A Nap-típusú mágneses aktivitás szerepe egyedüli és kettősrendszerbeli csillagok, valamint csillag-exobolygó rendszerek fejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109276
típus K
Vezető kutató Kővári Zsolt
magyar cím A Nap-típusú mágneses aktivitás szerepe egyedüli és kettősrendszerbeli csillagok, valamint csillag-exobolygó rendszerek fejlődésében
Angol cím The role of solar-like magnetic activity in the evolution of single stars, binaries and star-planet systems
magyar kulcsszavak mágneses csillagaktivitás, csillagdinamó, differenciális rotáció, kettősség, árapály-erők, exobolygó-rendszer
angol kulcsszavak stellar magnetic activity, stellar dynamo, differential rotation, binarity, tidal forces, exoplanetary system
megadott besorolás
Asztrofizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Fizika
Kutatóhely Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kriskovics Levente
Oláh Katalin Ilona
Pál András
Van Driel Gesztelyi Lídia
Vida Krisztián
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-01-31
aktuális összeg (MFt) 23.959
FTE (kutatóév egyenérték) 13.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A késői típusú aktív csillagokon megfigyelhető mágneses jelenségek kulcsszerepet játszanak a csillagfejlődésben. A mágneses tér fontos tényezőként befolyásolja a perdület transzportot a csillag gyorsan forgó belső magjából a konvektív zónán keresztül a felszínre, és azon túl, a csillag környezetébe, amiként a szoros kettősrendszerek esetében is hatással van a dinamikai fejlődésre. A csillagaktivitás széles időskálán megmutatkozó jelenségei (a másodperces flerektől a hónapos időskálájú felszíni foltosodáson át az évtizedes időskálán jelentkező mágneses ciklusokig) más és más észlelési stratégiát, eszközöket és technikákat igényelnek. Így a felszín indirekt Doppler-leképezéséhez elegendő mennyiségű, nagy felbontású optikai spektrumra van szükség, míg a hosszútávú fotometriai megfigyelések az aktivitási ciklusok vizsgálatához kellenek.
Doppler-leképezéssel gyorsan forgó Nap-típusú törpecsillagokon és RS CVn-típusú kettőscsillagok aktív óriáskomponensein feltérképezhetők a felszíni sebességmezők, pl. a differenciális rotáció. A felszíni lítium elemgyakorisága és az aktivitás egyéb jegyei közötti kapcsolatot a Li 6708Å vonalán tudjuk vizsgálni. Kutatásunk során megvizsgáljuk a kettősség aktivitásra gyakorolt hatását. A Kepler űrtávcső nagypontosságú adatsoraiból és földi távcsövek hosszútávú méréseiből a dinamómechanizmusra utaló jelenségek vizsgálatát végezzük, ezáltal képet kapunk a Kepler-mező fiatal csillagainak kor szerinti kromoszférikus aktivitásáról a T Tauri fázistól a fősorozatra jutásig. A „Légyszem-kamera” program („Lendület 2012”-Pál A.) keretében az aktív csillagok széles skálájának folyamatos monitorozását fogjuk végezni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A Nap-aktív csillag analógia alapján azt várjuk, hogy a napfoltokhoz hasonlóan a csillagfoltok kialakulása, fejlődése, felszíni pozíciója információt szolgáltat a fotoszféráról, a lokális mágneses térről, a kémiai elemek előfordulásáról, a globális mágneses folyamatokról. A késői típusú csillagok felszíni foltjainak mozgásából következtetni tudunk a felszíni sebességmezőkre, így a differenciális rotációra, amely a konvektív burokkal rendelkező csillag globális mágneses folyamatairól, a mágneses dinamómechanizmusról árulkodik, végsősoron pedig a csillagfejlődésről.
A napaktivitással rokon jelenségeket mutató aktív csillagokon megfigyelt sajátosságok alapján következtetni tudunk a Nap korai fejlődési állapotára, amikor a bolygókeletkezés zajlott, vagy éppen megjósolható későbbi sorsa. Számba vesszük, milyen generális kapcsolat létezik az RS CVn-típusú kettőscsillagok aktív komponensein mérhető differenciális rotáció és a vizsgált kettősrendszer egyéb asztrofizikai paraméterei között. A kettősség szerepének feltárása kulcsfontosságú az aktivitás olyan sajátosságainak megértésében, mint például az aktivitás lokalizáltsága (aktív hosszúságok, preferált szélességek), vagy az aktivitás ciklikus viselkedése.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A csillagokon megfigyelt aktivitási jelenségeket és a napaktivitás jegyeit összevetve a Napról is egyre többet tudhatunk meg, ily módon visszatekinthetünk központi csillagunk múltjába, következtethetünk a Naprendszer keletkezésének körülményeire, és annak további sorsára.
