Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109269
típus K
Vezető kutató Timár Judit
magyar cím Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban
Angol cím Institutional and individual responses to state restructuring in different geographical contexts
magyar kulcsszavak globális válság, nemzetállam, földrajzi lépték, tér, hely, táj, mindennapi gyakorlatok
angol kulcsszavak global crisis, nation state, geographical scale, space, place, landscape, everyday social practices
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomföldrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Dudás Gábor
FARKAS JENŐ ZSOLT
Kovács András Donát
Nagy Erika
Nagy Gábor
Perger Éva
Velkey Gábor
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 19.434
FTE (kutatóév egyenérték) 11.57
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a nemzetállam teljes újraszerveződésének, a gazdasági válságokhoz igazodó szerepváltozásainak, beavatkozásainak a tájak, régiók, települések, településrészek formálódásában, azok környezeti értékeinek, gazdasági teljesítményének, társadalmi viszonyainak alakulásában tetten érhető hatásait kívánta megérteni. Fókuszában az a kérdés állt, hogy milyen válaszokat adtak a különböző ágensek (intézmények, vállalatok, civil szervezetek, háztartások és egyének) e szerepváltozásokra, és válaszaik milyen módon alakították a térbeli folyamatokat az elmúlt két-három évtizedben Magyarországon. A kutatás alanyait a lehető legszélesebb körből választva, sokoldalú megközelítéssel és módszerekkel, de kiemelten 12 esettanulmány segítségével tártuk fel a területhasználatban, területfejlesztési támogatások felhasználásában, a közszolgáltatások (közoktatás) elérhetőségében, a fogyasztási szokásokban, a térbeli mobilitásban kifejeződő intézményi és egyéni döntések jellemzőit, s azok hatását a területi fejlődésre, a területi egyenlőtlenségekre. Rávilágítottunk, hogy több földrajzi léptékhez kötődően is olyan strukturális átalakulások zajlottak az állam működésében, amelyek egymást is erősítve a centralizáció irányába hatottak, és szűkítették a helyi szereplők mozgásterét a lokális tereikben jelentkező problémák kezelésében.
kutatási eredmények (angolul)
The research was aimed to understand the impact of the complete reorganisation, the change in the roles adjusted to economic crises and the interventions of the nation state on the transforming of landscapes, regions, settlements and parts of settlements and on their natural resorces, economic performance and social relations. It focused on the responses by various agents (institutions, businesses, civil society organisations, households and individuals) to such changes in the roles of the state, and on how their responses have shaped socio-spatial processes in Hungary over the past few decades. The agents selected to be involved in the research represented the widest possible range of social groups. We adopted complex approaches and methods and, perhaps even more importantly, used 12 case studies to explore the characteristics of institutional and personal decisions reflected in land use, the use of regional development funds, the access to public services (with particular focus on education), consumption patterns and migration and their impacts on regional development and inequalities. We shed light on the fact that the operation of the state had been restructured on a number of geographic scales in a manner that had led to centralisation and limited the room for manoeuvre of local actors for managing the problems emerging in their local spaces.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109269
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Perger É: "Helyi és regionális gazdaságfejlesztés a Kárpát medencében". c. panelbeszélgetés résztvevője (személyre szóló meghívással), Otthon a Kárpát-medencében - Tudományos konferencia a Területfejlesztési Szabadegyetem 10 éves évfordulójára, Sopron, 2015. október 8-9., 2015
Nagy E; Nagy G: Changing perceptions and practices of state institutions in marginalized rural spaces., A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában. Békéscsaba, Szent István Egyetem GAEK, 2016., 2016
Nagy E: Halmozódó peremhelyzetek? Fogyasztás-központú stratégiák és helyi koalíciók a periférikus térségekben., VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, Eger, 2016. 09.25-26.: 80-81., 2016
