A XVII. századi magyar vers repertóriuma  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109227
típus K
Vezető kutató Szilasi László
magyar cím A XVII. századi magyar vers repertóriuma
Angol cím Repertory of XVIIth century hungarian verse
magyar kulcsszavak régi magyar vers, adatbázis, textológia, metrika, önreflexió, műfaj
angol kulcsszavak early modern hungarian verse, database, textology, metrics, self-reflection, genre
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Balázs Mihály
Balázs-Hajdú Péter
Bognár Péter
Fazekas Sándor
Hevesi Andrea
Latzkovits Miklós
Maróthy Szilvia
Ötvös Péter
Pap Balázs
Seláf Levente
Simon Zsolt
Sinka Zsófia
Szigeti Csaba
Szűcs Kata
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2016-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.240
FTE (kutatóév egyenérték) 6.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

RPHA 17.:
A 17. SZÁZADI MAGYAR VERS REPERTÓRIUMA
(összefoglalás)


A 17. századi magyar vers repertóriumának (RPHA 17.) alapvető célja az, hogy rögzítsük, hálózatosan közöljük és közvetlenül hozzáférhetővé tegyük valamennyi 17. századi vers valamennyi változatát, valamint ezek irodalomtörténetileg releváns adatait (textológia, metrika, önreflexió, műfaji és retorikai jellemzők). A végeredmény egy átfogó, szabad hozzáférésű és interaktív adatbázis, valamint a feltöltés során felgyűlt ismeretanyag tanulmány-jellegű összegzése. A kutatás eredménye irodalomtörténeti jellegű: kezelhetővé teszi azt a kb. 15.000, 17. századi magyar nyelvű verses szöveget, amelyek kritikai szövege papír alapú hordozón immár jórészt hozzáférhető ugyan, jelen idő szerint azonban valójában mégsem szerves, alaposan ismert része az irodalomtörténetnek és a nemzeti emlékezetnek. Ezen corpus alaposabb ismerete jelentősen támogathatja a magyar nemzeti önazonosság kialakításában döntő szerepet játszó klasszikus magyar irodalom költészetének (pl. Kölcsey Ferenc Hymnus című versének) mélyebb megértését. A tervezett munka nyilvánvalóan évtizedes távlatú – különös tekintettel arra, hogy tervezett folytatásában kiterjed a 16. században keletkezett szövegekre, valamint a 16-17. századi keletkezésű szövegek 18. századi utóéletére is. Jelen pályázat (három éves előkészületek után) e munkálatok elkezdését, folytatható megalapozását célozza.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A 17. századi magyar vers repertóriumának (RPHA 17.) alapvető célja az, hogy rögzítsük, hálózatosan közöljük és közvetlenül hozzáférhetővé tegyük valamennyi 17. századi vers valamennyi változatát, valamint ezek irodalomtörténetileg releváns adatait (textológia, metrika, önreflexió, műfaji és retorikai jellemzők). A végeredmény egy átfogó, szabad hozzáférésű és interaktív adatbázis, valamint a feltöltés során felgyűlt ismeretanyag tanulmány-jellegű összegzése.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás eredménye irodalomtörténeti jellegű: kezelhetővé teszi azt a kb. 15.000, 17. századi magyar nyelvű verses szöveget, amelyek kritikai szövege papír alapú hordozón immár jórészt hozzáférhető ugyan, jelen idő szerint azonban valójában mégsem szerves, alaposan ismert része az irodalomtörténetnek és a nemzeti emlékezetnek. Ezen corpus alaposabb ismerete jelentősen támogathatja a magyar nemzeti önazonosság kialakításában döntő szerepet játszó klasszikus magyar irodalom költészetének (pl. Kölcsey Ferenc Hymnus című versének) mélyebb megértését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Ezzel a pályázattal egy olyan munka alapjait fektetjük le, amely az interneten ingyenesen hozzáférhetővé teszi a 17. századi magyar irodalom minden verses szövegét. Az adatbázisban modernizált olvasatát is adjuk a verseknek, de elérhetők lesznek az eredeti kéziratok/ nyomtatványok fotói is. Ezek mellett komoly szakmai elemzések lesznek találhatók, és a folyamatos frissítéseknek köszönhetően az adatbázis segítséget nyújt abban is, hogy a legfrissebb ill. legalapvetőbb szakirodalmakat is megismerhesse a felhasználó. Ennek köszönhetően egy adatbázisba foglalva elérhetővé válnak magyar kultúra alapjait jelentő, korai verses szövegek.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

RPHA 17.:
THE REPERTORY OF 17TH CENTURY HUNGARIAN POETRY
(summary)