A csillagokon működő mágneses dinamók alaposabb megismerése és a Nap-dinamóval történő összehasonlítása a dinamóelmélet számára jelent fontos tapasztalati inputot, másrészt - tágabb dimenzióban - közelebb kerülhetünk annak az izgalmas kérdésnek a megválaszolásához is, hogy a gyorsan forgó fiatal csillagok mágneses aktivitása miként befolyásolja a bolygókeletkezést, amely a földi bioszférához hasonló életformák megjelenésének feltétele. A kettősrendszerekben megjelenő mágneses aktivitást leíró paraméterek és a kettősséget jellemző egzakt fizikai paraméterek összekapcsolása közelebb visz bennünket az egyre növekvő számban felfedezett csillag-forró Jupiter-típusú rendszerek fiatal csillagain megfigyelhető aktivitási jegyek értelmezéséhez, de utat nyithat a napaktivitás sajátosságainak a "Nap-Jupiter mint kettősrendszer" paradigmáján belül történő értelmezése felé is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Hatalmas távolságuk miatt a csillagok a legjobb távcsöveinken keresztül is csupán fénypontként látszódnak, felszínükről csak közvetett módon nyerhetünk információt. A Doppler-leképezés napjainkban gyakorlatilag az egyetlen indirekt képalkotó eljárás, amellyel a csillagok felszínén a hőmérsékleteloszlást, a kémiai elemek eloszlását, vagy éppen a mágneses terek előfordulását rekonstruálhatjuk. A Kepler űrtávcső hihetetlen pontossággal rögzíti az égbolt egy tartományában a napaktivitáshoz (pl. napfoltok, napkitörések) hasonló jelenségeket mutató ú.n. aktív csillagok fényváltozásait, amelyeket a napkitörésekkel rokon flerek, felszíni csillagfoltok, hosszabb időskálán pedig a mágneses aktivitás ciklusai okoznak. Ezekből az adatokból közvetve olyan belső fizikai folyamatok vizsgálhatók, amelyek megfelelőit a Napon kozmikus értelemben közvetlen közelről is megfigyelhetünk. Az aktív csillagok megfigyelt sajátosságai alapján következtethetünk saját Napunk korai fejlődési állapotára, vagy éppen későbbi sorsára. Ily módon egyebek mellett választ kereshetünk arra az izgalmas kérdésre, hogy egy fiatal csillag mágneses aktivitása hogyan befolyásolja a maga körül zajló bolygókeletkezést, végső soron az élet megjelenésének feltételeit.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Solar-like magnetic activity (i.e., phenomena that are analogous to those that we see on the active Sun) plays a key role in the evolution of late-type stars by affecting the angular momentum transfer from the inner core through the convective bulk to the surface, as well as other interactions between active stars and their environments, including companions in close binaries and in star-planet systems. When studying stellar magnetic activity in a broad time range from seconds (flare activity) through months (surface spottedness) to tens of years (activity cycles), different indirect techniques, such as Doppler imaging, and methods, such as long-term monitoring, are needed.
From Doppler imaging studies we will be able to detect and even measure surface flows (differential rotation, meridional circulation), that are responsible for solar-like dynamo action. Using Li 6708Å observations we will focus on the connection between surface lithium distribution and magnetic activity indicators. We study the possible effects of a close companion on activity.
We will analyze dynamo processes using high precision data from the Kepler space telescope as well as ground-based photometric measurements. Our aim is to characterize the photospheric and chromospheric activity of late-type young stars from the Kepler-field, of ages ranging from the post-T Tauri phase (~50Myr) to the ZAMS (~100-200Myr). Continuous monitoring of different types of active stars with the Fly's Eye Camera System will give us a broader view of magnetic activity of stars of similar types but of different ages, allowing evolutionary studies.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Starting from the solar paradigm, i.e., on the analogies with solar activity, we expect, that the formation, evolution, and motion of starspots give us information on the state of the stellar photosphere, on the local surface magnetic field, as well as on the chemical surface abundances, and finally, on the global stellar magnetic field distribution. As sunspots, starspots are also suitable for tracking and reconstructing surface flows such as differential rotation or meridional velocity fields. The differential rotation on stars with convective envelopes puts constraints on the large scale topology of the magnetic field, therefore provides us with important information on the workings of the dynamo beneath the surface, and indirectly, on stellar evolution.
