A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112172
típus K
Vezető kutató Szabó Miklós
magyar cím A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére
Angol cím Linguistic aspects of fair trial. The impact of legal language on the fulfilment of access to justice
magyar kulcsszavak tisztességes eljárás, joghoz való hozzáférés, jogi nyelv, kommunikáció, nyelvtechnológia
angol kulcsszavak fair trial, access to justice, legal language, communication, language technology
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)50 %
Ortelius tudományág: Jogtudomány
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)50 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott nyelvészet
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Balogh Dorka
Csetneki Sándorné dr.
Dobos Csilla
Farkasné Puklus Márta
Gedeon Magdolna
Pázmándi Kinga
Szendi Attila
Vincze Veronika
Vinnai Edina
Ződi Zsolt
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 11.171
FTE (kutatóév egyenérték) 6.63
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatási céljaink annak vizsgálatára irányultak, hogy a jog nyelvi megformáltsága miképpen befolyásolja a jog mint társadalmi intézményrendszer hatékony és korrekt működését. Vizsgálati tárgyként ez lényegében a jogi nyelv (köz)érthetőségének kérdését jelenti. A válaszhoz fel kellett építeni egy jogi nyelvi korpuszt, amelyet a köznyelvi Szeged Korpusszal egybevetve kimutathatóvá válnak a jogi nyelv megértést nehezítő jegyei. A kialakított Miskolc Jogi Korpusz részkorpuszokból áll: egyrészt a jogszabályi, a jogalkotás és jogalkalmazás során keletkező, s a jogszabályokat magyarázó jogi nyelvi szövegeket tartalmazó korpuszokból; másrészt a jogi eljárások során készült hangfelvételekből és azok transzkripcióiból álló beszélt jogi nyelvi korpuszból. Előbbi 2,4 millió szövegszó, utóbbi közel 60 óra terjedelmű anyagának számítógépes statisztikai elemzése tette lehetővé a magyar jogi nyelv elsődleges leírását a legfőbb grammatikai jegyekre kiterjedően. A grammatikai analízis mellett a joggyakorlatot is vizsgáló kvalitatív és kvantitatív szemantikai és pragmatikai elemzéseket is végeztünk. Ezek kiterjedtek az esettanulmányoktól az elméletképzésig, a nyelvtörténeti kutatásoktól a fordítás/tolmácsolás problémáira való kitekintésig. Kutatásaink egyik leágazása volt a Magyar Jogi Nyelv című, évi 2 lapszámmal megjelenő szakfolyóirat megalapítása és útjára bocsátása. Ahogy kutatásunk egy korábbi FKFP-kutatás folytatása volt, úgy szándékunk szerint e szakasz is továbbvitelre vár.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of our research were targeted at the investigation of how linguistic performing of law can influence the effective and fair working of law as social institution. This can be understood as the question of comprehensibility of legal language. In order to reach an answer we had to organize a legal language corpus to be collated with the ordinary language Szeged Corpus in order to detect features aggravating understanding legal language. Miskolc Legal Corpus consists of sub-corpora: texts of norms of law, side-texts of creating and implementing norms of law, and texts expositing norms of law; and audio-records recorded during legal procedures and their transcriptions. The first body of sub-corpora consists of 2.4 Million words, the latter covers 60 hours of sound-tracks. This made it possible to present a primer description of Hungarian legal language with computerized statistical methods, covering chief grammatical features. Apart from grammatical analysis qualitative and quantitative semantic and pragmatic search was performed covering the subject of legal praxis. These investigations extended from case studies to theorizing, from historical linguistic to studying the problems of translating/interpreting. An offset of our research project was establishing and publishing a new learned journal with two issues a year, titled Hungarian Legal Language. As this research project has been the continuation of a previous FKFP-research, we intend to carry on investigations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112172
