Az apelin/APJ jelátvitel vizsgálata mellkasi daganatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109626
típus K
Vezető kutató Döme Balázs
magyar cím Az apelin/APJ jelátvitel vizsgálata mellkasi daganatokban
Angol cím Investigating the apelin/APJ pathway in chest tumors
magyar kulcsszavak apelin, tüdőrák, mesothelioma
angol kulcsszavak apelin, lung cancer, mesothelioma
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Légzőrendszer
Szerv- és kórélettan (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Általános patológia
Tumorbiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Onkológia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
résztvevők Berta Judit
Cserepes Mihály
Hegedus Balázs
Kelemen Olga
Ostoros Gyula
Rényi-Vámos Ferenc
Rózsás Anita
Schlégl Erzsébet
Török Szilvia
Tóvári József
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 42.009
FTE (kutatóév egyenérték) 11.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tüdőrák és a mesothelioma súlyos egészségügyi problémát jelentenek. Az apelin/APJ molekulák humán tumorokban expresszálódnak és jelátvitelük stimulálja az angiogenezist. Csoportunk nemrégiben elsőként bizonyította, hogy közvetlen összefüggés létezik az apelin expresszió és az angiogenezis, valamint a klinikai kimenetel közt humán malignus megbetegedésekben. Jelen projektben az apelin/APJ jelátviteli rendszer klinikai jelentőségét tervezzük megvizsgálni tüdőrákokban és malignus pleurális mesotheliomában (MPM). Ennek megfelelően ezekben a tumorokban meghatározzuk az apelin/APJ expressziós szinteket, valamint ezek összefüggését a (lymph)angiogenezissel és a klinikopatológiai adatokkal. Továbbá vizsgálni kívánjuk az APJ szignalizáció autokrin és parakrin hatását tumor- és endothelsejteken a sejtek túlélésére, migrációjára valamint a globális génexpressziós változásokra. Vizsgálataink nemcsak e (lymph)angiogén szignalizációs útvonal szerepét tisztázhatják, de új prognosztikus markerként azonosíthatják az apelin molekulát ezekben a súlyos betegségekben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A közelmúltban megjelent tanulmányunkban kimutattuk, hogy az apelin, mint angiogén faktor fokozza a humán nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) agresszivitását és fontos prognosztikus szereppel bír ebben a daganattípusban. Nincs adat azonban az apelin/APJ szignalizáció biológiai illetve klinikai szerepét illetőleg sem kissejtes tüdőrákok (SCLC) sem MPM esetében. További kutatások szükségesek a lymphatikus/vér endothel sejtek APJ expresszióját illetően és az apelin potenciális autokrin és lymphangiogén szerepéről NSCLC-ben is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatásunk átfogó képet nyújthat az apelin/APJ szignalizációról, így sikeresebb, a daganatos vérérhálózatot célzó ágensek kifejlesztését segítheti elő mellkasi tumorokban. Továbbá, bár a nyirokcsomó metasztázisok megjelenése fontos jellegzetessége a mellkasi tumoroknak, a nyirokerek pedig kulcsszerepet töltenek be progressziójukban, ezekben a daganattípusokban mégis hiányosak a lymphangiogenezisről szerzett ismereteink. Jelen kutatás segíthet az apelin/APJ jelátvitel nyirokangiogenezisben játszott szerepének jobb megértésében is, így alapul szolgálhat a lymphatikus érrendszert célzó kezelések tervezésében is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A tüdőrákok és a pleurális mesothelioma a mellkas rosszindulatú tumorai, melyek fontos egészségügyi problémát jelentenek. A tumorsejtek által termelt apelin stimulálja az új vér- és nyirokerek kialakulását (a jelenséget tumor-indukált angiogenezisnek, illetve lymphangiogenezisnek nevezzük). Jelen kutatásban az apelin pontos szerepét vizsgáljuk ezekben a folyamatokban, továbbá meghatározzuk az apelin biológiai és klinikai szerepét a tüdőrákok és a mesothelioma növekedésében.