A középkori magyar zsolozsma pszaltériumának kétnyelvű, kottázott, gyakorlati használatra szánt kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111113
típus PUB-I
Vezető kutató Földváry Miklós István
magyar cím A középkori magyar zsolozsma pszaltériumának kétnyelvű, kottázott, gyakorlati használatra szánt kiadása
Angol cím Practical, Bilingual & notated edition of the medieval liturgical Psalter of Hungary
magyar kulcsszavak liturgia, zene, zsolozsma, középkor, hagyományőrzés, segédkönyv
angol kulcsszavak liturgy, Middle-Ages, music, Divine Office, heritage preservation
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Történeti nyelvészet
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: A keresztény egyház története
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 0.990
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A középkor liturgikus életének legnagyobb terjedelmű, és ezért legjellemzőbb szertartástípusa a zsolozsma volt. A klérus és a világiak napjának ritmusát is a napszaki imaistentisztelet adta, és ennek szöveg- és dallamanyaga biztosította azt a közös műveltséget, amelyet az értelmiség már gyermekként megszerzett, és amelyre a későbbiek során épített. Ez a latin nyelvű, szövegekben, dallamokban és ceremóniákban gazdag jelenség azonban az általánosságokon túl nehezen hozzáférhető a ma emberének. Kiadványunk a szigorúan tudományos forráskutatás talaján áll, de azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatias, könnyen kezelhető, áttekinthető formában jelenítse meg a középkori zsolozsma alapját jelentő pszaltériumot, illetve lehetővé tegye használatát az egyházi gyakorlat, a tudományos rekonstrukció, az oktatás vagy a művészi megszólaltatás (pl. koncertek, lemezfelvételek) számára.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Gyakorlati, ismeretterjesztő kiadványról lévén szó, nem beszélhetünk kifejezetten problémákról, hipotézisekről és válaszokról. Kutatói szempontból mégis új távlatot jelent, hogy az élő gyakorlat számára helyreállítsuk a középkori Magyarország zsolozsmagyakorlatát. Ez a források tudományos megjelentetéséhez képest azzal a többlettel jár, hogy párhuzamok segítségével föl kell tárnunk azokat az evidenciákat is, amelyeket az egykorú források nem tartottak szükségesnek rögzíteni. Ebben az értelemben munkánk a régészeti rekonstrukcióhoz hasonlít.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Tudományos tapasztalat, hogy az írott forrásokból merített információk csak a Sitz im Leben lehetőség szerinti helyreállításával állnak össze koherens egésszé. Számos szakmai kérdés csak akkor merül egyáltalán föl, ha a kutató mintegy kipróbálja a forrást, és az így fölmerülő kérdések mintegy kikényszerítik nem eldöntött vagy lappangó kérdések eldöntését. E tekintetben a gyakorlati, ismeretterjesztő kiadvány nemcsak bemutatása a mögötte álló forráskutatásnak, hanem termékenyítően hat vissza rá. A hasznosíthatóság szempontjából kiemeljük, hogy Magyarországon a gregorián ének művelésének komoly és nemzetközileg elismert hagyománya van. Ez a hagyomány az egyesek jelentős művészi képességein kívül a néprajzi-népzenei tapasztalara épül, amely fölhívja a figyelmet a szöveg és az ének viszonyára, autentikus előadásmódjára, beágyazottságára a szokásrendbe. A szertartási szöveg és a gregorián ének értelmező közege a liturgia mint szokásrend, és a magyar kutatás éppen annak köszönheti kiemelkedő helyzetét, hogy a szövegeket és dallamokat mindig a liturgia összefüggésében vizsgálta. Kiadványunk ezt az örökséget szeretné maradandó formába öltöztetni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az európai történelem több mint ezer évén keresztül mindennapos, fölemelő és megnyugtató tapasztalat volt a templomok napszaki istentisztelete, a zsolozsma. Egyháziak és világiak is napjában hétszer, sőt éjszaka is fölkelve végezték ezt a megragadó szövegekből és dallamokból átgondoltan és ízléssel összeállított liturgiát. Jelentőségét mutatja, hogy a napi ritmust a zsolozsma hóráival, másként imaóráival tagolták, ezekre harangoztak, és ezeknek emlékét őrzi máig vecsernye szavunk. Habár a napszaki liturgia a nyugati kereszténységben gyakorlatilag háttérbe szorult, a keleti keresztények, sőt a zsidók és a muszlimok is elsődleges istentiszteleti formaként ezt tartják számon. Kötetünk ezt az értékes örökséget kívánja a nagyközönségnek bemutatni gyakorlatias, kétnyelvű, hangjelzett formában, mégpedig azon változatában, amely szerint a magyar államalapítás évszázadától a XVII. századig végezték.