A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (3–5. kötet)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108789
típus K
Vezető kutató Tóth Gergely
magyar cím A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (3–5. kötet)
Angol cím Publishing the Encyclopedia of 18th-Century Hungary. Critical Edition of Mátyás Bél's Notitia Hungariae novae (volumes 3-5.)
magyar kulcsszavak szövegkiadás, történelem, kritikai kiadás, forráskiadás, Bél Mátyás, 18. század, Magyarország története
angol kulcsszavak text edition, history, critical edition, edition of sources, Mátyás Bél, 18th century, history of Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Benei Bernadett
Gőzsy Zoltán
Jarmalov Rezső
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 20.880
FTE (kutatóév egyenérték) 6.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja Bél Mátyás (1684–1749) nagy országleíró művének, a Notitia Hungariae novae historico-geographica című munkának a kritikai kiadása. A műnek ugyanis csak mintegy ötöde, 11 vármegye leírása jelent meg nyomtatásban, a maradék 38 vármegyeleírás kéziratban maradt. A feladatot nehezíti, hogy a kéziratos anyag számos gyűjteménybe szórodott szét, továbbá egy-egy vármegyeleírásnak számos variánsa lelhető fel, mivel azokat Bél a kapott információk, illetve a hivatali revízió alapján folyamatosan javította és újra meg újra lemásoltatta. A kritikai kiadást a vezető kutató, Tóth Gergely hosszú évek munkájával készítette elő; disszertációját a Notitia keletkezéséről írta, ahol a kéziratos anyag és a járulékos dokumentumok (levelezés stb.) teljeskörű összegyűjtése és áttekintése után mind egységében, mind vármegyeleírásokra lebontva vizsgálta a mű genezisét. Erre a munkára épül a most megpályázott kritikai kiadás. A 38 kéziratban maradt leírás edícióját 10 kötetbe osztva tervezzük; eddig két kötetet már megjelentettünk, benne hat vármegye leírásával. Célunk, hogy Bél művét eredeti szöveggel, jó minőségben, illetve megfelelő kritikai apparátussal adjuk a szakmai közönség kezébe. Emellett arra is vállalkozunk, hogy az egyes leírások keletkezését még pontosabban feltárjuk és a kötetekben előszó formájában ismertessük, ezáltal feltérképezve Bél kapcsolati hálóját, a korabeli kancelláriai, vármegyei revíziót.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szövegkiadásunk kéziratos hagyatéka számos problémát vet fel. A már említett szövegromlások mellett szerzőségi kérdések is felmerülnek, ugyanis a 18. század végi írnokok részben meghamisították, interpolálták a szöveget. Fontos kérdés továbbá, hogy egyes leírások mennyiben Bél, illetve mennyiben informátorai, munkatársai munkái. Tehát a kérdéseink egy része a szerzőség problémájához kapcsolódik: le lehet-e választani a későbbi hamisításokat, interpolációkat Bél munkájáról, továbbá meg lehet-e különböztetni a Bél és a munkatársai által írottakat a műben? Ugyancsak fontos Bél egész Magyarországot behálózó levelezésének, illetve ezen keresztül adatgyűjtői módszereinek még pontosabb feltérképezése (Szelestei N. László alapvetői munkáiból kiindulva), s a 18. századi tudós együttműködés vizsgálata – ezért is kívánunk nagy hangsúlyt helyezni a leírások keletkezéstörténetére. A mű tartalmi vonatkozásait tekintve leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy Bél hogyan helyezhető el a korabeli magyar és egyetemes tudományosságban, milyen minták alapján dolgozott. Végül pontosítani akarjuk a Bél művét vizsgáló kancelláriai és vármegyei revízió lefolyását, ennek Bél művére gyakorolt hatását is. Ezekkel a kérdésekkel a vármegyeleírások előszóiban kívánunk választ adni. A fő célunk Bél szövegének alapos filológiai munkával történő kiadása, a szöveg gondozása, a szöveghibák, betoldások kiszűrése, és a mű forrásainak azonosítása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Szövegkiadásunk egy olyan 18. századi forrást tesz kutathatóvá a honi és külföldi tudományosság számára, amelynek jelentősége, fontossága közismert. Ha Bél grandiózus célkitűzése – vagyis Magyarország komplex bemutatása, leginkább a német területen megjelenő történeti földrajz (Clüver, Spener), és korábbi országleíró munkák alapján – nem is valósult meg maradéktalanul, akkor is jó eséllyel olyan adatokhoz juttathatja a kutatót, amelyeket máshol nehezen tudna megtalálni. Másrészt eszmetörténeti szempontból is rendkívül fontos mű, hiszen kiváló betekintést nyújt az ún. Hungarus-értelmiségnek – ahová Bél is tartozott – a gondolkozásmódjába, más nemzetiségekhez, a magyar történelmhez, a magyar közállapotokhoz való viszonyulásába. Nem csoda, ha szívesen forgatják történészek, művészettörténészek, néprajztudósok, irodalmárok, helytörténészek Bél vármegyeleírásait – már ami belőlük fordításban megjelent, az is gyakran rossz minőségben, s persze gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül. Ezen segít kiadásunk, amely minden kutató számára biztosítja – nemzetiségtől függetlenül – Bél művének olvasását, hiszen eredeti szöveggel, illetve a magyar mellett angol előszókkal adjuk ki. Bizonyos, hogy a kiadás lendületet adhat számos kutatásnak a már említett tudományágakban (történettudomány, régészet, művészettörténet, helytörténet, földrajz stb.), sőt új kutatások kiindulópontja lehet; s általában nagyban segítheti a 18. századi Magyarország egészének jobb megismerését. Bizonyos az is, hogy Bél tudósi arcéle csak akkor rajzolható meg maradéktalanul, ha fő műve teljes egészében hozzáférhető lesz. A kiadott leírásokhoz fűzött előszóinkból a mű keletkezése, Bél munkamódszerei, kapcsolati hálója ismerhető meg.