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Lung cancers and mesothelioma represent a major healthcare problem. The apelin/APJ pathway has been reported to stimulate angiogenesis and it is expressed in human tumors. Our group has recently demonstrated for the first time a direct association of apelin expression with angiogenesis and clinical outcome in a human malignancy. In the current project, we plan to determine the clinical significance of the apelin/APJ system in lung cancers and mesothelioma. Accordingly, we are going to determine apelin/APJ expressions in these tumors and study their correlation with (lymph)angiogenesis and clinicopathological data. Furthermore, we will investigate the potential autocrine and paracrine effects of APJ signaling in tumor and endothelial cells including the regulation of cell survival, migration and global gene expression. Our studies will not only clarify the role of this (lymph)angiogenic signaling pathway but may identify apelin as a novel prognostic marker in these devastating diseases.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We recently reported the presence and important prognostic role of apelin as an angiogenic factor that increases the aggressive behavior of human non-small cell lung cancer (NSCLC). However, there are no data on the biological-clinical significance of apelin/APJ signaling in small cell lung cancer (SCLC) and malignant pleural mesothelioma (MPM). Additional research is also necessary to investigate lymphatic/blood EC APJ expressions and the potential autocrine and lymphangiogenic roles of apelin in NSCLC.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our data could provide a comprehensive picture of apelin/APJ signaling and thus may help the development of more successful blood vessel targeting approaches in thoracic tumors. Furthermore, although lymph node metastases are hallmarks of thoracic malignancies and the lymphatics are major contributors to their progression, there is a lack of scientific knowledge of lymphangiogenesis in these tumor types. The present study could also significantly improve our understanding on the role of aplein/APJ signaling in the molecular mechanism of the lymphangiogenic process and thus may help to pave the way to target the lymphatic vasculature of thoracic malignancies.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Lung cancers and mesothelioma are malignant tumors of the chest and represent a major healthcare problem. Apelin, a substance produced by cancer cells that stimulates the growth of new blood and lymphatic vessels (processes called tumor-induced angiogenesis and lymphangiogenesis, respectively). In the current project, we plan to investigate the exact role of apelin in these processes and, moreover, to determine whether there is a biological and clinical significance of apelin in the growth of lung cancers and mesothelioma.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen projekt célja az apelin biológiai és klinikai szerepének vizsgálata volt tüdőrákokban és mesotheliomában. A projekt legfontosabb eredményei: Bár kissejtes tüdőrák, malignus pleurális mesothelioma, tüdő adenokarcinoma, tüdő laphámrák és tüdő nagysejtes karcinoma sejtvonalaink mindegyike expresszálta az apelint és receptorát (APJ) is, a sejtvonalakhoz adott apelin nem befolyásolta ezen sejttípusok in vitro növekedését vagy motilitását. Kissejtes tüdőrákban szenvedő betegek keringő apelin szintjei nem mutattak különbséget a daganatmentes kontroll betegek véréhez képest. Az un. Kaplan Meier-plotter adatbázis segítségével konfirmáltuk azon korábbi tanulmányunkban (Berta J et al. J Thorac Oncol 2010;5:1120-9.) leírtakat, melyek szerint a magas apelin expresszió szignifikáns túlélési hátrányt jelent nem-kissejtes tüdőrákos betegekben (Uribesalgo I, et al. EMBO Mol Med 2019;11:e9266). Ugyanezen nemzetközi kooperáció eredményeként született, a közelmúltban publikált tanulmányban kimutattuk azt is, hogy az apelin gátlás nem csak az angiogenezist, de a daganatos kapillárisok áteresztőképességét és az intratumorális hypoxiát is csökkenti, ezáltal pedig szignifikáns daganatgátláshoz vezet tüdőrákban.
