Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube c. régészeti tanulmánykötet kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111155
típus PUB-K
Vezető kutató Türk Attila
magyar cím Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube c. régészeti tanulmánykötet kiadása
Angol cím Publishing of the manuscript titled Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube
magyar kulcsszavak régészet, magyar őstörténet, Bulgária, avarok, Kárpát-medence, honfoglalás kor, népvándorlás kor
angol kulcsszavak archaeology, Hungarian prehistory, Bulgaria, avars, Carpathian Basin, Hungarian Conquest period, migration period
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Régészet
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Őstörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Archaeolingua Alapítvány
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2014-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.900
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Jelen pályázat kutatásának fő célkitűzése az Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube c. régészeti tanulmánykötet publikációja. A kötet a monografikus jellegű tanulmánykötet, mely egy korábbi bolgár-magyar középkori témájú konferencia anyagára épít, de azt jelentősen kiegészítve. A téma a bolgár és a magyar őstörténet közös gyökerű módszertani problémáit és eredményeit foglalja össze. A kötet a kora középkori és a korai magyar történelem és régészet nemzetközileg is kiemelkedő minőségű összefoglalása és a magyar tudományos eredmények, - melyek többsége otka kutatások keretében született - méltó nemzetközi bemutatása.
A kötet 16 szerző dolgozatát tartalmazza 244 oldal terjedelemben, összefüggő monografikus jelleggel és terveink szerint 400 példányban kerül kiadásra. A kézirat 82 képtáblát és rajzot, grafikont tartalmaz, döntőt többségük a napjainkban immár nemzetközi szinten elvárt színes formátumú. A tanulmányok lábjegyzetekkel ellátottak, a hivatkozások és az irodalom napjaink nemzetközi trendjeihez igazodik.
A kötetet a Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. - A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai. - Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology sorozat első köteteként tervezzük megjelentetni, mely sorozatot - egy együttműködési szerződés keretében - az Archaeolingua kiadó gondozza.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kötetben megfogalmazott kutatás alapkérdése a bolgár és a magyar őstörténet, valamint Kelet-Közép, valamint Dél-Kelet Európa kora középkori régészeti kutatásának releváns, összefüggő kérdései. A két régió, illetve nép hasonló történeti-régészeti kérdésekkel, problémákkal szembesül, ezen túlmenően pedig a Balkán és a Kárpát-medence 7-11. századi régészeti összefüggéseinek kutatása mindkét fél számára kölcsönös eredményekkel jár. A legfontosabb kérdés a két régió összefüggéseit és következetes eltéréseit vizsgálja, mely nagy haszonnal jár a modern avar, a bolgár és a honfoglalás kori régészet számára.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kötet ugyanakkor szélesebb európai szakmai érdeklődésre is számot fog tartani, mivel a kultúrák találkozásainak, kapcsolatainak és kölcsönhatásainak folyamatát és legújabb konkrét eredményeit fogja bemutatni. Ilyen formátumú együttműködésre és annak kézzel fogható eredményére még nem került sor bolgár és magyar régészek között, noha a legfrissebb történeti-régészeti eredmények is arra utalnak, hogy a földrajzi közelség okán sokkal jobban kellene ismernünk egymás kora középkori anyagi műveltségét, hogy megértsük a sajátunkat, vagy a saját régiónkét. A módszertani és korábbi eredmények összefoglalásai é átgondolása mellett a kötet többsége friss leletanyagot közöl, maximálisan megvalósítva az alapkutatások kölcsönös bemutatására tett célkitűzést.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A bolgár és a magyar nép keleti eredetű Európában, tehát hasonló őstörténeti problémákkal kell szembenézniük mindkét fél régészeinek és történészeinek. A tervezett kötet a kutatás legfontosabb új eredményeit foglalja össze, mely segít továbblépni és pontosabban látni az avar, a bolgár régészet, valamint a két nép korai történetének régészeti hátterében. Ilyen tudományos együttműködésre eddig nem került sor, noha a földrajzi közelség alapvetően meghatározza és indokolja a közös munkát és gondolkodást. A hasonló őstörténeti problémák és kutatási módszertan, valamint kronológiai eredmények bemutatása komoly nemzetközi érdeklődésre tart számot és segít hazánk régészei és történészei számára a múlt jobb megismerésében.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main objective of this tender is the publication of the archeological voulme Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. The volume is a kind of monographical academic volume, which is based on an earlier bulgarian-hungarian coneference on the middle ages, but significantly completed later. The project delineates the methodical problems and results of bulgarian and hungarian prehistory with common roots.
