A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109191
típus K
Vezető kutató Nagy Janka Teodóra
magyar cím A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár
Angol cím New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL)
magyar kulcsszavak jogtörténet, jogi kultúrtörténet, jogi néprajz Európában és Magyarországon, szokásjog, népi jogszokások, forráskutatás és -közzététel, digitális adattár, kutatócsoport
angol kulcsszavak legal history, legal cultural history and legal ethnography in Europe und in Hungary, Legal Custom, Folk Law, source of research and publication,digital database, Research Team
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Jogtudomány
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
Bognár Szabina
Homoki Nagy Mária
Kajtár István
projekt kezdete 2013-10-01
projekt vége 2018-09-30
aktuális összeg (MFt) 14.946
FTE (kutatóév egyenérték) 6.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Napjainkban a jogtörténet számára is új kihívást jelent a tudományos kutatások területén tapasztalható általános jelenség: a tudományközi kutatások erősödése. Az interdiszciplináris kutatások megtermékenyítő hatása jól érzékelhető e tudományágban is a jogi kultúrtörténet, jogi néprajz iránti érdeklődés megerősödésén, a terület eredményeinek artikulálódási folyamatában az elmúlt évtizedben nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. A jogtudomány, néprajz, történettudomány, szociológia és antropológia határterületén elhelyezhető jogi kultúrtörténet, jogi néprajz interdiszciplinaritása a jogtörténet, a jogtudomány számára fontos eredményeket kínál, hiszen új forrásokra hívja fel a figyelmet.
A pályázat négy éve alatt fontos célként tételeződik, hogy a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport – a pályázat keretei között megvalósítandó kutatási eredmények és tudományos teljesítmények alapján – a hazai tudományos élet ismert részévé váljon, hátteret nyújtson a témában folyó alapkutatásokhoz. A projekt célkitűzései is ennek megfelelően kerültek meghatározásra: új forráscsoporttal gazdagítani a jogtörténeti kutatásokat, a szinergia jegyében kiszélesíteni ezek horizontját a jogi kultúrtörténeti és a jogi néprajzi kutatási eredményekkel. Cél továbbá a forráskutatások eredményeinek egy szakmai előkészítő, feldolgozó munkát követően szélesebb körben hozzáférhetővé tétele: egy modellértékű Digitális Adattár kialakítása. A közös kutatás célja továbbá több tematikus kismonográfia, kutatásmódszertani szakanyag, valamint egy interdiszciplináris monográfia megjelentetése a kutatócsoport szakmai fórummá váló honlapjának működtetése mellett.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kiindulópontnak tekintettük, hogy a jogtörténeti kutatások számára gazdagodást jelenthet a jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi források ismerete. Ezeket pedig legszélesebb körben és a 21. századi tudományos kutatások igényeihez igazodva digitális formában tudjuk közzé tenni.
2.1.1.Az adatbázis kialakítása és fejlesztése során feltételezzük, hogy a társtudományok esetében az eltérő kutatástörténeti előzményekben is megtalálhatóak a közös gyökerek, a tudományfilozófiai, tudománytörténeti közös vonások.
2.1.2. Feltételezzük az adatbázis szerkezetének kialakítása során, hogy a szakmai előkészítést követően digitalizált források szinergikus, új szempontú vizsgálata valamennyi érintett tudományterületet gazdagíthatja, hatékonyabb eredményeket hozhat a közös kutatás területén, valamint a saját tudományterület más kérdéseiben.
2.1.3. Feltételezzük, hogy a kutatásban résztvevő, saját tudományterületükön kiemelkedő forrásismerettel, kutatási tapasztalattal rendelkező kutatók közös elméleti és módszertani alapon kialakított forrásközlései, illetve a tudományközi együttműködés során a modern technika lehetőségeit használva kialakítandó Digitális Adatbázis hiánypótló a jogtörténet és a közös kutatási terület (jogi kultúrtörténet, jogi néprajz) számára ugyanúgy, mint az érintett tudományágak diszciplináris szempontjai szerint.