kutatási eredmények (angolul)
This project aimed to investigate the biological and clinical significance of apelin in the growth of lung cancers and mesothelioma. Our main findings were: Although small cell lung cancer (SCLC), malignant pleural mesothelioma, lung adenocarcinoma, squamous cell lung cancer and large cell lung carcinoma cell lines express both apelin and its APJ receptor, exogenous apelin do not increase the growth or motility of these cell types in vitro. We could not demonstrate a difference in the circulating levels of apelin between SCLC patients and matched tumor-free controls. By performing a survival analysis from the Kaplan Meier-plotter database, we could further confirm our previous results (Berta J et al. J Thorac Oncol 2010;5:1120-9.), that high levels of apelin expressions are significantly associated with poor prognosis in NSCLC (non-small cell lung cancer). (Uribesalgo I, et al. EMBO Mol Med 2019;11:e9266). In the above-mentioned collaborative international study, we also report that apelin inhibition not only reduces tumor angiogenesis but also decreases vessel leakiness and tumor hypoxia, thereby resulting significant blockade of lung cancer growth.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109626
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Höftberger R, Titulaer MJ, Sabater L, Dome B, Rózsás A, Hegedus B, Hoda MA, Laszlo V, Ankersmit HJ, Harms L, Boyero S, de Felipe A, Saiz A, Dalmau J, Graus F: Encephalitis and GABAB receptor antibodies: Novel findings in a new case series of 20 patients., Neurology 2013; 81:1500-6., 2014
Rozsas A, Berta J, Rojko L, Horvath LZ, Keszthelyi M, Kenessey I, Laszlo V, Berger W, Grusch M, Hoda MA, Torok S, Klepetko W, Renyi-Vamos F, Hegedus B, Dome B, Tovari J.: Erythropoietin receptor expression is a potential prognostic factor in human lung adenocarcinoma., PLoS One 2013; 8:e77459., 2013
Schweiger T, Hegedüs B, Nikolowsky C, Hegedüs Z, Szirtes I, Mair R, Birner P, Döme B, Lang G, Klepetko W, Ankersmit HJ, Hoetzenecker K.: EGFR, BRAF and KRAS status in patients undergoing pulmonary metastasectomy from primary colorectal carcinoma: a prospective follow-up study., Ann Surg Oncol 2014; 21:946-54., 2014
Végvári A, Fehniger TE, Rezeli M, Laurell T, Dome B, Jansson B, Welinder C, Marko-Varga G: Experimental Models to Study Drug Distributions in Tissue Using MALDI Mass Spectrometry Imaging., J Proteome Res 2013; 12:5626-33., 2013
Lazáry J, Döme P, Csala I, Kovacs G, Faludi G, Kaunisto M, Döme B.: Massive Withdrawal Symptoms and Affective Vulnerability Are Associated with Variants of the CHRNA4 Gene in a Subgroup of Smokers., PLoS One 2014; 9: e87141., 2014
Ghanim B, Hoda MA, Klikovits T, Winter MP, Alimohammadi A, Grusch M, Dome B, Arns M, Schenk P, Jakopovic M, Samarzija M, Brcic L, Filipits M, Laszlo V, Klepetko W, Berger W, Hegedus B.: Circulating fibrinogen is a prognostic and predictive biomarker in malignant pleural mesothelioma, Br J Cancer 2014; 110:984-90., 2014
Sarosi V, Losonczy G, Francovszky E, Tolnay E, Torok S, Galffy G, Hegedus B, Dome B, Ostoros G: Effectiveness of erlotinib treatment in advanced KRAS mutation-negative lung adenocarcinoma patients: Results of a multicenter observational cohort study (MOTIVATE)., Lung Cancer. 2014 Oct;86(1):54-8., 2014