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Pályázatunkban arra vállalkozunk, hogy egy 18. századi polihisztor, a szlovák és magyar identitását egyaránt büszkén valló Bél Mátyás fő művét, a 300 év óta kiadásra váró Notitia Hungarie novae („Az új Magyarország ismertetése”) című nagy országleírását megjelentessük, illetve a már korábban megkezdett kiadást folytassuk. Bél egyszerre akarta művében vizsgálni egy-egy vármegye flóráját és faunáját, mezőgazdaságát és „iparát”, történelmét és korabeli helyzetét, egyes népeit és népszokásaikat, várait és városait, falvait és pusztáit, ezen belül ezek múltját és korabeli képüket, a városok épített és szellemi kultúráját, intézményeit, lakosait, és így tovább. Ha mindez nem is valósult meg maradéktalanul, a mű valóságos kincsesbánya a korszak kutatóinak, így a történészeknek, művészettörténészeknek, irodalmároknak, de a helytörténészeknek is, akik saját településük múltját kutatják. Nem kétséges ezért, hogy a kéziratban maradt 38 vármegyeleírás kiadása feltétlenül érdeke a tudománynak, de a lakóhelye históriája iránt érdeklődő szélesebb közönségnek is. A kiadás során igyekszünk a mű kéziratos anyagát összegyűjteni, s a művet a lehető legjobb szöveggel, a másolói hibákat, hamisításokat kiszűrve kiadni, a megfelelő segédletek (bibliográfia, részletes mutató, előszó) kíséretében. Bízunk abban, hogy a mű az egykori Hungaria ma már más utat járó népeinek is a kezébe kerül, s így Bél munkája – a közös történelmünk jobb megismerésével – az egymás felé nyitást is elősegíti.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The objective of the proposal is the critical edition (1684–1749) of Mátyás Bél’s gigantic historical-geographical work, Notitia Hungariae novae historico-geographica. A mere fifth of the above mentioned work, 11 county descriptions, was published while the remaining 38 county descriptions are still only accessible in manuscript. The task is even the bigger since the manuscript material can be found in many different collections. Furthermore each description has several variants to be found, because Bél continually modified the descriptions according to the gathered information or official revision and he made them copied several times. Gergely Tóth, principal investigator of the critical edition, had prepared it with thourough research of many years. He wrote his dissertation on the genesis of the Notitia in which he enlisted and reviewed the entire manuscript material together with the collateral documents (correspondance etc.) in order to be able to study the genesis of the whole oeuvre as well as the creation of each county description. The presently submitted proposal for the critical edition is based on this preceding study. We plan to publish the 38 county descriptions remining in manuscript in 10 volumes: we have so far published 2 volumes with 6 county descriptions in them. Our objective is to make Bél’s work accessible to the scholarly public with the original text, in good quality and provided with appropriate critical apparatus. Furthermore our intention is to study more in depth the creation process of each description and present it in an introduction.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The manuscript corpus of our critical edition is problematic in many perspectives. Most importantly we state the aforementioned text corruptions. In some cases we had to contemplate authoring issues since the scribes of the late 18th century partly falsified, interpolated the text. Furthermore it is important to know to what extent each description is the work of Bél or of his informants, collaborators. Therefore some part of the quesitons relate to the problem of authorship: can later falsifications, interpolations be detached from Bél’s work and can parts written by Bél or by his collaborators be differentiated? It is equally important to explore more in depth Bél’s correspondance and methods of data collection that reaches out to the whole territory of contemporary Hungary (in that we could rely on László N. Szelestei’s researches that are fondamental), and to analyse the cooperation between scholars of 18th century – this is the reason why we intend to put great emphasis on the creation process of the county descriptions. As for the content of the opus we are most curious to study how Bél fitted into the contemporary Hungarian and European scientific life, what examples he followed in his work. Finally we wish to clarify the process of the Notitia’s revisions by the Chancellary and the county assemblies and to discover their impacts on Bél’s work. Our intention is to answer the above questions in the introduction of each county description. Our main objective is to publish Bél’s text based on thourough philological research, textual criticism, amendment of text corruptions and inclusions, identification of its sources.