A “hiányzó örökletesség” problémája: a poligénes emlőrákhajlam új elemeinek azonosítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112228
típus K
Vezető kutató Oláh Edit
magyar cím A “hiányzó örökletesség” problémája: a poligénes emlőrákhajlam új elemeinek azonosítása
Angol cím The “missing heritability”: identifying novel elements of the polygenic breast cancer susceptibility
magyar kulcsszavak emlőrákra hajlamosító gének, poligénes daganathajlam, emlőrákszindrómák, BRCA1, BRCA2, DNS hibajavító gének, DNS hibatoleráló gének, NGS
angol kulcsszavak breast cancer susceptibility genes, polygenic susceptibility to cancer, breast cancer syndromes, BRCA1, BRCA2, DNA repair genes, DNA damage tolerance genes, NGS
megadott besorolás
Tumorbiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Onkológia
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Molekuláris genetika
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Molekuláris Genetikai Osztály (Országos Onkológiai Intézet)
résztvevők Antal Péter
Bozsik Anikó
Gézsi András
Mátrai Zoltán
Mórocz Mónika
Papp János
Pócza Tímea
Udvarhelyi Nóra Klára
Vaszkó Tibor
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 38.148
FTE (kutatóév egyenérték) 10.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az emlőrákra hajlamosító genetikai faktorok nagy része még emlőrák halmozódást mutató családokban is ismeretlen. A kutatás célja olyan gének azonosítása, amelyek öröklött megváltozásai hozzájárulnak az emlőrák iránti genetikai fogékonysághoz. A cél megvalósítását három, az újgenerációs szekvenáláson alapuló módszer alkalmazásával tervezzük. Az első, funkcionális alapú megközelítés keretében a genom integritásának fenntartásában szerepet játszó gének exonjai kerülnek vizsgálatra. Ebbe a géncsoportba tartoznak a DNS hibatolerancia génjei, valamint azok, amelyek a DNS sérülések által kiváltott ellenőrzőpont aktiválódása során a replikációs villa stabilizálásában vesznek részt. A második, lokalizációs alapú megközelítésben azon gének exonjait vizsgáljuk, amelyek a genomszintű asszociációs vizsgálatok (GWAS) során azonosított SNP-k közelében helyezkednek el. Harmadikként egy olyan új, RNS-szekvenáláson alapuló módszer kifejlesztését tervezzük, amely alkalmazása révén azonosítani tudjuk azokat a genetikai változásokat, amelyek a transzláció korai terminációját, és az érintett mRNS lebomlását okozzák.
Néhány újonnan azonosított variánst in vitro funkcionális vizsgálatoknak vetünk alá, hogy validáljuk azok hatását a sejtek proliferációjára, az apoptózisra, és – a genom integritásának fenntartásában szerepet játszó gének esetében – a homológ rekombinációra. A daganatos fenotípust várhatóan módosító variánsok vizsgálatához a BRCA mutációt és a kérdéses variánst egyaránt hordozók fenotípusát hasonlítjuk a csak BRCA mutációt hordozókéhoz. Ugyancsak célkitűzéseink közé tartozik a beteg- és kontrollcsoport között szignifikánsan eltérő gyakoriságot mutató variánsmintázatok keresése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Jól ismert, hogy a genetikai hajlam a gyakori daganatok, köztük az emlőrák kiemelt kockázati tényezője, de a tumorok kialakulására hajlamosító gének jelentős része még nem ismert: ezt a részt nevezzük ‘hiányzó örökletességnek’. Az emlőrák halmozódását mutató családok több mint felében a hajlamosító tényező ugyancsak azonosítatlan. Kutatásunk során a még ismeretlen genetikai tényezőkkel kapcsolatban négy hipotézist állítottunk fel. Az első értelmében a keresett variánsok egy része a genom integritásában szerepet játszó géneket érinti. Második feltevésünk, hogy a teljes genomra kiterjedő asszociációs vizsgálatok által kijelölt területeken valóban találhatók hajlamosító gének, amelyeknek a daganatképződésben betöltött szerepe eddig ismert funkcióik alapján nem merült fel. Harmadik hipotézisünk szerint a hajlamosító tényezők egy része olyan szabályozó területeken található, amelyeket az ilyen allélek keresése során csak ritkán vizsgálnak. Ezek azonosítására egy új, RNS-szekvenáláson alapuló módszer kifejlesztését tervezzük, amely alkalmas olyan genetikai tényezők felfedésére, amelyek aktiválódása a transzláció idő előtti terminációját, és az érintett mRNS molekula lebomlását okozza. Negyedik hipotézisünk szerint a ‘hiányzó örökletesség’ hátterében nem csak egyedi variánsok, hanem több variáns által alkotott mintázatok is állhatnak. A fenti feltevéseket ismert családi háttérrel és negatív BRCA mutációs státusszal rendelkező daganatos, valamint egészséges kontroll minták újgenerációs szekvenálásával teszteljük. Néhány ígéretes variánst funkcionális vizsgálatnak vetünk alá, hogy megerősítsük a szekvenálás adatainak statisztikai értékelése során levont következtetéseket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Projektünk eredményeként az ismert gének kockázatnövelő hatásának pontosabb megbecslésén túl az örökletes emlőrákhajlam molekuláris alapjainak jobb megértését elősegítő fontos ismeretekre számíthatunk. Emellett olyan új gének azonosítását is várjuk, amelyeket eddig nem hoztak kapcsolatba ezen megbetegedések kockázatával.

A szekvenálási eredmények értékelése révén ritka patogén variánsok azonosítását várjuk. Elképzelhető, hogy ezek a variánsok a vártnál nagyobb számban fordulnak elő bizonyos génekben és/vagy útvonalakon, ezáltal akár új támadáspontokat is kijelölhetőek lesznek a daganatellenes terápiák számára. A nagyszámú gén vizsgálata miatt több ígéretes hajlamosító variáns azonosítására számíthatunk.

Törekszünk egy új, RNS szekvenáláson alapuló módszer kifejlesztésére, amelynek alkalmazásával lehetőség nyílik olyan genetikai változások azonosítására, amelyek a transzláció idő előtti terminációjához, és ezáltal az érintett mRNS eliminációjához vezetnek. Feltételezzük, hogy e módszerrel képesek leszünk káros genetikai változások lokalizálására olyan régiókban is, amelyeket a ‘hiányzó örökletesség’ okainak keresése során nem vizsgálnak. Ez a módszer a teljes genom szekvenálását is helyettesítheti olyan esetekben, amikor a cél retrotranszpozon szekvenciák exonizációja, vagy a transzkripció szomszédos génekbe történő átolvasása okainak azonosítása.

Mivel az örökletes daganatos megbetegedések jó modellként szolgálnak a sporadikus esetekhez is, a tervezett kutatás során azonosított variánsokkal kapcsolatos ismeretek felhasználhatók a sporadikus megbetegedések etiológiájának jobb megértéséhez.

A projekt során nyert ismereteink várhatóan növelik a molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatok hatékonyságát, akár azonnal érezhető segítséget nyújtva a nagy kockázattal élők számára. Potenciális eredményeink hozzájárulhatnak olyan modellek kialakításához, amelyek segítik a daganat korai diagnózisát és az egyéni kockázat pontosabb felmérését.

A rákkutatás ezen kompetitív területén számítunk várható eredményeink rangos folyóiratokban történő publikálására.