Schelch K, Hoda MA, Klikovits T, Münzker J, Ghanim B, Wagner C, Garay T, Laszlo V, Setinek U, Dome B, Filipits M, Pirker C, Heffeter P, Selzer E, Tovari J, Torok S, Kenessey I, Holzmann K, Grasl-Kraupp B, Marian B, Klepetko W, Berger W, Hegedus B, Grusch M.: FGF Receptor Inhibition is Active Against Mesothelioma and Synergizes with Radio- and Chemotherapy., Am J Respir Crit Care Med. 2014 Sep 4. [Epub ahead of print], 2014
Schelch K, Hoda MA, Klikovits T, Münzker J, Ghanim B, Wagner C, Garay T, Laszlo V, Setinek U, Dome B, Filipits M, Pirker C, Heffeter P, Selzer E, Tovari J, Torok S, Kenessey I, Holzmann K, Grasl-Kraupp B, Marian B, Klepetko W, Berger W, Hegedus B, Grusch M.: FGF Receptor Inhibition is Active Against Mesothelioma and Synergizes with Radio- and Chemotherapy., Am J Respir Crit Care Med. 2014 Oct 1;190(7):763-72., 2014
Kirschner MB, Pulford E, Hoda MA, Rozsas A, Griggs K, Cheng YY, Edelman JJ, Kao SC, Hyland R, Dong Y, László V, Klikovits T, Vallely MP, Grusch M, Hegedus B, Dome B, Klepetko W, van Zandwijk N, Klebe S, Reid G.: Fibulin-3 levels in malignant pleural mesothelioma are associated with prognosis but not diagnosis., Br J Cancer. 2015 Sep 15;113(6):963-9., 2015
Laszlo V, Hoda MA, Garay T, Pirker C, Ghanim B, Klikovits T, Dong YW, Rozsas A, Kenessey I, Szirtes I, Grusch M, Jakopovic M, Samarzija M, Brcic L, Kern I, Rozman A, Popper H, Zöchbauer-Müller S, Heller G, Altenberger C, Ziegler B, Klepetko W, Berger W, Dome B, Hegedus B.: Epigenetic down-regulation of integrin α7 increases migratory potential and confers poor prognosis in malignant pleural mesothelioma., J Pathol. 2015 May 26. doi: 10.1002/path.4567. [Epub ahead of print], 2015
Lohinai Z, Hoda MA, Fabian K, Ostoros G, Raso E, Barbai T, Timar J, Kovalszky I, Cserepes M, Rozsas A, Laszlo V, Grusch M, Berger W, Klepetko W, Moldvay J, Dome B, Hegedus B.: Distinct Epidemiology and Clinical Consequence of Classic Versus Rare EGFR Mutations in Lung Adenocarcinoma., J Thorac Oncol. 2015 May;10(5):738-46., 2015
Ghanim B, Klikovits T, Hoda MA, Lang G, Szirtes I, Setinek U, Rozsas A, Renyi-Vamos F, Laszlo V, Grusch M, Filipits M, Scheed A, Jakopovic M, Samarzija M, Brcic L, Stancic-Rokotov D, Kern K, Rozman A, Dekan G, Klepetko K, Berger W, Glasz T, Dome B, Hegedus B: Ki67 index is an independent prognostic factor in epithelioid but not in non-epithelioid malignant pleural mesothelioma: a multicenter study., Br J Cancer 2015; 112:783-92., 2015
Connell JJ, Sugihara Y, Török S, Döme B, Tóvári J, Fehniger TE, Marko-Varga G, Végvári Á.: Localization of sunitinib in in vivo animal and in vitro experimental models by MALDI mass spectrometry imaging., Anal Bioanal Chem. 2015 Mar;407(8):2245-53., 2015
Torok S, Vegvari A, Rezeli M, Fehniger TE, Tovari J, Paku S, Laszlo V, Hegedus B, Rozsas A, Dome B, Marko-Varga G: Localization of sunitinib, its metabolites and its target receptors in tumour bearing mice: a MALDI mass spectrometry imaging study., Br J Pharmacol 2015; 172:1148-63., 2015
Szabo V, Bugyik E, Dezso K, Ecker N, Nagy P, Timar J, Tovari J, Laszlo V, Bridgeman VL, Wan E, Frentzas S, Vermeulen PB, Reynolds AR, Dome B, Paku S: Mechanism of tumour vascularisation in experimental lung metastases, J Pathol 2015; 235:384-96., 2015
