett tudás hozzá fog járulni az új nanoeszközök gyártásához és egy sokkal nagyobb rendszerbe illesztésükhöz.

Ennek érdekében kutatásunkban a különböző atomi vékony anyagok, mint a szén és szilícium alapú nanoszerkezetek, átmenetifém-kalkogenidek, általánosított Dirac-modell, topologikus szigetelők vizsgálatára koncentrálunk. Célunk ezen anyagok sávszerkezetének meghatározása és ennek ismeretében --- a lineáris válasz elmélet alapján --- a különböző mérhető fizikai mennyiségek, mint az elektromos- és optikai-vezetőképesség valamint az interferencia-szórás tanulmányozása.

Ez a munka még az irodalomban sem teljes, és számos kérdés, mint például a rendezetlenség és a hibák szerepének a kérdése még mindig nyitott.

A topologikus szigetelők tanulmányozását az a tény motiválja, hogy a kvantum Hall-effektushoz hasonlóan a topologikus szigetelők lehetőséget nyújtanak az alapvető fizikai állandók nagy pontosságú mérésére.
Így mind az alapkutatásban, mind az alkalmazásokban ezek az anyagok szignifikáns szerepet játszhatnak a jövőben.

Ezen témák fundamentális jelentőségük miatt egy sor más diszciplínára - kvantumkémia, nanostruktúrák gyártása és a kondenzált anyagok kutatása - is alapvető hatással vannak.
A pályázat résztvevőinek tudása és a témában való jártassága garantálja, hogy az elért eredmények jelentősen hozzájárulnak a kutatási terület fejlődéséhez.

A résztvevők már több, rangos folyóiratban publikált tanulmánnyal bizonyították, hogy a szén alapú nanoszerkezetek nemzetközi szakértői. Továbbá, a kutatócsoport tagjainak nagyon jó együttműködéseik vannak prominens nemzetközi kutatókkal.

Korábbi gyakorlatunknak megfelelően, kiemelt hangsúlyt fektetünk fiatal, tehetséges diákok és doktoranduszok jelen kutatási témába való bevonására.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szilícium alapú csip-technológia kezdi elérni a határait, ezért folytatódik új anyagok felkutatása. A legmegfelelőbbnek a szén alapú anyagok, mint a grafén (az egyetlen atom vastagságú grafitréteg), a nanocsövek (a feltekert grafén), a szilicén (szilícium alapú anyagok), a különféle atomi vékony anyagok, valamint az egzotikus felületi állapotokkal rendelkező topologikus szigetelők tűnnek.

A tíz nm-es méretnél kisebb elektronikában a kvantummechanika érvényes. Emiatt fontos az ilyen méretű rendszerek elektronikus tulajdonságainak alapvető megismerése. Ezenfelül a szén-alapú anyagok olyan figyelemreméltó optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amik lehetővé teszik optikai szenzorként történő alkalmazásukat.

Ezen rendszerek elektromos ellenállását és az optikai tulajdonságaikat számoljuk ki a csoportunk által kidolgozott speciális módszerekkel. A nanoeszközökben a leggondosabb gyártási eljárások mellett is mindig fellép rendezetlenség és előfordulnak rácshibák. Emiatt fontos a rendezetlenség és a rácshibák hatását tanulmányozni az anyagok különböző tulajdonságaira. Munkánk során ezt a kérdést különböző elméleti és numerikus módszerek fejlesztésével és alkalmazásával fogjuk vizsgálni.

Eredményeinket a terület vezető nemzetközi folyóirataiban közöljük, továbbá konferenciákon és workshopokon mutatjuk be. Munkánk várhatóan hozzájárul a kísérleti kutatás és innováció új irányaihoz. A projekt sikerét a jól működő hazai és nemzetközi együttműködéseink garantálják.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The following new materials may play essential role in future nanoelectronic applications: i) carbon and silicon based nanostructures, ii) transition metal dichalcogenides, iii) generalized Dirac models, iv) topological insulators.
The aim of this proposal is to generate fundamental understanding of these novel, atomically thin nanostructures.
The band structure topology are closely related to the measured electronic conductivity, and thus our aim is to explore this intimate link in a more theoretical manner.
The dynamics of electrons and basic properties of such systems will be calculated using ab initio and tight binding approximations.
Our objectives are to study the electronic, transport, and optical properties and the effects of lattice defects and disorder on linear response functions of the above mentioned atomically thin nanostructures.

