A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109009
típus K
Vezető kutató Pólya Tibor
magyar cím A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában
Angol cím The role of collective victimhood in the construction of national identity
magyar kulcsszavak nemzeti identitás, kollektív áldozati szerep, narratív pszichológia
angol kulcsszavak natinaol, identity, collective victimhood, narrative psychology
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bigazzi Sára
Bodor Péter
Csertő István
Ehmann Bea
Fülöp Éva
Kővágó Pál Lajos
László János
Lendvai Piroska
Mészáros Noémi
Péley Bernadette
Pólya Tibor
Szabó Zsolt Péter
Szász Levente
Vincze Orsolya
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-06-30
aktuális összeg (MFt) 29.296
FTE (kutatóév egyenérték) 22.43
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A magyar történelmi pályára irányuló feltáró kutatások rámutattak arra, hogy a magyar történelem kollektív reprezentációjában a külső csoportoktól elszenvedett sérelmeknek központi szerepe van. A korábbi vizsgálatok azt is igazolták, hogy ez a történelmi pálya a magyar nemzeti identitás konstrukciójában sajátos, kollektív áldozati szerephez vezetett. Jelen OTKA pályázat a kollektív áldozat szerep pszichológiai tartalmának és viselkedéses következményeinek részletes feltárást tűzi ki célul. 1. Szisztematikusan manipulált szövegek segítségével azonosítani kívánjuk a kollektív áldozat szerep narratív markereit. 2;. Történelmi narratívumok (például történelemkönyvek) elemzésével fel kívánjuk tárni, hogy mennyire jellemző a kollektív áldozat szerep a történelmi reprezentációkban és a közbeszédben 3. Meg kívánjuk vizsgálni, hogy milyen hatásokkal jár az áldozat narratívával való szembesülés 4. Fel kívánjuk tárni a kollektív áldozati szerep narratív továbbadásának, illetve a történelmi traumák feldolgozásának folyamatait. 5. A történelmi traumák feldolgozását illetően nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat kívánunk végezni. Adatokat a narratívumokból a NarrCat nevű tartalomelemző program segítségével kívánunk nyerni (László és mtsai, megjelenés alatt). A kutatás másik vonulata a kollektív áldozat szerep pszichológiai jellemzőit kísérleti eljárásokkal kívánja feltárni. Ezek a vizsgálatok a kollektív áldozat szerep érzelmi, kognitív és viselkedésbeli megnyilvánulásait térképezik fel. A vizsgálatokba számos olyan változót kívánunk bevonni, például a nemzeti azonosulást vagy a csoportkategorizációt, melyek árnyalhatják a kollektív áldozati szerep érvényesüléseinek feltételeit.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Jelen OTKA pályázat középpontjában a kollektív áldozatiság természetének és a magyar nemzeti identitás konstrukciójában való szerepének vizsgálata áll. Elméleti leírásokon (pl. Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori, és Gundar 2009) és korábbi kutatásokon (pl. László és Fülöp, 2011) alapulva kutatások sorozatát tervezzük a jelenség szisztematikus tanulmányozására narratív tartalomelemzés, kérdőívek és skálák alkalmazásával. A fő feltételezés az, hogy a kollektív áldozat szerepnek azonosítható jellemzői vannak, melyek az elbeszélésekben is megjelennek. Továbbá feltételezzük, hogy amennyiben a kollektív áldozat szerep alapvető része az identitásnak, akkor annak hatása lesz a csoportközi események reprezentálásában és a csoportközi viselkedésben
A kutatások fő kérdései:
• melyek a magyar nemzeti identitásba beépült kollektív áldozat szerep jellemzői és miként nyilvánul meg a kollektív áldozati szerep a különböző típusú történelmi elbeszélésekben melyek a kollektív áldozati szerep hasonlóságai, illetve különbségei a magyarok és más európai nemzetek identitásának konstrukciójában
• miként hatnak a kollektív áldozat szerepre olyan módosító változók, mint például az azonosulás vagy a csoportkategorizáció
• milyen kapcsolat áll fenn a kollektív áldozat szerep és az érzelmi (pl. bűntudat), a kognitív (pl. felmentő stratégiák) és a viselkedéses (pl. kompenzáció) folyamatok között
• melyek a kollektív áldozat szerep narratív jegyei
• milyen hatása van az áldozat narratívával való szembesülés az olvasóra
• milyen szerepet játszik a kollektív áldozat szerep a történelmi trauma feldolgozásban