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos Csilla: Nyelven belüli fordítás a szakemberek és a laikusok közötti kommunikációban, Folmeg Márta; Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel: Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. 307 o. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. 235-241. o. (Seg, 2015
Dobos Csilla: Nyelv és jog., Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2014
Dobos Csilla: A nyelven belüli fordítás különböző típusai., VIII. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. (2014/2. szám) 61-75. o., 2014
Kurtán Zsuzsa: Szaknyelvi regiszterek és nyelvhasználati színterek., Bocz Zsuzsanna (szerk.): Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Porta Lingua–2014. Budapest: SZOKOE Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesülete, 35-46, 2014
Kurtán Zsuzsa: Szakmaiság és nyelvhasználat., Demeter Éva – Nagy Tímea (szerk). Ünnepi kötet Rébék-Nagy Gábor 60. születésnapjára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 119-127. o., 2014
Markovich Réka - Syi - Hamp Gábor: Elliptical Lists in Legislative Texts., Proceedings of the Fifteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, 2015
Markovich Réka - Syi - Hamp Gábor: Elliptikus listák jogszabályszövegekben., Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 2015 konferenciakötete. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. 273-280. o., 2015
Markovich Réka - Syi - Hamp Gábor: Jogszabályszövegek gépi elemzésének tanulságai, Jogelméleti Szemle (2015/2) 64-73. o., 2015
Szabó Miklós: Normatív nyelv – jogi nyelv, 1 Glossa Iuridica (2014/2) [A magyar nyelv és a magyar jogi műnyelv megújítása.] 11-30. o., 2014
Vinnai Edina: Az első „jog és nyelv” kutatás hazánkban, IX. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok. (2014/1) 60-67. o., 2014
Vinnai Edina: Jog és nyelv – Nyelv és jog, Fekete Balázs – Fleck Zoltán (szerk.): Tanulmányok a kortárs jogelméletről. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 65-114. o., 2015
Szabó Miklós: Intézményi ekvivalencia, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. A Miskolci Egyetem Közleményei 9. évf. (2014/2) (Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2015) 237-248. o., 2015
Szabó Miklós: A szavak ereje. Beszédaktus és jogi aktus Lysias beszédeiben, Könczöl Miklós (szerk.): Törvényszéki retorika, jogászi érvelés. Budapest: Pázmány Press, 2016, 9-28. o., 2016
Farkasné Puklus Márta: Hogyan adhatunk hatékony visszajelzést a fordítóképzésben?, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. 9 A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) (Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2015) 146-164. o., 2015
Ződi Zsolt: Elvek és valóság Európában: a PSI irányelv érvényesülésének problémái: Miért nem szereti az európai közszféra megosztani az adatait a magánvállalkozásokkal?, Sáry Pál (szerk.): Decem anni in Europaea Unione I.: Jogtörténeti és jogelméleti tanulmányok. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 174-185. o., 2015
Ződi zsolt: Jogirodalomra történő hivatkozás a bíróságok ítéleteiben: A jogtudomány és a „népi dogmatika”, MTA LAW WORKING PAPERS (18) 1-10. o., 2015
Ződi Zsolt: Citations of Previous Decisions, and the Quality of Judicial Reasoning, ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 56:(2-3) 129-148. o., 2015
Dobos Csilla: Lexikai átváltási műveletek a nyelven belüli fordításban, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények.” 9 A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) Miskolc, Egyetemi Kiadó, 63-80. o., 2015
Kurtán Zsuzsa: Párhuzamos szakszövegek rétegződésének interkulturális vetületei’, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. 9 A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) (Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2015) 215–226. o., 2015
Sajgál Mónika: ’Möglichkeiten der qualitativen Forschungsmethode in Untersuchungen zu Sprache und Recht, Johanna Backes/ Zoltán Szendi: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2015. Budapest Gesellschaft Ungarischer Germanisten / Bonn DAAD S. 118-143. o., 2015
Sajgál Mónika: Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren, Debreceni Egyetem, 2015