Our results will be published in leading international journals of the field, and will be presented in conferences and workshops. We expect our work to initiate new directions in experimental research and engineering. The expertise of the participants and their national and international collaborators guarantees the success of this project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In this proposal we will study the electronic and optical properties of novel materials such as carbon and silicon based nanostructures, transition metal dichalcogenides, generalized Dirac models and topological insulators.

The key questions addressed in this proposal are as follows.

Our goal is to reach the accuracy of the GW approximation in a computationally less demanding density functional theory calculation. We will parametrize and use hybrid functionals for band structure calculations.
We will calculate the conductivity for the above mentioned atomically thin structures as a function of Fermi energy and explore the intimate link between band structure topology and conductivity.
Our goal is to implement a special and effective algorithm that is capable to predict linear response functions and calculate the optical conductivity of atomically thin materials.
Our aim is to investigate the electron focusing effect of the electron dynamics related to the strain controlled valley-dependent interference pattern.
We will examine the possibility to identify magnetic impurities on the surface of the sample by analyzing the oscillation of the local density of states directly measurable by scanning tunnelling microscopy.
The effect of the topological lattice defects, correlated impurities and surface states in topological insulators will be investigated using linear response theory based on real-time correlation functions.
Different and efficient numerical methods will be applied for addressing light-matter interaction and disorder in low dimensional carbon nanostructures.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The silicon-based chip technology is reaching its limitations. Therefore, novel materials with exotic states are in the front line of research in condensed matter physics.
Our complex approach to nanoscale systems will represent a major step towards the realisation of future scalable nanotechnologies and processes. In the longer term, the insights gained will contribute to the fabrication of novel functional nanoscale architectures and their integration into a higher hierarchical level.
Therefore, our research will focus on various atomically thin materials including carbon and silicon based nanostructures, transition metal dichalcogenides, generalized Dirac models and topological insulators. Our aim is to calculate the band structures of these materials and from this knowledge, using linear response theory, we will study various measurable physical quantities such as electron and optical conductivity and interface scattering.
Such work is not yet completed in the literature and several questions, e.g., the role of the disorder and defects are still open.

The study of the topological insulators is motivated by the fact that similarly to quantum Hall effect the topological insulators allow us to measure fundamental physical constants in high precision. Thus, these materials may play significant role both in fundamental research and applications.

The fundamental nature of such topics means that the proposed research will impact on a range of disciplines, including quantum chemistry, nano-engineering and condensed matter science. The skill and knowledge of the participants of this proposal guarantees that the results will be significant in this research field.

The participants have already considerable number of relevant publications in works related to carbon based materials. Furthermore, we have very good collaborations with prominent international researchers. According to our previous practice we put an emphasis on involving talented graduate and PhD students to work on tasks related to our proposal.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The silicon-based chip technology is reaching its limitations. Thus, there is an ongoing hunt for new materials.
Carbon-based materials such as graphene (single atom thin layer of graphite), nanotubes (rolled-up graphene), silicene (silicon-based materials), various atomically thin materials and topological insulators with exotic surface states are among the strong candidates.

The sub-10nm electronics is governed by quantum mechanics. Therefore, it is important to expand our fundamental knowledge about electronic properties of such systems on this scale. Moreover, the carbon based materials exhibit stunning optical properties that can be utilized for various applications such as optical sensors.

The resistivity and optical properties of such systems will be calculated with sophisticated methods developed by our group.
Even with the most careful production of these materials, defects and disorder is inevitably present in all nanodevices. Thus, it is essential to consider the effect of defects and disorder on various properties. We address this question by developing different theoretical and numerical methods and we will apply them to different atomically thin nanostructures.