Nagy E; Nagy G: Local strategies tackling peripherality in ECE frontiers: Revealing the relationships of the political and the economic in cross-border urban spaces., 6th International Urban Geographies of Post-communist States Conference: 25 Years of Urban Change. 56 p. 23-26. 10. 2015. Charles University, Prague, CzR.: 27., 2015
Nagy E: Consumption across borders: Understanding marginalization as a multiscalar process. New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe., New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe. 7-8th of April, 2016. Pécs, 2016
Nagy E: New consumption spaces and cross-border mobilities (Chapter 9), Hall D (ed.): Tourism and Geopolitics: Issues from Central and Eastern Europe. CAB International, Wallingford, UK. Approved/in press, to be published in October, 2016, 2016
Nagy E: Az ország peremén – a marginális helyzetek „megélése” és újratermelődése a sarkadi térségben, In: Hajdú Z; Sikos T; Tiner T (ed): Approved, to be published in December, 2016, 2016
Nagy ; Nagy G; Dudás G: The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary, Submitted to Regional Statistics (under review), 2017
Velkey G: A hazai közoktatás (új) fenntartói irányításának területi jellemzői és anomáliái, VIII. Magyar Földrajzi konferencia, Eger 2016. augusztus 25-26., 2016
Timár J: A funkcionális településföldrajztól a „telepítésföldrajzig”? Kérdések egy alföldi esettanulmány kapcsán, VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, Eger 2016. augusztus 25-26.: 101, 2016
Timár J: Development by Displacement? The Role of the State in Socio-spatial Marginalisation in Rural Areas, A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában. Békéscsaba, Szent István Egyetem GAEK, May 5, 2016., 2016
Timár J: Település- vagy „telepítésföldrajz”? Kérdések egy alföldi esettanulmány kapcsán, Mendöl Tibor Emlékkonferencia, Orosháza, 2015. november 27., 2015
Timár J: A falusiak államhoz való viszonyának megjelenítése eltérő szemléletű földrajzkutatásokban – a funkcionalista vonzáskörzet-vizsgálatoktól a kritikai vidékkutatásokig, In: Hajdú Z; Sikos T; Tiner T (ed): Approved, to be published in December, 2016, 2016
Nagy G; Dudás G: Marginalizáció és függőség – A tanyasi térségek társadalmi és gazdasági funkcióváltozása és mozgatórugói, VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, Eger, 2016.08.25.-27.: 81., 2016
Perger É: Spatial Effects of Local Responses to the Structural Changes in National Development Policy in Hungarian Rural Regions, EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE 22: pp. 69-83., 2016
Nagy E: Halmozódó peremhelyzetek? Fogyasztás-központú stratégiák és helyi koalíciók a periférikus térségekben., VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, Eger, 2016. 08.25-26.: 80-81., 2016
Nagy E: New consumption spaces and cross-border mobilities, Hall D (ed.): Tourism and Geopolitics: Issues from Central and Eastern Europe. CAB International, Wallingford, UK. pp. 142-158., 2016
Nagy E: A marginális helyzetek „megélése” és újratermelődése a sarkadi térségben, In: Sikos T; Tiner T (ed): Tájak, régiók, települések térben és időben: tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, pp. 259-272., 2016
Nagy E; Nagy G; Dudás G: The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary, Regional Statistics 6(2): 149-172., 2016
Timár J: A falusiak államhoz való viszonyának megjelenítése eltérő szemléletű földrajzkutatásokban, In: Sikos T T, Tiner T (szerk.) Tájak, régiók, települések térben és időben: tanulmánykötet Beluszky Pál 80. születésnapjára. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, pp. 429-438., 2016
Farkas J Zs; Kovács A D: Tájhasználatváltozás kiskunsági és bácskai példákon, In: Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.) Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században: a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai. pp. 146-153., 2017
Velkey G: Központi Állam és önkormányzatok, In: (Ferge Zs.) Társadalom és szociálpolitika (Magyarország 1990-2015), Osiris Kiadó, Budapest, pp. 125-160., 2017
Velkey G: School segregation in certain rural areas of the periphery in view of the crises (economic and political) and the reaction thereto, 10th EURS Conference, Crete, Greece, 14th to 16th September 2016., 2016
Nagy E: Az állam változó szerepe – gazdaságföldrajzi értelmezések, Földrajzi Közlemények 140 (3): 226-234., 2017
Nagy G: Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban, Földrajzi Közlemények Vol. 141.(3.): 235-245., 2017
Nagy E; Nagy G: Fixing marginality? Changing state agency and the rise of new dependencies on the Eastern European peripheries after the crisis, 10th European Urban and Regional Studies Conference; Chania-Crete , Greece, 2016.09.14 -2016.09.17., 2016