Szabó Miklós: A jog nyelvi erőtere, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 179-188. o., 2015
Kurtán Zsuzsa: A magyar jogi szaknyelv leírásának kutatási programja, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 189-202. o., 2015
Gedeon Magdolna: Latin terminusok a magyar jogi szaknyelv történetében, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 203-214, 2015
Dobos Csilla: Nyelven belüli fordítás és tisztességes jogi eljárás, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 215-226. o., 2015
Vinnai Edina: A tájékoztatáshoz való jog a gyakorlatban, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 227-241. o., 2015
Sajgál Mónika: Társadalmi pozicionálás és nyelvi cselekvési lehetőségek a nyomozati eljárásban: Egy interdiszciplináris esettanulmány konzekvenciái, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 243-256. o., 2015
Pázmándi Kinga: A nyelvvel való visszaélés rétegei a pénzpiacokkal kapcsolatos kereskedelmi és politikai kommunikációban, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 257-266. o., 2015
Markovich Réka: Tilalom és kötelesség – a számítógép szemével, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 267-274. o., 2015
Vincze Veronika: A jogi szövegek nyelvi sajátságai egy korpuszalapú vizsgálat tükrében, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 275-282. o., 2015
Ződi Zsolt: Alkalmas-e a Google jogi problémák megoldására?, Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója. Miskolc: Bíbor, 283-296. o., 2015
Balogh Dorka: Jogi szövegtípusok a jogi szakfordítás oktatásában., XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2016. november 17. Szeged, 2016
Farkasné Puklus Márta: Bírósági tolmácsolás – alapelvek és elvárások, 18. Fordítástudomány (2016/2) 40–52. o., 2016
Farkasné Puklus Márta: EULITA Konferencia Bécsben: a jogi tolmácsolás és fordítás sokrétűsége, 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 37-40. o., 2017
Farkasné Puklus Márta: Sprachliche und außersprachliche Faktoren des Gerichtsdolmetschens – Vorbereitungen und erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes, GeSuS konferencia, Miskolc. 2017. május 11-13., 2017
Kurtán Zsuzsa: Jogtudomány, nyelvtudomány és szaknyelvkutatás kapcsolatai, Hegyi Szabolcs, Vinnai Edina, Ződi Zsolt (szerk.) Orbis Iuris. Ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 147-161. o, 2016
Kurtán Zsuzsa – Sajgál Mónika – Vinnai Edina: A jelentés tisztázása jogász–laikus interakciókban, PORTA LINGUA-2016. 405-418. o., 2016
Kurtán Zsuzsa: Értelmező magyarázatok nyelvhasználati jellemzői a jogban, Szaknyelvhasználat: a tudomány és a szakma nyelvének alkalmazása című XVI. SZOKOE Szaknyelvi Konferencia. BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Idegen Nyelvi Központ, 2016
Kurtán Zsuzsa: A jogi nyelv rétegzettsége, „Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében” Nemzetközi Magyar Szaknyelvi Konferencia. MTA – MANYE – MANYSI, Budapest, 2017. január 19., 2017
Tóth Judit – Kurtán Zsuzsa: A jogszabályok szövege – avagy a jogalkotók szövegelése, 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 34 –36. o., 2017
Markovich Réka: Order of Norms and Deontic Modality, South American Journal of Logic. Special Issue Carlos Alchourrón Vol. 1, n. 2, pp. 435–445, 2015
Markovich Réka: Agents, Roles, and Rights. A Formal Approach to the Hohfeldian Conceptions, Proceedings of Advances in Modal Logic 2016. (Short papers) Lev Belkemishev, Stéphane Demri, and András Máté (Eds), 2016
Markovich Réka: Nem házasságkötés, bikondicionálisok. Formulák, az állam és az emberi jogok, Hegyi Szabolcs, Vinnai Edina, Ződi Zsolt (szerk.): Orbis Iuris. Ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 109-116. o, 2016
Szabó Miklós: Performatívum, dráma és rítus a jogban, Révész Béla (szerk.): A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv. Szeged: Iurisperitus Kiadó, 2017, 104-117. o., 2017
Szabó Miklós: Tisztességes eljárás, joghoz való hozzáférés, jogi nyelv, „Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében” Nemzetközi Magyar Szaknyelvi Konferencia. MTA – MANYE – MANYSI, Budapest, 2017. január 19., 2017