Our results will be published in leading international journals of this field, and will be presented in conferences and/or workshops. We expect our work to initiate new directions in experimental research and engineering. We have well-established national and international collaborations that guarantee the success of the project.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
We have investigated the properties of topological and strongly correlated phases of matter under various circumstances. We have demonstrated that one can use non-equilibrium dynamics and correlations for manipulating and modifying the topological and other properties of quantum phases. We had a fruitful collaboration with experimentalists investigating transport properties of novel materials. We explored how topological phases and magnetic textures can be understood and exploited for future applications. We developed advanced algorithms to tackle important challenges of nanoelectronics and nanomagnetism. We studied the surface states of topological insulators using the multiple scattering theory. In addition, we developed a numerical approach to calculate the equilibrium Josephson current. Using our approach we examined the magnetic oscillations of the critical current in long Josephson junctions and the Fabry-P'erot-like oscillations in graphene based Josephson junctions. We derived simple models fitted to the results of high-level quantum chemical computations to describe electronic and optical properties of various 2D materials, such as graphene, boron-nitride, etc. We develop a general method to calculate the optical rotation of the polarization of light incident on multilayer dielectric consisting of atomically thin conductors. We performed various investigations on the unusual, multifractal nature of electronic states at or near quantum criticality.
kutatási eredmények (angolul)
Az anyagok topologikus és az erősen korrelált fázisait tanulmányoztuk. Megmutattuk, hogy a nem-egyensúlyi dinamikai leírás és a korrelációk figyelembevétele alkalmas a kvantumos fázisok topologikus és más tulajdonságainak manipulálására és módosításához. Gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki több kísérleti csoporttal az új típusú anyagok transzport-tulajdonságainak vizsgálata érdekében. Megvizsgáltuk, hogy a topologikus fázisok és mágneses szerkezetek hogyan értelmezhetők és használhatók fel a gyakorlatban. Munkánk során a topologikus szigetelők felületi állapotait tanulmányoztuk a többszörös szórási elmélet segítségével. Emellett az egyensúlyi Josephson effektus leírására egy hatékony algoritmust dolgoztunk ki. Módszerünkkel megvizsgáltuk grafén alapú Josephson-átmenetekben kialakuló mágneses oszcillációkat, valamint a pozitív-negatív átmenetek hatását a Josephson-áramra. A nagy pontosságú kvantum-kémiai számolások eredményeihez illesztve egyszerű modellt fejlesztettünk ki a kétdimenziós anyagok, mint például a grafén, boron-nitrid, stb. elektron szerkezeti és optikai tulajdonságainak leírása érdekében. Egy általános módszert dolgoztunk ki a többrétegű dielektrikumra helyezett atomi vastag vezetőre eső fény polarizációjának elfordulásának számolására. Az elektronikus állapotok multifractál jellegét vizsgáltuk a kvantumkritikus pontban, illetve a közelében.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108676
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
L Oroszlány, B Dóra, J Cserti, A Cortijo: Topological and trivial magnetic oscillations in nodal loop semimetals, Physical Review B 97, 205107, 2018
Gábor Széchenyi and András Pályi: Shape-sensitive Pauli blockade in a bent carbon nanotube, Phys. Rev. B 91, 045431, 2015
Gábor Széchenyi, Luca Chirolli and András Pályi: Impurity-assisted electric control of spin-valley qubits in monolayer MoS2, 2D Mater. 5, 035004, 2018