The voulme is an internationaly outstanding synthesis of the early middle ages, the early hungarian history and archaeology, and a worthy introduction of the hungarian scientific results which were born mostly during OTKA researches.
The volume contains the essays of sixteen writers on 244 pages, in coherent, monograpchic style and planned to be published in 400 copies. The manuscript containes 82 figures, plates and graphs, most of them with colourful format and international quality. The essays are tended with footnotes, the allusions and literature follows the international trends.
This volume is planned to be published as the first part of the series Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. - A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai. - Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology, which series will be handled by the Archaeolingua publisher.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The thesis of the research stated in the volume is the bulgarian and hungarian prehistory and the relevant and coherent questions of the archaeological researches of East-Central and South-East Europe. These two regions and people faces similar historical-archaeological questions and problems, moreover, the researches on arcaheological connections of the 7-11th-century Balkan and Carpathian Basin has mutual results.
The most important question examines the relationships and consistent differences which serves modern Avar, Bulgarian and Hungarian Conquest period archaeology well.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

At the same time, the volume will be challenging wider attendance of the european professions as it will introduce the latest results and runnings of cultures’ repprochements, relationships and interferences. We can say, the such cooperation has never taken palce between Bulgarian and Hungarian archaeologists, although the latest historical and archaeological results show that being so close to each other geographically, we sholud know each others’ material culture of the middle ages to understand that of our own and our own region.
Beside reconsidering and summerizing earlier and methodological results, the bigger part of the volume shows new finds, fulfilling the aim of mutual introduction of basic researches.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Bulgarians and Hungarians are people with oriental origin in Europe thus their historians and archaeologists have to face similar prehistorical problems. The proposed volume summarizes the most important and latest results which help to proceed and see more preciously in the archaeology of the Avar’s, Bulgar’s and early Hungarians and in the archaeological background of these ethnic group.
Such cooperation has never taken palce between Bulgarian and Hungarian archaeologists, although being so close to each other geographically determines and makes it reasonable to work and think together.
The similar prehistorical and methodologcal problems and introduction of chronological results challenges serious international attendance and help our historians and archaeologists get better acquainted with the past.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube c. régészeti tanulmánykötet kiadása volt, mely teljes egészében az eredeti terveknek megfelelően megvalósult. A kötet bolgár és a magyar őstörténet, valamint Kelet-Közép, valamint Dél-Kelet Európa kora középkori régészeti kutatásának releváns, összefüggő kérdéseivel foglalkozik. A két régió, illetve nép hasonló történeti-régészeti kérdésekkel, problémákkal szembesül, ezen túlmenően pedig a Balkán és a Kárpát-medence 7-11. századi régészeti összefüggéseinek kutatása mindkét fél számára kölcsönös eredményekkel jár. A legfontosabb kérdés a két régió összefüggéseit és következetes eltéréseit vizsgálja, mely nagy haszonnal jár a modern avar, a bolgár és a honfoglalás kori régészet számára. A kötet 16 szerző dolgozatát tartalmazza 264 oldal terjedelemben, összefüggő monografikus jelleggel és 400 példányban került kiadásra. A kézirat 87 képtáblát és rajzot, grafikont tartalmaz, döntőt többségük a napjainkban immár nemzetközi szinten elvárt színes formátumú. A tanulmányok lábjegyzetekkel ellátottak, a hivatkozások és az irodalom napjaink nemzetközi trendjeihez igazodik. A kötetet a Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae - A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai. - Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology sorozat első kötete, mely sorozatot - egy együttműködési szerződés keretében - az Archaeolingua kiadó gondozta.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the current research was publishing the archaeological monography of the Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. The project has been completed according to the original plans from all aspects. The voulme is an internationaly outstanding synthesis of the early middle ages, the early hungarian history and archaeology, and a worthy introduction of the hungarian scientific results which were born mostly during OTKA researches. The volume contains the essays of sixteen writers on 264 pages, in coherent, monograpchic style and it has published in 400 copies. The manuscript containes 87 figures, plates and graphs, most of them with colourful format and international quality. The thesis of the research stated in the volume is the bulgarian and hungarian prehistory and the relevant and coherent questions of the archaeological researches of East-Central and South-East Europe. These two regions and people faces similar historical-archaeological questions and problems, moreover, the researches on arcaheological connections of the 7-11th-century Balkan and Carpathian Basin has mutual results. This volume has published as the first part of the series Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. - A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai. - Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology, which series will be handled by the Archaeolingua publisher.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111155
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lyudmila Doncheva-Petkova – Balogh Csilla – Türk Attila (eds.): Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube, Szófia-Budapest, 2014
vissza »