2.1.4. Vélelmezzük továbbá, hogy a Digitális Adattár kialakításához, folyamatos tartalomfejlesztéséhez és használatához szükséges közös kutatás eredményességéhez elengedhetetlen egy közös módszertan és olyan folyamatos együttműködés, közös műhelymunka, amelyre a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport lehetőséget nyújt.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázat lehetőséget nyújt az alapkutatásban elért eredmények szinergikus hasznosítására az egyes kutatási területek között a jogtörténeti kutatások forrásbővülése és annak új kutatási eredményei alapján. A forrráskutatás, forrásfeltárás hangsúlyozott dominanciája a kutatás egésze szempontjából meghatározó. A pályázat teljes időtartama alatt folyó levéltári kutatások, forrásfeldolgozások első eredményei a pályázat kutatóinak önálló, ám mégis szervesen egymáshoz illeszkedő kutatási témáihoz kötődően válnak hozzáférhetővé a Digitális Adattárban.
A forráskutatást (a pályázat teljes időtartama alatt 200 nap); a források digitalizálásra való szakmai előkészítését (20 ív/4 év), a pályázat első három évében bibliográfia kutatás (300 tétel/4 év), nemzetközi (3) és hazai (12) konferencia részvétel, előadás, kutatási eredményismertetés, 25 ív terjedelmű monográfia, tanulmány egészíti ki a Digitális Adattár kialakítása és folyamatos tartalomfejlesztése mellett. Ez már önmagában is megalapozza az eredmények társadalmi hasznosíthatóságát, amelynek folyamatos „disszeminációjáról” a kutatás egyik szakmai hátterét is jelentő Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kutatócsoport gondoskodik honlapján keresztül, valamint konferenciákon, tudományos kiadványok, programok révén.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A jogtörténeti kutatások számára új forrásokat jelentő jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatások elmúlt évtizedben történő megélénkülésében nagy szerepet játszott a kutatás korai szakaszaiban magától értetődő, majd háttérbe szorult tudományközi együttműködés, az interdiszciplináris szemlélet erősödése. A pályázat a jogtudomány (elsősorban a jogtörténet, a jogi kultúrtörténet), a néprajztudomány (különösképp a társadalomnéprajz, s ezen belül a jogi néprajz) és a történettudomány kutatatóinak bevonásával igyekszik bővíteni és összegezni a tudományközi kutatási terület az érintett tudományterületekre is visszaható eredményeit.
A 2011-ben alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport a hazai tudományos életben a pályázat keretei között megvalósítandó kutatási eredmények és tudományos teljesítmények vállalásával hátteret kíván nyújtani a jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi témában végzett alapkutatásokhoz.
A projekt legfontosabb célkitűzése egy Digitális Adattár létrehozása, amely lehetőséget nyújt a források digitalizálásra történő szakmai előkészítését követően azok széles körben történő megismerésére, a jogtörténeti kutatásokban való hasznosulásukra.
A Digitális Adattár kialakítását és folyamatos működtetését vállaló Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport honlapjának működtetése mellett a projekt egy interdiszciplináris monográfia, 3 kismonográfia, több tanulmány megjelentetését és konferencia szervezését is tervezi.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Cooperation between disciplines, the interdisciplinary approach is a common phenomenon in the present scientific scene and it is a new challenge for legal history as well. The increased interest of legal historians in legal culture-history and legal ethnography, might also indicate a potential of productive cooperation between these fields.Legal history and legal sciences might profit the most of the interdisciplinary approach of legal culture-history and legal ethnography (situated at the boundary of legal sciences, ethnography, history, sociology and anthropology), since it will draw attention on sources previously unknown to the legal field. During the four years of the project, it is an important aim that the Ernő Tárkány Szücs Legal Culture-Historic and Legal Ethnographic Research Team (mainly based on their results scientific contributions related to project) to became a significant part of the Hungarian and international scientific life, thus creating a quasi- background for the researches carried out in this field. The aims of the project are also defined according to this: enrich legal historic research with a novel group of historical sources, while also broadening the horizon of the field by adding the results of legal culture-history and legal ethnography. Furthermore, we aim to make the results of resource discovery and the professionally assessed and annotated sources accessible for a broader public, by establishing the Digital Database of Folk Law (DDFL), a potential model-knowledgebase. Based on joint research, thematic monographs, a methodological study, as well as interdisciplinary monograph are to be published and a website is launched and maintained.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We think that the information about legal culture historical and legal ethnographical sources will enrich legal historical research. Conforming to the demands of 21th century research, we plan to make these sources accessible in a digital format.
2.1.1 While establishing and developing the database, we presume that the related disciplines have common roots in terms of science-philosophical and science-historical features.
2.1.2 The structure of the database is designed with the presumption that novel sources, digitalized after a proper professional preparation and revised by a synergistic approach from a new aspect, might enrich all related disciplines.
2.1.3 We also hypothesise that cooperative resource publications (underpinned by a common theoretical and methodical consensus) made by the participant researchers, who have outstanding resource knowledge and research experience in their own scientific field; and a knowledgebase, like the planned Digital Database of Folk Law (DDFL), established by an interdisciplinary contribution, utilizing modern technology, might be gap-filling. It would not only be beneficial for legal history (and the related scientific branches, legal culture-history and legal ethnography), but might also be gap-filling from the disciplinary aspect of the related scientific branches as well.
2.1.4 A common methodology and continuous work is also supposed to be essential to designing, establishing, developing and effectively utilizing the DDFL, both of which are secured in frames of Legal Culture-Historical and Legal Ethnographical Research Team named after Ernő Tárkány Szücs

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

One of the most significant results of the project for the basic research, would be the strengthening of synergism between the related research field, by adding to the sources of legal history. The apparent dominance of resource discovery is crucial for the project. The first results of archives research, will accessible during the period of the project via DDFL, covering the individual research fields of participating researchers, which are also interconnected. In addition to the establishment and maintenance of DDFL knowledgebase, resource discovery (200 days in total), professional preparation and assessment of sources for digitalization (20 sheets in total) and bibliographic research (400 items in total) will also be conducted and participating researchers are going to present their result at Hungarian (3) and international (12) conferences, as well as writing papers and monographs spanning 25 sheets in total. This level of publication activity would provide a basis for communicating research results effectively, already in itself. Ernő Tárkány Szücs Legal Culture-Historical, Legal Ethnographical Research Team, however, provides further help in disseminating the information collected during the project.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The interdisciplinary approach (once so common in the early period of scientific research) had a great role in the generation of a vivid research activity experienced during the past decades in the topic of legal culture-history and legal ethnography. The project aims to create an interdisciplinary platform for the cooperation of legal sciences (primarily legal history and legal culture-history), ethnography (basically legal ethnography) and history. It involves researchers with significant experience in one of these areas to combine their diverse background and knowledge. Thus, it aims to summarize the results of a research area in the scope of legal sciences, as well as history and ethnography. In addition to providing novel results, this interdisciplinary approach might also have an impact on the related disciplines as well. The Ernő Tárkány Szücs Legal Culture-Historic and Legal Ethnographic Research Team (established in 2011), aims to became a significant part of the Hungarian and international scientific life by accomplishing the scientific progress, planned in this project and thus, to provide a background for basic legal culture-historic and legal ethnographic research. One of the most important aims is the establishment of DDFL, a knowledgebase for legal culture-history and legal ethnography resources, in order to make these sources accessible after professional assessment and annotation for a broader public. This would also make it possible for legal history research to utilize the sources uncovered in this project. In addition to maintaining DDFL, the Research Team also undertakes the task of operating a website and publishing an interdisciplinary monograph.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár (DDFL) OTKA K 109191 sz. projekt legfontosabb célja a jogtörténeti kutatások új, vagy eddig kevéssé ismert, vagy nehezen hozzáférhető forráscsoportokkal történő gazdagítása volt. Innovatív módon élve a digitalizáció lehetőségeivel, a szakmaiság és a széles körű hozzáférés biztosításával teremtettük meg a legoptimálisabb forráshasználat lehetőségét a jogtörténet és a kapcsolódó interdiszciplináris kutatási területek (pl. jogi kultúrtörténet, jogi néprajz, történettudomány) különböző nemzedékekhez tartozó kutatói számára egy modellértékű Digitális Adattár (www.jogineprajz.hu) formájában. A digitális tartalomfejlesztés alapját jelentő forráskutatás, -feldolgozás eredményeit a pályázati időszakban (2013-2018) a Kutatócsoport tagjai a nemzetközi és hazai konferencia előadások mellett a vállalt publikációk tízszeresét teljesítve 22 nemzetközi, 25 hazai konferenciaközleményben, lektorált szakfolyóiratcikkben, könyvfejezetben és 4 monográfiában publikálták. A témában folyó alapkutatások a hazai tudományos életben ismertséget szerzett Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport könyvsorozatának 8 kötetében jelentek meg (3 monográfia, 4 konferenciakötet és az OTKA-kutatás interdisziplináris zárókötete). Összességében a kutatócsoport tagjai 69 publikációt írtak a kutatási témában, melyeket a nyílt hozzáférés (Open Access) normái szerint térítésmentesen olvashatóvá tettünk.
kutatási eredmények (angolul)
The principal goal of the OTKA K 109191 research project New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL) project was to provide researchers with historical sources that were previously unknown or hardly accessible. Exploiting novel opportunities offered by information technology, a widely accessible and comprehensive database and portal (www.jogineprajz.hu) was created. The innovative design of the database supports research in multiple related areas (e.g. legal ethnography, legal history, legal culture-history) by facilitating the exploration of historical data, while ensuring maximum reliability. Construction of the database was enabled by joint efforts of the Tárkány Szücs Ernő Legal Culture-historical and Legal Ethnographical Research Group that was also established in frames of the project and has now become a recognized entity of Hungarian research. Collection, discovery and critical assessment of historical sources were essential parts of database building, but also provided a basis for publications authored by group members. Exceeding the commitment made in the grant application tenfold, 22 international and 25 Hungarian conference abstracts, peer-reviewed articles or book chapters, 4 monographic books and a book series consisting of 8 books were published during the project period (2013-2018). In total, 69 publications related to the research project were deposited under Open Acces standards.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109191
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánkiné Molnár Erzsébet: Jogi néprajzi vonatkozások két szabad kerület társadalomtörténeti kutatásából, pp. 67-80. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Bánkiné Molnár Erzsébet: Gyárfás István szerepe és tevékenysége a Jászkun kerület közigazgatásában, pp. 131-144. In: Örsi J. (szerk.) A Jászkunság tudósai. 1. kötet. (“Jászkunság” könyvtéka 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, 2014
Bognár Szabina: Tárkány Szücs Ernő kutatásai és a nemzetközi néprajztudomány, pp. 37-44. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Bognár Szabina: Tárkány Szücs Ernő bibliográfiája, pp. 185-200. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Bognár Szabina: Tagányi Károly (1858–1924) műveinek jegyzéke, Történelmi Szemle 56:(3) pp. 523-536., 2014
Homoki-Nagy Mária: Kutatói tapasztalatok a jogtörténet és a néprajz tudományának határán, pp. 135-151. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Homoki-Nagy Mária: Az erkölcs, a jog és az igazság viszonyaa dél-alföldi mezővárosok életében. Egy szentesi per tanulságai, pp. 141-158. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv IX., 2014
