A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109430
típus PD
Vezető kutató Dóka Krisztina
magyar cím A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai
Angol cím Source research on dance folklore in the second part of the 19th century
magyar kulcsszavak magyar táncfolklór, forráskutatás, tánctörténet
angol kulcsszavak Hungarian dance folklore, source research, dance history
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Néprajz
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2017-08-31
aktuális összeg (MFt) 24.723
FTE (kutatóév egyenérték) 3.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja a magyar táncfolklór 19. század második feléből származó történeti forrásainak feltárása, ezek összegyűjtése, rendezése, az anyag alapján szöveggyűjtemény összeállítása és megjelentetésének előkészítése, továbbá a források korlátozás nélkül elérhető, internetes adatbázisban való közreadása a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében készülő Néptánc Tudásbázis Történeti Táraként. A projekt részeként elkészülnek egyes forrásokat, forráscsoportokat bemutató, elemző publikációk és egy a korszak hagyományos tánckultúrájáról szóló összegző tanulmány.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A 20. századi terepmunkák során gyűjtött hatalmas táncfolklóranyag történeti előzményeiről megszerezhető ismeretek hiányában sem a 20. századi folyamatok, sem maga a forrásként kezelt anyag nem értelmezhetőek. A jelen pályázatban megjelölt kutatás e hiányosságok pótlásaként alapkutatás jelleggel a 19. század második felének táncfolklórját az egykorú forrásokra támaszkodva kívánja feltárni. A jelzett korszak a néptánckutatás elindulásának évtizedeire esik, így a források és publikációk vizsgálata tudománytörténeti szempontból is fontos.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett forrásfeltárással és rendezéssel a 19. század második felére vonatkozóan jelentős terjedelmű és a további kutatásokat megalapozó történeti forrásbázis jön létre. A feltárt, közzétett és feldolgozott források hozzájárulnak e korszak hagyományos tánckultúrájának ismeretéhez, a 20. században gyűjtött folklóranyag értelmezéséhez, történeti formáinak feltárásához, az eddig különösen a 20. századi táncfolklórból kiinduló „a magyar néptáncról” való vélemények, elképzelések átgondolásához. A kutatás eredményei az egyes vidékek tánckultúrájáról, táncos örökségéről és az egyes tánctípusok történetéről való ismereteinket is elmélyítik.
Az eredmények a korszak művelődéstörténetéhez, a korabeli falusi, kisvárosi életmód- és mentalitástörténethez, a szórakozástörténethez, továbbá a magyar tánctörténethez és részben a színpadi tánc történetéhez is adalékokkal szolgálnak, új ismereteket hoznak, és új szempontokat vethetnek fel.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás célja a magyar táncfolklór 19. század második feléből származó történeti forrásainak feltárása, szöveggyűjtemény előkészítése és a történeti források internetes adatbázisban (Néptánc Tudásbázis – Történeti Tár) való közreadása.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The research intends to discover, collect and organize the sources of Hungarian dance folklore in the second part of 19th century, to prepare their publication in an anthology and in a free access internet Dance History Database (a part of Dance Knowledgebase) created in the Institute for Musicology of the Research Centre for Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Publication of the interpretation of the sources, source groups and a summary on the information of the period’s dance culture in the forms of studies are planned as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Lacking the historical background of the huge material filmed and collected in the 20th century neither the transformation process nor the material as a source can be construed. The research in the frame of this project intends to reveal the sources of the Hungarian dance folklore in the second part of the 19th century as a basic research. The period coincides the beginning or traditional dance research in Hungary, therefore the results represent valuable information on science history as well.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The result of research and data regularization is a large dance historical source base on the second part of the 19th century, which establishes further investigation in the subject. The revealed and published sources contribute to the understanding of the traditional dance culture, the interpretation of the dance folklore material collected in the 20th century, helps confirming their historical forms, and initiates reconsidering the views and notions on “Hungarian traditional dance”. The results deepen and enrich our knowledge on the dance culture of certain regions, dance heritage, and history of certain dance types.