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The most ample and most characteristic type of ceremony within the liturgical life of the Middle Ages was the Divine Office. This regular service of praise determined the daily rhythm of life for clerics and laymen alike. Its textual and melodic content made up the basic material of learning which mediaeval intellectuals acquired from their early childhood and used as a foundation for all other pursuits of erudition for the rest of their lives. This common treasure of civilization in the Latin tongue was equally rich in texts, melodies and ceremonies but it is now accessible to modern men only with great difficulty. Our edition is based on strict scientific principles but its aim is to serve a practical purpose, namely to present the Psalter (making up the bulwark of the Divine Office) in an easily accessible and understandable form to the modern day reader. It will make it much easier to apply this valuable material within the context of daily ecclesiastical practice, scientific reconstruction, education or musical interpretation (concerts and records).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Given that our purpose is to provide an edition for practical use, in the strict sense of the term we cannot speak here of problems, hypotheses and answers. Nevertheless, from a scholarly point of view it will open a new horizon if we are able to restore the daily practice of reciting the mediaeval Hungarian Office. The real contribution of this effort over and above the scientific publication of the available sources is that, by comparing all the parallels, we have to identify those evidences that our mediaeval sources did not consider necessary to record. In this sense our work is like the reconstructive efforts of archaeologists

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

It is our scientific experience that the information gathered from written sources can only be presented as a coherent whole, if we also make an effort to reconstruct the Sitz im Leben of the material under scrutiny. Several questions would not even come up without the practical application of the sources we study. The questions that arise in the course of such a practical application (a try-out, if you like) force our hands to deal with problems that would otherwise remain unanswered or undiscovered. From this perspective, a practical or instructional edition is not only an opportunity to publish our scientific results but it also enriches our understanding of the material at hand. As to the practicability of this effort, we have to point out that the cultivation of Gregorian music has a serious tradition in Hungary that is acknowledged internationally. This tradition is based—beyond the individual artistic accomplishments of certain people—on a significant body of experience in the fields of ethnology and folk music. It calls our attention to the relationship between text and melody, to the authentic performance of these songs, and to their proper place within an intricate ceremonial order. The only intelligible context of liturgical texts and Gregorian chant is divine worship as a well-ordered collection of customs. The eminent place of Hungarian research in this regard is due precisely to the fact it has always studied liturgical texts and melodies within their proper liturgical context and with a view to their necessary correlation. Our edition is meant to be a vehicle for the lasting preservation of this valuable heritage.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The daily life of worship and the common recitation of the Divine Office in churches provided an uplifting and peaceful experience for an entire millennium of European history. Seven times during the day, and once more during the night, clerics and laymen joined in the liturgy that consisted of captivating texts and melodies woven together with great artistic taste. Its significance is demonstrated by the fact that the passing of time was determined by the rhythm of the Office hours which were always announced by the ringing of church bells. Although in Western Christianity the daily practice of divine praise at regular intervals during the day has waned considerably, it is still considered the primary practice of religion among Eastern Christians, as well as in Judaism and Islam. Our purpose is to make the greater public aware of this valuable treasure of our common cultural inheritance by providing a practical, bilingual edition with musical notation, in the particular version that was used for long centuries from the foundation of the Hungarian state until the 17th century.