A tervezett alapkutatás lehetővé teszi a jelenleg is folyó hazai és nemzetközi együttműködéseink folytatását.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A rákbetegség nem öröklődik, de a daganatok kialakulására hajlamosító genetikai tényezők örökölhetők. A BRCA1 és BRCA2 gének örökölt génhibái az emlőrákra való hajlam ismert kulcstényezői. Az emlőrák hátterében álló molekuláris genetikai változások megértésében az utóbbi évtizedben jelentős előrelépés történt. Ennek ellenére a daganatok halmozódását mutató emlőrákos családok jelentős részében a feltételezett hajlamosító tényezőket nem sikerült azonosítani. Ezt a jelenséget nevezzük ‘hiányzó örökletességnek’. Jelen kutatásaink célja, hogy az utóbbi években bekövetkezett jelentős tudományos és technológiai fejlődés eredményeinek alkalmazásával felfedjünk és azonosítsunk néhány, az emlőrák iránti hajlamban szerepet játszó genetikai tényezőt. A javasolt kutatás egy modern, rendkívül hatékony technika, az ún. újgenerációs szekvenálás alkalmazásával fogja vizsgálni a negatív BRCA mutációs státusszal rendelkező emlőrákos családok DNS és RNS mintáit, alapozva részben a BRCA1/2 és más hajlamosító géneket érintő saját kutatási eredményeinkre, részben az emlőrákra hajlamosító genetikai tényezők kutatása során eddigiekben feltárt tudásanyagra. A kutatás során nyert ismereteink közvetlenül hozzájárulhatnak a molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatok hatékonyságához, a nagy genetikai kockázattal élők számára esetleg azonnal érezhető módon. Egyúttal lehetővé teszik olyan modellek felépítését, amelyek hozzásegíthetnek a daganat korai diagnózisához és az egyéni kockázat pontosabb felméréséhez. A nyert információk hasznosnak bizonyulhatnak olyan további kutatások megalapozásához, amelyek a daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris kölcsönhatások tisztására irányulnak.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

A considerable part of the genetic factors of breast cancer susceptibility is still unknown even in breast cancer families. The AIM of the research is to identify genes whose variants may contribute to cancer susceptibility by implementing three different approaches. First, in a function-based approach, the exome of genes participating in the maintenance of genomic integrity will be examined. The tested genes include DNA damage tolerance genes and those taking part in the stabilization of the replication forks in response to DNA damage checkpoint activation. Second, in a localization-based search, the exome of genes residing in a certain constrained neighborhood of SNPs identified by genome-wide association studies (GWAS) will be tested. Third, we plan to develop a novel, RNA-Seq-based method which is expected to be applicable to localize genetic changes resulting in the usage of premature translation termination codon and, in turn, the degradation of the impaired mRNA by nonsense-mediated mRNA decay (NMD). All three approaches will utilize next generation sequencing technology to identify potential pathogenic variants. Selected newly identified variants will then be tested in functional assays in cell cultures to validate their impact on proliferation, apoptosis and, in the case of genes contributing to the maintenance of genomic integrity, homologous recombination (HR). The potential disease-modifying role of the variants will also be tested by comparison of phenotypes of BRCA mutation carriers with or without the variant. Variant patterns with significantly different frequencies between cases and controls will also be searched.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

It is widely accepted, that genetic susceptibility is a major risk factor for most common cancers, including breast cancer. However, a considerable fraction of cancer susceptibility genes has not yet been identified. For example, the heritability has yet been unaccounted for in more than half of the families with multiple cases of breast cancer. We hypothesize, that some of the still unidentified genetic factors are associated with genes that have a role in the maintenance of genome integrity. Another hypothesis of the proposed work is that the regions designated by genome-wide association studies really contain susceptibility genes, whose role in tumor predisposition may not even be suspected on the basis of their already known functions. We also hypothesize that some susceptibility factors reside in regulatory and/or deep intronic regions, which are not routinely examined when searching for cancer predisposing alleles. The identification of such factors, whose activation leads to premature translation termination and, eventually, the decay of the affected mRNAs, is aimed at by a novel RNA-Seq-based method that we plan to develop. Our fourth hypothesis is that part of the ‘missing heritability’ is linked to variant patterns rather than single alternative variants. The listed hypotheses will be tested by genotyping BRCA1/2 mutation negative cancer cases with known family history and healthy controls by either targeted re-sequencing or RNA-Seq. Some promising variants will also undergo functional studies to corroborate the results obtained by the biostatistical evaluation of next generation sequencing data.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In addition to confirm the contribution of known susceptibility genes to breast cancer risk, we anticipate substantial novel findings in understanding the molecular basis of heritable breast cancer susceptibility. We also foresee to identify novel variants and/or genes that have not yet been linked to breast cancer risk. Rare pathogenic variants lying in the coding region of genes are expected to be found by appropriately filtering the sequencing results. It is possible that such rare variants are enriched in certain genes and/or pathways, which can pinpoint new targets that may be efficiently treated with anticancer drugs. Since a large number of genes will be examined, we expect to hit upon several promising disease-causing variants. We also expect the successful development of a novel method able to identify genetic changes which lead to premature translation termination and, consequently, the elimination of the affected mRNA. We predict that such an approach may help to find pathogenic genetic changes localized in regions generally not studied when searching for factors responsible for ‘missing heritability’. Such a method may replace whole genome sequencing when, for example, the genome-wide identification of exonization of retrotransposon sequences or spreading of transcription to a neighboring gene due to the impairment of the transcription termination signal is aimed at.

Since familial/hereditary cancer is a good model of the more frequent sporadic cases, the variants which will have been revealed by this study may also contribute to the etiology of sporadic cancers, thus strengthening the significance of our findings. The knowledge expected to be gained from the completion of the proposed project would directly enhance the efficiency of molecular genetic testing with immediate benefits of high-risk individuals, and make it possible to develop models for early detection, diagnosis and risk prediction.

We are confident that our results will be published in highly prestigious scientific journals and have an impact on the competitive research of breast cancer susceptibility.

The basic research activity makes also possible the continuation of our ongoing domestic and international collaborations.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Cancer cannot be inherited, but genetic variants making someone susceptible to develop a tumor during his or her lifetime, can. BRCA1 and BRCA2 genes are key players of breast cancer susceptibility. In spite of the rapid progression made during the past decade to uncover the molecular mechanism of tumorigenesis in breast cancer, a large fraction of tumor susceptibility genes in breast cancer families has not yet been discovered. The lack of this knowledge is called ‘missing heritability’. The aim of this research project is to unravel and validate several new inherited genetic factors by utilize some of the scientific and technological advances implemented during the past five years. Based partly on our previous and recent research on BRCA1, BRCA2 and other tumour suppressor genes, partly on the latest remarkable research results on the field of genetic susceptibility to breast cancer, the proposed research will be realised using the most up-to-date high-throughput technique, namely next-generation sequencing, on DNA/RNA samples of patients from breast cancer families with known negative BRCA1 & BRCA2 mutation status. In the case of a successful completion, the knowledge collected might directly enhance the efficiency of molecular genetic testing, offer immediate benefits to high-risk individuals, and make it possible to develop models for early detection, diagnosis and risk prediction. The gathered information is also expected to be utilized in the substantiation of further research activity which aims at dissecting the multi-faceted molecular interactions underlying tumour formation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja volt (1) az örökletes emlőrákra (BC) és petefészekrákra (OC) hajlamosító új genetikai tényezők feltárása és (2) új ismeretek szerzése a rákhajlam sokgénes felépítményéről. Ehhez olyan korszerű technológiákat alkalmaztunk, mint az újgenerációs szekvenálás (NGS) és a genomszintű asszociációs vizsgálatok (GWAS). EREDMÉNYEINK: (1) A „hiányzó örökletesség”-et 350 örökletes megbetegedésre gyanús, de BRCA1 vagy BRCA2 (BRCA1/2) génmutációt nem hordozó magyar emlőrákos családban vizsgáltuk, amelyekben – a homológ rekombinációban/hibajavításban résztvevő – 22 hajlamosító génvariánst azonosítottunk. 11 GWAS régió újraszekvenálásával további 14 potenciális rizikógént azonosítottunk. (2) Új módszert fejlesztettünk ki az Y-kromoszóma genetikai vizsgálatára – a DAZ géncsalád részleges deléciós/duplikációs altípusainak elkülönítésére. (3) BRCA1/2 mutáció-hordozókban Alu-mediált genomi változásokat figyeltünk meg, amelyek az exonokat érintő duplikációk/deléciók > 90 %-áért felelősek. (4) Nagy („big data”) konzorciális együttműködésben 500 feletti BRCA1/2 mutációt hordozó személy genotípus-fenotípus adataival járultunk hozzá a legújabb BC és OC kockázatbecsléshez; számos új rizikó-módosító lókusz azonosításához és a „sokgénes rákhajlam-mal” kapcsolatos kockázat feltárásához. Új eredményeink hasznosulnak a nagy rákkockázatú egyének azonosítási folyamatában, a BC és OC betegek egyénre szabott gondozási és kezelési protokolljának kialakításában és nemzetközi ajánlásokban.