Szabó Miklós: Linguistic conditions of access to law and fair process, Peace Based on Human Rights. XXVIII. World Congress ont he Philosophy of Law and Social Philosophy. Lisboa: Faculdade de Dirito Universidade de Lisboa, 2017, 210-211. o., 2017
Szendi Attila: A 19. századi magánjogi szakszavaink előfordulása korabeli folyóiratokban (1830-1850), 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 4 –13. o., 2017
Ződi Zsolt: Judicial Style and Understandability of Legal Documents, Peace Based on Human Rights. XXVIII. World Congress ont he Philosophy of Law and Social Philosophy. Lisboa: Faculdade de Dirito Universidade de Lisboa, 2017, 247. o., 2017
Ződi Zsolt: A "jog mint nyelvi átfordítás" elméletének tesztelése, Hegyi Szabolcs, Vinnai Edina, Ződi Zsolt (szerk.): Orbis Iuris. Ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 163-182. o., 2016
Ződi Zsolt: A korábbi esetekkel való érvelés a jogban, 13 IUSTUM AEQUUM SALUTARE (2017/2) 93-104. o., 2017
Ződi Zsolt: A jog koherenciájának mítosza, Fekete Balázs, H Szilágyi István, Kiss Anna, Ződi Zsolt (szerk.): Iustitia körülnéz: Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Budapest: Szent István Társulat, 2017. 209-227, 2017
Vincze Veronika: A jogi nyelv statisztikai elemzése, „Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében” Nemzetközi Magyar Szaknyelvi Konferencia. MTA – MANYE – MANYSI, Budapest, 2017. január 19., 2017
Vinnai Edina: The fulfilment of right to information in Hungarian legal practice, 2017. augusztus 24-27. GSFL Roundtable, Koppenhága, 2017
Vinnai Edina: Interdisciplinary research on the judiciary in Hungary, 9th CEE forum - Democracy, Academia and the Political: Book of abstracts. Wrocław: University of Wroclaw, 2017. p. 15., 2017
Vinnai Edina: A jegyzőkönyvezés gyakorlata a rendőrségi és a bírósági eljárásban, Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében” Nemzetközi Magyar Szaknyelvi Konferencia. MTA – MANYE – MANYSI, Budapest, 2017. január 19., 2017
Vinnai Edina: Tolmácsolás a jogi eljárásban, MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA (2017/1) 133-142. o., 2017
Balogh Dorka: The Role of Genres and Text Selection in Legal Translator Training, Language and Law – Traditions, Trends and Perspectives’. 2017 június 8-9. Bialystok, Lengyelország, 2017
Balogh Dorka: Alanyi szerkezetek a magyar jogi nyelvben, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 71-94. o., 2018
Dobos Csilla: Állítmányi szerkezetek a magyar jogi nyelvben, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 37-69. o., 2018
Vincze Veronika: A Miskolc Jogi Korpusz nyelvi jellemzői, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 9-36. o., 2018
Kurtán Zsuzsa: Mellérendelés a magyar jogi nyelvben, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 95-122. o., 2018
Sajgál Mónika: Alárendelés a magyar jogi nyelvben, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 123-151. o., 2018
Kurtán Zsuzsa: Központozás a magyar jogi nyelvben, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 153-179. o., 2018
Markovich Réka: A jogszabályok logikai mélystruktúrája, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 181-198. o., 2018
Gedeon Magdolna: A magyar jogi nyelv történetéről, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 199-222. o., 2018
Farkasné Puklus Márta: Tolmácsolás a tárgyalóteremben. "Elvesztettem a fonalat, hol tartunk?", Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 223-240. o., 2018
Ződi Zsolt: A jogi nyelv érthetőségének határai. Meg tudják-e oldani a nyelvészek a jogi szövegek érthetetlenségének problémáját?, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 241-260. o., 2018
Pázmándi Kinga: A jog nyelvi dimenziói és a fogyasztóvédelem. "Devizahiteles" perek szereplőinél azonosítható nyelvi attitűdök, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 261-280. o., 2018
Vinnai Edina: "Megértette a figyelmeztetést?" A figyelmeztetések és tájékoztatások közlése a büntetőeljárásokban, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 281-295. o., 2018
Szabó Miklós: A szavak ura: Pragma vs. praxis, Szabó Miklós - Vinnai Edina: A törvény szavai. Prudentia Iuris 33. Miskolc: Bíbor, 297-313. o., 2018