By studying magnetic activity on solar-like stars we may reveal similarities and differences between the workings of magnetic dynamos of the Sun and other stars. We are going to study what kind of general relationship exists between magnetic topology on the components of RS CVn-type active binary stars and other astrophysical parameters of these stars. It is of key importance to understand the role of being part of a binary system in the formation of such activity characteristics as e.g. its localization (active longitudes, preferred latitudes) or cyclic behavior.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Based on activity events observed on stars showing similar activity characteristics to those on the Sun we can eventually deduce information about the early evolutionary state of our Sun, when the Solar System was forming, or about its future evolution.
Gaining deeper observational insight into magnetic dynamos in active stars and their comparison with that in the Sun produces important experimental input for dynamo theory, and – in a broader sense – can bring us closer to answering the exciting question how the magnetic activity of fast-rotating hot young stars may influence planet formation around them, which is a fundamental condition for the evolution of biospheres similar to that on Earth. Understanding the connection between characteristic parameters of magnetic activity on binary stars and the exact physical parameters of the binary system will bring us closer to understanding activity in star–planet ('hot Jupiter') systems, which are being discovered in ever-growing numbers. Furthermore, this may open up a novel interpretation of the characteristics of solar activity within the “Sun-Jupiter binary system” paradigm.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Owing to their huge distances, stars appear as point-like sources even through our best telescopes, thus we can only obtain indirect information about their surfaces. In practice, Doppler imaging provides the sole indirect means to reconstruct temperature, chemical composition, and magnetic field distribution on stellar surfaces. The extremely high accuracy of datasets from the Kepler space telescope permits us to see details of a collection of solar-like magnetic activity phenomena (flares, surface spot activity, long-term activity cycles) similar to the Sun's. Using these techniques and facilities we can indirectly examine such physical processes on stars, which can be seen in greater detail on our Sun, in a cosmic sense, from close-by. Based on the observed characteristics of activity events on so-called solar-like active stars, similar to those observed on the Sun, e.g. spots and eruptions, we can deduce information about the early evolutionary stages of our own Sun or glance into its future. Such way we can seek answers to such exciting questions as how magnetic activity of a young star can influence the formation of planets around it and, ultimately, the conditions for the formation of life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk során a Napban és az aktív csillagokban működő mágneses dinamó különböző összetevőinek megfigyelése volt a legfőbb cél. A dinamóhatásnak köszönhető, hogy a mágneses tér különböző időbeli és méretskálákon változik. A Napon azt vizsgáltuk, mi a szerepe az aktív vidékek fejlődésének a mágneses tér átrendeződésében, valamint koronakitöréseket (CME) vizsgáltunk, amelyek a napaktivitás alapvető megnyilvánulásai és komoly hatással vannak az űridőjárásra. Egyértelmű korrelációt mutattunk ki a koronális és a fotoszférikus elemgyakoriság aránya és a napciklus fázisa között. Elsőként sikerült direkt képalkotással (optikai interferometriával) egy csillag felszíni folttérképét előállítani, amely alapján igazoltuk a poláris foltok létét, továbbá az aktív vidékek eloszlásában mutatkozó észak-déli aszimmetriát. A csillagdinamók vizsgálatához számos aktív csillag felszínét térképeztük fel, meghatároztuk a felszíni differenciális rotációjukat, valamint a fejlődési állapotukat. A Mount Wilson Ca II H&K felmérő program teljes adatsorát felhasználva vizsgáltuk a nap-típusú csillagokban működő dinamó jellemzőit és két kor szerint jól elkülönülő rezsimet találtunk. Kimutattuk, hogy a szoros kettősrendszerekre jellemző árapályerők komoly hatással vannak a differenciális rotációra. Végül, a Trappist-1 központi csillagát és a hozzá tartozó bolygórendszert vizsgáltuk és jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy megértsük, hogyan befolyásolja a mágneses aktivitás a lakhatósági feltételeket.