kutatási eredmények (angolul)
Our project AIMed (1) to explore novel factors of genetic predisposition to hereditary breast/ovarian cancer (BC/OC) and (2) to gain new insight into the polygenic architecture of cancer susceptibility by using new technologies, such as next generation sequencing (NGS) and the results of Genome-Wide Association Studies (GWASs). RESULTS: (1) “the missing heritability” study included 350 genetically unexplained Hungarian cases with a suspicion of susceptibility to BC/OC but negative for germline BRCA1/2 mutations. We identified 22 predisposing variants involved in homologous recombination/repair. Resequencing of 11 GWAS regions identified variants in 14 potential risk genes. By overcoming technical and classification challenges we uncovered overlooked pathogenic variants. (2) We developed a novel method to differentiate the partial deletion/duplication subtypes of the DAZ gene family on Chromosome Y. (3) Our studies on BRCA1/2 mutation carriers resulted in identification of Alu-mediated genomic changes responsible for >90% of exonic duplications/deletions. (4) Contributing to large consortial efforts with genotype and phenotype data of over 500 BRCA1/2 mutation carriers we reestimated risks of BC/OC; identified several novel BC/OC risk modifier loci and demonstrated “polygenic cancer susceptibility-associated risk. The new knowledge obtained have immediate clinical utilization in risk prediction, risk diagnosis and clinical management of high-risk individuals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112228
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Singer Christian F, Balmaña Judith, Bürki Nicole, Delaloge Suzette, Filieri Maria Elisabetta, Gerdes Anna-Marie, Grindedal Eli Marie, Han Sileni, Johansson Oskar, Kaufman Bella, Krajc Mateja, Loman Niklas, Olah Edith, Paluch-Shimon Shani, Plavetic Natalija Dedic, Pohlodek Kamil, Rhiem Kerstin, Teixeira Manuel, Evans D Gareth: Genetic counselling and testing of susceptibility genes for therapeutic decision-making in breast cancer-an European consensus statement and expert recommendations., EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 106: pp. 54-60., 2019
Szollár András, Újhelyi Mihály, Polgár Csaba, Oláh Edit, Pukancsik Dávid, Rubovszky Gábor, Udvarhelyi Nóra, Kovács Tibor, Sávolt Ákos, Kenessey István, Mátrai Zoltán: A long-term retrospective comparative study of the oncological outcomes of 598 very young (≤35 years) and young (36–45 years) breast cancer patients, EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY, 2019
Lakeman Inge M M, Hilbers Florentine S, Rodríguez-Girondo Mar, Lee Andrew, Vreeswijk Maaike P G, Hollestelle Antoinette, Seynaeve Caroline, Meijers-Heijboer Hanne, Oosterwijk Jan C, Hoogerbrugge Nicoline, Olah Edith, Vasen Hans F A, van Asperen Christi J, Devilee Peter: Addition of a 161-SNP polygenic risk score to family history-based risk prediction: impact on clinical management in non- BRCA1/2 breast cancer families, JOURNAL OF MEDICAL GENETICS p. jmedgenet-2019-106072., 2019
Jiang Xia, Finucane Hilary K., Schumacher Fredrick R., Schmit Stephanie L., Tyrer Jonathan P., Han Younghun, Michailidou Kyriaki, Lesseur Corina, Kuchenbaecker Karoline B., Dennis Joe, Conti David V., Casey Graham, Gaudet Mia M., Huyghe Jeroen R., Albanes Demetrius, Aldrich Melinda C., Andrew Angeline S., Andrulis Irene L., Anton-Culver Hoda, Antoniou Antonis C., Antonenkova Natalia N., Arnold Susanne M., Aronson Kristan J., Arun Banu K., Bandera Elisa V., Barkardottir Rosa B., Barnes Daniel R., Batra Jyotsna, Beckmann Matthias W., Benitez Javier, Benlloch Sara, Berchuck Andrew, Berndt Sonja I., Bickeböller Heike, Bien Stephanie A., Blomqvist Carl, Boccia Stefania, Bogdanova Natalia V., Bojesen Stig E., Bolla Manjeet K., Brauch Hiltrud, Brenner Hermann, Brenton James D., Brook Mark N., Brunet Joan, Brunnström Hans, Buchanan Daniel D., Burwinkel Barbara, Butzow Ralf, Cadoni Gabriella, Caldés Trinidad, Caligo Maria A., Campbell Ian, Campbell Peter T., Cancel-Tassin Géraldine, Cannon-Albright Lisa, Campa Daniele, Caporaso Neil, Carvalho André L., Chan Andrew T., Chang-Claude Jenny, Chanock Stephen J., Chen Chu, Christiani David C., Claes Kathleen B. M., Claessens Frank, Clements Judith, Collée J. Margriet, Correa Marcia Cruz, Couch Fergus J., Cox Angela, Cunningham Julie M., Cybulski Cezary, Czene Kamila, Daly Mary B., deFazio Anna, Devilee Peter, Diez Orland, Gago-Dominguez Manuela, Donovan Jenny L., Dörk Thilo, Duell Eric J., Dunning Alison M., Dwek Miriam, Eccles Diana M., Edlund Christopher K., Edwards Digna R Velez, Ellberg Carolina, Evans D. Gareth, Fasching Peter A., Ferris Robert L., Liloglou Triantafillos, Figueiredo Jane C., Fletcher Olivia, Fortner Renée T., Fostira Florentia, Franceschi Silvia, Friedman Eitan, Gallinger Steven J., Ganz Patricia A., Garber Judy, García-Sáenz José A., Gayther Simon A., Giles Graham G., Godwin Andrew K., Goldberg Mark S., Goldgar David E., Goode Ellen L., Goodman Marc T., Goodman Gary, Grankvist Kjell, Greene Mark H., Gronberg Henrik, Gronwald Jacek, Guénel Pascal, Håkansson Niclas, Hall Per, Hamann Ute, Hamdy Freddie C., Hamilton Robert J., Hampe Jochen, Haugen Aage, Heitz Florian, Herrero Rolando, Hillemanns Peter, Hoffmeister Michael, Høgdall Estrid, Hong Yun-Chul, Hopper John L., Houlston Richard, Hulick Peter J., Hunter David J., Huntsman David G., Idos Gregory, Imyanitov Evgeny N., Ingles Sue Ann, Isaacs Claudine, Jakubowska Anna, James Paul, Jenkins Mark A., Johansson Mattias, Johansson Mikael, John Esther M., Joshi Amit D., Kaneva Radka, Karlan Beth Y., Kelemen Linda E., Kühl Tabea, Khaw Kay-Tee, Khusnutdinova Elza, Kibel Adam S., Kiemeney Lambertus A., Kim Jeri, Kjaer Susanne K., Knight Julia A., Kogevinas Manolis, Kote-Jarai Zsofia, Koutros Stella, Kristensen Vessela N., Kupryjanczyk Jolanta, Lacko Martin, Lam Stephan, Lambrechts Diether, Landi Maria Teresa, Lazarus Philip, Le Nhu D., Lee Eunjung, Lejbkowicz Flavio, Lenz Heinz-Josef, Leslie Goska, Lessel