Bridgeman VL, Vermeulen PB, Foo S, Bilecz A, Daley F, Kostaras E, Nathan MR, Wan E, Frentzas S, Schweiger T, Hegedus B, Hoetzenecker K, Renyi-Vamos F, Kuczynski EA, Vasudev NS, Larkin J, Gore M, Dvorak HF, Paku S, Kerbel RS, Dome B, Reynolds AR: Vessel co-option is common in human lung metastases and mediates resistance to anti-angiogenic therapy in preclinical lung metastasis models, J Pathol. 2016 Nov 9. doi: 10.1002/path.4845, 2016
Hoda MA, Rozsas A, Lang E, Klikovits T, Lohinai Z, Torok S, Berta J, Bendek M, Berger W, Hegedus B, Klepetko W, Renyi-Vamos F, Grusch M, Dome B, Laszlo V: High circulating activin A level is associated with tumor progression and predicts poor prognosis in lung adenocarcinoma., Oncotarget 2016;7:13388-99., 2016
Laszlo Viktoria, Valko Zsuzsanna, Ozsvar Judit, Kovacs Ildiko, Garay Tamas, Hoda Mir Alireza, Klikovits Thomas, Stockhammer Paul, Aigner Clemens, Groeger Marion, Klepetko Walter, Berger Walter, Grusch Michael, Tovari Jozsef, Waizenegger Irene C., Dome Balazs, Hegedus Balazs: The FAK inhibitor BI 853520 inhibits spheroid formation and orthotopic tumor growth in malignant pleural mesothelioma, JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 97: (2) pp. 231-242., 2019
Téglási Vanda, Pipek Orsolya, Lózsa Rita, Berta Kinga, Szüts Dávid, Harkó Tünde, Vadász Pál, Rojkó Lívia, Döme Balázs, Bagó Attila G., Tímár József, Moldvay Judit, Szállási Zoltán, Reiniger Lilla: PD-L1 expression of lung cancer cells, unlike infiltrating immune cells, is stable and unaffected by therapy during brain metastatization, CLINICAL LUNG CANCER 20: (5) pp. 363-369.e2., 2019
Fabian K, Puskas R, Kakuk T, Pres L, Fejes D, Szegedi Z, Rojko L, Szallasi Z, Dome B, Pipek O, Moldvay J: Renal Impairment Hampers Bisphosphonate Treatment in a Quarter of Lung Cancer Patients with Bone Metastasis, BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 122: (1) pp. 126-132., 2018
Klikovits T, Lohinai Z, Fábián K, Gyulai M, Szilasi M, Varga J, Baranya E, Pipek O, Csabai I, Szállási Z, Tímár J, Hoda MA, Laszlo V, Hegedűs B, Rényi-Vámos F, Klepetko V, Ostoros Gy, Döme B, Moldvay J: New insights into the impact of primary lung adenocarcinoma location on metastatic sites and sequence: A multicenter cohort study, LUNG CANCER 126: pp. 139-148., 2018
Laszlo V, Valko Z, Kovacs I, Ozsvar J, Hoda MA, Klikovits T, Lakatos D, Czirok A, Garay T, Stiglbauer A, Helbich TH, Groger M, Tovari J, Klepetko W, Pirker C, Grusch M, Berger W, Hilberg F, Hegedus B, Dome B: Nintedanib is active in malignant pleural mesothelioma cell models and inhibits angiogenesis and tumor growth in vivo, CLINICAL CANCER RESEARCH 24: (15) pp. 3729-3740., 2018
Moll HP, Pranz K, Musteanu M, Grabner B, Hruschka N, Mohrherr J, Aigner P, Stiedl P, Brcic L, Laszlo V, Schramek D, Moriggl R, Eferl R, Moldvay J, Dezso K, Lopez-Casas PP, Stoiber D, Hidalgo M, Penninger J, Sibilia M, Gyorffy B, Barbacid M, Dome B, Popper H, Casanova E: Afatinib restrains K-RAS-driven lung tumorigenesis., SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 10: (446) eaao2301, 2018
Molnar E, Rittler D, Baranyi M, Grusch M, Berger W, Dome B, Tovari J, Aigner C, Timar J, Garay T, Hegedus B: Pan-RAF and MEK vertical inhibition enhances therapeutic response in non-V600 BRAF mutant cells, BMC CANCER 18: (1) 542, 2018