László Oroszlány, Jaime Ferrer, András Deák, László Udvardi, László Szunyogh: Exchange interactions from a nonorthogonal basis: applications to 3d ferromagnets and graphene based systems, https://arxiv.org/abs/1809.09252, 2018
Ramón Cuadrado, László Oroszlány, András Deák, Thomas A. Ostler, Andrea Meo, Roman V. Chepulskii, Dmytro Apalkov, Richard F. L. Evans, László Szunyogh, and Roy W. Chantrell: Site-Resolved Contributions to the Magnetic-Anisotropy Energy and Complex Spin Structure of Fe / MgO Sandwiches, Phys. Rev. Applied 9, 054048, 2018
Ramón Cuadrado, László Oroszlány, László Szunyogh, Gino Hrkac, Roy W. Chantrell & Thomas A. Ostler: A multiscale model of the effect of Ir thickness on the static and dynamic properties of Fe/Ir/Fe films, Scientific Reports, Volume 8, Article number: 3879, 2018
Gábor Széchenyi and András Pályi: Current hot spot in the spin-valley blockade in carbon nanotubes, Phys. Rev. B 88, 235414, 2013
Gergő Kukucska, Viktor Zólyomi, János Koltai: Resonance Raman spectroscopy of silicene and germanene, https://arxiv.org/abs/1808.01354, 2018
Bálint Fülöp, Zoltán Tajkov, János Pető, Péter Kun4, János Koltai, László Oroszlány, Endre Tóvári, Hiroshi Murakawa, Yoshinori Tokura, Sándor Bordács: Exfoliation of single layer BiTeI flakes, 2D Materials 5, 031013, 2018
Péter Boross, Gábor Széchenyi, András Pályi: Valley-enhanced fast relaxation of gate-controlled donor qubits in silicon, Nanotechnology 27, 314002, 2016
Gábor Széchenyi, Máté Vigh, Andor Kormányos, József Cserti: Transfer matrix approach for the Kerr and Faraday rotation in layered nanostructures, Journal of Physics: Condensed Matter 28, 375802, 2016
Péter Boross, Gábor Széchenyi, Dimitrie Culcer, András Pályi: Control of valley dynamics in silicon quantum dots in the presence of an interface step, Phys. Rev. B 94, 035438, 2016
László Ujfalusi, Matteo Giordano, Ferenc Pittler, Tamás G. Kovács, and Imre Varga: Anderson transition and multifractals in the spectrum of the Dirac operator of quantum chromodynamics at high temperature, Phys. Rev. D 92, 094513, 2015
J. A. Mendez-Bermudez, A. J. Martiınez-Mendoza, V. A. Gopar, and I. Varga: Lloyd-model generalization: Conductance fluctuations in one-dimensional disordered systems, Phys. Rev. E 93, 012135, 2016
Gábor Csire, József Cserti and Balázs Újfalussy: First principles based proximity effect of superconductor – normal metal heterostructures, Journal of Physics: Condensed Matter, Volume 28, 495701, 2016
Gábor Csire, József Cserti, István Tüttő, and Balázs Újfalussy: Prediction of superconducting transition temperatures of heterostructures based on the quasiparticle spectrum, Phys. Rev. B 94, 104511, 2016
Péter Rakyta, Andor Kormányos, József Cserti: Magnetic field oscillations of the critical current in long ballistic graphene Josephson junctions, Phys. Rev. B 93, 224510, 2016
Áron Dániel Kovács, Gyula Dávid, Balázs Dóra, József Cserti: Frequency dependent magneto-optical conductivity in the generalized α−T3 model, https://arxiv.org/abs/1605.09588 (submitted to Phys. Rev. B), 2016
Zoltán Okvátovity, Ferenc Simon, Balázs Dóra: Anomalous hyperfine coupling and nuclear magnetic relaxation in Weyl semimetals, Phys. Rev. B 94, 245141, 2016
Balázs Dóra, Izabella Lovas, Frank Pollmann: Distilling momentum-space entanglement in Luttinger liquids at finite temperature, Phys. Rev. B 96, 085109, 2017
Balázs Dóra, Roderich Moessner: Out-of-time-ordered density correlators in Luttinger liquids, Phys. Rev. Lett. 119, 026802, 2017
G. Nanda, J. L. Aguilera-Servin, P. Rakyta, A. Kormányos, R. Kleiner, D. Koelle, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. M. K. Vandersypen, and S. Goswami: Current-Phase Relation of Ballistic Graphene Josephson Junctions, Nano Lett. 17, pp 3396–3401, 2017
Péter Nemes-Incze, Gergő Kukucska, János Koltai, Jenő Kürti, Chanyong Hwang, Levente Tapasztó & László P. Biró: Preparing local strain patterns in graphene by atomic force microscope based indentation, Scientific Reports 7, 3035, 2017