Davor, Lester Jenny, Levine Douglas A., Li Li, Li Christopher I., Lindblom Annika, Lindor Noralane M., Liu Geoffrey, Loupakis Fotios, Lubiński Jan, Maehle Lovise, Maier Christiane, Mannermaa Arto, Marchand Loic Le, Margolin Sara, May Taymaa, McGuffog Lesley, Meindl Alfons, Middha Pooja, Miller Austin, Milne Roger L., MacInnis Robert J., Modugno Francesmary, Montagna Marco, Moreno Victor, Moysich Kirsten B., Mucci Lorelei, Muir Kenneth, Mulligan Anna Marie, Nathanson Katherine L., Neal David E., Ness Andrew R., Neuhausen Susan L., Nevanlinna Heli, Newcomb Polly A., Newcomb Lisa F., Nielsen Finn Cilius, Nikitina-Zake Liene, Nordestgaard Børge G., Nussbaum Robert L., Offit Kenneth, Olah Edith, Olama Ali Amin Al, Olopade Olufunmilayo I., Olshan Andrew F., Olsson Håkan, Osorio Ana, Pandha Hardev, Park Jong Y., Pashayan Nora, Parsons Michael T., Pejovic Tanja, Penney Kathryn L., Peters Wilbert H M., Phelan Catherine M., Phipps Amanda I., Plaseska-Karanfilska Dijana, Pring Miranda, Prokofyeva Darya, Radice Paolo, Stefansson Kari, Ramus Susan J., Raskin Leon, Rennert Gad, Rennert Hedy S., van Rensburg Elizabeth J., Riggan Marjorie J., Risch Harvey A., Risch Angela, Roobol Monique J., Rosenstein Barry S., Rossing Mary Anne, De Ruyck Kim, Saloustros Emmanouil, Sandler Dale P., Sawyer Elinor J., Schabath Matthew B., Schleutker Johanna, Schmidt Marjanka K., Setiawan V. Wendy, Shen Hongbing, Siegel Erin M., Sieh Weiva, Singer Christian F., Slattery Martha L., Sorensen Karina Dalsgaard, Southey Melissa C., Spurdle Amanda B., Stanford Janet L., Stevens Victoria L., Stintzing Sebastian, Stone Jennifer, Sundfeldt Karin, Sutphen Rebecca, Swerdlow Anthony J., Tajara Eloiza H., Tangen Catherine M., Tardon Adonina, Taylor Jack A., Teare M. Dawn, Teixeira Manuel R., Terry Mary Beth, Terry Kathryn L., Thibodeau Stephen N., Thomassen Mads, Bjørge Line, Tischkowitz Marc, Toland Amanda E., Torres Diana, Townsend Paul A., Travis Ruth C., Tung Nadine, Tworoger Shelley S., Ulrich Cornelia M., Usmani Nawaid, Vachon Celine M., Van Nieuwenhuysen Els, Vega Ana, Aguado-Barrera Miguel Elías, Wang Qin, Webb Penelope M., Weinberg Clarice R., Weinstein Stephanie, Weissler Mark C., Weitzel Jeffrey N., West Catharine M. L., White Emily, Whittemore Alice S., Wichmann H-Erich, Wiklund Fredrik, Winqvist Robert, Wolk Alicja, Woll Penella, Woods Michael, Wu Anna H., Wu Xifeng, Yannoukakos Drakoulis, Zheng Wei, Zienolddiny Shanbeh, Ziogas Argyrios, Zorn Kristin K., Lane Jacqueline M., Saxena Richa, Thomas Duncan, Hung Rayjean J., Diergaarde Brenda, McKay James, Peters Ulrike, Hsu Li, García-Closas Montserrat, Eeles Rosalind A., Chenevix-Trench Georgia, Brennan Paul J., Haiman Christopher A., Simard Jacques, Easton Douglas F., Gruber Stephen B., Pharoah Paul D. P., Price Alkes L., Pasaniuc Bogdan, Amos Christopher I., Kraft Peter, Lindström Sara: Shared heritability and functional enrichment across six solid cancers, NATURE COMMUNICATIONS 10: (1) p. 431., 2019
Ferreira Manuel A., Gamazon Eric R., Al-Ejeh Fares, Aittomaki Kristiina, Andrulis Irene L., Anton-Culver Hoda, Arason Adalgeir, Arndt Volker, Aronson Kristan J., Arun Banu K., Asseryanis Ella, Azzollini Jacopo, Balmana Judith, Barnes Daniel R., Barrowdale Daniel, Beckmann Matthias W., Behrens Sabine, Benitez Javier, Bermisheva Marina, Bialkowska Katarzyna, Blomqvist Carl, Bogdanova Natalia, Bojesen Stig E., Bolla Manjeet K., Borg Ake, Brauch Hiltrud, Brenner Hermann, Broeks Annegien, Burwinkel Barbara, Caldes Trinidad, Caligo Maria A., Campa Daniele, Campbell Ian, Canzian Federico, Carter Jonathan, Carter Brian D., Castelao Jose E., Chang-Claude Jenny, Chanock Stephen J., Christiansen Hans, Chung Wendy K., Claes Kathleen B. M., Clarke Christine L., Couch Fergus J., Cox Angela, Cross Simon S., Czene Kamila, Daly Mary B., de la Hoya Miguel, Dennis Joe, Devilee Peter, Diez Orland, Doerk Thilo, Dunning Alison M., Dwek Miriam, Eccles Diana M., Ejlertsen Bent, Ellberg Carolina, Engel Christoph, Eriksson Mikael, Fasching Peter A., Fletcher Olivia, Flyger Henrik, Friedman Eitan, Frost Debra, Gabrielson Marike, Gago-Dominguez Manuela, Ganz Patricia A., Gapstur Susan M., Garber Judy, Garcia-Closas Montserrat, Garcia-Saenz Jose A., Gaudet Mia M., Giles Graham G., Glendon Gord, Godwin Andrew K., Goldberg Mark S., Goldgar David E., Gonzalez-Neira Anna, Greene Mark H., Gronwald Jacek, Guenel Pascal, Haiman Christopher A., Hall Per, Hamann Ute, He Wei, Heyworth Jane, Hogervorst Frans B. L., Hollestelle Antoinette, Hoover Robert N., Hopper John L., Hulick Peter J., Humphreys Keith, Imyanitov Evgeny N., Isaacs Claudine, Jakimovska Milena, Jakubowska Anna, James Paul A., Janavicius Ramunas, Jankowitz Rachel C., John Esther M., Johnson Nichola, Joseph Vijai, Karlan Beth Y., Khusnutdinova Elza, Kiiski Johanna, Ko Yon-Dschun, Jones Michael E., Konstantopoulou Irene, Kristensen Vessela N., Laitman Yael, Lambrechts Diether, Lazaro Conxi, Leslie Goska, Lester Jenny, Lesueur Fabienne, Lindstrom Sara, Long Jirong, Loud Jennifer T., Lubinski Jan, Makalic Enes, Mannermaa Arto, Manoochehri Mehdi, Margolin Sara, Maurer Tabea, Mavroudis Dimitrios, McGuffog Lesley, Meindl Alfons, Menon Usha, Michailidou Kyriaki, Miller Austin, Montagna Marco, Moreno Fernando, Moserle Lidia, Mulligan Anna Marie, Nathanson Katherine L., Neuhausen Susan L., Nevanlinna Heli, Nevelsteen Ines, Nielsen Finn C., Nikitina-Zake Liene, Nussbaum Robert L., Offit Kenneth, Olah Edith, Olopade Olufunmilayo, Olsson Hakan, Osorio Ana, Papp Janos, Park-Simon Tjoung-Won, Parsons Michael T., Pedersen Inge Sokilde, Peixoto Ana, Peterlongo Paolo, Pharoah Paul D. P., Plaseska-Karanfilska Dijana, Poppe Bruce, Presneau Nadege, Radice Paolo, Rantala Johanna, Rennert Gad, Risch Harvey A., Saloustros Emmanouil, Sanden Kristin, Sawyer Elinor J., Schmidt Marjanka K., Schmutzler Rita K., Sharma Priyanka, Shu Xiao-Ou, Simard Jacques, Singer Christian F., Soucy Penny, Southey Melissa C., Spinelli John J., Spurdle Amanda B., Stone Jennifer, Swerdlow Anthony J., Tapper William