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kollektív áldozat szerep, mint a nemzeti identitás része, számos pszichológiai előnye mellett jelentős negatív következményekkel járhat a csoporton belüli és csoportközi folyamatokat illetően. Az áldozat szereppel való huzamos azonosulás további csoportközi konfliktusokat gerjeszthet és gátolhatja a más nemzetekkel való megbékélést azzal, hogy a közösséget a múlt és a jelen sérelmeire érzékenyíti. A kollektív áldozat szerep továbbá akadálya lehet a társadalmon belül gyógyulási folyamatoknak. Egy sérelem vagy kudarc utáni krízis esetén maladaptív megküzdési mechanizmusokat mozgósíthat. A kollektív áldozati szerep pszichológiai jellemzőinek feltárása, és annak megértése, hogy a kollektív áldozati szerepnek milyen funkciója van a magyar nemzeti identitás konstrukciójában lehetővé teszi, hogy jobban megértsük a magyarságnak a nemzeti identitást érintő helyzetekre adott reakcióit. A narratív áthagyományozásra vonatkozó kutatások eredményei különösen hasznosak lehetnek a vizsgált kérdések által érintett számos tudományág számára, valamint a szélesebb társadalom számára, különösen a média, az oktatásban részt vevők és a politikusok számára, mivel a tervezett kutatások megmutathatják, hogy a múltról alkotott konstrukciók miként formálhatják az identitás egészét.
Jelen OTKA pályázat kutatásai a következő szempontokból jelenthetnek újítást:
- Narratív elemzés alkalmazása: a narratívumok magas ökológiai validitással rendelkeznek és képesek egészlegesen kifejezni az olyan komplex fogalmakat, mint a kollektív áldozat szerep. A narratív átadás tanulmányozása megmutatja, hogy a kollektív áldozat szerep miként őrződik meg vagy miként változik az idővel és generációkon át
- Az olyan egyéni változók bevonása, mint a nemzettel való azonosulás vagy a kognitív komplexitás a nemzeti identitás árnyaltabb megközelítését teszi lehetővé. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok lehetővé teszik a kollektív áldozati szerep általános dinamikájának és nemzetspecifikus jellemzőinek feltárását.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Múltunk szerves részét képezi a jelenünknek, nincs ez máshogy csoportok esetén sem. A történelem számos kérdésben meghatározza azt, ahogy a nemzetek a jelenben cselekszenek. A magyar történelem sérelmeivel (pl. Trianon), nehéz sorsának emlegetésével nap mint nap találkozhatunk a társadalmi diskurzusokban, a művészi alkotásokban, a szimbólumokban, kulturális eseményeken. Jelen kutatássorozat arra vállalkozik, hogy tudományos eszközökkel vizsgálja meg azt, hogy a magyar nemzet történelmében előforduló kudarcok, veszteségek, traumák hogyan formálták a csoport identitását, milyen kihatással vannak a jelen eseményeinek értékelésére, alakítására. A kollektív áldozat szerep egy olyan beállítódást jelent, melyben egy közösség áldozat perspektívából szemléli a csoportot érintő eseményeket. Egy olyan nemzeti történelem esetén, mint Magyarországé, ez akár a csoport identitásának meghatározó szervezőelvévé válhat. A nemzeti csoport számára a szövegek (pl. újságcikkek, történelemkönyvek, irodalmi művek) hordozzák leginkább azokat a viszonyulásmódokat, melyben meghatározzák önmagukat és melyet átörökítenek további generációknak. Ebben a kutatásban egy automatikus tartalomelemző programot alkalmazva szövegelemezéssel és kísérleti eljárásokkal nézzük meg, hogy miben nyilvánul meg ez a kollektív áldozat szerep, mennyire van jelen a magyar társadalomban, milyen következményekkel jár és kik azok, akik hajlamosabbak ennek átvételére.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Exploratory studies on the Hungarian historical trajectory revealed that harms caused by outgroups play a central role in the collective representation of the Hungarian history. As previous studies also demonstrated, this historical trajectory led to a particular form of the Hungarian national identity characterized by collective victimhood. The present OTKA proposal aims to perform a detailed exploration of the psychological contents and behavioural implications of the collective victimhood role. We aim to (1) identify narrative markers of collective victimhood by means of systematically manipulated narratives; (2) reveal by analysing historical narratives (e.g. history textbooks etc.) how prevalent collective victimhood is in Hungarian historical representations and public discourses; (3) investigate the effects of the exposure to victim narratives; (4) explore the processes of the narrative