Balbekova A, Bonta M, Torok S, Ofner J, Dome B, Limbeck A, Lendl B: FTIR-spectroscopic and LA-ICP-MS imaging for combined hyperspectral image analysis of tumor models, ANALYTICAL METHODS: ADVANCING METHODS AND APPLICATIONS 9: (37) pp. 5464-5471., 2017
Ghanim B, Hess S, Bertoglio P, Celik A, Bas A, Oberndorfer F, Melfi F, Mussi A, Klepetko W, Pirker C, Berger W, Harmati I, Farkas A, Jan Ankersmit H, Dome B, Fillinger J, Aigner C, Hegedus B, Renyi-Vamos F, Lang G: Intrathoracic solitary fibrous tumor - an international multicenter study on clinical outcome and novel circulating biomarkers, SCIENTIFIC REPORTS 7: (1) 12557, 2017
Klikovits T, Stockhammer P, Laszlo V, Dong Y, Hoda MA, Ghanim B, Opitz I, Frauenfelder T, Nguyen-Kim TDL, Weder W, Berger W, Grusch M, Aigner C, Klepetko W, Dome B, Renyi-Vamos F, Oehler R, Hegedus B: Circulating complement component 4d (C4d) correlates with tumor volume, chemotherapeutic response and survival in patients with malignant pleural mesothelioma, SCIENTIFIC REPORTS 7: (1) 16456, 2017
Lohinai Z, Klikovits T, Moldvay J, Ostoros G, Raso E, Tímár J, Fábián K, Kovalszky I, Kenessey I, Aigner C, Rényi-Vámos F, Klepetko W, Dome B, Hegedűs B: KRAS-mutation incidence and prognostic value are metastatic site-specific in lung adenocarcinoma: poor prognosis in patients with KRAS-mutation and bone metastasis, SCIENTIFIC REPORTS 7: 39721, 2017
Paku S, Laszlo V, Dezso K, Nagy P, Hoda MA, Klepetko W, Renyi-Vamos F, Timar J, Reynolds AR, Dome B: The evidence for and against different modes of tumour cell extravasation in the lung: diapedesis, capillary destruction, necroptosis and endothelialisation., JOURNAL OF PATHOLOGY 241: (4) pp. 441-447., 2017
Pilyugin M, Descloux P, Andre PA, Laszlo V, Dome B, Hegedus B, Sardy S, Janes S, Bianco A, Laurent GJ, Irminger-Finger I: BARD1 serum autoantibodies for the detection of lung cancer., PLOS ONE 12: (8) p. e0182356., 2017
Teglasi V, Reiniger L, Fabian K, Pipek O, Csala I, Bago AG, Varallyai P, Vizkeleti L, Rojko L, Timar J, Dome B, Szallasi Z, Swanton C, Moldvay J: Evaluating the significance of density, localization, and PD-1/PD-L1 immunopositivity of mononuclear cells in the clinical course of lung adenocarcinoma patients with brain metastasis., NEURO-ONCOLOGY 19: (8) pp. 1058-1067., 2017
Torok S, Rezeli M, Kelemen O, Vegvari A, Watanabe K, Sugihara Y, Tisza A, Marton T, Kovacs I, Tovari J, Laszlo V, Helbich TH, Hegedus B, Klikovits T, Hoda MA, Klepetko W, Paku S, Marko-Varga G, Dome B: Limited Tumor Tissue Drug Penetration Contributes to Primary Resistance against Angiogenesis Inhibitors, THERANOSTICS 7: (2) pp. 400-412., 2017
Laszlo Viktoria, Valko Zsuzsanna, Ozsvar Judit, Kovacs Ildiko, Garay Tamas, Hoda Mir Alireza, Klikovits Thomas, Stockhammer Paul, Aigner Clemens, Groeger Marion, Klepetko Walter, Berger Walter, Grusch Michael, Tovari Jozsef, Waizenegger Irene C., Dome Balazs, Hegedus Balazs: The FAK inhibitor BI 853520 inhibits spheroid formation and orthotopic tumor growth in malignant pleural mesothelioma, JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 97: (2) pp. 231-242., 2019