J., Taylor Jack A., Teixeira Manuel R., Terry Mary Beth, Teule Alex, Thomassen Mads, Thoene Kathrin, Thull Darcy L., Tischkowitz Marc, Toland Amanda E., Torres Diana, Truong Therese, Tung Nadine, Vachon Celine M., van Asperen Christi J., van den Ouweland Ans M. W., van Rensburg Elizabeth J., Vega Ana, Viel Alessandra, Wang Qin, Wappenschmidt Barbara, Weitzel Jeffrey N., Wendt Camilla, Winqvist Robert, Yang Xiaohong R., Yannoukakos Drakoulis, Ziogas Argyrios, Kraft Peter, Antoniou Antonis C., Zheng Wei, Easton Douglas F., Milne Roger L., Beesley Jonathan, Chenevix-Trench Georgia, Arnold Norbert, Auber Bernd, Bogdanova-Markov Nadja, Borde Julika, Caliebe Almuth, Ditsch Nina, Dworniczak Bernd, Engert Stefanie, Faust Ulrike, Gehrig Andrea, Hahnen Eric, Hauke Jan, Hentschel Julia, Herold Natalie, Honisch Ellen, Just Walter, Kast Karin, Larsen Mirjam, Lemke Johannes, Huu Phuc Nguyen null, Niederacher Dieter, Ott Claus-Eric, Platzer Konrad, Pohl-Rescigno Esther, Ramser Juliane, Rhiem Kerstin, Steinemann Doris, Sutter Christian, Varon-Mateeva Raymonda, Wang-Gohrke Shan, Weber Bernhard H. F., Prieur Fabienne, Pujol Pascal, Sagne Charlotte, Sevenet Nicolas, Sobol Hagay, Sokolowska Johanna, Stoppa-Lyonnet Dominique, Venat-Bouvet Laurence, Adlard Julian, Ahmed Munaza, Barwell Julian, Brady Angela, Brewer Carole, Cook Jackie, Davidson Rosemarie, Donaldson Alan, Eason Jacqueline, Eeles Ros, Evans D. Gareth, Gregory Helen, Hanson Helen, Henderson Alex, Hodgson Shirley, Izatt Louise, Kennedy M. John, Lalloo Fiona, Miller Clare, Morrison Patrick J., Ong Kai-ren, Perkins Jo, Porteous Mary E., Rogers Mark T., Side Lucy E., Snape Katie, Walker Lisa, Harrington Patricia A., Heemskerk-Gerritsen Bernadette A. M., Rookus Matti A., Seynaeve Caroline M., van der Baan Frederieke H., van der Hout Annemieke H., van der Kolk Lizet E., van der Luijt Rob B., van Deurzen Carolien H. M., van Doorn Helena C., van Engelen Klaartje, van Hest Liselotte, van Os Theo A. M., Verhoef Senno, Vogel Maartje J., Wijnen Juul T., Miron Alexander, Kapuscinski Miroslav, Bane Anita, Ross Eric, Buys Saundra S., Conner Thomas A., Balleine Rosemary, Baxter Robert, Braye Stephen, Carpenter Jane, Dahlstrom Jane, Forbes John, Lee Soon C., Marsh Deborah, Morey Adrienne, Pathmanathan Nirmala, Simpson Peter, Spigelman Allan, Wilcken Nicholas, Yip Desmond: Genome-wide association and transcriptome studies identify target genes and risk loci for breast cancer, NATURE COMMUNICATIONS 10: 1741, 2019
Qian Frank, Wang Shengfeng, Mitchell Jonathan, McGuffog Lesley, Barrowdale Daniel, Leslie Goska, Oosterwijk Jan C, Chung Wendy K, Evans D Gareth, Engel Christoph, Kast Karin, Aalfs Cora M, Adank Muriel A, Adlard Julian, Agnarsson Bjarni A, Aittomäki Kristiina, Alducci Elisa, Andrulis Irene L, Arun Banu K, Ausems Margreet G E M, Azzollini Jacopo, Barouk-Simonet Emmanuelle, Barwell Julian, Belotti Muriel, Benitez Javier, Berger Andreas, Borg Ake, Bradbury Angela R, Brunet Joan, Buys Saundra S, Caldes Trinidad, Caligo Maria A, Campbell Ian, Caputo Sandrine M, Chiquette Jocelyne, Claes Kathleen B M, Margriet Collée J, Couch Fergus J, Coupier Isabelle, Daly Mary B, Davidson Rosemarie, Diez Orland, Domchek Susan M, Donaldson Alan, Dorfling Cecilia M, Eeles Ros, Feliubadaló Lidia, Foretova Lenka, Fowler Jeffrey, Friedman Eitan, Frost Debra, Ganz Patricia A, Garber Judy, Garcia-Barberan Vanesa, Glendon Gord, Godwin Andrew K, Gómez Garcia Encarna B, Gronwald Jacek, Hahnen Eric, Hamann Ute, Henderson Alex, Hendricks Carolyn B, Hopper John L, Hulick Peter J, Imyanitov Evgeny N, Isaacs Claudine, Izatt Louise, Izquierdo Ángel, Jakubowska Anna, Kaczmarek Katarzyna, Kang Eunyoung, Karlan Beth Y, Kets Carolien M, Kim Sung-Won, Kim Zisun, Kwong Ava, Laitman Yael, Lasset Christine, Hyuk Lee Min, Won Lee Jong, Lee Jihyoun, Lester Jenny, Lesueur Fabienne, Loud Jennifer T, Lubinski Jan, Mebirouk Noura, Meijers-Heijboer Hanne E J, Meindl Alfons, Miller Austin, Montagna Marco, Mooij Thea M, Morrison Patrick J, Mouret-Fourme Emmanuelle, Nathanson Katherine L, Neuhausen Susan L, Nevanlinna Heli, Niederacher Dieter, Nielsen Finn C, Nussbaum Robert L, Offit Kenneth, Olah Edith, Ong Kai-Ren, Ottini Laura, Park Sue K, Peterlongo Paolo, Pfeiler Georg, Phelan Catherine M, Poppe Bruce, Pradhan Nisha, Radice Paolo, Ramus Susan J, Rantala Johanna, Robson Mark, Rodriguez Gustavo C, Schmutzler Rita K, Hutten Selkirk Christina G, Shah Payal D, Simard Jacques, Singer Christian F, Sokolowska Johanna, Stoppa-Lyonnet Dominique, Sutter Christian, Yen Tan Yen, Teixeira R Manuel, Teo Soo H, Terry Mary Beth, Thomassen Mads, Tischkowitz Marc, Toland Amanda E, Tucker Katherine M, Tung Nadine, van Asperen Christi J, van Engelen Klaartje, van Rensburg Elizabeth J, Wang-Gohrke Shan, Wappenschmidt Barbara, Weitzel Jeffrey N, Yannoukakos Drakoulis, Greene Mark H, Rookus Matti A, Easton Douglas F, Chenevix-Trench Georgia, Antoniou Antonis C, Goldgar David E, Olopade Olufunmilayo I, Rebbeck Timothy R, Huo Dezheng: Height and Body Mass Index as Modifiers of Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers, JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 111: (4) pp. 350-364., 2019
