Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111853
típus K
Vezető kutató Szoke Béla Miklós
magyar cím Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban
Angol cím Power and Culture in the Carpathian Basin of the Early Middle Ages
magyar kulcsszavak Hatalom, kultúra, Mediterráneum, Bizánc, Hunok, Gepidák, Avarok, Kereszténység, Karoling birodalom
angol kulcsszavak Power, Culture, Mediterraneum, Byzantium, Huns, Gepids, Avars, Christianity, Carolingian Empire
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Blay Adrienn Katalin
Bollók Ádám
Gergely Katalin
Gergely Katalin
Horváth Friderika
Masek Zsófia
Miháczi-Pálfi Anett
Miháczi-Pálfi Anett
Szabó Emese
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 64.992
FTE (kutatóév egyenérték) 24.62
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A római Pannonia provincia kultúrájának átalakulása során egyes késő római temetők temetkezési szokásainak, viseletének, kerámiájának, használati eszközeinek stb. elemzésével vizsgáltuk az újonnan érkezett „barbárok” hatását a mediterrán világ kultúrájára, a keletről hozott kulturális javak, innovációk beépülésének módját, jellegét; a késő antik kulturális tradíció, technológiai újítások, életmód hatását a „barbárok” területein, és a két hagyatékrendszer találkozásának megjelenési módjait, az akkulturáció irányát, és jellegét a volt provinciák és a barbár törzsek lakta területeken. A Közép-Tisza-vidéki és a dél-alföldi települések anyaga alapján a késő antik, provinciális kulturális hatásokat, valamint a hun és gepida korban a Pannónia és Tiszántúl közötti kulturális hatások minőségét kiséreltük meg körülhatárolni. Az Avar Kaganátus felbomlása után a Karoling Pannónia provincia kiépülése és az avar kor végi népesség akkulturációja lassú folyamat volt. Elemzésre Mosaburg/Zalavár, Pannónia Karoling-kori világi és egyházi közigazgatásának székhelye különösen alkalmas, ahol több szinten elemezhettük a hatalom és kultúra viszonyát: a) a Karoling-birodalom központi régiói, Itália, Bizánc és a peremterületen fekvő grófi székhely (pfalz) viszonylatában, b) a szomszédos gentilis fejedelemségek és a Karoling provincia központja közötti relációban, c) a grófi székhely és a vonzáskörzetébe eső szolgálónépi falvak viszonyában.
kutatási eredmények (angolul)
The principal topics investigated in our project were centred on exploring the impact of newly arrived “Barbarians” on the material culture of the Mediterranean world and vica versa. Emphasis was placed both on the analysis of mortuary practices, costume accessories, ceramic vessels, and tools from select late Roman cemeteries in Pannonia to understand of how eastern traditions and innovations were integrated into the Roman system, and on the “Barbarian” side to get a picture of how late antique cultural traditions, technologies, and lifestyles influenced the newcomers, leading to mutual acculturation. Studies were made to explore the impact of Roman provincial culture on the population of the Middle Tisza region and the southern part of the Great Plain as well as the forms of cultural interactions between the inhabitants of Pannonia and the region east of the Tisza during the Hunnic and Gepidic ages. The slow acculturation process through which the population of Avaria was integrated in the Carolingian administration was also a central topic. This issue was analysed on the example of the 9th-c. secular and ecclesiastic power centre, Mosaburg/Zalavár, in 3 different relations: a) among the central regions of the Carolingian Empire, Italy, Byzantium, and the Carolingian pfalz of Mosaburg on the Empire’s fringes, b) among the Carolingian centre of Mosaburg and the neighbouring principalities, c) between Mosaburg and the servant communities settled around the province’s centre.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111853
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Masek Zsófia: Hun kori üstök Magyarországon – Egy új lelet kapcsán/ Hun Period Cauldrons in Hungary, Current Research in the Light of a New Find Magyar Régészet – Online, 2015
Gergely Katalin: Erődítés Zalavár-Várszigeten. Régi ásatások – új eredmények. Die Befestigung von Mosaburg/Zalavár. Alte Ausgrabungen – neue Ergebnisse., .Archaeologiai Értesítő, 2015
Bollók Á.: Burials of Christians and the “Christian Cemetery” in Late Antiquity and the Early Middle Ages., Saint Martin and Pannonia. Christianity on the Frontiers. Christianity on the Frontiers of the Roman World [Exhibition Catalogue]. Eds. Tóth, E., Vida, T., Takács, I., 2016