kutatási eredmények (angolul)
We have focused on observing the components of the magnetic dynamo working in the Sun and active late-type stars. This mechanism is responsible for reproducing and magnifying the stellar magnetic fields on different spatial and temporal scales. We studied the role of evolving active regions in the redistribution of solar magnetic fields, and examined coronal mass ejections (CMEs) which are among the primary manifestations of solar activity and can result in severe space weather events. We found a strong correlation between the coronal to photospheric composition ratio and the solar cycle phase. Having the first close-up interferometric images from the surface of a nearby star other than the Sun we confirmed the existence of dark polar spots and found north-south asymmetry of active regions. In order to study stellar dynamos we mapped several active stars, derived their surface differential rotation and studied their evolution. We studied in detail the stellar dynamo characteristics in solar-like stars using the full data series of the Mount Wilson Ca II H&K survey and found two distinct dynamo regimes separated by stellar age. We found that differential rotation is apparently influenced by tidal interactions working between the components of close binary systems. Finally, by analyzing the Trappist-1 host star and its planetary system we have accomplished a significant contribution to understanding how extraterrestrial life might be affected by magnetic activity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109276
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pál, András; Mészáros, László; Jaskó, Attila; Mező, György; Csépány, Gergely; Vida, Krisztián; Oláh, Katalin: Hexapod Design For All-Sky Sidereal Tracking, eprint arXiv:1601.02396, 2016
Pál, András; Vida, Krisztián; Mészáros, László; Mező, György: Isotropic and anisotropic pointing models, Experimental Astronomy, Online First, 2015
Vida, K.; Korhonen, H.; Ilyin, I. V.; Oláh, K.; Andersen, M. I.; Hackman, T.: Study of FK Comae Berenices. VII. Correlating photospheric and chromospheric activity, Astronomy & Astrophysics, Volume 580, id.A64, 14 pp., 2015
Boyajian, T. S.; LaCourse, D. M.; Rappaport, S. A.; Fabrycky, D.; Fischer, D. A.; Gandolfi, D.; Kennedy, G. M.; Korhonen, H.; Liu, M. C.; Moor, A.; Olah, K.; Vida, K.; Wyatt, M. C.; Best, W. M. J.; Brewer, J.; Ciesla, F.; Csák, B.; Deeg, H. J.; Dupuy, T. J.; Handler, G.; Heng, K.; Howell, S. B.; Ishikawa, S. T.; Kovács, J.; Kozakis, T.; Kriskovics, L.; Lehtinen, J.; Lintott, C.; Lynn, S.; Nespral, D.; Nikbakhsh, S.; Schawinski, K.; Schmitt, J. R.; Smith, A. M.; Szabo, Gy.; Szabo, R.; Viuho, J.; Wang, J.; Weiksnar, A.; Bosch, M.; Connors, J. L.; Goodman, S.; Green, G.; Hoekstra, A. J.; Jebson, T.; Jek, K. J.; Omohundro, M. R.; Schwengeler, H. M.; Szewczyk, A.: Planet Hunters X. KIC 8462852 - Where's the flux?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access, 2016
Oláh, K.; Rappaport, S.; Joss, M.: Detection of Binary and Multiple Systems Among Rapidly Rotating K and M Dwarf Stars From Kepler Data, Living Together: Planets, Host Stars and Binaries, ASP Conference Series, Vol. 496. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, p.83, 2015
Harra, L.; Baker, D.; Edwards, S. J.; Hara, H.; Howe, R.; van Driel-Gesztelyi, L.: A Study of the Coronal Non-thermal Velocity in Polar Regions During the Rise from Solar Minimum to Solar Maximum in Cycle 24, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3203-3220, 2015
Yeates, A. R.; Baker, D.; van Driel-Gesztelyi, L.: Source of a Prominent Poleward Surge During Solar Cycle 24, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3189-3201, 2015