Qian Frank, Rookus Matti A., Leslie Goska, Risch Harvey A., Greene Mark H., Aalfs Cora M., Adank Muriel A., Adlard Julian, Agnarsson Bjarni A., Ahmed Munaza, Aittomäki Kristiina, Andrulis Irene L., Arnold Norbert, Arun Banu K., Ausems Margreet G. E. M., Azzollini Jacopo, Barrowdale Daniel, Barwell Julian, Benitez Javier, Białkowska Katarzyna, Bonadona Valérie, Borde Julika, Borg Ake, Bradbury Angela R., Brunet Joan, Buys Saundra S., Caldés Trinidad, Caligo Maria A., Campbell Ian, Carter Jonathan, Chiquette Jocelyne, Chung Wendy K., Claes Kathleen B. M., Collée J. Margriet, Collonge-Rame Marie-Agnès, Couch Fergus J., Daly Mary B., Delnatte Capucine, Diez Orland, Domchek Susan M., Dorfling Cecilia M., Eason Jacqueline, Easton Douglas F., Eeles Ros, Engel Christoph, Evans D. Gareth, Faivre Laurence, Feliubadaló Lidia, Foretova Lenka, Friedman Eitan, Frost Debra, Ganz Patricia A., Garber Judy, Garcia-Barberan Vanesa, Gehrig Andrea, Glendon Gord, Godwin Andrew K., Gómez Garcia Encarna B., Hamann Ute, Hauke Jan, Hopper John L., Hulick Peter J., Imyanitov Evgeny N., Isaacs Claudine, Izatt Louise, Jakubowska Anna, Janavicius Ramunas, John Esther M., Karlan Beth Y., Kets Carolien M., Laitman Yael, Lázaro Conxi, Leroux Dominique, Lester Jenny, Lesueur Fabienne, Loud Jennifer T., Lubiński Jan, Łukomska Alicja, McGuffog Lesley, Mebirouk Noura, Meijers-Heijboer Hanne E. J., Meindl Alfons, Miller Austin, Montagna Marco, Mooij Thea M., Mouret-Fourme Emmanuelle, Nathanson Katherine L., Nehoray Bita, Neuhausen Susan L., Nevanlinna Heli, Nielsen Finn C., Offit Kenneth, Olah Edith, Ong Kai-ren, Oosterwijk Jan C., Ottini Laura, Parsons Michael T., Peterlongo Paolo, Pfeiler Georg, Pradhan Nisha, Radice Paolo, Ramus Susan J., Rantala Johanna, Rennert Gad, Robson Mark, Rodriguez Gustavo C., Salani Ritu, Scheuner Maren T., Schmutzler Rita K., Shah Payal D., Side Lucy E., Simard Jacques, Singer Christian F., Steinemann Doris, Stoppa-Lyonnet Dominique, Tan Yen Yen, Teixeira Manuel R., Terry Mary Beth, Thomassen Mads, Tischkowitz Marc, Tognazzo Silvia, Toland Amanda E., Tung Nadine, van Asperen Christi J., van Engelen Klaartje, van Rensburg Elizabeth J., Venat-Bouvet Laurence, Vierstraete Jeroen, Wagner Gabriel, Walker Lisa, Weitzel Jeffrey N., Yannoukakos Drakoulis, Antoniou Antonis C., Goldgar David E., Olopade Olufunmilayo I., Chenevix-Trench Georgia, Rebbeck Timothy R., Huo Dezheng: Mendelian randomisation study of height and body mass index as modifiers of ovarian cancer risk in 22,588 BRCA1 and BRCA2 mutation carriers, BRITISH JOURNAL OF CANCER, 2019
Lu Y, Beeghly-Fadiel A, Wu L, Guo X, Li B, Schildkraut JM, Im HK, Chen YA, Permuth JB, Reid BM, Teer JK, Moysich KB, Andrulis IL, Anton-Culver H, Arun BK, Bandera EV, Barkardottir RB, Barnes DR, Benitez J, Bjorge L, Brenton J, Butzow R, Caldes T, Caligo MA, Campbell I, Chang-Claude J, Claes KBM, Couch FJ, Cramer DW, Daly MB, deFazio A, Dennis J, Diez O, Domchek SM, Dörk T, Easton DF, Eccles DM, Fasching PA, Fortner RT, Fountzilas G, Friedman E, Ganz PA, Garber J, Giles GG, Godwin AK, Goldgar DE, Goodman MT, Greene MH, Gronwald J, Hamann U, Heitz F, Hildebrandt MAT, Høgdall CK, Hollestelle A, Hulick PJ, Huntsman DG, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, James P, Karlan BY, Kelemen LE, Kiemeney LA, Kjaer SK, Kwong A, Le ND, Leslie G, Lesueur F, Levine DA, Mattiello A, May T, McGuffog L, McNeish IA, Merritt MA, Modugno F, Montagna M, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nielsen FC, Nikitina-Zake L, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson SH, Olsson H, Osorio A, Park SK, Parsons MT, Peeters PHM, Pejovic T, Peterlongo P, Phelan CM, Pujana MA, Ramus SJ, Rennert G, Risch H, Rodriguez GC, Rodríguez-Antona C, Romieu I, Rookus MA, Rossing MA, Rzepecka IK, Sandler DP, Schmutzler RK, Setiawan VW, Sharma P, Sieh W, Simard J, Singer CF, Song H, Southey MC, Spurdle AB, Sutphen R, Swerdlow AJ, Teixeira MR, Teo SH, Thomassen M, Tischkowitz M, Toland AE, Trichopoulou A, Tung N, Tworoger SS, van Rensburg EJ, Vanderstichele A, Vega A, Edwards DV, Webb PM, Weitzel JN, Wentzensen N, White E, Wolk A, Wu AH, Yannoukakos D, Zorn KK, Gayther SA, Antoniou AC, Berchuck A, Goode EL, Chenevix-Trench G, Sellers TA, Pharoah PDP, Zheng W, Long J: A Transcriptome-Wide Association Study Among 97,898 Women to Identify Candidate Susceptibility Genes for Epithelial Ovarian Cancer Risk, CANCER RESEARCH. 78(18): 5419-5430, 2018
Oláh Edit: Molekuláris onkogenetika: genetikai tényezők daganatos betegségekben (1. fejezet: A rosszindulatú daganatok etiológiája), In: Kásler, Miklós (szerk.) Az onkológia alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt. (2018) pp. 27-49., 2018
Terry Mary Beth, Liao Yuyan, Kast Karin, Antoniou Antonis C, McDonald Jasmine A, Mooij Thea M, Engel Christoph, Nogues Catherine, Buecher Bruno, Mari Véronique, Moretta-Serra Jessica, Gladieff Laurence, Luporsi Elisabeth, Barrowdale Daniel, Frost Debra, Henderson Alex, Brewer Carole, Evans D Gareth, Eccles Diana, Cook Jackie, Ong Kai-Ren, Izatt Louise, Ahmed Munaza, Morrison Patrick J, Dommering Charlotte J, Oosterwijk Jan C, Ausems Margreet G E M, Kriege Mieke, Buys Saundra S, Andrulis Irene L, John Esther M, Daly Mary, Friedlander Michael, McLachlan Sue Anne, Osorio Ana, Caldes Trinidad, Jakubowska Anna, Simard Jacques, Singer Christian F, Tan Yen, Olah Edith, Navratilova Marie, Foretova Lenka, Gerdes Anne-Marie, Roos-Blom Marie-José, Arver Brita, Olsson Håkan, Schmutzler Rita K, Hopper John L, van Leeuwen Flora E, Goldgar David, Milne Roger L, Easton Douglas F, Rookus Matti A, Andrieu Nadine: The Influence of Number and Timing of Pregnancies on Breast Cancer Risk for Women With BRCA1 or BRCA2 Mutations., JNCI cancer spectrum 2: (4) p. pky078., 2018
Rebbeck TR, Friebel TM, Friedman E, Hamann U, Huo D, Kwong A, Olah E, Olopade OI, Solano AR, Teo SH, Thomassen M, Weitzel JN, Chan TL, Couch FJ, Goldgar DE, Kruse TA, Palmero EI, Park SK, Torres D, van Rensburg EJ, McGuffog L, Parsons MT, Leslie G, Aalfs CM, Abugattas J, Adlard J, Agata S, Aittomäki K, Andrews L, Andrulis IL, Arason A, Arnold N, Arun BK, Asseryanis E, Auerbach L, Azzollini J, Balmaña J, Barile M, Barkardottir RB, Barrowdale D, Benitez J, Berger A, Berger R, Blanco AM, Blazer KR, Blok MJ, Bonadona V, Bonanni B, Bradbury AR, Brewer C, Buecher B, Buys SS, Caldes T, Caliebe A, Caligo MA, Campbell I, Caputo SM, Chiquette J, Chung WK, Claes KBM, Collée JM, Cook J, Davidson R, de la Hoya M, De Leeneer K, de Pauw A, Delnatte C, Diez O, Ding YC, Ditsch N, Domchek SM, Dorfling CM, Velazquez C, Dworniczak B, Eason J, Easton DF, Eeles R, Ehrencrona H, Ejlertsen B, EMBRACE null, Engel C, Engert S, Evans DG, Faivre L, Feliubadaló L, Ferrer SF, Foretova L, Fowler J, Frost D, Galvão HCR, Ganz PA, Garber J, Gauthier-Villars M, Gehrig A, GEMO Study Collaborators, Gerdes AM, Gesta