Téglási Vanda, Pipek Orsolya, Lózsa Rita, Berta Kinga, Szüts Dávid, Harkó Tünde, Vadász Pál, Rojkó Lívia, Döme Balázs, Bagó Attila G., Tímár József, Moldvay Judit, Szállási Zoltán, Reiniger Lilla: PD-L1 expression of lung cancer cells, unlike infiltrating immune cells, is stable and unaffected by therapy during brain metastatization, CLINICAL LUNG CANCER 20: (5) pp. 363-369.e2., 2019
Fabian K, Puskas R, Kakuk T, Pres L, Fejes D, Szegedi Z, Rojko L, Szallasi Z, Dome B, Pipek O, Moldvay J: Renal Impairment Hampers Bisphosphonate Treatment in a Quarter of Lung Cancer Patients with Bone Metastasis, BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 122: (1) pp. 126-132., 2018
Klikovits T, Lohinai Z, Fábián K, Gyulai M, Szilasi M, Varga J, Baranya E, Pipek O, Csabai I, Szállási Z, Tímár J, Hoda MA, Laszlo V, Hegedűs B, Rényi-Vámos F, Klepetko V, Ostoros Gy, Döme B, Moldvay J: New insights into the impact of primary lung adenocarcinoma location on metastatic sites and sequence: A multicenter cohort study, LUNG CANCER 126: pp. 139-148., 2018
Laszlo V, Valko Z, Kovacs I, Ozsvar J, Hoda MA, Klikovits T, Lakatos D, Czirok A, Garay T, Stiglbauer A, Helbich TH, Groger M, Tovari J, Klepetko W, Pirker C, Grusch M, Berger W, Hilberg F, Hegedus B, Dome B: Nintedanib is active in malignant pleural mesothelioma cell models and inhibits angiogenesis and tumor growth in vivo, CLINICAL CANCER RESEARCH 24: (15) pp. 3729-3740., 2018
Moll HP, Pranz K, Musteanu M, Grabner B, Hruschka N, Mohrherr J, Aigner P, Stiedl P, Brcic L, Laszlo V, Schramek D, Moriggl R, Eferl R, Moldvay J, Dezso K, Lopez-Casas PP, Stoiber D, Hidalgo M, Penninger J, Sibilia M, Gyorffy B, Barbacid M, Dome B, Popper H, Casanova E: Afatinib restrains K-RAS-driven lung tumorigenesis., SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 10: (446) eaao2301, 2018
Molnar E, Rittler D, Baranyi M, Grusch M, Berger W, Dome B, Tovari J, Aigner C, Timar J, Garay T, Hegedus B: Pan-RAF and MEK vertical inhibition enhances therapeutic response in non-V600 BRAF mutant cells, BMC CANCER 18: (1) 542, 2018
Balbekova A, Bonta M, Torok S, Ofner J, Dome B, Limbeck A, Lendl B: FTIR-spectroscopic and LA-ICP-MS imaging for combined hyperspectral image analysis of tumor models, ANALYTICAL METHODS: ADVANCING METHODS AND APPLICATIONS 9: (37) pp. 5464-5471., 2017
Ghanim B, Hess S, Bertoglio P, Celik A, Bas A, Oberndorfer F, Melfi F, Mussi A, Klepetko W, Pirker C, Berger W, Harmati I, Farkas A, Jan Ankersmit H, Dome B, Fillinger J, Aigner C, Hegedus B, Renyi-Vamos F, Lang G: Intrathoracic solitary fibrous tumor - an international multicenter study on clinical outcome and novel circulating biomarkers, SCIENTIFIC REPORTS 7: (1) 12557, 2017
Klikovits T, Stockhammer P, Laszlo V, Dong Y, Hoda MA, Ghanim B, Opitz I, Frauenfelder T, Nguyen-Kim TDL, Weder W, Berger W, Grusch M, Aigner C, Klepetko W, Dome B, Renyi-Vamos F, Oehler R, Hegedus B: Circulating complement component 4d (C4d) correlates with tumor volume, chemotherapeutic response and survival in patients with malignant pleural mesothelioma, SCIENTIFIC REPORTS 7: (1) 16456, 2017
Paku S, Laszlo V, Dezso K, Nagy P, Hoda MA, Klepetko W, Renyi-Vamos F, Timar J, Reynolds AR, Dome B: The evidence for and against different modes of tumour cell extravasation in the lung: diapedesis, capillary destruction, necroptosis and endothelialisation., JOURNAL OF PATHOLOGY 241: (4) pp. 441-447., 2017