Howe, Rachel; Komm, R. W.; Baker, D.; Harra, L.; van Driel-Gesztelyi, L.; Bogart, R. S.: Persistent Near-Surface Flow Structures from Local Helioseismology, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3137-3149, 2015
van Driel-Gesztelyi, Lidia; Green, Lucie May: Evolution of Active Regions, Living Reviews in Solar Physics, vol. 12, no. 1, 2015
Mandrini, C. H.; Baker, D.; Démoulin, P.; Cristiani, G. D.; van Driel-Gesztelyi, L.; Vargas Domínguez, S.; Nuevo, F. A.; Vásquez, A. M.; Pick, M.: Parallel Evolution of Quasi-separatrix Layers and Active Region Upflows, The Astrophysical Journal, Volume 809, Issue 1, article id. 73, 13 pp., 2015
Baker, D.; Brooks, D. H.; Démoulin, P.; Yardley, S. L.; van Driel-Gesztelyi, L.; Long, D. M.; Green, L. M.: FIP Bias Evolution in a Decaying Active Region, The Astrophysical Journal, Volume 802, Issue 2, article id. 104, 9 pp., 2015
Valori, G.; Romano, P.; Malanushenko, A.; Ermolli, I.; Giorgi, F.; Steed, K.; van Driel-Gesztelyi, L.; Zuccarello, F.; Malherbe, J.-M.: Time Evolution of Force-Free Parameter and Free Magnetic Energy in Active Region NOAA 10365, Solar Physics, Volume 290, Issue 2, pp.491-506, 2015
Pál, András; Mészáros, László; Jaskó, Attila; Mező, György; Csépány, Gergely; Vida, Krisztián; Oláh, Katalin: Hexapod Design For All-Sky Sidereal Tracking, PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 128:(962) Paper 045002. 12 p., 2016
Pál, András; Vida, Krisztián; Mészáros, László; Mező, György: Isotropic and anisotropic pointing models, Experimental Astronomy 41:(1) pp. 1-15., 2016
Oláh K, Kővári Zs, Petrovay K, Soon W, Baliunas S, Kolláth Z, Vida K: Magnetic cycles at different ages of stars, ASTRON ASTROPHYS 590:, 2016
Roettenbacher RM, Monnier JD, Korhonen H, Aarnio AN, Baron F, Che X, Harmon RO, Kővári Zs, Kraus S, Schaefer GH, Torres G, Zhao M, ten Brummelaar TA, Sturmann J, Sturmann L: No Sun-like dynamo on the active star ζ Andromedae from starspot asymmetry, NATURE 533: 217-220, 2016
Kővári Zs, Künstler A, Strassmeier KG, Carroll TA, Weber M, Kriskovics L, Oláh K, Vida K, Granzer T: Time-series Doppler images and surface differential rotation of the effectively single, rapidly rotating K-giant KU Pegasi, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 596: Paper A53. 13 p., 2016
Vida K, Kriskovics L, Oláh K, Leitzinger M, Odert P, Kővári Zs, Korhonen H, Greimel R, Robb R, Csák B, Kovács J: Investigating magnetic activity in very stable stellar magnetic fields. Long-term photometric and spectroscopic study of the fully convective M4 dwarf V374 Pegasi, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 590: Paper A11. 13 p., 2016
Mészáros L, Pál A, Jaskó A, Csépány G, Mező Gy, Vida K, Oláh K: The Fly's Eye camera system: new results with an autonomously observing telescope, Proceedings of the SPIE, Volume 9908, id. 99085T 8 pp., 2016
Fazakerley AN, Harra LK, van Driel-Gesztelyi L: An Investigation of the Sources of Earth-directed Solar Wind during Carrington Rotation 2053, ASTROPHYSICAL JOURNAL 823:(2) Paper 145. 16 p., 2016
Dacie S, Démoulin P, van Driel-Gesztelyi L, Long D M, Baker D, Janvier M, Yardley S L, Pérez-Suárez D: Evolution of the magnetic field distribution of active regions, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 596: Paper A69., 2016
Yardley, S. L.; Green, L. M.; Williams, D. R.; van Driel-Gesztelyi, L.; Valori, G.; Dacie, S.: Flux Cancellation and the Evolution of the Eruptive Filament of 2011 June 7, Astrophysical Journal, 827:(2) Paper 151, 11 pp., 2016
Pál A: Lie-series for orbital elements: II. The spatial case, CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY 124:(1) pp. 97-107., 2016