Bollók Á.: A „kereszt-phylaktērion” és a mellkereszttel való temetkezés szokásának háttere a késő ókori Kelet-Mediterráneumban és a Kárpát-medencében, Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára, Szerk. Csécs, T., Takács, M., Merva, Sz, 2016
Bollók Á.: A Fifth-Century Scriptural Amulet from Hács-Béndekpuszta in its Mediterranean Context., Zwischen Byzanz und der Steppe: Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag. Eds. Bollók, Á., Csiky, G., Vida, T, 2016
Masek Zs.: Dák divat Pannonia határán? Az alföldi jazigok romanizációjának kezdeteihez, Kovács László – Révész László (szerk.) Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére., 2016
Masek Zs.: „Barbárok?” – A rákóczifalvi késő szarmata – hun kori pusztulási horizont értékelése., In: Türk Attila (szerk.) Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4–6., 2015
Masek Zs.: Száz gepida ház – A rákóczifalvi gepida település szerkezete, In: Türk Attila (szerk.) Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4–6., 2015
Gergely K.: Die Überreste des karolingerzeitlichen Herrenhofes und der Befestigung in Mosaburg/Zalavár aufgrund der Ausgrabungen von Géza Fehér und Ágnes Cs. Sós (1951–1966)., Antaeus 34, 2016
Bollók Ádám: The “Phylactery of the Cross” and Late Antique/Early Medieval Mortuary Practices in the Eastern Mediterranean and on Its Fringes, I. Bugarski et al. (Hrsg.): GrenzÜbergänge: Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau, 2016
Masek Zsófia: A fresh look at Hunnic cauldrons in the light of a new find from Hungary, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 68., 2017
Masek Zsófia: Településkutatás a kora népvándorlás kori Alföldön. Az MRT tanulságairól, Benkő E. et al. (szerk): Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő., 2017
Masek Zsófia: The transformation of Late Antique comb types on the frontier of the Roman and Germanic world – Early medieval antler combs from Rákóczifalva, Antaeus 34, 2016
Miháczi-Pálfi Anett – Bereczki Zsolt: Adatok az avar kori koponyatorzítás kérdéséhez, Merva Sz. (Szerk.): Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. ALTUM CASTRUM. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 9. Visegrád, 2017
Szőke Béla Miklós: Priwina in Nitra und Mosaburg, Gabriel Fusek (Hrsg.): Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra, 2017
Szőke Béla Miklós: What did the Treaty of Aachen do for the peoples of the Carpathian basin?, Mladen Ančić – Jonathan Shepard – Tripimir Vedriš (eds): Imperial Spheres and the Adriatic. Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). Routledge, London, 2018
Szőke Béla Miklós: Katalogartikel Nr. 145, 179-188. Cundpald-Kelch, Zalavár-Burginsel, Marienkirche, Hadrianskirche, Récéskút, Flechwerkstein, Glasfenster, Schmuck, Scheibenfibel, Sporen., Chr. Lübke – M. Hardt (Hrsg.): 400-1000 vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik. Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa Bd. 1., 2017
Szőke B.M.: Spätantike Reminiszenzen im Karpatenbecken des 8.-9. Jahrhundert?, Antaeus 35-36, 2018
Szőke B.M.: Über die Siedlungsgeschichtlichen Phasen von Mosaburg/Zalavár in der Karolingerzeit., E. Nowotny – M. Obenaus – S. Uzunoglu-Obenaus (Hrsg.): 50 Jahre Archäologie in Thunau am Kamp. FS für H. Friesinger. Archäologische Forschungen in Niederösterreich. Bd. 5, 2018
Masek Zs.: Új szempontok a hun kori üstök kutatásához egy új magyarországi lelet tükrében, Hadak útján” – A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVI. konferenciája. Gazdaság – kereskedelem – kézművesség. Szerk.: Rácz Zs. – Koncz I. – Gulyás B. DissArchSuppl. 2, 2018
Masek Zs. - Miháczi-Pálfi A.: Gepida kori fibulatöredék Tótkomlós – Kopáncs-halomról, Fémek a földből. Szerk.: Bíró Gy. – Katona-Kiss A. – Rózsa Z. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 1. Orosháza, 2018
Masek Zs.: A gepida kor Hódmezővásárhely térségében I. Településszerkezeti elemzés és a Hódmezővásárhely, Kotac-parti 1934. évi feltárás gepida településkerámiája, Relationes rerum. Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére. Főszerk. Korom A. szerk. Balogh Cs. – Major B. – Türk A. A PPKE BTK Régészettud.Int. kiadványa 10, 2018
T. Szeniczey, A. Marcsik, Zs. Ács, T. Balassa, Zs. Bernert, K. Bakó, T. Czuppon, A. Endrődi, S. Évinger, Z. Farkas, L. Hlavenková, K. Hoppál, Cs. K. Kiss, K. Kiss, K. Kocsis, L. O. Kovács, P. F. Kovács, K. Köhler, L. Költő, I. Kővári, O. László, G. Lovász, J. Lovranits, J. Lukács, Zs. Masek, M. Merczi, E. Molnár, Cs. E. Németh, J. G. Ódor, L. Paja, I. Pap, R. Patay, I. Rácz, Zs. Rácz, Á. Ritoók, G. Szenthe, G. Szilas, B. M. Szőke, Z. Tóth, T. Vida, K. Wolff, M. Finnegan, T. Hajdu:: Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development, International Journal of Paleopathology 24, 2019