G. Kukucska and J. Koltai: Theoretical Investigation of Strain and Doping on the Raman Spectra of Monolayer MoS2, Phys. Status Solidi B 00, 1700184, 2017
Z. Tajkov, D. Visontai, P. Rakyta, L. Oroszlány, and J. Koltai: Transport Properties of Graphene-BiTeI Hybrid Structures, Phys. Status Solidi C 00, 1700215, 2017
István László, Bálint Gyimesi, János Koltai, and Jenő Kürti: Molecular Dynamics Simulation of Carbon Structures Inside Small Diameter Carbon Nanotubes, Phys. Status Solidi B 01, 1700206, 2017
Gábor Csire, József Cserti and Balázs Újfalussy: First principles based proximity effect of superconductor–normal metal heterostructures, J. Phys.: Condens. Matter 28, 495701, 2016
Gábor Széchenyi, András Pályi: Coulomb-blockade and Pauli-blockade magnetometry, Phys. Rev. B 95, 035431, 2017
Péter Boross, Gábor Széchenyi, András Pályi: Hyperfine-assisted fast electric control of dopant nuclear spins in semiconductors, https://arxiv.org/abs/1707.00581, 2017
Gábor Széchenyi, András Pályi, Matthias Droth: Electron-electron attraction in an engineered electromechanical system, https://arxiv.org/abs/1703.06481, 2017
J.Koltai, G.Mezei, V.Zólyomi, J.Kürti, H.Kuzmany, T.Pichler, and F.Simon: Controlled Isotope Arrangement in 13C Enriched Carbon Nanotubes, J. Phys. Chem. C 120, pp 29520–29524, 2016
János Koltai, Hans. Kuzmany, Thomas Pichler, and Ferenc Simon: Arrayed Arrangement of 13C Isotopes During the Growth of Inner Single-Walled Carbon Nanotubes, Phys. Status Solidi B 00, 1700217, 2017
János K. Asbóth, László Oroszlány, András Pályi: A Short Course on Topological Insulators: Band-structure topology and edge states in one and two dimensions, Springer Verlag, Lecture Notes in Physics book series (LNP, volume 919), 2016
Áron Dániel Kovács, Gyula Dávid, Balázs Dóra, József Cserti: Frequency dependent magneto-optical conductivity in the generalized α−T3 model, Phys. Rev. B 95, 035414, 2017
Péter Boross, Gábor Széchenyi, András Pályi: Hyperfine-assisted fast electric control of dopant nuclear spins in semiconductors, Phys. Rev. B 97, 245417, 2018
Gábor Széchenyi, András Pályi, Matthias Droth: Electron-electron attraction in an engineered electromechanical system, Phys. Rev. B 96, 245302, 2017
G. Kukucska, V. Zólyomi, and J. Koltai: Characterization of epitaxial silicene with Raman spectroscopy, Phys. Rev. B 98, 075437, 2018
V. Zólyomi and J. Kürti: Towards improved exact exchange functionals relying on G W quasiparticle methods for parametrization, Phys. Rev. B 92, 035150, 2015
Gergő Kukucska: Kétdimenziós, hexagonális szerkezetű kristályok Raman-spektrumának vizsgálata, PhD thesis, doi:10.15476/ELTE.2018.224, 2018
Markus Heyl, Frank Pollmann, and Balázs Dóra: Detecting Equilibrium and Dynamical Quantum Phase Transitions in Ising Chains via Out-of-Time-Ordered Correlators, Phys. Rev. Lett. 121, 016801, 2018
Balázs Dóra and Roderich Moessner: Gauge field entanglement in Kitaev's honeycomb model, Phys. Rev. B 97, 035109, 2018
Balázs Dóra, Miklós Antal Werner, and Cătălin Paşcu Moca: Information scrambling at an impurity quantum critical point, Phys. Rev. B 96, 155116, 2017
Andor Kormányos, Péter Rakyta and Guido Burkard: Landau levels and Shubnikov–de Haas oscillations in monolayer transition metal dichalcogenide semiconductors, New J. Phys. 17, 103006, 2015
Péter Rakyta, László Oroszlány, Andor Kormányos, József Cserti: Finite-size effects on the minimal conductivity in graphene with Rashba spin-orbit coupling, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 75, 1-6. (Special Issue), 2015
Balázs Dóra and Igor F. Herbut: Quadratic band touching with long-range interactions in and out of equilibrium, Phys. Rev. B 94, 155134, 2016
Szabolcs Vajna, Baruch Horovitz, Balázs Dóra, and Gergely Zaránd: Floquet topological phases coupled to environments and the induced photocurrent, Phys. Rev. B 94, 115145, 2016
Balázs Dóra, Rex Lundgren, Mark Selover, and Frank Pollmann: Momentum-Space Entanglement and Loschmidt Echo in Luttinger Liquids after a Quantum Quench, Phys. Rev. Lett. 117, 010603, 2016
Balázs Dóra and Roderich Moessner: Luttinger liquid with complex forward scattering: Robustness and Berry phase, Phys. Rev. B 93, 075127, 2016
Balázs Dóra, Masudul Haque, Frank Pollmann, and Balázs Hetényi: Quantum quench in two dimensions using the variational Baeriswyl wave function, Phys. Rev. B 93, 115124, 2016
Péter Nagy, János Koltai, Péter Surján, Jenő Kürti, Ágnes Szabados: Resonance Raman Optical Activity of Single Walled Chiral Carbon Nanotubes, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 120: pp. 5527-5538, 2016
P. Rakyta, B. Ujfalussy, L. Szunyogh: Band bending at the surface of Bi2Se3 studied from first principles, New J. Phys. 17, 123011, 2015
L. Oroszlány, A. Deák, E. Simon, S. Khmelevskyi, and L. Szunyogh: Magnetism of Gadolinium: A First-Principles Perspective, Phys. Rev. Lett. 115, 096402, 2015
H. Kuzmany, L. Shi, T. Pichler, J. Kurti, J. Koltai, F. Hof, and T. Saito: The origin of nondispersive Raman lines in the D-band region for ferrocene@HiPco SWCNTs transformed at high temperatures, Phys. Status Solidi B 252, No. 11, 2530–2535, 2015
János K. Asbóth, László Oroszlány, András Pályi: A Short Course on Topological Insulators: Band-structure topology and edge states in one and two dimensions, Elfogadva a Springer Verlag kiadónál, 2015
László Ujfalusi and Imre Varga: Finite-size scaling and multifractality at the Anderson transition for the three Wigner-Dyson symmetry classes in three dimensions, Phys. Rev. B 91, 184206 (May), 2015
L. Ujfalusi, M. Giordano, F. Pittler, T. G. Kovács, I. Varga: Anderson transition and multifractals in the spectrum of the Dirac operator of Quantum Chromodynamics at high temperature, arXiv:1507.02162 [cond-mat.dis-nn], elfogadva a Physical Review D-ben, 2015
J Ferrer, C J Lambert, V M García-Suárez, D Zs Manrique, D Visontai, L Oroszlany, R Rodríguez-Ferradás, I Grace, S W D Bailey, K Gillemot, Hatef Sadeghi and L A Algharagholy: GOLLUM: a next-generation simulation tool for electron, thermal and spin transport, New Journal of Physics 16, 093029 (2014), September 23, 2014
Zoltán Balogh, Dávid Visontai, Péter Makk, Katalin Gillemot, László Oroszlány, László Pósa, Colin Lambert, András Halbritter: Precursor configurations and post-rupture evolution of Ag–CO–Ag single-molecule junctions, Nanoscale 6, 14784-14791 (September 29), 2014
Máté Vigh, László Oroszlány, Szabolcs Vajna, Pablo San-Jose, Gyula Dávid, József Cserti, Balázs Dóra: Diverging dc conductivity due to a flat band in a disordered system, Phys. Rev. B 88, 161413, 2013
Sz. Vajna, B. Dora: Disentangling dynamical phase transitions from equilibrium phase transitions, Phys. Rev. B 89, 161105(R), 2014
B. Dora, I. F. Herbut, R. Moessner: Occurrence of nematic, topological, and Berry phases when a flat and a parabolic band touch, Phys. Rev. B 90, 045310, 2014
B. Dora: Escort distribution function of work done and diagonal entropies in quenched Luttinger liquids, arXiv:1409.5001, Beküldésre a Physical Review Letters folyóirathoz, 2014
Balint Gyimesi, Janos Koltai, Viktor Zolyomi, Jenő Kürti: I-band-like non-dispersive inter-shell interaction induced Raman lines in the D-band region of double-walled carbon nanotubes, Appl. Phys. A, DOI 10.1007/s00339-014-8762-z (még nincs kötet és oldalszám), 2014
G. Kukucska, J. Koltai, and J. Kurti: Stokes–anti-Stokes contribution to double resonance Raman processes in graphene, Phys. Status Solidi B, 1–5, 2014
P. Rakyta, E. Tóvári, M. Csontos, Sz. Csonka, A. Csordás, J. Cserti: Emergence of bound states in ballistic magnetotransport of graphene antidots, Physical Review B, 90, 125428, 2014