Vida K, Plachy E, Molnár L, Kriskovics L, Klagyivik P, Hajdu T, Kovács OE, Szabó R: Spotted stars as Cepheid impostors observed with K2, INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Paper 6173., 2016
Kriskovics L, Kővári Zs, Vida K, Granzer T, Oláh K: Lithium enrichment on the single active K1-giant DI Piscium. Possible joint origin of differential rotation and Li enrichment, ASTRON ASTROPHYS 571:, 2014
Oláh K, Moór A, Kővári Zs, Granzer T, Strassmeier KG, Kriskovics L, Vida K: Magnitude-range brightness variations of overactive K giants, ASTRON ASTROPHYS 572, A94, 2014
Rappaport S, Swift J, Levine A, Joss M, Sanchis-Ojeda R, Barclay T, Still M, Handler G, Oláh K, Muirhead PS, Huber D, Vida K: M-dwarf rapid rotators and the detection of relatively young multiple M-star system, ASTROPHYS J 788, 114, 2014
Kővári Zs, Oláh K: Observing Dynamos in Cool Stars, SPACE SCI REV 186: (1-4) 457-489, 2014
Ermolli I, Shibasaki K, Tlatov A, van Driel-Gesztelyi L: Solar Cycle Indices from the Photosphere to the Corona: Measurements and Underlying Physics, SPACE SCI REV 186: (1-4) 105-135, 2014
van Driel-Gesztelyi L, Baker D, Török T, Pariat E, Green LM, Williams DR, Carlyle J, Valori G, Démoulin P, Kliem B, Long DM, Matthews SA, Malherbe J-M: Coronal magnetic reconnection driven by CME expansion - the 2011 June 7 event, ASTROPHYS J 788: 85, 2014
Vida K, Oláh K, Szabó R: Looking for activity cycles in late-type Kepler stars using time-frequency analysis, MON NOT ROYAL ASTRON SOC 441, 2744, 2014
Attrill G D R, Long D M, Green L M, Harra L K, van Driel-Gesztelyi L: Extreme-ultraviolet Observations of Global Coronal Wave Rotation, ASTROPHYS J 796: 55, 2014
Mészáros L, Jaskó A, Pál A, Csépány G: Accurate Telescope Mount Positioning with MEMS Accelerometers, PUBL ASTRON SOC PACIFIC, 2014
Pevtsov A A, Berger M, Nindos A, Norton A A, van Driel-Gesztelyi, L: Magnetic helicity, tilt, and twist, SPACE SCI REV 186: (1-4) 285-324, 2014
Kővári Zs, Kriskovics L, Künstler A, Carroll TA, Strassmeier KG, Vida K, Oláh K, Bartus J, Weber M: Antisolar differential rotation of the K1-giant sigma Geminorum revisited, ASTRON ASTROPHYS 573 A98, 2015
Vida, K.; Korhonen, H.; Ilyin, I. V.; Oláh, K.; Andersen, M. I.; Hackman, T.: Study of FK Comae Berenices. VII. Correlating photospheric and chromospheric activity, ASTRON ASTROPHYS 580, A64, 14 pp., 2015
Harra, L.; Baker, D.; Edwards, S. J.; Hara, H.; Howe, R.; van Driel-Gesztelyi, L.: A Study of the Coronal Non-thermal Velocity in Polar Regions During the Rise from Solar Minimum to Solar Maximum in Cycle 24, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3203-3220, 2015
Yeates, A. R.; Baker, D.; van Driel-Gesztelyi, L.: Source of a Prominent Poleward Surge During Solar Cycle 24, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3189-3201, 2015
Howe, Rachel; Komm, R. W.; Baker, D.; Harra, L.; van Driel-Gesztelyi, L.; Bogart, R. S.: Persistent Near-Surface Flow Structures from Local Helioseismology, Solar Physics, Volume 290, Issue 11, pp.3137-3149, 2015
van Driel-Gesztelyi, Lidia; Green, Lucie May: Evolution of Active Regions, Living Reviews in Solar Physics, vol. 12, no. 1, 2015
Mandrini, C. H.; Baker, D.; Démoulin, P.; Cristiani, G. D.; van Driel-Gesztelyi, L.; Vargas Domínguez, S.; Nuevo, F. A.; Vásquez, A. M.; Pick, M.: Parallel Evolution of Quasi-separatrix Layers and Active Region Upflows, The Astrophysical Journal, Volume 809, Issue 1, article id. 73, 13 pp., 2015
Baker, D.; Brooks, D. H.; Démoulin, P.; Yardley, S. L.; van Driel-Gesztelyi, L.; Long, D. M.; Green, L. M.: FIP Bias Evolution in a Decaying Active Region, The Astrophysical Journal, Volume 802, Issue 2, article id. 104, 9 pp., 2015