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az volt, hogy a középkori napszaki liturgia, vagyis a zsolozsma gerincét alkotó ún. pszaltérium jellegzetes magyarországi változatát olyan formátumban jelentessük meg, amely a szélesebb közönség számára is megközelíthetővé teszi annak szerkezetét, szövegeit és dallamait, szem előtt tartva mind a történeti rekonstrukció, mind az oktatás, mind liturgikus vagy művészi megszólaltatás szempontjait. Ehhez egyrészt a forrásanyag elmélyült megismerésére és földolgozására, másrészt annak kiértékelésére volt szükség. Az eredmény egy történeti és filológiai szintézis lett, amely megbízhatóan, de „olvasóbarát” formában jeleníti meg a középkori gyakorlat normatív változatát. A szerződésben vállalt publikáció megjelent, a végeredmény minden vonatkozásban megfelel a munkatervnek, az OTKA-támogatás ténye, száma és logója szerepel a copyright-oldalon. A kötelespéldányokat a kiadó beküldte, ezen kívül a Miskolci Egyetem Könyvtára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Könyvtára, az MTA Könyvtár és Információs Központ, az MTA Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtára, a Szegedi Egyetem Könyvtára, a Pécsi Egyetem Könyvtára, a Debreceni Egyetem Könyvtára kapott példányt. A sorozat honlapja: http://vallastudomany.elte.hu/node/79
kutatási eredmények (angolul)
Our research was intended to present the Psalter i.e. the basic layer of the medieval Divine Office through a layout that enables the wider public to approach its structure, texts and melodies, considering the needs of historical reconstruction, instructive use and artistic performance alike. This goal demanded a thorough knowledge and interpretation of the source material on the one hand, and an adaptive skill of distinction on the other. Both resulted in a historical and philological synthesis which provides the reader with a normative variant of the medieval practice in a trustful but also user-friend format. The volumes have been published in full accordance with the research plan. The fact, number and logo of the Hungarian Research Fund support are marked on the copyright pages. The obligatory exemplars have been sent to the National Széchényi Library and the following libraries have been given copies too: Library of the University of Miskolc, Library of the Pázmány Péter Catholic University, Library of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), Library of the Institute for Literary Studies of HAS, Library of the University of Szeged, Library of the University of Pécs, Library of the University of Debrecen. Webpage of the MRH Series Practica: http://vallastudomany.elte.hu/node/79
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111113
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szoliva Gábirel: Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — I. Az új forrás leírása és antifónáinak elemzése, Magyar Egyházzene XX/1 55–66, 2014
Szoliva Gábriel: Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — II. A himnárium jellemzése, Magyar Egyházzene XX/2 121–156, 2014
Szoliva Gábriel: Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. Szerk. Kiss Gábor. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 2014. 57–75., 2014
Szoliva Gábriel: Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából: kottás Psalterium Strigoniense (1523) került elő Münchenből, Magyar Könyvszemle CXXIX/2 133–144, 2014
Földváry Miklós István (szerk.): Psalterium Strigoniense I. – Esztergomi zsoltároskönyv I.: Pars nocturnalis – Nokturnále, Budapest: Argumentum – ELTE BTK Latin Tanszék, 2014
Földváry Miklós István (szerk.): Psalterium Strigoniense II. – Esztergomi zsoltároskönyv II.: Pars diurnalis – Diurnále, Budapest: Argumentum – ELTE BTK Latin Tanszék, 2014
Földváry Miklós István (szerk.): Anon Földváry Miklós István (szerk.) Egyéb szerzőség: Csonka Szabina Babett, Papp Ágnes, Földváry Miklós István (forráskiad.); Psalterium Strigoniense III. – Esztergomi zsoltároskönyv III.: Liber tonarius – Tonárius, Budapest: Argumentum – ELTE BTK Latin Tanszék, 2014
Földváry Miklós István: Prooemium – Előszó, Psalterium Strigoniense I. – Esztergomi zsoltároskönyv I.: Pars nocturnalis – Nokturnále. Budapest: Argumentum – ELTE BTK Latin Tanszék, 2014. pp. vii-xx., 2014
Földváry Miklós István: Esztergomi recitációs tónusok, Psalterium Strigoniense III. – Esztergomi zsoltároskönyv III.: Liber tonarius – Tonárius. Budapest: Argumentum – ELTE BTK Latin Tanszék, pp. 5-11., 2014
Szoliva Gábriel: Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban, MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA 21:(1) pp. 11-20., 2014
Szoliva Gábriel: Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban, Zenetudományi Dolgozatok 1978—2012: 35 éves jubileumi kötet. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet., pp. 57-75., 2014
vissza »