Nagy E: Újratermelődő peremhelyzetek. Útfüggőség és a globalizáció hatalmi geometriája a marginalizálódó kelet-magyarországi térségekben, MTA SZAB, Szeged, 2016.11.10., 2016
Nagy E; Nagy G: The invisible mechanisms of fixing socio-spatial marginalities – An account of changing state agency in the European periphery, AAG Annual Conference, Boston MA, USA, 2017. 04.05-09., 2017
Nagy E: Border regions in Central & Eastern Europe. (Panel presentation/debate), Cross-border regions & inter-regional policy transfer in the past, present & future. Central European University, Budapest 2017. 06. 29-30., 2017
Nagy E: Geopolitika alulnézetből – a marginális helyzetek kezelése és újratermelődése határt átlépő kapcsolatrendszerekben, Geopolitikai Konferencia 2017, MFT, Sopron, 2017. 08. 25., 2017
Nagy G: Az ingatlanpiac sajátosságai – Prosperitás – Válság – Kilábalás … és ezek hatása a hazai térszerkezetre., 2. Földrajztudományi Előadónap – Kitekintés a geográfia határterületeire. 2017. március 14. MTA Székház, Felolvasóterem, 2017
Nagy G: Rurális ingatlanpiacok a válság előtt, alatt és után. Divergens térfolyamatok Magyarország vidéki tereiben., 8. Falukonferencia, Pécs (szervező: MTA KRTK RKI DTO): 2017. május 18-19., Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár, Pécs, 2017
Nagy G: Consumption characteristics in peripheral areas – The case of South Békés micro-region., SZIE GAEK Erasmus program; MTA KRTK RKI ATO Békéscsaba, 2016.09.14., 2016
Fabula Sz; Timár J: Violations of the Right to the City for Women with Disabilities in Peripheral Rural Communities in Hungary, Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning (to be published in 2018) in press, 2017
Timár J: A changing role of the state in displacement? Development and underdevelopment of a rural community from the perspective of its displaced inhabitants, 10th EUROPEAN URBAN & REGIONAL STUDIES CONFERENCE Crete, 14th-16th September, 2016, 2016
Timár J; Nagy E; Nagy G; Perger É; Velkey G: Város – Állam – Városfejlesztés? Panelbeszélgetés, Városok és régiók a XXI. század elején - nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 2016. október 5., 2016
Timár J: A kiszorítás városi és rurális terei, Az állam szerepváltozásai és társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket újratermelő szerepe – a kelet-európai periféria kontextusai. Panelvita, MTA KRT Békéscsaba, 2016.11.24., 2016
Timár J: A magyarországi vidéki marginalizáció láthatatlansága a nemzetközi kutatásokban, Végletek vidéken -- VIII. Falukonferencia, Panelvita: gazdaság és társadalom, Pécs, 2017. 05. 18-19., 2017
Nagy G: Ingatlanpiacok a válságban – A magyar térstruktúra egy sajátos dimenziója, Településföldrajzi Konferencia, Szekcióülés, Bük, 2014. április 17-18., 2014
Nagy G; Nagy E: Marginalizálódó terek - marginalizálódó fogyasztók? A kereskedelem változó szabályozási környezetének térbeli-társadalmi következményei a vidéki tereinkben, VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2014. 09. 2-4., 2014
Timár J: Társadalmi-területi marginalizáció, állami függőségek újratermelése perifériák lakóinak napi gyakorlataiban, VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2014. 09. 2-4., 2014
Farkas J Zs; Kovács A D: Tájhasználati változások a rendszerváltozást követően – alföldi védett területek példáján, VI. Magyar Tájökológiai Konferencia, Budapest, 2015. május 21-23, 2015
Nagy E; Nagy G: Local strategies tackling peripherality in ECE frontiers: Revealing the relationships of the political and the economic in cross-border urban spaces., 6th International Urban Geographies of Post-communist States Conference: 25 Years of Urban Change. 56 p. 23-26. 10. 2015. Charles University, Prague, CzR.: 27., 2015
Nagy E; Nagy G: Changing perceptions and practices of state institutions in marginalized rural spaces., A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában. Békéscsaba, Szent István Egyetem GAEK, 2016., 2016
Nagy E: Consumption across borders: Understanding marginalization as a multiscalar process. New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe., New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe. 7-8th of April, 2016. Pécs, 2016
Velkey G: Központi Állam és önkormányzatok, In: Ferge Zs., Társadalom és szociálpolitika (Magyarország 1990-2015), Budapest: Osiris Kiadó, pp. 125-160., 2017