transmission of collective victimhood as well as the processes of the elaboration of historical traumas; (5) conduct international comparative studies on the elaboration of historical traumas. We plan to generate data by means of the NarrCat content analytic tool (László et al., in press). Another line of research employs experimental methods in order to explore the psychological characteristics of collective victimhood. These studies investigate emotional, cognitive and behavioural manifestations of collective victimhood. We plan to include several variables, such as identification with the nation or group categorization, which may distinguish among different conditions under which the collective victimhood role emerges.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The core issue of this OTKA proposal is the empirical exploration of the nature of collective victimhood and its role in the construction of Hungarian national identity. Based on theoretical explanations (e.g. Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori, & Gundar, 2009) and previous studies (e.g. László & Fülöp, 2011) a series of studies serves the systematic investigation of the phenomena in question, by means of narrative content analytic methods, questionnaires and rating scales. The core assumption is that collective victimhood has identifiable features which appear in narratives. It is also presumed that, if collective victimhood is an elemental part of one’s identity, then it will influence the representation of intergroup events and intergroup behaviour.
Major questions of the studies:
• What are the characteristics of collective victimhood having become integrated into the Hungarian national identity and how is the collective victimhood role expressed in historical narratives?
• What are the similarities and differences among the specific forms of the collective victimhood role appearing in the identity constructions of Hungarians and other European nations?
• What are the effects of various moderator variables on the prevalence of collective victimhood such as identification, group categorization?
• How is collective victimhood related to emotional (e.g. guilt), cognitive (e.g. legitimization strategies) and behavioural (e.g. compensation) processes?
• What are the narrative markers of collective victimhood?
• What effects does the exposure to victim narratives have on readers?
• What is the role of collective victimhood in the elaboration of historical traumas?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Beside its several psychological advantages, collective victimhood as a part of national identity may have significant negative implications regarding intragroup and intergroup processes. Permanent identification with the victim role may induce further intergroup conflicts and may prevent reconciliation with conflicted nations by sensitizing collectives to past and present harms. Collective victimhood can also hinder healing processes within the society. Following a harmful event or unsuccessful resulting in a crisis, collective victimhood may mobilize inadaptive coping strategies. Exploring the psychological characteristics of the collective victimhood role as well as understanding what function the collective victimhood role has in the construction of the Hungarian national identity enable a better understanding of the Hungarians’ reactions to situations concerning their national identity. Results of the proposed studies on narrative transmission are particularly useful for several disciplines concerned by the investigated issues as well as for the wider society, especially for the media, for the participants of education and for politicians because the proposed studies draw attention to the ways how the construction of the past may shape identity as a whole.
Studies of this OTKA proposal can be considered innovative for:
- Application of narrative analysis: narratives have a high ecological validity and they are capable for the comprehensive expression of such complex concepts as collective victimhood.Studying narrative transmission shows how collective victimhood is preserved or changed over time and generations
- Addition of individual variables such as identification with the nation or cognitive complexity supports the elaboration of a more fine-grained approach to national identity.
International comparative studies enable the determination of the general dynamics of collective victimhood as well as the distinction of specific national characteristics.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Our past is an integrative part of our present, as with individuals as with groups. History determines in many ways how nations act in the present. One can observe a day-by-day reference to historical harms (e.g. Treaty of Trianon) and bad fortune in Hungarian societal discourses, art pieces, symbols and cultural events. The present proposal aims to study by means of scientific methods how failures, losses in Hungarian history shaped the group’s identity, how they influence the interpretation and management of present events. Collective victimhood can be considered a mindset which leads collectives to perceive group-related events from the perspective of a victim. In the case of a national history like that of Hungary, victim perspective may become an essential organizing principle of group identity. It is texts (e.g. press articles, history textbooks, literary texts) that primarily provide a national group with the approaches by which they define themselves and which they transmit to their descendants. The proposed research project investigates the manifestation, prevalence, consequences and individual variability of collective victimhood in narratives by means of an automatic content analytic tool as well as by experimental methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálatainkban részletesen feltártuk a kollektív áldozati tudati vélekedések hatását a csoportközi viszonyokra. Az inkluzív áldozati vélekedések a csoportközi kapcsolatok szempontjából jellemzően konstruktív kimenetelhez vezetnek, az exkluzív áldozati vélekedések destruktív kimenetelhez. Vizsgálatainkban feltártuk azt is, hogy az exkluzív áldozati vélekedések megjelenése gyakran jár együtt a nárcisztikus gondolatokkal és érzésekkel. A felmentő stratégiák használatára vonatkozó eredményeink szerint az ilyen stratégiák alkalmazásának legfontosabb prediktorai a múltban elkövetett agresszív cselekvés miatti bocsánatkérés elutasítása és a jó csoportközi kapcsolatok keresése. Vizsgálatainkban feltártuk a kollektív áldozati tudat azon narratív markereit, amelyek a történelmi eseményeket elbeszélő narratívumokban jelennek meg. A következő jegyek ezek: a magyar csoport alacsony, a külső csoport magas ágenciája, a saját csoport extrém mértékű pozitív értékelése, és negatív mentális tartalmak tulajdonítása a külső csoport tagjainak. Történelmi eseményekről beszámoló narratívumok elemzése révén megállapítottuk, hogy a magyar nemzeti identitás szerveződését a kollektív áldozati tudat jelentősen meghatározza. A kollektív áldozati tudat empirikus vizsgálatához két kérdőíves eljárást adaptáltunk magyar nyelvre: a Kollektív Bűntudat Skálát és a Kollektív Áldozatiság Kérdőívét.
kutatási eredmények (angolul)
The research project has provided a detailed descripction of the effects of collective victimhood on intergroup relations. The inclusive victim beliefes typically lead to constructive outcomes for intergroup relations, while the exclusive victim beliefs results in destructive outcomes at most of the time. the research project also discovered that the emergence of exclusive victimhood beliefs often coincides with narcissistic thoughts and feelings. According to the findings on the use of compensation strategies, the most important predictors of the use of these strategies are the rejection of apology for aggressive action in the past and the search for good inter-group relationships. It has been also uncovered that the narrative markers of collective victim consciousness are the following ones: high agency is attributed to the out group, while low agency is attributed to the in-group, extreme positive evaluation of the in-group, and the attribution of negative mental states to the out group. It has been found that the organization of Hungarian national identity is determined by the collective victim consciousness by analyzing the wide range of narratives of historical events. Furthermore, the research project adapted two questionnaires (Collective Guilt Scale and Collective Victimhood Questionnaire) to Hungarian language.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109009
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Szabó, Zsolt Péter: The attitudes of a small historically victimized country toward great powers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (közlésre benyújtva), 2018