The results contribute to the cultural history, the rural and small town life style and mentality history, entertainment history, to the Hungarian dance history, the history of the stage dances. New knowledge and new viewpoints may be raised in all the above mentioned fields.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The research intends to discover the sources of Hungarian dance folklore in the second part of 19th century, to prepare their publication in an anthology and in an internet Dance History Database (a part of Dance Knowledgebase).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében a dualizmus kori táncfolklór (1867-1918) forráskutatását végeztem. A történeti források feltárásával, összegyűjtésével és rendezésével létrehozott forrásgyűjteményt nyilvános internetes adatbázisban adtam közre a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében készülő Néptánc Tudásbázis Történeti Táraként. Az elvégzett munkával az időszakra vonatkozóan jelentős terjedelmű és a további kutatásokat megalapozó forrásbázis jött létre. A projekt keretében elkészültek egyes forrásokat és forráscsoportokat bemutató és elemző publikációk.
kutatási eredmények (angolul)
I researched the sources of the Hungarian dance folklore in the era of the Dualism (1867-1918). The basis of the sources that I had collected and organized I shared in the free access internet Dance History Database which is the part of the Dance Knowledgebase created in the Institute for Musicology of the Research Centre for Humanities, Hungarian Academy of Sciences. The result of the research and data regularization is a large dance historical source collection, which has established further investigation in the subject. Within the confines of the project some studies were made to show and analyse certain sources and group of sources.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109430
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dóka Krisztina: 19. századi társastáncok a magyar paraszti tánckultúrában, Tánctudományi Közlemények 6/2. 49-66, 2014
Dóka Krisztina: A székely kalákától a csűrdöngölőig. A székely tánchagyomány bemutatása a 19. században, In A székely népzene és néptánc. 91-108. (megjelenés alatt), 2016
Dóka Krisztina: 19. századi társastáncok a magyar paraszti tánckultúrában, Tánctudományi Közlemények 2014/2. (közlésre elfogadva), 2014
Dóka Krisztina: 19. századi társastáncok a magyar paraszti tánckultúrában, Tánctudományi Közlemények 2014/2. 49-66., 2014
Dóka Krisztina: A hagyományos tánckultúra reprezentációja a 19. századi államismereti irodalomban, MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja, 2015
Dóka Krisztina: A székely tánchagyomány 19. századi emlékei, A székely népzene és néptánc (szerkesztés alatt), 2015
Dóka Krisztina: A székely kalákától a csűrdöngölőig, A székely népzene és néptánc (szerkesztés alatt), 2016
Dóka Krisztina: "Magyar tánc", társasági táncok és népi tánckultúra a dualizmus kori magyar nyelvű tánckönyvekben, MTA BTK Zenetudományi Intézet honlapja, 2016
Dóka Krisztina: Közelkép a 19. század végének népi tánckultúrájából, Tánctudományi Közlemények 2016/2., 2016
Dóka Krisztina: Közelkép a 19. század végének népi tánckultúrájából, Tánctudományi Közlemények 8/2. 59-79, 2016
Dóka Krisztina: Társasági táncok, „magyar tánc” és népi tánckultúra a dualizmus kori magyar nyelvű tánckönyvekben, Tánctudományi Közlemények 9/2. (közlésre elfogadva), 2017
Dóka Krisztina: „Népünnep” és nemzeti ünneplés (1896). Népszokás- és néptáncbemutatók az Ezredéves Országos Kiállításon, Tánctudományi Közlemények 9/2. (közlésre elfogadva), 2017
Dóka Krisztina: Táncképek az Osztrák-Magyar Monarchiából, Folkszemle, 2017. november, 2017
Dóka Krisztina: Történeti források, In Fügedi János (szerk.): Néptánc Tudástár. Online adatbázis, 2017
vissza »