Minya Károly, Vinnai Edina: Hogyan írjunk érthetően? Kilendülés a jogi szaknyelv komfortzónájából, Magyar Jogi Nyelv 2018/1. 13-18. o., 2018
Vinnai Edina: Harc a szavakért – Közérthetőség a jogban, Konferencia címe: Emberközpontú nyelvészet. Nyelvhasználat, társadalom, közérthetőség. Miskolc, 2018. január 22., 2018
Vinnai Edina: Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása, Gondolat Kiadó, 2017
Vinnai Edina: Plain Language in Law in Hungary, Konferencia: „Traditionen und Erneuerungen” Montpellier (Franciaország) 2018. április 5-7., 2018
Ződi Zsolt: Jogi szövegtípusok, Magyar Jogi Nyelv (2017/2) 20-29. o., 2017
Szendi Attila: A jogi nyelv érthetőségének történeti dimenziói új elemzésmódszertani megközelítésben, Konferencia: A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés. Miskolc, 2018. május 25., 2018
Kurtán Zsuzsa: Értelmező magyarázatok nyelvhasználati jellemzői a jogban, PORTA LINGUA 383–396. o., 2017
Kurtán Zsuzsa: A szakmai nyelvhasználat: oktatás, kutatás és nyelvi tervezés, Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében, Budapest: Tinta – MANYSI– MANYE, 107-116. o., 2018
Kurtán Zsuzsa: Hogyan élteti a nyelv a jog világát?, 2 Magyar Jogi Nyelv (2018/1) 40–43. o., 2018
Balogh Dorka: A jogi szaknyelvoktatás és a jogi szakfordítóképzés kapcsolódási pontjai. Fordítási és közvetítési feladatok a jogi szaknyelvi képzésben, Modern Nyelvoktatás. XXIII. évfolyam 4. szám, 2017
Balogh Dorka: Recenzió Tamás Dóra Mária: Bevezetés a jogi terminológiába c. kötetéről, Magyar jogi nyelv, I. évfolyam, 2. szám. 37-39. o., 2017
Balogh Dorka - Lesznyák Márta: Project Work in Legal Translation – First Results of an Empirical Investigation, Ildikó Horváth (ed.): Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Budapest, Multiszolg Bt., pp. 173-190., 2018
Dobos Csilla: A magyar jogi szaknyelv - Kerekasztal, Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében, Budapest: Tinta Könyvkiadó – MANYSI – MANYE, 60–64. o., 2018
Szabó Miklós: Tisztességes eljárás - joghoz való hozzáférés - jogi nyelv, Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében, Budapest: Tinta Könyvkiadó – MANYSI – MANYE, 64–68. o., 2018
Vinnai Edina: A jegyzőkönyvezés gyakorlata a rendőrségi és a bírósági eljárásban, Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében, Budapest: Tinta Könyvkiadó – MANYSI – MANYE, 69–74. o., 2018
Farkasné Puklus Márta: Dolmetschen im ungarischen Gerichtssaal – Einblick in das Protokoll von zwei Fällen, Sprache und Recht. Übersetzer und Dolmetscher als Mittler zwischen Sprachen und Rechtssystemen. Berlin: BDÜ Fachverlag, 2017. 170–180., 2017
Farkasné Puklus Márta: Court Interpreting Research in Hungary – Judges’ Expectations, Horváth I. (ed.) Latest Trends in Translation Studies. Budapest: Eötvös Kiadó, 2018. 99–121., 2018
Farkasné Puklus Márta: Nyelv és jog – miskolci kutatások, Robin E. Zachar V. (szerk.): Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2018. 57–70., 2018
Farkané Puklus Márta: (Köz)érthetőség a bírósági tárgyaláson: két tolmácsolt eset vizsgálata, Miskolci MANYE Konferencia, Emberközpontú nyelvészet – Nyelvhasználat, társadalom, közérthetőség, Miskolc. 2018. január 22., 2018
Farkasné Puklus Márta: A tolmács szerepe a magyar bírósági tárgyaláson, TransELTE 2018, XX. Fordítástudományi Konferencia, Budapest. 2018. március 22-23., 2018
Vincze Veronika: Linguistic uncertainty in legal documents, Konferencia: Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT) Incubator Project, MTA TKI, 2018. május 10-11., 2018
Vincze Veronika, Üveges István: Are Hungarian General Terms and Conditons easy to comprehend? A Computational Linguistics Analysis, Konferencia: Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT) Incubator Project, MTA TKI, 2018. május 10-11., 2018
Gedeon Magdolna: A magyarországi bányajogi szaknyelv történeti áttekintése, Magyar Jogi Nyelv 2018/1. 1-5. o., 2018
Szabó Miklós: Deep Structure of Language(s) of Law, Konferencia: IVR [Nemzetközi Jogfilozófiai Társaság] XXVII. „Law, Reason, Emotion”, Washington D.C. USA, 2015. július 31., 2015

 

Projekt eseményei

 
2018-07-03 08:59:58
Résztvevők változása
2018-01-18 11:21:10
Résztvevők változása
2017-12-05 16:02:51
Résztvevők változása
vissza »