Fülöp É, Kővágó P: A történelmi sérelmekhez való viszonyulás és a kisebbségi csoportokkal szembeni intolerancia összefüggései, Fülöp É, Kővágó P (Szerk.) A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája. pp. 371-387. Oriold és Társai Kiadó, Budapest., 2018
Pólya, Tibor: Identification with nation and construction of historical narratives, PSYCHOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES (Közlésre benyújtva), 2018
Fülöp, Éva, Kővágó, Pál , Kengyel, Judith Gabriella: Reconciliation and victimhood in three generation of Holocaust survivors, JOURNAL OF LOSS AND TRAUMA (Közlésre benyújtva), 2018
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? Toward a homogenisation of the Representations of the Great War in Europe, MEMORY STUDIES (Közlésre benyújtva), 2018
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: 100 Years After: What is the Relation Between Pacifist Attitudes and Social Representations the Great War?, PEACE AND CONFLICT: JOURNAL OF PEACE PSYCHOLOGY (Közlésre benyújtva), 2018
Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Szabó, Zsolt Péter: The attitudes of a small historically victimized country toward great powers, International Journal of Arts and Sciences Conference, Harvard medical School, Boston, Massachuttes, USA, 2018
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Szabó Zsolt Péter: A magyar kollektív áldozati vélekedések hatása a felsőbb autoritások iránti viszonyulásokra, Magyar Pszichológiai Társaság 27. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, május 30-június 2., 2018
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Szabó Zsolt Péter: "Egy ezredévi szenvedés..." - Kollektív áldozati hiedelmek és hatásuk Magyarországon., Fülöp É, Kővágó P. (szerk.) A kollektív áldozatiság szociálpszichológiája, pp. 323-352. Oriold és Társai Kiadó, Budapest., 2018
Fülöp Éva, Kővágó Pál: A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája., Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2018
Fülöp Éva, Kővágó Pál: Responding to humanitarian drama: the role of historical analogies, European and global identifications, and collective guilt, Annual Meeting of the Internal Society of Political Psychology, San Antonio, Texas, USA, 2018
Kengyel J G: Effects of family relationships on the development of different components of national identity., Annual Meeting of the Internal Society of Political Psychology, San Antonio, Texas, USA, 2018
Vincze Orsolya, Péley Bernadette, Csertő István: Egyéni és nemzeti identitás összefüggései és lenyomatai a történelem történetekben, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Vincze Orsolya, Jenei Dániel, Szél Daniella, Csertő István: Gondolkodás és történelem: Az egyéni kognitív folyamatok hatása a történelmi események konstrukciójára, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Pólya Tibor, Joaquim Pires Valentim, Inari Sakki, Ignacio Bresco, Jelena Maricic, Rosa Cabecinhas, Csertő István: Az európai történelem hozzájárulása az európai identitás jelentésének meghatározásához, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet 347 p., 2017
Mészáros Noémi Zsuzsanna: A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola, 2017
Szabó Zsolt Péter, Mészáros Noémi Zsuzsanna, Miasnikov Gréti Mirtyll, Oláh Julianna: „Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért”- a kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Pólya, Tibor: Social identity salience and the narrative organization of group history, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Fülöp, Éva; Kővágó, Pál; Czeglédi, Edit: Historical victimization and prejudice toward the Roma minority in Hungary, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Szabó, Zsolt Péter; Johanna Vollhardt; Mészáros, Zsuzsanna Noémi: Collective victim beliefs in the Hungarian context, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Fülöp Éva: Elég az emlékezésből? - A múltbéli kollektív sérelmek összefüggése napjaink társadalmi folyamataival, Pszinapszis kerekasztal beszélgetés, 2017
Fülöp Éva: Kollektív áldozattudat, Imágó kerekasztal beszélgetés, 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? A Study on the Representations of the Great War in Europe, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY (közlésre benyújtva), 2017
Pólya, T.: National history contributes to the definition of national identity., PSYCHOLOGY RESEARCH. 7(8), 458-462., 2017
Kelemen, L, Szabó, Zs P, Mészáros, N Zs, László, J, Forgas, J P: Social Cognition and Democracy: The Relationship Between System Justification, Just World Beliefs, Authoritarianism, Need for Closure, and Need for Cognition in Hungary, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 2:(1) pp. 197-219. (2014), 2014