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The Notitia’s significance and importance is well known. Our critical edition makes this 18-century source accessible for the national and international scholarly circles. Even if Bél’s grandiose objective of the complex presentation of Hungary (following the examples of previous German country descriptions e.g. Clüver, Spener) was never fully accomplished, it can still provide the scholars with information that would probably be very difficult to find otherwise. On the other hand Notitia is an outstanding work from the aspect of history of ideas since it gives an insight to the thinking of the „Hungarus-intelligentia” – Bél being a part of it – their views relating to other nationalities, Hungarian history, state of affairs in Hungary. Unsurprisingly historians, art historians, ethnographers, literary scholars, local historians are equally keen on turning to Bél’s county descriptions as a source, at least to what have been translated and published out of it, even if it is not flawless and retraceable. This need will be satisfied by our edition that will ensure the possibility for every researcher – regardless of their nationality – to read Bél’s work, since it will be published in the original Latin text provided with Hangarian and English introduction. The edition certainly gives way to many new research in the above mentioned disciplines (history, archeology, art history, local history, geography etc.) furthermore it can be the initiator of many new research; altogether it serves well the better understanding of 18th century Hungary. Certainly Bél’s scholarly profile can only be profoundly described if his chief work is entirely accessible. In our introductions prepared for the published county descriptions, the creation process, Bél’s methods and network of connections will be presented.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

In our proposal we engage in publishing Notitia Hungarie novae („Presentation of New Hungary”), the chief work of Mátyás Bél, 18th century polyhistor who proudly claimed to be of Slovak and Hungarian identity. Notitia awaits its publication to be resumed for 300 years, which was started by Bél himself. In each county description Bél intended to examine respectively its Flora and Fauna (its plants and wildlife), its agriculture, industry, history and state of affairs, its nationalities and their folk customs, its castles and cities, villages and surroundings alongside with their pasts and presents, the cities’ built and intellectual culture, institutions, inhabitants etc. Even if he could not fully accomplish his goal, Notitia is a treasure for the researchers of the era, equally for historians, art historians, ethnographers, literary scholars and local historians studying the past of their settlement. Therefore the publication of the 38 county descriptions that remained in manuscripts is an undeniable interest of science, however it is also interesting for the wider public. In the course of the publication we inspect the work’s entire manuscript corpus and we strive for publishing it with the best reconstruction of the original text, eliminating scribes’ errors and forgery, providing the necessary annexes (bibliography, detailed index, introduction). We trust that our edition finds its way to the nations of old Hungaria now outside of the Hungarian border and thus Bél’s work helps opening toward each other by understanding our common history better.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkatársaimmal arra vállalkoztunk, hogy kritikai kiadásban, részletes előszók és tartalmi ismertetők kíséretében publikáljuk Bél Mátyás (1684–1749) fő művének (Notitia Hungariae novae historico geographica) kéziratban maradt vármegyeleírásait. Jelen projektben a 3–5. kötetek megjelentetéséhez kértünk támogatást. A 3. kötet 2016-ban jelent meg, benne Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásával. A 4. kötet 2017-ben került ki a nyomdából: ebben Fejér, Tolna, Somogy és Baranya vármegyék ismertetése található. Idén jelentettük meg a szövegkiadás-sorozatunk 5. kötetét, benne Sáros, Zemplén, Ung és Bereg vármegyék leírását. Ezzel teljesítettük vállalásunkat, s mindhárom tervezett kötetet kiadtuk, amelyet a pályázati tervünkben megjelöltünk.