Perger É: A helyi társadalmi tőke szerepe vidéki térségek fejlődésében, Magyar vidék - Perspektívák, megoldások a XXI. században - Vidékfejlesztési Tudományos Konferencia, Szarvas, 2017. október 5., 2017
Nagy G: Divergence trends - rural real-estate markets, ERSA Regional Conference, Cluj-Napoca, 2017.09.11-13., 2017
Nagy G: Ellátottság és ellátatlanság - köz- és piaci szolgáltatások a térben, Magyar tudomány ünnepe, Szegedi Akadémiai Bizottság, Szeged, 2017.11.16., 2017
Timár J: Térbeli mobilitás vagy kiszorítás az Alföldön?, Modernitások - MSZT - KRE BTK Konferencia Budapest, 2017. október 24-26., 2017
Nagy G: Periférikus lakáspiacok rurális terekben, MTA KRTK RKI Egyenlőtlenség-kutató műhelyének vitaülése, MTA KRTK Pécs, 2018. május 24., 2018
Nagy G: Local growth coalition – means for tackling perihperality? A case study on Gyula, Hungary, MTA KRTK „Economics with policy” nemzetközi szeminárium, MTA KRTK Pécs, 2018. 05.31., 2018
Perger É: A helyi társadalmi tőke szerepe magyar vidéki kistérségek fejlődésében, III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, konferenciakötete (megjelenés alatt), 2018
Velkey G: The role of public education in reproducing socio/spatial inequalities in Hungary, NZGS/IAG Conference, Auckland, New Zealand, 2018.07.11.- 07.14. New Zealand Geographical Society, Institute of Australian Geographers, University of Auckland, 2018
Timár J: A migrációtól a kiszorításig: a relevancia és a szemléletmódok változásainak néhány kérdése a magyarországi társadalomföldrajzban, „Táj geográfus ecsettel” - tudományos ülés, Pécs, 2018. május 15., 2018
Dudás G; Nagy G: Marginality and dependency – changing social and economic functions of rural spaces with scattered farmsteads and its drivers, Abstract. EUGEO Conference, Budapest, 30 August - 2 September, 2015, 2015
Timár J: "Nationalised” Production of Space: State-led Gentrification from the Perspective of Displaced People, In: NZGS/IAG Conference 2018: Book of Abstract. 151 p. Auckland, Új-Zéland, 2018.07.11-2018.07.14. Auckland: University of Auckland, p. 136., 2018
Farkas J Zs; Kovács A D: Tájhasználati változások a rendszerváltozást követően – alföldi védett területek példáján, Absztrakt . VI. Magyar Tájökológiai Konferencia, Budapest, 2015. május 21-23, 2015
Farkas J Zs; Kovács A D: A vidéki táj használatában bekövetkezett változások társadalmi reakciók tükrében, Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27-28. (közlésre elfogadva), 2015
Farkas J Zs; Kovács A D: Changes in land cover after the transition: case study about the protected areas of the Hungarian Great Plain, Abstract. EUGEO Conference, Budapest, 30 August - 2 September, 2015, 2015
Perger É: Helyi szereplők reakciói a fejlesztéspolitikai környezet változásaira vidéki térségekben, Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2015 augusztus 27-28 (közlésre elfogadva), 2015
Perger É: Spatial Effects of Local Responses to the Structural Changes in National Development Policy in Hungarian Rural Regions, "Eastern European Countryside Revisited - 25 years after the Transition" Conference, , Torun, 26 - 28 June 2015, 2015
Velkey G: A tanulás szerepe a marginalizálódó térségek fejlesztésében, EDUCATIO 23 (3): 415-423, 2014
Velkey G: The changing role of the state in the organization of public education (School segregation in certain rural areas of the periphery in view of the crises (economic and pol, EUGEO Conference, Budapest, 30 August - 2 September, 2015, 2015
Timár J: Migration or displacement? Socio-spatial marginalization in Hungary, Abstract. International Conference of Critical Geography, Ramallah, Pelestine, 26-30 July, 2015, 2015
Farkas J Zs; Kovács A D: A vidéki táj használatában bekövetkezett változások társadalmi reakciók tükrében, Ferencz Á (szerk.) II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia, Kecskemét, 2015. augusztus 27. II. köt., 749-753., 2015
Perger É: Helyi szereplők reakciói a fejlesztéspolitikai környezet változásaira vidéki térségekben, Ferencz Á (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2015 augusztus 27.: 884-888., 2015
Perger É: Spatial Effects of Local Responses to the Structural Changes in National Development Policy in Hungarian Rural Regions, EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE 22: pp. 69-83., 2016
Kovács A D; Farkas J Zs: Tájhasználati változások társadalmi reakciók tükrében, alföldi példákon, VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, Eger, 2016. augusztus 25-26., 2016
Kovács A D; Farkas J Zs: Regional differences and the underlying processes in land use after the transition in Hungary, 56th European Regional Science Association Congress, Bécs, 2016. augusztus 23-26., 2016