László, J: Historical tales and national identity: An introduction to narrative social psychology, London, Routledge, 189 p., 2014
Mészáros, Noémi Zsuzsanna, Szabó, Zsolt Péter: The predictive validity of a bi-dimensional national identification scale., Papp, B. (ed) Psychological research: Publications of scholars of the National Excellence Program. Pécs, University of Pécs, pp. 46-58., 2014
Csertő István, Szabó Zsolt Péter, Mészáros Noémi Zsuzsanna, Slugoski Ben, Pólya Tibor: A Kollektív Bűntudat Skála magyar nyelvű adaptációja, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 71:(3) pp. 421-445., 2016
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 47(2), 195-208., 2017
Fülöp Éva, Kővágó Pál, Benza Málna, Kovács Katalin, Kelenhegyi Olga Sára: Áldozat és még inkább áldozat- A kollektív áldozat szerep zsidó családok transzgenerációs narratíváiban, Imágó 5(3–4), 59–92., 2016
Szabó, Zsolt Péter; Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Csertő, István: The Role of Perceived In-Group Moral Superiority in Reparative Intentions and Approach Motivation, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 8, Paper 912. 15 p., 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? A Study on the Representations of the Great War in Europe, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY (közlésre benyújtva), 2017
Pólya, Tibor: National history contributes to the definition of national identity, PSYCHOLOGY RESEARCH, 7(8), 458-462., 2017
Csertő I.: European future based on a national past? European identity construction in Hungarian history textbooks., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Csertő István, Pólya Tibor: Nemzeti múltból európai jövőt? Az európai identitás konstrukciója magyar történelem tankönyvekben, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 47(2), 195-208., 2017
Pólya, T.: Contribution of historical narratives to the definition of European identity., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Vámos Eszter, Szabó Zsolt Péter: Sérülékeny identitás: A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 72:(3) pp. 345-379., 2017
Szabó, Zsolt Péter; Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Csertő, István: The Role of Perceived In-Group Moral Superiority in Reparative Intentions and Approach Motivation, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 8: Paper 912. 15 p., 2017
Ehmann B, Csertő I, Ferenczhalmy R, Fülöp É, Hargitai R, Kővágó P, Pólya T, Szalai K, Vincze O, László J,: Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT, In: Tanács A., Varga V., Vincze V. (szerk.) X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY, 2014
László János: Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology, Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology London: Routledge, 2014. 189 p., 2014
László Kelemen, Zsolt Péter Szabó, Noémi Zsuzsanna Mészáros, János László, Josef P Forgas: Social Cognition and Democracy: The Relationship Between System Justification, Just World Beliefs, Authoritarianism, Need for Closure, and Need for Cognition in Hungary, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 2:(1) pp. 197-219. (2014), 2014
Mészáros, N.M., Szabó, Zs.P: The predictive validity of a bi-dimensional national identification scale., In:Papp, B. (ed) Psychological research: Publications of scholars of the National Excellence Program. Pécs, University of Pécs, pp. 46-58., 2014
Szabó Zsolt Péter, László János: A nemzettel való azonosulás magyar kérdőíve, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 69:(2) pp. 293-318., 2014
Fülöp, É., Kővágó, P., Czeglédi, E.: A történelmi sérelmek és a kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletesség kapcsolata Magyarországon., EASP Small Group Meeting on the Dynamics of intergroup relations: Majority and minority perspectives on improving intergroup relations., 2015
van der Haegen, A. Fülöp, É. Luminet, O., Kővagó, P.: Narrative Study on the Transgenerational Transmission of Collective Memory Representations of the Second World War., Social psychological and historical approaches to their antecedents, evolution, and role in influencing identities and intergroup relations, 2015
Fülöp., É., Kővágó, P., Lábadi, A.: From lack of recognition to competitive victimhood Hungarian Study, Social psychological and historical approaches to their antecedents, evolution, and role in influencing identities and intergroup relations., 2015
Vincze O., Csertő I.: A szociális identitás fenyegetettségének hatása a csoportközi konfliktus narratív konstrukciójára, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Restás P., László J.: Kollektív érzelmek átélése a magyar csoport agressziójával kapcsolatban, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Restás P.: A nemzeti csoporttal való azonosulás kapcsolata a csoport észlelt áldozati szerepével, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Pólya T., Kővágó P.: A nemzeti identitás kategóriával való azonosulás szintje és a csoporttörténet konstrukciója közötti összefüggés, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Péley B.: „Mi vagyunk az emberek, míg a világ többi lakója tőlünk különböző” Az Én, a csoport és más csoportok, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXII. Konferenciája, 2015
Csertő I., László J., Slugoski B.: A kollektív bűntudat szerepe a nemzeti történelmi traumák kollektív emlékezeti feldolgozásában, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Pólya T.: National history contributes to the definition of national identity, Journal of Community and Applied Social Psychology (közlésre elküldve), 2015
Csertő I., Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Slugoski B. R., Pólya T.: A Kollektív Bűntudat Skála magyar nyelvű adaptációja, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre elküldve), 2015
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., European Journal of Social Psychology (közlésre elküldve), 2015
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., European Journal of Social Psychology (közlésre elfogadva), 2016
Csertő I., Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Slugoski, B. R., és Pólya T.: A kollektív bűntudat skála magyar nyelvű adaptációja, Magyar Pszichológiai Szemle, 2016
Fülöp, É., Kővágó, P., Benza, M., Kovács, K, Kelenhegyi O.S.: Áldozat és még inkább áldozat- A kollektív áldozat szerep zsidó családok transzgenerációs narratíváiban, Imágó, 2016
Mészáros N. Zs., Vámos, E., & Szabó Zs. P.: Sérülékeny identitás - A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai, Magyar Pszichológiai Szemle - közlésre benyújtva, 2016
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs. & Csertő, I.: What Happens When Our Victim Group is the Perpetrator? - The Complex Relationship between Vulnerable Group Identity, Perpetration and Reparative Intentions, Frontiers of Psychology - közlésre benyújtva, 2016
Puskás L. & Pólya, T.: A magabiztosság-krízis skála alkalmazása idegen nyelvű megnyilatkozásoknál. Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), XI. Magyar Számító, Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (pp. 305-312). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2016
Bobowik, M, Fülöp, É.: Past inculsive memories and future vision of inclusiveness-attitudes towards refugees in Europe,, Ongi etorri errefuxiatuak Educando para la acogida, San Sebastian, Spanyolország, 2016. december 2., 2016
Mészáros N. Zs., & Szabó Zs. P.: A magyar kollektív áldozati vélekedések hatása a csoportközi kapcsolatokra, Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p., 2016
Péley, B., Vincze, O.: Identity states and narrative construction., 12th Alps-Adria Psychology Conference, Croatia, Rieka, 2016
Pólya, T.: Contribution of historical narratives to the definition of European identity., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Puskás L. & Pólya, T.: A magabiztosság-krízis skála alkalmazása idegen nyelvű megnyilatkozásoknál., Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged., 2016
Vincze, O., Jenei, D., Széll, D., Csertő I.: Social cognition and narrative construction. Effect of cognitive complexity on understanding of historical events., 12th Alps-Adria Psychology Conference, Croatia, Rieka., 2016
Szabó, Zs. P., Mészáros, N. Zs., & Vollhardt, J. R.: Collective victim beliefs in Hungary: How do they relate to attitudes toward current social and political issues?, The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, The Good Society: Prospects for Reason, Communication, and Well-being, Warsaw, 2016
Fülöp, É., Kővágó, P., Czeglédi, E.: Association between historical grievances and intolerance against minority groups in Hungary, The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, The Good Society: Prospects for Reason, Communication, and Well-being, Warsaw, 2016

 

Projekt eseményei

 
2016-03-11 11:33:29
Résztvevők változása
2015-03-04 14:51:22
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: László János
Új vezető kutató: Pólya Tibor

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt
vissza »