kutatási eredmények (angolul)
I and my colleagues have undertaken to publish, in a critical edition, with detailed prefaces and content summaries, the county descriptions of Mátyás Bél's (1684–1749) main work (Notitia Hungariae novae historico geographica), which have been preserved in the form of manuscripts. In this project we asked for support to publish the volumes 3–5. The third volume was published in 2016, including the descriptions of Győr, Komárom and Esztergom. The fourth volume was published in 2017, containing the descriptions of Fejér, Tolna, Somogy and Baranya counties. This year we published the fifth volume of our series, with the descriptions of Sáros, Zemplén, Ung and Bereg counties. Therefore we achieved our initial goal, and published all the three volumes as planned in our project plan.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108789
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum, Történelmi Szemle 55 (2013) 4. sz. 593–617., 2013
Tóth Gergely: Was blieb von den Türken? Geschichte und Relikte der osmanischen Herrschaft in Ungarn im Werk des Geschichtsschreibers Matthias Bél (1684–1749)., Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. Norbert Spannenberger–Szabolcs Varga. Stuttgart, 2014. 235–249., 2014
Tóth Gergely, Matej Bel, Martin Turóci, Imrich Nagy, Glück László, Gőzsy Zoltán: Trenčianska stolica. Zostavil: Martin Turóci, Imrich Nagy. Latinský text Notícií pripravili na vydanie: László Glück, Zoltán Gőzsy, Gergely Tóth, Čadca, Kysucké Múzeum v Čadci, 2013., 2013
Tóth Gergely: Meddig terjed Magyarország? Történelmi jogok és politikai realitások küzdelme Bél Mátyás Notitiájában, Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2013. 143-163., 2013
Bél Mátyás, Benei Bernadett, Tóth Gergely: Ung vármegye leírása, Argumentum Kiadó, Budapest, p. 123., 2015
Tóth Gergely: Bél Mátyás, a történész, pp. 157-167. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. MTA BTK TTI, Budapest, 2015., 2015
Tóth Gergely: Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban, Történelmi Szemle 56: 563–586., 2014
Tóth Gergely: Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században, pp. 357–372. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk. Ács Pál. Reciti, Budapest, 2015., 2015
Bél Mátyás, Tóth Gergely, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis., MTA BTK TTI, Budapest, 2016
Bél Mátyás, Imrich Nagy, Tóth Gergely, Martin Turóci: Oravská stolica, Kysucké Múzeum v Čadci, 2015
Tóth Gergely: A Pannonhalmi Főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban (Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig), Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest, MTA BTK TTI, 221–232., 2016
Bél Mátyás, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső, Gőzsy Zoltán, Tóth Gergely: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur... Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis, MTA BTK TTI, Budapest, 2017
Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század), MTA BTK TTI, Budapest, 2016
Tóth Gergely: Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740), Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. Lazi, Szeged, 61-68., 2017
Benei Bernadett: „Non tam stylo, quam veritati studuit.” Timon Sámuel új szemléletű forráskritikája az Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum c. munkájában, Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. Lazi, Szeged, 53–59., 2017
Tóth Gergely: Caught in the Web of Interpretations: The 1514 Peasant War in Early Modern Hungarian Historiography, Armed Memory: Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450–1700). Ed. Gabriella Erdélyi. Göttingen, V&R Academic, 223–247., 2016
Bél Mátyás; Tóth Gergely; Benei Bernadett; Gőzsy Zoltán; Jarmalov Rezső: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quintus, in quo continentur... Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018
Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis., Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 660 p., 2016
Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század), Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 236 p., 2016
Benei Bernadett, Tóth Gergely: Bél Mátyás: Ung vármegye leírása, Budapest: Argumentum Kiadó, 124 p., 2014
Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum, TÖRTÉNELMI SZEMLE 55: (4) 593-617, 2013
vissza »