Perger É: The role of local “social capital” in development of rural micro-regions in Hungary, Proceedings of Abstracts, Jana Zapletová, Antonin Vaishar (ed)5th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL ’16, Brno, August 29 – September 2, 2016, 40-41., 2016
Perger É: Helyi szereplők reakciói a fejlesztéspolitikai környezet változásaira vidéki térségekben, MRTT Vándorgyűlés - Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990–2015, Eger, 2015. november 19-20., 2015
Nagy E: Barganing, learning and control: Production of consumption spaces in post-socialist context, Europa Regional 19, 1: 42-55 (közlésre elfogadva), 2014
Nagy E; Timár J: Centrum-periféria viszonyok alulnézetből: "megélt" függőségek vidéki településeken, Települséföldrajzi Konferencia, Plenáris ülés Bük, 2014 április 17-18, 2014
Nagy G: Ingatlanpiacok a válságban – A magyar térstruktúra egy sajátos dimenziója, Településföldrajzi Konferencia, Szekcióülés, Bük, 2014. április 17-18., 2014
Nagy G: Elmaradottság, perifériák, marginalitás fogalmi tisztázás egy empirikus kutatás eredményeinek tükrében, DOSZ Konferencia, Szeged, 2013. november 21., 2013
Nagy G; Nagy E: Marginalizálódó terek - marginalizálódó fogyasztók? A kereskedelem változó szabályozási környezetének térbeli-társadalmi következményei a vidéki tereinkben, Absztrakt. VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2014. 09. 2-4., 2014
Timár J: Társadalmi-területi marginalizáció, állami függőségek újratermelése perifériák lakóinak napi gyakorlataiban, Absztrakt. VII. Magyar Földrajzi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2014. 09. 2-4., 2014
Velkey G: A tudás és a tanulás intézményes, illetve közösségi rendszereinek szerepe a marginalizálódó vidéki térségek fejlesztésében, EDUCATIO® 2014/3. (közlésre elfogadva), 2014
Nagy E: Barganing, learning and control: Production of consumption spaces in post-socialist context, Europa Regional 20 (2012), 1: 42-54, 2014
Fabula Sz; Timár J: Violations of the Right to the City for Women with Disabilities in Peripheral Rural Communities in Hungary, Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 76 (June): 52-57. (2018), 2018
Nagy E; Nagy G: Deserted consumption landscapes or scenes of multiple strategies? Marginality and agency in rural spaces of 'post-transition' economies, Abstract. The 5th Global Conference of Economic Geography, Oxford, UK, 19-22 August, 2015, 2015
Nagy E; Timár J; Nagy G; Velkey G: The Everyday Practices of the Reproduction of Peripherality and Marginality in Hungary, pp. 135-155 In: Lang T, Henn S, Sgibnev W, Ehrlich K. Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015
Nagy E: The rise of the regulatory state and production of uneven Consumption landscapes in East and Central Europe, Abstract. EUGEO Conference, Budapest, 30 August-2 September, 2015, 2015
Nagy G: Local economy in the periphery - Dél-Békés micro region, 25. SYLFF Konferencia/Sasakawa Alapítvány, Budapest, 2017.09.08., 2018
Nagy E; Nagy G: Austerity and rescaling of state power: Means of fixing marginality in peripheral economies of Europe?, 5th Global Conference on Economic Geography, University of Cologne; 2018. 07., 2018
Nagy G; Nagy E: Lokális növekedési koalíció – téralakítás – konfliktusok – Győr város példáján, 15. Magyar Településföldrajzi Konferencia, Bük, 2018 04. 5-6., 2018
Farkas J Zs; Kovács A D: Kritikai észrevételek a magyar vidékfejlesztésről a vidékföldrajz szempontjából. (Critical remarks on Hungarian rural development from the perspective of rural geography), Területi Statisztika 58 (1): 57-83, 2018, 2018
Kovács A D ; Farkas J Zs: The emergence and delay of the new environmental paradigm in V4 countries – challenges of sustainable land management., IGU Thematic Conference Practical Geography and XXI Century Challenges. 2018.06.04-06. Institute of Geography Russian Academy of Sciences. Moscow R, 2018
Velkey G: A személyes szociális szolgáltatások legfontosabb jellemzői, területi különbségei és változásai hazánkban az elmúlt huszonöt évben, Deliberationes 2018 (2) (közlésre elfogadva), 2019
Nagy E: Consumption-centred urban restructuring and the mediation of urban life: From spaces of production to the worlds of seduction, In: Krajina, Stevenson (eds): The Routledge Companion to Urban Media and Communication (Chapter 8) New York: Routledge (under publication), 2019

 

Projekt eseményei

 
2014-04-02 09:44:17
Résztvevők változása
vissza »