Kajtár István: A jogi kultúrtörténet a Pécsi Műhelyben, pp. 57-63. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Nagy Janka Teodóra: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 1.) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Nagy Janka Teodóra: A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár – New sources of legal history research: Digital Database of Folk Law (DDFL), p. 202. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Nagy Janka Teodóra: A “híd-szerep” értelmezési lehetőségei Tárkány Szücs Ernő életművében, pp. 45-56. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Nagy Janka Teodóra: A népi jogélet kutatása Erdélyben 1939-1948 között, pp. 593-547. In: Kothencz K. (szerk.) Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Türr István Múzeum, Baja, 2014
Nagy Janka Teodóra: „Mint a repeszgránát’’: az I. világháború hatása a népi jogéletre (avagy a népi jogszokások dinamikája), pp. 49-56 In: Megtizedelt évek. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai. Katona József Múzeum, Kecskemét, 2015
Nagy Janka Teodóra: „ítéltetett Makó Város Bírája és Tanácsa által…” Normakövetés és normaszegés Makó népi jogéletében (1781-1821), pp. 123-139. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv IX., 2014
Nagy Janka Teodóra: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 1.) Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014
Nagy Janka Teodóra: „Mint a repeszgránát’’: az I. világháború hatása a népi jogéletre (avagy a népi jogszokások dinamikája), pp. 49-56. In: Megtizedelt évek. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai. Katona József Múzeum, Kecskemét, 2015
Bánkiné Molnár Erzsébet: A földbirtoklás és a földhasználat jogszokásai a Jászságban a 18. században, pp. 129-136. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2016
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jogi gondolkodás és a társadalmi normák változásai a 18. század első felében a Jászkun kerületben, pp. 13-31. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Bognár Szabina: A jogszokásgyűjtés és ami mögötte van. Egy nyitrai levéltáros család két generációja Tagányi Imre (1808–1881) és fia, Tagányi Károly (1858–1924), pp. 93-113. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Homoki-Nagy Mária: A szokásjog érvényesülése Kiss Bálint korában, In: pp. 79-88. Labádi Lajos (szerk.) Kiss Bálint református lelkipásztor élete és munkássága (1772-1853). Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes, 2014
Homoki-Nagy Mária: A szokásjog hatása a magyar magánjog fejlődésére, pp. 165-175. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Kajtár István: Szakrális elemek a jogi kultúrtörténetben, pp. 196-203. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Nagy Janka Teodóra: A magyar népi jogéletkutatás és az erdélyi gyűjtések (1939-1948), pp. 95-108. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22, 2014
Nagy Janka Teodóra: “Szárnyuk és gondviseléssek alatt holtom üedejéig lakván…”: a család és jogszokásai: az idősekről gondoskodás szokásrendje a Kétvízközén, pp. 7-18. In: Kothencz Kelemen (szerk.) Családi csokrok: A IX. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Türr István Múzeum, Baja, 2015
Nagy Janka Teodóra: Szokásjog és jogszokás I–II., (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 2.) Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2016
Nagy Janka Teodóra: A „jó Rend” szabályai:a makói történeti népi jogéletkutatás, mint joginéprajzi kutatásmódszertani modell, pp. 271-280. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Nagy Janka Teodóra: A Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport szakmai munkája (2011-2016), pp. 388-399. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Bánkiné Molnár Erzsébet: A Ferenczyek pere, pp. 110-121. In: Kothencz Kelemen (szerk.) Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Türr István Múzeum, Baja, 2014
Homoki-Nagy Mária: „A törvényes igazság kiszolgáltatása végett…”, pp. 95-104. In: Béli Gábor et al. (szerk.) Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65 születésnapja tiszteletére. ID Research Kft / Publikon Kiadó, Pécs, 2016
Homoki-Nagy Mária: Megjegyzések a polgári peres eljárás 19. századi történetéhez, pp. 236-246. In: Gellén Klára, Görög Márta (szerk.) Lege et fide. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2016
Nagy Janka Teodóra: A jogszokástól a jogszabályig: szabályozóváltás, értékőrzés és értékkonfliktus a családban, pp. 193-207. In: Mohay T. (szerk.) Nemzedék, szerep, érték. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, 2016
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876), (Jogi Kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár 3.) Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017
Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon, (Néprajzi értekezések 5.) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016
Bognár Szabina, Homoki-Nagy Márta, Nagy Janka Teodóra: A népi jogtudat Arany János műveiben, pp. 101-130. In: Cieger A. (szerk.) „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”: Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. Universitas, Budapest, 2017
Nagy Janka Teodóra: A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport szakmai munkája (2011-2016), pp. 388-399. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság a helyi társadalom szokásjogi viszonyaiban és helyi kultúrájában, pp. 15-26. In: Nagy J. T. (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Bánkiné Molnár Erzsébet: Az igazgatási autonómia lokális történeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi forrásai, módszertani és elméleti kérdései a Jászkun kerületben, pp. 45-107. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogtörténet új forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Bognár Szabina: Kérdőívek a nemzetközi és a hazai jogi néprajzban, pp. 109–147. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogtörténet új forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Homoki-Nagy Mária: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…" Jobbágy-parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 5.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Homoki-Nagy Mária: Adalékok a telekkönyvi jog történetéhez, pp. 140-150. In: Gellén K. (szerk.) Honori et virtuti: Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, Iurisperitus Bt, Szeged, 2017
Homoki-Nagy Mária: Előszó., pp. 9-12. In: Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876), PTE KPVK, Szekszárd, 2017
Homoki-Nagy Mária: A mindennapok joga a jobbágy-parasztság végrendeleteiben (A levéltári források jelentősége a magánjogtörténeti kutatásokban), pp. 149-198. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogtörténet új forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Homoki-Nagy Mária: A három Dóczi végrendelete, pp. 93-110. In: Nagy J. T. (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Kajtár István: Hegyközségek jogtörténeti szemmel, pp. 129-136. In: Nagy J. T. (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Kajtár István: Áttekintő értékelés a jogi kultúrtörténet forrásairól, módszertani és elméleti kérdéseiről, eredményeiről, pp. 199-243. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogtörténet új forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi népéletkutatás (1939-1948) története és forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 6.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra: Egy jogásznemzedék a jogi modernizáció válaszútján: Gyárfás István, pp. 131-138. Acta Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae Acta Juridica Et Politica 6: (1), 2016
Nagy Janka Teodóra: Tápláló- és gyógyítóházak: az egészség- és szegényügyi igazga-tás kezdetei Tolna megyében, pp. 95-104. In: Béli G., Korsósné D. K., Herger Csabáné (szerk.) Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65 születésnapja tiszteletére, Publikon, Pécs, 2016
Nagy Janka Teodóra - Szabó Géza: A jász mentalitás gyökerei és párhuzamai. (Előmunkálatok egy kutatáshoz), pp. 129-136. In: Bánkiné Molnár E. (szerk.) Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére, Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2016
Nagy Janka Teodóra: Kulturális diverzitás és/vagy közösségi integritás? Nemzetiségek, népcsoportok és jogi kultúrák egymás mellett élése Bonyhádon (18. század vége-20. század közepe), pp. 51-65. Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata 1: (1), 2017
Nagy Janka Teodóra: György Bónis und die Forschung des siebenbürgischen volkstümlichen Rechtslebens des Volkslebens (1939-1948), pp. 262-270. In: Balogh E.–Homoki-Nagy M. (szerk.) Tripartitum trium professorum. Három szegedi jogtörténész, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2017
Nagy Janka Teodóra: Mesto i rol ʹ arhaizmov osetinskih pravovyh obyčaev v evropejskom issledovanii obyčnogo prava, pp. 248-258. In: Z V Kanukova, E.B. Besolova, I.-B.T. Marzoev, G. Szabó (szerk.): Nartskij ctol i mobilʹnostʹ doistoričeskoj Evropy, Soigsi Vsc Ras, Vladikavkaz, 2017