The primary purpose of the repertory of 17th century Hungarian poetry is to record, distribute via network and make directly accessible all variants of all 17th century verses, together with their data of relevance for literary history. The end product would be a comprehensive, freely accessible, interactive database, as well as an essay-like summary of the knowledge accumulated during the uploading process. The result of the research would be literary historical in nature: it would facilitate the handling of the 15,000 Hungarian verses from the 17th century; verses which are already available on the medium of paper, yet are not organic, well-known parts of literary history and national memory. A more thorough knowledge of this corpus would significantly contribute to a deeper understanding of classical Hungarian poetry (for example, of Ferenc Kölcsey’s Hymnus), which played a fundamental role in establishing Hungarian national self-identity. Obviously, the time span of the planned work ranges to a decade – especially since in the future, the project would also include 16th century texts, and the 18th century reception of texts born in the 16th-17th century. After three years of preparation, this application aims at erecting the fundaments of this work in a resumable fashion.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The primary purpose of the repertory of 17th century Hungarian poetry is to record, distribute via network and make directly accessible all variants of all 17th century verses, together with their data of relevance for literary history. The end product would be a comprehensive, freely accessible, interactive database, as well as an essay-like summary of the knowledge accumulated during the uploading process.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The result of the research would be literary historical in nature: it would facilitate the handling of the 15,000 Hungarian verses from the 17th century; verses which are already available on the medium of paper, yet are not organic, well-known parts of literary history and national memory. A more thorough knowledge of this corpus would significantly contribute to a deeper understanding of classical Hungarian poetry (for example, of Ferenc Kölcsey’s Hymnus), which played a fundamental role in establishing Hungarian national self-identity.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The purpose of our project is to lay the foundations of a database which makes each and every specimen of 17th century Hungarian poetry available on the internet. The database contains not only the modernised readings of the poems, but even the digital images of the original manuscripts/prints. Besides these, the database will also feature in-depth professional interpretations, and with the help of regular updates, will serve as a reader-friendly guide for the most recent and most important secondary literature, too. Thus, one single database will encompass all the early poetic texts, bringing these important fundaments of Hungarian culture closer to people.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges célja az volt, hogy olyan internetes versadatbázist hozzunk létre, amely hosszú távon lehetővé teszi a 17. századi magyar versek összes szövegváltozatának kritikai igényű közlését, illetve textológiai, műfaji elemzését. Emellett az adatbázis a források digitalizált fotóit is elérhetővé teszi a nagyközönség számára, s a versek adatainak kereshetőségét is biztosítja. A három év alatt kb. 300 verssel sikerült feltölteni az adatbázist, s ezzel túljutottunk a tesztidőszakon. Az elkészült informatikai háttér lehetővé teszi, hogy a mai digitális szövegkiadások, szövegadatbázisok között az egyik legkorszerűbb, legtöbb funkcióval ellátott adatbázissal kereshetőséget biztosítsunk a kutatók és a nyilvánosság számára.
kutatási eredmények (angolul)
The primary target of the researching was that we must create the data base of the poems which facilitates that all kind of versions of the 17th centuries Hungarian poems can be published critically and the genres and the textology of these poems can be analysed. Beside these things the data base makes available the digitized photos of the sources for the public and it secures that the data of the poems can be searched too. During the three years we have uploaded 300 poems to the data base so we finished the test period. The completed technical background facilitates that we can ensure the public and the researchers can research between the digitalized text editions and text data bases in the one of the most modern data bases which is well equipped and has a lot of functions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109227
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hevesi Andrea: RPHA 17 A XVII. századi magyar vers repertóriuma, Élet és tudomány 69. évfolyam, 37. szám, 2014
Hevesi Andrea: A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/2777/2/hevesi%20andrea%20doktori%20disszertacio.pdf, 2015
Hevesi Andrea: Rímtoposzok, rímbokrok és gyülekezeti éneklés, A Kérlek, keresztyén ember… (RPHA 736) egy variánsáról, Doromb, Közköltészeti tanulmányok, 4, szerk. Csörsz Rumen István, reciti, Budapest, 2015, 83-94., 2015
Hevesi Andrea: 17. századi, csak unitárius forrásból ismert gyülekezeti énekek (Kiegészítések és megfigyelések), Keresztény Magvető, 121. évf. 2015/3. 348-374., 2015
Hevesi Andrea: Az egyházi reprezentáció és az önreprezentáció kapcsolata a 16-17. századi protetáns gyülekezeti énekeskönyvekben – A 17. század végi kolozsvári unitárius nyomda, Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok 12, szerk. Báthory Orsolya, Kónya Franciska, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 2016, 13, 2016
Balázs-Hajdu Péter: Zsengék, töredékek, kétes hitelűek, Szeged, kézirat, 2016
Szatmári Áron: Szövegek és variánsok, A plurális szövegfogalom radikalizálása régi magyar kontextusban, 2016
Bognár Péter: „Nemzeti versidom”és általános metrika, Budapest, s. a., 2017

 

Projekt eseményei

 
2016-03-29 16:22:36
Résztvevők változása
2016-02-19 15:05:06
Résztvevők változása
2015-02-02 08:34:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »