A római földmérés társadalmi és jogi aspektusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109113
típus PD
Vezető kutató Takács Levente
magyar cím A római földmérés társadalmi és jogi aspektusai
Angol cím Social and Legal Aspects of Roman Land Surveying
magyar kulcsszavak Római Birodalom, földmérés, társadalomtörténet, római jog
angol kulcsszavak Roman Empire, land surveying, social history, Roman law
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Történelem
Kutatóhely BTK Klasszika Filológiai és Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2015-11-30
aktuális összeg (MFt) 3.456
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A római földmérők írásait több szempontból tárgyalta már a szakkutatás, viszont a magyar ókortudomány viszonylag kevés figyelmet szentelt ennek a területnek. Magyar nyelvű összefoglalás sem áll rendelkezésre. A pályázat célkitűzése egy rövid magyar összefoglaló munka a római földmérés alapjairól, illetve egy elhanyagolt terület: a római földmérés és a római jog kapcsolatának tisztázása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás célja bemutatni, milyen szerepet játszottak, időben változó módon, a földmérők a római társadalomban, hogyan vettek részt a legfontosabbnak tartott vagyontárgy: a termőföld forgalmában, ennek milyen jogi következményei voltak. A kutatás során a vizsgálat az alapvető jellegzetességeken túl arra irányul, hogyan működött együtt egy szakma (a földmérés) és a római jogtudomány a római társadalom közegébe ágyazva.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az ókorban a termőföld birtoklása a mainál nagyobb társadalmi és gazdasági jelentőséggel bírt. A telekhatárok rendezéséhez fűződő gyakorlatok, megoldások vizsgálata e szempontból kiemelt jelentőségű a társadalomtörténet számára. A római földmérők írásai olyan forrásbázist jelentenek, amelyet kellőképpen nem aknázott ki a szakkutatás. A pályázat megvalósulása esetén olyan adatok, társadalmi - jogi kölcsönhatások láthatnak napvilágot, amelyek előremozdíthatják a római társadalom egy részletének megértését, hozzájárulhatnak a későbbi korok földmérési munkáinak értékeléséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A római földmérők több szakmunkát hagytak hátra, amelyek megismertetése nem csak az ókortudomány, hanem akár a földméréssel foglalkozók számára is érdekes lehet. Ezeket a szakmunkákat a kutatás mindeddig nem tárgyalta kellő mélységben. A szélesebb körű megismertetést szolgálná egy, a pályázat során megvalósuló magyar nyelvű összefoglalás a római földmérés alapvető sajátosságairól.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Although specialist literature has dealt with the writings of Roman land surveyors from several aspects, Hungarian classical studies have paid rather little attention to this field. We do not have at our disposal any summary either. The aim of this research project is to provide a short and concise summary on the basic notions and practices used in Roman land surveying as well as to clarify the connection between Roman land surveying and Roman law, a relation neglected so far.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The present research study aims to present the ever changing role that land surveyors played in the Roman society and in the sale of land as the most precious property, as well as the legal consequence of sales. Beside giving basic information the study also highlights the close interrelationship between a profession (land surveying) and Roman law in the framework of the Roman society.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In the antiquity the property of land played a far more important role in social and economic life than it does today. Therefore research into the practices and solutions of land boundary disputes is of paramount importance for social history. The writings of Roman land surveyors provide us with a wide range of sources that have not been utilized by specialist research yet. As a result of the present study I could publish several data on social and legal interactions which can improve the understanding of an aspect of the Roman society and can also contribute to the assessment of land surveying works written later.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Roman land surveyors left us several writings, the presentation of which may sound interesting not only to specialists in classical studies but in land surveying as well. These specialist works have not been given enough attention so far. In order to make this field more widely known, I plan to publish a summary in Hungarian about the characteristic features of Roman land surveying.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A római földmérésről összefoglaló munka magyar nyelven még nem született. A pályázat megvalósítása során ezért megjelent egy monográfia, ami e terület legfontosabb kérdéseit tárgyalja. Ide sorolható a római földmérés rendszerének eredete, gazdasági-társadalmi hasznosítása, valamint a római földmérők társadalmi helyzete reprezentációja. A főbb új eredmények a római földmérés megítéléséről (l. Az aranykor c. fejezet) és a római földmérők társadalmi helyzetéről írt részekben találhatók, de kitér a kötet a vallás és a jog viszonyára a telekhatárok biztosítása kapcsán. A beszámoló készítésekor már nyomdába került az a 135 lapos angol nyelvű kötet (Land Surveying and Law in Ancient Rome), ami kitekint a határvitákra, a peres eljárások időrendjére és okaira, a földmérők megítélésére és jogi felelősségére is. A két monográfián kívül egy angol nyelvű tanulmány új szempontot vet fel egy szardíniai területvita egyik mozzanatának értelmezésében.
kutatási eredmények (angolul)
No comprehensive work on Roman land surveying has been published in Hungarian so far. During the present research I have written and published a monograph discussing the important questions on the above topic including the origin of the system of land surveying and its exploitation in the Roman social and economic life among others. The new scientific results can be found in the chapter on the presentation of land surveyors in the works of Roman poets as well as in the parts written on the social status of land surveyors. The book has a digression on the relationship between religion and law concerning the security of boundaries. In addition, a monograph entitled Land Surveying and Law in Ancient Rome is in printing process. This book elaborates on boundary disputes, the chronological aspects of controversies and the legal responsibility of land surveyors. A study in English proposes a new way of interpretation on a particular boundary dispute in Sardinia.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109113
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács Levente: A Sardinian boundary dispute and agriculture, ACTA CLASS UNIV SCI DEBR 50: 149-157, 2014
Takács Levente: Rabszolgák a római földmérésben, In: Csabai Zoltán, Földi Zsombor, Grüll Tibor, Vér Ádám (szerk.) (szerk.) Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Pécs; Budapest: L'Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015. pp. 245-254. (Ókor-Történet-Írás; 3.), 2015
Takács Levente: A római földmérés, Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 180 p., 2014
Takács Levente: Cicero és a földmérők, ANTIK TANULMÁNYOK 57: (1) 93-98, 2013
Takács Levente: The Social Status of Roman Land Surveyors, Budapest: Kódex, 104 p. (István Hahn Lectures; IV.), 2013
Takács Levente: De subsicivis - A maradványföldek sorsa a Római Birodalomban, In: P Szabó Béla, Újvári Emese (szerk.) (szerk.) Universitas „unius rei”: Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, 2014. pp. 297-308., 2014
Takács Levente: Religion and Land Surveying in Ancient Rome, ACTA CLASS UNIV SCI DEBR 49: 243-254, 2013
Takács Levente: Földadásvétel és a római földmérők, In: Bárány Attila, Györkös Attila, Pallai László (szerk.) (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 29-36., 2013
Takács Levente: A római földmérők elnevezése, In: Tóth Orsolya, Forisek Péter (szerk.) (szerk.) Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 173-184., 2013
vissza »