Valori, G.; Romano, P.; Malanushenko, A.; Ermolli, I.; Giorgi, F.; Steed, K.; van Driel-Gesztelyi, L.; Zuccarello, F.; Malherbe, J.-M.: Time Evolution of Force-Free Parameter and Free Magnetic Energy in Active Region NOAA 10365, Solar Physics, Volume 290, Issue 2, pp.491-506, 2015
Pál, András; Vida, Krisztián; Mészáros, László; Mező, György: Isotropic and anisotropic pointing models, Experimental Astronomy 41:(1) pp. 1-15., 2016
Pál, András; Mészáros, László; Jaskó, Attila; Mező, György; Csépány, Gergely; Vida, Krisztián; Oláh, Katalin: Hexapod Design For All-Sky Sidereal Tracking, PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 128:(962) Paper 045002. 12 p., 2016
Boyajian, T. S.; LaCourse, D. M.; Rappaport, S. A.; Fabrycky, D.; Fischer, D. A.; Gandolfi, D.; Kennedy, G. M.; Korhonen, H.; Liu, M. C.; Moor, A.; Olah, K.; Vida, K.; Wyatt, M. C.; Best, W. M. J.; Brewer, J.; Ciesla, F.; Csák, B.; Deeg, H. J.; Dupuy, T. J.; Handler, G.; Heng, K.; Howell, S. B.; Ishikawa, S. T.; Kovács, J.; Kozakis, T.; Kriskovics, L.; Lehtinen, J.; Lintott, C.; Lynn, S.; Nespral, D.; Nikbakhsh, S.; Schawinski, K.; Schmitt, J. R.; Smith, A. M.; Szabo, Gy.; Szabo, R.; Viuho, J.; Wang, J.; Weiksnar, A.; Bosch, M.; Connors, J. L.; Goodman, S.; Green, G.; Hoekstra, A. J.; Jebson, T.; Jek, K. J.; Omohundro, M. R.; Schwengeler, H. M.; Szewczyk, A.: Planet Hunters X. KIC 8462852 - Where's the flux?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access, 2016
Roettenbacher RM, Monnier JD, Korhonen H, Aarnio AN, Baron F, Che X, Harmon RO, Kővári Zs, Kraus S, Schaefer GH, Torres G, Zhao M, ten Brummelaar TA, Sturmann J, Sturmann L: No Sun-like dynamo on the active star ζ Andromedae from starspot asymmetry, NATURE 533: 217-220, 2016
Oláh K, Kővári Zs, Petrovay K, Soon W, Baliunas S, Kolláth Z, Vida K: Magnetic cycles at different ages of stars, ASTRON ASTROPHYS 590:, 2016
Kővári Zs, Künstler A, Strassmeier KG, Carroll TA, Weber M, Kriskovics L, Oláh K, Vida K, Granzer T: Time-series Doppler images and surface differential rotation of the effectively single, rapidly rotating K-giant KU Pegasi, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 596: Paper A53. 13 p., 2016
Vida K, Kriskovics L, Oláh K, Leitzinger M, Odert P, Kővári Zs, Korhonen H, Greimel R, Robb R, Csák B, Kovács J: Investigating magnetic activity in very stable stellar magnetic fields. Long-term photometric and spectroscopic study of the fully convective M4 dwarf V374 Pegasi, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 590: Paper A11. 13 p., 2016
Fazakerley AN, Harra LK, van Driel-Gesztelyi L: An Investigation of the Sources of Earth-directed Solar Wind during Carrington Rotation 2053, ASTROPHYSICAL JOURNAL 823:(2) Paper 145. 16 p., 2016
Dacie S, Démoulin P, van Driel-Gesztelyi L, Long D M, Baker D, Janvier M, Yardley S L, Pérez-Suárez D: Evolution of the magnetic field distribution of active regions, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 596: Paper A69., 2016
Yardley, S. L.; Green, L. M.; Williams, D. R.; van Driel-Gesztelyi, L.; Valori, G.; Dacie, S.: Flux Cancellation and the Evolution of the Eruptive Filament of 2011 June 7, Astrophysical Journal, 827:(2) Paper 151, 11 pp., 2016
Pál A: Lie-series for orbital elements: II. The spatial case, CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY 124:(1) pp. 97-107., 2016
Vida K, Kővári Zs, Pál A, Oláh K, Kriskovics L: Frequent Flaring in the TRAPPIST-1 System—Unsuited for Life?, ASTROPHYSICAL JOURNAL 841:(2) p. 124., 2017
Kővári Zs, Oláh K, Kriskovics L, Vida K, Forgács-Dajka E, Strassmeier K G: Rotation-differential rotation relationships for late-type single and binary stars from Doppler imaging, ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 338:(8) pp. 903-909., 2017