P, Giannini G, Giraud S, Glendon G, Godwin AK, Greene MH, Gronwald J, Gutierrez-Barrera A, Hahnen E, Hauke J, HEBON null, Henderson A, Hentschel J, Hogervorst FBL, Honisch E, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Izquierdo A, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Vijai J, Kaczmarek K, Karlan BY, Kast K, Investigators K, Kim SW, Konstantopoulou I, Korach J, Laitman Y, Lasa A, Lasset C, Lázaro C, Lee A, Lee MH, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Lindor NM, Longy M, Loud JT, Lu KH, Lubinski J, Machackova E, Manoukian S, Mari V, Martínez-Bouzas C, Matrai Z, Mebirouk N, Meijers-Heijboer HEJ, Meindl A, Mensenkamp AR, Mickys U, Miller A, Montagna M, Moysich KB, Mulligan AM, Musinsky J, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Ngeow J, Nguyen HP, Niederacher D, Nielsen HR, Nielsen FC, Nussbaum RL, Offit K, Öfverholm A, Ong KR, Osorio A, Papi L, Papp J, Pasini B, Pedersen IS, Peixoto A, Peruga N, Peterlongo P, Pohl E, Pradhan N, Prajzendanc K, Prieur F, Pujol P, Radice P, Ramus SJ, Rantala J, Rashid MU, Rhiem K, Robson M, Rodriguez GC, Rogers MT, Rudaitis V, Schmidt AY, Schmutzler RK, Senter L, Shah PD, Sharma P, Side LE, Simard J, Singer CF, Skytte AB, Slavin TP, Snape K, Sobol H, Southey M, Steele L, Steinemann D, Sukiennicki G, Sutter C, Szabo CI, Tan YY, Teixeira MR, Terry MB, Teulé A, Thomas A, Thull DL, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Topka S, Trainer AH, Tung N, van Asperen CJ, van der Hout AH, van der Kolk LE, van der Luijt RB, Van Heetvelde M, Varesco L, Varon-Mateeva R, Vega A, Villarreal-Garza C, von Wachenfeldt A, Walker L, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weber BHF, Yannoukakos D, Yoon SY, Zanzottera C, Zidan J, Zorn KK, Hutten Selkirk CG, Hulick PJ, Chenevix-Trench G, Spurdle AB, Antoniou AC, Nathanson KL: Mutational spectrum in a worldwide study of 29,700 families with BRCA1 or BRCA2 mutations, HUMAN MUTATION 39: (5) pp. 593-620., 2018
Hamdi Y, Soucy P, Kuchenbaeker KB, Pastinen T, Droit A, Lemaçon A, Adlard J, Aittomäki K, Andrulis IL, Arason A, Arnold N, Arun BK, Azzollini J, Bane A, Barjhoux L, Barrowdale D, Benitez J, Berthet P, Blok MJ, Bobolis K, Bonadona V, Bonanni B, Bradbury AR, Brewer C, Buecher B, Buys SS, Caligo MA, Chiquette J, Chung WK, Claes KB, Daly MB, Damiola F, Davidson R, De la Hoya M, De Leeneer K, Diez O, Ding YC, Dolcetti R, Domchek SM, Dorfling CM, Eccles D, Eeles R, Einbeigi Z, Ejlertsen B; EMBRACE, Engel C, Gareth Evans D, Feliubadalo L, Foretova L, Fostira F, Foulkes WD, Fountzilas G, Friedman E, Frost D, Ganschow P, Ganz PA, Garber J, Gayther SA; GEMO Study Collaborators, Gerdes AM, Glendon G, Godwin AK, Goldgar DE, Greene MH, Gronwald J, Hahnen E, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Hays JL; HEBON, Hogervorst FB, Hulick PJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Joseph V, Just W, Kaczmarek K, Karlan BY; KConFab Investigators, Kets CM, Kirk J, Kriege M, Laitman Y, Laurent M, Lazaro C, Leslie G, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Loman N, Loud JT, Manoukian S, Mariani M, Mazoyer S, McGuffog L, Meijers-Heijboer HE, Meindl A, Miller A, Montagna M, Mulligan AM, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nussbaum RL, Olah E, Olopade OI, Ong KR, Oosterwijk JC, Osorio A, Papi L, Park SK, Pedersen IS, Peissel B, Segura PP, Peterlongo P, Phelan CM, Radice P, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Richardson A, Robson M, Rodriguez GC, Rookus MA, Schmutzler RK, Sevenet N, Shah PD, Singer CF, Slavin TP, Snape K, Sokolowska J, Sønderstrup IM, Southey M, Spurdle AB, Stadler Z, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Sutter C, Tan Y, Tea MK, Teixeira MR, Teulé A, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Tung N, van den Ouweland AM, van der Luijt RB, van Engelen K, van Rensburg EJ, Varon-Mateeva R, Wappenschmidt B, Wijnen JT, Rebbeck T, Chenevix-Trench G, Offit K, Couch FJ, Nord S, Easton DF, Antoniou AC, Simard J: Association of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with genetic variants showing differential allelic expression: identification of a modifier of breast cancer risk at locus 11q22.3, BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 161(1): 117-134, 2017
Milne RL, Kuchenbaecker KB, Michailidou K, Beesley J, Kar S, Lindström S, Hui S, Lemaçon A, Soucy P, Dennis J, Jiang X, Rostamianfar A, Finucane H, Bolla MK, McGuffog L, Wang Q, Aalfs CM; ABCTB Investigators, Adams M, Adlard J, Agata S, Ahmed S, Ahsan H, Aittomäki K, Al-Ejeh F, Allen J, Ambrosone CB, Amos CI, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova NN, Arndt V, Arnold N, Aronson KJ, Auber B, Auer PL, Ausems MGEM, Azzollini J, Bacot F, Balmaña J, Barile M, Barjhoux L, Barkardottir RB, Barrdahl M, Barnes D, Barrowdale D, Baynes C, Beckmann MW, Benitez J, Bermisheva M, Bernstein L, Bignon YJ, Blazer KR, Blok MJ, Blomqvist C, Blot W, Bobolis K, Boeckx B, Bogdanova NV, Bojesen A, Bojesen SE, Bonanni B, Børresen-Dale AL, Bozsik A, Bradbury AR, Brand JS, Brauch H, Brenner H, Bressac-de Paillerets B, Brewer C, Brinton L, Broberg P, Brooks-Wilson A, Brunet J, Brüning T, Burwinkel B, Buys SS, Byun J, Cai Q, Caldés T, Caligo MA, Campbell I, Canzian F, Caron O, Carracedo A, Carter BD, Castelao JE, Castera L, Caux-Moncoutier V, Chan SB, Chang-Claude J, Chanock SJ, Chen X, Cheng TD, Chiquette J, Christiansen H, Claes KBM, Clarke CL, Conner T, Conroy DM, Cook J, Cordina-Duverger E, Cornelissen S, Coupier I, Cox A, Cox DG, Cross SS, Cuk K, Cunningham JM, Czene K, Daly MB, Damiola F, Darabi H, Davidson R, De Leeneer K, Devilee P, Dicks E, Diez O, Ding YC, Ditsch N, Doheny KF, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dos-Santos-Silva I, Dubois S, Dugué PA, Dumont M, Dunning AM, Durcan L, Dwek M, Dworniczak B, Eccles D, Eeles R, Ehrencrona H, Eilber U, Ejlertsen B, Ekici AB, Eliassen AH; EMBRACE, Engel C, Eriksson M, Fachal L, Faivre L, Fasching PA, Faust U, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Flyger