Pilyugin M, Descloux P, Andre PA, Laszlo V, Dome B, Hegedus B, Sardy S, Janes S, Bianco A, Laurent GJ, Irminger-Finger I: BARD1 serum autoantibodies for the detection of lung cancer., PLOS ONE 12: (8) p. e0182356., 2017
Teglasi V, Reiniger L, Fabian K, Pipek O, Csala I, Bago AG, Varallyai P, Vizkeleti L, Rojko L, Timar J, Dome B, Szallasi Z, Swanton C, Moldvay J: Evaluating the significance of density, localization, and PD-1/PD-L1 immunopositivity of mononuclear cells in the clinical course of lung adenocarcinoma patients with brain metastasis., NEURO-ONCOLOGY 19: (8) pp. 1058-1067., 2017
Torok S, Rezeli M, Kelemen O, Vegvari A, Watanabe K, Sugihara Y, Tisza A, Marton T, Kovacs I, Tovari J, Laszlo V, Helbich TH, Hegedus B, Klikovits T, Hoda MA, Klepetko W, Paku S, Marko-Varga G, Dome B: Limited Tumor Tissue Drug Penetration Contributes to Primary Resistance against Angiogenesis Inhibitors, THERANOSTICS 7: (2) pp. 400-412., 2017
Bugyik E, Renyi-Vamos F, Szabo V, Dezso K, Ecker N, Rokusz A, Nagy P, Dome B, Paku S: Mechanisms of vascularization in murine models of primary and metastatic tumor growth, CHINESE JOURNAL OF CANCER 35: (1) 19, 2016
Hoda MA, Dong Y, Rozsas A, Klikovits T, Laszlo V, Ghanim B, Stockhammer P, Ozsvar J, Jakopovic M, Samarzija M, Brcic L, Bendek M, Szirtes I, Reid G, Kirschner MB, Kao SC, Opitz I, Weder W, Frauenfelder T, Nguyen-Kim TD, Aigner C, Klepetko W, van Zandwijk N, Berger W, Dome B, Grusch M, Hegedus B: Circulating activin A is a novel prognostic biomarker in malignant pleural mesothelioma - A multi-institutional study., EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 63: pp. 64-73., 2016
Uribesalgo I, Hoffmann D, Zhang Y, Kavirayani A, Lazovic J, Berta J, Novatchkova M, Pai TP, Wimmer RA, László V, Schramek D, Karim R, Tortola L, Deswal S, Haas L, Zuber J, Szűcs M, Kuba K, Dome B, Cao Y, Haubner BJ, Penninger JM: Apelin inhibition prevents resistance and metastasis associated with anti-angiogenic therapy, EMBO Molecular Medicine, 2019
Uribesalgo I, Hoffmann D, Zhang Y, Kavirayani A, Lazovic J, Berta J, Novatchkova M, Pai TP, Wimmer RA, László V, Schramek D, Karim R, Tortola L, Deswal S, Haas L, Zuber J, Szűcs M, Kuba K, Dome B, Cao Y, Haubner BJ, Penninger JM: Apelin inhibition prevents resistance and metastasis associated with anti-angiogenic therapy, EMBO Molecular Medicine, 2019
Berta J, Hoda MA, Laszlo V, Rozsas A, Garay T, Torok S, Grusch M, Berger W, Paku S, Renyi-Vamos F, Masri B, Tovari J, Groger M, Klepetko W, Hegedus B, Dome B: Apelin promotes lymphangiogenesis and lymph node metastasis, Oncotarget 2014; 5:4426-37., 2014
Cserepes M, Ostoros G, Lohinai Z, Raso E, Barbai T, Timar J, Rozsas A, Moldvay J, Kovalszky I, Fabian K, Gyulai M, Ghanim B, Laszlo V, Klikovits T, Hoda MA, Grusch M, Berger W, Klepetko W, Hegedus B, Dome B: Subtype-specific KRAS mutations in advanced lung adenocarcinoma: A retrospective study of patients treated with platinum-based chemotherapy, Eur J Cancer 2014; 50:1819-28., 2014

 

Projekt eseményei

 
2017-11-09 11:17:20
Résztvevők változása
2015-12-17 23:54:04
Résztvevők változása
2015-01-12 15:37:22
Résztvevők változása
vissza »