Kővári Zs, Strassmeier K G, Carroll T A, Oláh K, Kriskovics L, Kővári E, Kovács O, Vida K, Granzer T, Weber M: Antisolar differential rotation with surface lithium enrichment on the single K-giant V1192 Orionis, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 606: Paper A42. 14 p., 2017
Korhonen H, Vida K, Leitzinger M, Odert P, Kovács O E: Hunting for Stellar Coronal Mass Ejections: Living Around Active Stars, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION 328: pp. 198-203., 2017
Fabbian D, Simoniello R, Collet R, Criscuoli S, Korhonen H, Krivova N A, Oláh K, Jouve L, Solanki S K, Alvarado-Gómez J D, Booth R, García R A, Lehtinen J, See V: The variability of magnetic activity in solar-type stars, ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 338:(7) pp. 753-772., 2017
Brooks David H, Baker Deborah, van Driel-Gesztelyi Lidia, Warren Harry P: A Solar cycle correlation of coronal element abundances in Sun-as-a-star observations, NATURE COMMUNICATIONS 8: Paper 183. 7 p., 2017
Cheung MCM, van Driel-Gesztelyi L, Martínez Pillet V, Thompson MJ: The Life Cycle of Active Region Magnetic Fields, SPACE SCIENCE REVIEWS 210:(1-4) pp. 317-349., 2017
Dacie S, van Driel-Gesztelyi L, Démoulin P, Linton M G, Leake J E, MacTaggart D, Cheung M C M: Field distribution of magnetograms from simulations of active region formation, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 606: Paper A34. 8 p., 2017
James A W, Green L M, Palmerio E, Valori G, Reid H A S, Baker D, Brooks D H, van Driel-Gesztelyi L, Kilpua E K J: On-Disc Observations of Flux Rope Formation Prior to Its Eruption, SOLAR PHYSICS 292:(5) Paper 71. 24 p., 2017
Rappaport S, Swift J, Levine A, Joss M, Sanchis-Ojeda R, Barclay T, Still M, Handler G, Oláh K, Muirhead PS, Huber D, Vida K: M-dwarf rapid rotators and the detection of relatively young multiple M-star system, ASTROPHYS J 788, 114, 2014
Vida K, Oláh K, Szabó R: Looking for activity cycles in late-type Kepler stars using time-frequency analysis, MON NOT ROYAL ASTRON SOC 441, 2744, 2014
van Driel-Gesztelyi L, Baker D, Török T, Pariat E, Green LM, Williams DR, Carlyle J, Valori G, Démoulin P, Kliem B, Long DM, Matthews SA, Malherbe J-M: Coronal magnetic reconnection driven by CME expansion - the 2011 June 7 event, ASTROPHYS J 788: 85, 2014
Attrill G D R, Long D M, Green L M, Harra L K, van Driel-Gesztelyi L: Extreme-ultraviolet Observations of Global Coronal Wave Rotation, ASTROPHYS J 796: 55, 2014
Ermolli I, Shibasaki K, Tlatov A, van Driel-Gesztelyi L: Solar Cycle Indices from the Photosphere to the Corona: Measurements and Underlying Physics, SPACE SCI REV 186: (1-4) 105-135, 2014
Pevtsov A A, Berger M, Nindos A, Norton A A, van Driel-Gesztelyi, L: Magnetic helicity, tilt, and twist, SPACE SCI REV 186: (1-4) 285-324, 2014
Mészáros L, Jaskó A, Pál A, Csépány G: Accurate Telescope Mount Positioning with MEMS Accelerometers, PUBL ASTRON SOC PACIFIC, 2014
Jaskó A, Pál A, Vida K, Mészáros L, Csépány G, Mező Gy: Fly's Eye camera system: optical imaging using a hexapod platform, SPIE Paper 91453S. 9 p., 2014
Kővári Zs, Kriskovics L, Künstler A, Carroll TA, Strassmeier KG, Vida K, Oláh K, Bartus J, Weber M: Antisolar differential rotation of the K1-giant sigma Geminorum revisited, ASTRON ASTROPHYS 573 A98, 2015
Kővári Zs, Oláh K: Observing Dynamos in Cool Stars, SPACE SCI REV 186: (1-4) 457-489, 2014
Kriskovics L, Kővári Zs, Vida K, Granzer T, Oláh K: Lithium enrichment on the single active K1-giant DI Piscium. Possible joint origin of differential rotation and Li enrichment, ASTRON ASTROPHYS 571: , 2014
Oláh K, Moór A, Kővári Zs, Granzer T, Strassmeier KG, Kriskovics L, Vida K: Magnitude-range brightness variations of overactive K giants, ASTRON ASTROPHYS 572, A94, 2014
vissza »