Nagy Janka Teodóra: Jogi alapfogalmak a magyar népnyelvben és tükröződésük a népi jogtudatban az 1939-1948 közötti népi jogéletkutatás forrásanyaga alapján, pp. 64-77. Jogtörténeti Szemle 19:(3), 2017
Nagy Janka Teodóra: „Mert más a xenodochium… és más a nosocomium…” Dr. Babits Mihály, tolna megyei Tisztifőorvos javaslata az egészségügyi és a szegényügyi intézmények szétválasztására (1822), p. 47. In: Betlehem J., Oláh A., Pusztafalvi H. (szerk.) International Conference on the History of Health Sciences, Abstracts. PTE ETK, Pécs, 2017
Nagy Janka Teodóra: A khodü: egy 19. századi oszét közvélemény-büntetés, pp. 211-218. In: Gosztonyi G., Révész T M. (szerk.) Jogtörténeti parerga II: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018
Nagy Janka Teodóra: Az oszét vének tanácsa: a nihasz, pp. 76-82. In: Örsi J. (szerk.) Jászkunsági gyökerek. Jászkunság kutatása 2017 – konferencia-kötet (Jászkunság Könyvtéka sorozat 6.), Szolnok–Túrkeve, 2018
Nagy Janka Teodóra: Az öregek megölésétől a vének tiszteletéig a Nart-eposzokban, pp. 131-139. In: Bathó E. (szerk.) Jászkunsági évszázadok: Jászkunság kutatása 2014: Tudományos konferencia a Jász Múzeumban, Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény, 2018
Nagy Janka Teodóra: Adatok a jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kutatások legújabb eredményeihez egy új forráscsoport (Digital Database of Folk Law: DDFL) tükrében, pp. 171-182. In: Nagy J. T. (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra: A jogi népéletkutatás (1939-1948) nemzetközi előzményei, elméleti és módszertani kérdései, eredményei a hazai interdiszciplináris tudományfejlődésben, pp. 245-318. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogtörténet új forrásai, (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra: A Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kiskönyvtár sorozat indulása elé / Foreword, pp. 13-15,17-18. In: Nagy J. T. (szerk.) Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2014, 2014
Nagy Janka Teodóra: Előszó, pp. 7-9. In: Bognár Szabina: A népi jogélet kutatása Magyarországon, (Néprajzi értekezések 5.) Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2016
Nagy Janka Teodóra: Előszó, pp. 7-8. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.) Szokásjog és jogszokás I–II. PTE KPVK, Szekszárd, 2016
Nagy Janka Teodóra: A Jászkun szabadság, mint a Jászkunság jogi kultúrájának, népi jogéletének sajátos szimbóluma: (Utószó), pp. 196-199. In: Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876), PTE KPVK, Szekszárd, 2017
Nagy Janka Teodóra - Mezey Barna: Bevezetés, pp. 11-14. In: Nagy J. T. (szerk.) Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében. PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra - Mezey Barnával - Szabó Ernő: Előszó / Foreword, pp. 7-12. In: Nagy J. T. (szerk.) A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I-II. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 7.) PTE KPVK, Szekszárd, 2018
Nagy Janka Teodóra: A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport, pp. 74-75. Néprajzi Hírek 43 (2014) 4. sz., 2014
Nagy Janka Teodóra: Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun szabadság. A törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682–1876), Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 3.), 2017
Nagy Janka Teodóra: Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörté-net metszetében. (A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpóziumának előadásai, Pécs, 2018. augusztus 24.), Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 4.), 2018
Nagy Janka Teodóra: Homoki-Nagy Mária: „Az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem…" Jobbágy-parasztok vég-rendeletei Szentes mezővárosában., Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 5.), 2018
Nagy Janka Teodóra: Nagy Janka Teodóra: A magyar jogi népéletkutatás (1939-1948) története és forrásai, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 6.), 2018
Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I-II. (Jogi kultúr-történeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konfe-rencia Szekszárd, 2017. szeptember 28–29.), Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 7.), 2018
Nagy Janka Teodóra: A jogtörténet új forrásai: Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattár / New sources of legal history research: Digital Database of folk Law (DDFL), Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 8.), 2018
vissza »