J. A. Mendez-Bermudez, A. Alcazar-Lopez, and I. Varga: On the generalized dimensions of multifractal eigenstates, elfogadva: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, arXiv:1303.5665, 2014
L. Ujfalusi and I. Varga: Quantum percolation transition in 3d: density of states, finite size scaling and multifractality, elfogadva: Physical Review B, preprint: arXiv:1405.1985, 2014
J Ferrer, C J Lambert, V M García-Suárez, D Zs Manrique, D Visontai, L Oroszlany, R Rodríguez-Ferradás, I Grace, S W D Bailey, K Gillemot, Hatef Sadeghi and L A Algharagholy: GOLLUM: a next-generation simulation tool for electron, thermal and spin transport, New J. Phys. 16, 093029, 2014
B. Dora: Escort distribution function of work done and diagonal entropies in quenched Luttinger liquids, Physical Review B, 90, 045310, 2014
J. A. Mendez-Bermudez, A. Alcazar-Lopez, and I. Varga: On the generalized dimensions of multifractal eigenstates, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (November) P11012, 2014
L. Ujfalusi and I. Varga: Quantum percolation transition in 3d: density of states, finite size scaling and multifractality, Phys. Rev. B 90, 174203 (November), 2014
Sz. Vajna, B. Dora: Topological classification of dynamical phase transitions, Phys. Rev. B 91, 155127, 2015
B. Dora, F. Pollmann: Absence of orthogonality catastrophe after a spatially inhomogeneous interaction quench in Luttinger liquids, Phys. Rev. Lett. 115, 096403, 2015
Sz. Vajna, B. Dora, R. Moessner: Nonequilibrium transport and statistics of Schwinger pair production in Weyl semimetals, Phys. Rev. B 92, 085122, 2015
B. Dora, F. Simon: Unusual spin dynamics in topological insulators, Sci. Rep. 5, 14844, 2015
B. Gulacsi, B. Dora: From Floquet to Dicke: Quantum Spin Hall Insulator Interacting with Quantum Light, Phys. Rev. Lett. 115, 160402, 2015
Bálint Gyimesi, János Koltai, Viktor Zólyomi, Jenő Kürti: I-band-like non-dispersive inter-shell interaction induced Raman lines in the D-band region of double-walled carbon nanotubes, Appl. Phys. A 118:587–593, 2015
Jenő Kürti, János Koltai, Bálint Gyimesi, Hans Kuzmany: Raman spectra of hydrocarbons formed in carbon nanotubes – a theoretical study, Phys. Status Solidi B 252, No. 11, 2541–2545, 2015
Jenő Kürti, János Koltai, Bálint Gyimesi, Viktor Zólyomi: Hydrocarbon chains and rings: bond length alternation in finite molecules, Theor Chem Acc 134:114, 2015
Andor Kormányos, Péter Rakyta, Guido Burkard: Landau levels and Shubnikov–de Haas oscillations in monolayer transition metal dichalcogenide semiconductors, New J. Phys. 17, 103006, 2015
P. Rakyta, B. Ujfalussy, L. Szunyogh: Band bending at the surface of Bi2Se3 studied from first principles, arXiv:1504.05071 [cond-mat.mes-hall], 2015
P. Rakyta, M. Vigh, A. Csordás, J. Cserti: Protected edge states in silicene antidots and dots in magnetic field, Phys. Rev. B, 91, 125412, 2015
Gábor Csire, Balázs Újfalussy, József Cserti, Balázs Győrffy: Multiple scattering theory for superconducting heterostructures, Phys. Rev. B 91, 165142, 2015
Péter Rakyta, László Oroszlány, Andor Kormányos, József Cserti: Finite-size effects on the minimal conductivity in graphene with Rashba spin-orbit coupling, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (Special Issue, to be published in 2016, accepted in 2015), online: Volume: 75, pages: 1-6., 2015
S. Gerlach, L. Oroszlany, D. Hinzke, S. Sievering, S. Wienholdt, L. Szunyogh, and U. Nowak: Modeling ultrafast all-optical switching in synthetic ferrimagnets, Phys. Rev. B 95, 224435, 2017
Norbert Barankai, Zoltán Zimborás: Generalized quantum Zeno dynamics and ergodic means, https://arxiv.org/abs/1811.02509, 2018

 

Projekt eseményei

 
2019-08-06 16:54:55
Résztvevők változása
2018-04-16 11:00:05
Résztvevők változása
2016-12-07 13:31:29
Résztvevők változása
2015-09-30 12:27:56
Résztvevők változása
2014-04-10 13:29:07
Résztvevők változása
2014-02-25 13:49:36
Résztvevők változása
2013-09-03 11:52:56
Résztvevők változása
vissza »