Horváth F. - Miháczi-Pálfi A. - Évinger S. - Bernert Zs.: Barbarisierte Römer – Romanisierte Barbaren? Interpretationsmöglichkeiten der fremden Komponente am Beispiel des Gräberfeldes von Somogyszil., Antaeus 35-36, 2018
Bollók Á.: Mortuary Display, Associated Artefacts, and the Resurrection of the Body in Early Christian Thought: Some Considerations for Archaeologists, Antaeus 35-36, 2018
Bollók Á.: Christians, Christianity and the ‘Northern Barbarians’ in Late Antiquity and the Early Middle Ages., Dalle steppe al mediterraneo. Popoli, culture, integrazione. Atti del Convegno internazionale di studi Fondazioni...Eds.: Ebanista, C. – Rotili, Ma. Napoli, 2017
Miháczi-Pálfi A: A balatonszemesi 5. századi temető kisleletei – Anyagközlés és elemzés [Grave finds of the cemetery at Balatonszemes (5.c. AD) – Catalogue and analysis of the finds), Rácz Zs – Koncz I. – Gulyás B. (eds): „Hadak útján” A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVI. konferenciája. Gazdaság – kereskedelem – kézművesség. Budapest, 2018
Miháczi-Pálfi A.: Hagyomány, átalakulás és innováció az 5. századi női viseletben (Traditions, transitions and innovations in the 5th-century women’s costume)., Archaeologiai Értesítő 143, 2018
Miháczi-Pálfi A.: Form- und Herstellungstechnische Analyse der Bügelfibeln von Balatonszemes aus dem dritten Viertel des 5. Jahrhunderts, Antaeus 35-36, 2018
Horváth Frikerika: Eine besondere Gruppe der spätrömischen Keramik mit polierter Oberfläche. Beiträge zu den römisch-barbarischen Beziehungen., Antaeus 34, 41-104., 2016
Horváth F. - Miháczi Pálfi A:: Analyse der spätrömischen Grab- und Beigabensitte. Lehre zur Überprüfung des Gräberfeldmaterials von Somogyszil, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70, 83-136., 2019
Masek Zs. - Miháczi-Pálfi A.: Gepida kori fibulatöredék Tótkomlós–Kopáncs-halomról, Bíró Gy. – Katona-Kiss A. – Rózsa Z. (Szerk.): Fémek a földből. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából I. Orosháza, 47–49, 2018
Miháczi-Pálfi A.: Die Rolle der künstlichen Schädeldeformation in den frühmittelalterlichen Gesellschaften des östlichen Karpatenbeckens, D. Quast –T. Vida – Zs. Rácz – I. Koncz (Hrsg.): Kollaps – Neuordnung – Kontinuitäten. Das Theißgebiet nach dem Untergang des Hunnenreiches. Budapest 537-586, 2019
Masek Zs.: Attila sírjának nyomában – A jászalsószentgyörgyi késő szarmata kori halomsíros temető, Ilon G. (szerk.): Régészeti nyomozások Magyarországon 2. Budapest 205–224, 2019
Masek Zs.: Lévai típusú fibulatöredék Rákóczifalváról (Fragment of a Levice–Prša type brooch from Rákóczifalva)., Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 60 (2018) 55–70, 2019
Masek Zs.: Jászfényszaru és környékének római kori régészeti emlékei, Gulyás A. Z. (szerk.): A Jászság kapuja, Jászfényszaru: Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról. Jászfényszaru, 46–78, 2019
Masek Zs.: A gepida kor Hódmezővásárhely térségében I. Településszerkezeti elemzés és a Hódmezővásárhely, Kotac-parti 1934. évi feltárás gepida településkerámiája., Korom A. – Balogh Cs. – Major B. – Türk A. (szerk.): Relationes rerum. Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére. Budapest 419-445, 2018
Masek Zs.: A magyarországi hun üstök, Határtalan régészet – Régészeti ismeretterjesztő magazin, 1. szám, 14–16., 2016
Bollók Á.: Keresztény amulett Hács-Béndekpusztáról., Bollók, Á., Gergely, K., et al. (szerk.): Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére (Budapest–Debrecen) 81-112., 2016
Bollók Á.: A bizánci diplomácia és az avar elit a 6–7. században: Értelmezési kísérlet, Balogh, Cs., Szentpéteri, J., Wicker, E. (szerk.): Hatalmi központok az Avar Kaganátusban (Power Centres of the Avar Khaganate) Kecskemét, 211-248, 2019
Gergely K.: Kora középkori kerámia Zalavár-Vársziget déli részéről (A Fehér Géza ásatásaiból [1951–1954] származó leletanyag revíziója) – Early Medieval Pottery from the southern Area of Zalavár-Vársziget [Mosaburg-Castle Island] (A revision of the findings from Géza Fehér’s excavations, 1951–1954), Simonyi E. – Tomka G. (szerk.): „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Budapest 29-43, 2016
Szőke B.M.: Über die siedlungsgeschichtlichen Phasen von Mosaburg/Zalavár in der Karolingerzeit, E., Nowotny; M., Obenaus; S., Uzunoglu-Obenaus (Hrsg.): 50 Jahre Archäologie in Thunau am Kamp. Festschrift für Herwig Friesinger. Krems, 192-201, 2018

 

Projekt eseményei

 
2019-07-22 16:24:00
Résztvevők változása
2014-10-10 13:05:36
Résztvevők változása
vissza »