H, Foulkes WD, Friedman E, Fritschi L, Frost D, Gabrielson M, Gaddam P, Gammon MD, Ganz PA, Gapstur SM, Garber J, Garcia-Barberan V, García-Sáenz JA, Gaudet MM, Gauthier-Villars M, Gehrig A; GEMO Study Collaborators, Georgoulias V, Gerdes AM, Giles GG, Glendon G, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Goodfellow P, Greene MH, Alnæs GIG, Grip M, Gronwald J, Grundy A, Gschwantler-Kaulich D, Guénel P, Guo Q, Haeberle L, Hahnen E, Haiman CA, Håkansson N, Hallberg E, Hamann U, Hamel N, Hankinson S, Hansen TVO, Harrington P, Hart SN, Hartikainen JM, Healey CS; HEBON, Hein A, Helbig S, Henderson A, Heyworth J, Hicks B, Hillemanns P, Hodgson S, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hooning MJ, Hoover B, Hopper JL, Hu C, Huang G, Hulick PJ, Humphreys K, Hunter DJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Iwasaki M, Izatt L, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Janni W, Jensen UB, John EM, Johnson N, Jones K, Jones M, Jukkola-Vuorinen A, Kaaks R, Kabisch M, Kaczmarek K, Kang D, Kast K; kConFab/AOCS Investigators, Keeman R, Kerin MJ, Kets CM, Keupers M, Khan S, Khusnutdinova E, Kiiski JI, Kim SW, Knight JA, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen VN, Kruse TA, Kwong A, Lænkholm AV, Laitman Y, Lalloo F, Lambrechts D, Landsman K, Lasset C, Lazaro C, Le Marchand L, Lecarpentier J, Lee A, Lee E, Lee JW, Lee MH, Lejbkowicz F, Lesueur F, Li J, Lilyquist J, Lincoln A, Lindblom A, Lissowska J, Lo WY, Loibl S, Long J, Loud JT, Lubinski J, Luccarini C, Lush M, MacInnis RJ, Maishman T, Makalic E, Kostovska IM, Malone KE, Manoukian S, Manson JE, Margolin S, Martens JWM, Martinez ME, Matsuo K, Mavroudis D, Mazoyer S, McLean C, Meijers-Heijboer H, Menéndez P, Meyer J, Miao H, Miller A, Miller N, Mitchell G, Montagna M, Muir K, Mulligan AM, Mulot C, Nadesan S, Nathanson KL; NBSC Collaborators, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nevelsteen I, Niederacher D, Nielsen SF, Nordestgaard BG, Norman A, Nussbaum RL, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olswold C, Ong KR, Oosterwijk JC, Orr N, Osorio A, Pankratz VS, Papi L, Park-Simon TW, Paulsson-Karlsson Y, Lloyd R, Pedersen IS, Peissel B, Peixoto A, Perez JIA, Peterlongo P, Peto J, Pfeiler G, Phelan CM, Pinchev M, Plaseska-Karanfilska D, Poppe B, Porteous ME, Prentice R, Presneau N, Prokofieva D, Pugh E, Pujana MA, Pylkäs K, Rack B, Radice P, Rahman N, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Rennert HS, Rhenius V, Rhiem K, Richardson A, Rodriguez GC, Romero A, Romm J, Rookus MA, Rudolph A, Ruediger T, Saloustros E, Sanders J, Sandler DP, Sangrajrang S, Sawyer EJ, Schmidt DF, Schoemaker MJ, Schumacher F, Schürmann P, Schwentner L, Scott C, Scott RJ, Seal S, Senter L, Seynaeve C, Shah M, Sharma P, Shen CY, Sheng X, Shimelis H, Shrubsole MJ, Shu XO, Side LE, Singer CF, Sohn C, Southey MC, Spinelli JJ, Spurdle AB, Stegmaier C, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Surowy H, Sutter C, Swerdlow A, Szabo CI, Tamimi RM, Tan YY, Taylor JA, Tejada MI, Tengström M, Teo SH, Terry MB, Tessier DC, Teulé A, Thöne K, Thull DL, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Tollenaar RAEM, Tomlinson I, Tong L, Torres D, Tranchant M, Truong T, Tucker K, Tung N, Tyrer J, Ulmer HU, Vachon C, van Asperen CJ, Van Den Berg D, van den Ouweland AMW, van Rensburg EJ, Varesco L, Varon-Mateeva R, Vega A, Viel A, Vijai J, Vincent D, Vollenweider J, Walker L, Wang Z, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weinberg CR, Weitzel JN, Wendt C, Wesseling J, Whittemore AS, Wijnen JT, Willett W, Winqvist R, Wolk A, Wu AH, Xia L, Yang XR, Yannoukakos D, Zaffaroni D, Zheng W, Zhu B, Ziogas A, Ziv E, Zorn KK, Gago-Dominguez M, Mannermaa A, Olsson H, Teixeira MR, Stone J, Offit K, Ottini L, Park SK, Thomassen M, Hall P, Meindl A, Schmutzler RK, Droit A, Bader GD, Pharoah PDP, Couch FJ, Easton DF, Kraft P, Chenevix-Trench G, García-Closas M, Schmidt MK, Antoniou AC, Simard J: Identification of ten variants associated with risk of estrogen-receptor-negative breast cancer, NATURE GENETICS 49(12): 1767-1778, 2017
Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, Phillips KA, Mooij TM, Roos-Blom MJ, Jervis S, van Leeuwen FE, Milne RL, Andrieu N, Goldgar DE, Terry MB, Rookus MA, Easton DF, Antoniou AC, BRCA1 null, BRCA2 Cohort Consortium, McGuffog L, Evans DG, Barrowdale D, Frost D, Adlard J, Ong KR, Izatt L, Tischkowitz M, Eeles R, Davidson R, Hodgson S, Ellis S, Nogues C, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Fricker JP, Faivre L, Berthet P, Hooning MJ, van der Kolk LE, Kets CM, Adank MA, John EM, Chung WK, Andrulis IL, Southey M, Daly MB, Buys SS, Osorio A, Engel C, Kast K, Schmutzler RK, Caldes T, Jakubowska A, Simard J, Friedlander ML, McLachlan SA, Machackova E, Foretova L, Tan YY, Singer CF, Olah E, Gerdes AM, Arver B, Olsson H: Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 317: (23) pp. 2402-2416., 2017
Phelan CM, Kuchenbaecker KB, Tyrer JP, Kar SP, Lawrenson K, Winham SJ, Dennis J, Pirie A, Riggan MJ, Chornokur G, Earp MA, Lyra PC Jr, Lee JM, Coetzee S, Beesley J, McGuffog L, Soucy P, Dicks E, Lee A, Barrowdale D, Lecarpentier J, Leslie G, Aalfs CM, Aben KK, Adams M, Adlard J, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova N; AOCS study group., Aravantinos G, Arnold N, Arun BK, Arver B, Azzollini J, Balmaña J, Banerjee SN, Barjhoux L, Barkardottir RB, Bean Y, Beckmann MW, Beeghly-Fadiel A, Benitez J, Bermisheva M, Bernardini MQ, Birrer MJ, Bjorge L, Black A, Blankstein K, Blok MJ, Bodelon C, Bogdanova N, Bojesen A, Bonanni B, Borg Å, Bradbury AR, Brenton JD, Brewer C, Brinton L, Broberg P, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Brunet J, Buecher B, Butzow R, Buys SS, Caldes T, Caligo MA, Campbell I, Cannioto R, Carney ME, Cescon T, Chan SB, Chang-Claude J, Chanock S, Chen XQ, Chiew YE, Chiquette J, Chung WK, Claes KB, Conner T, Cook LS, Cook J, Cramer DW, Cunningham JM, D'Aloisio AA, Daly MB, Damiola F, Damirovna SD, Dansonka-Mieszkowska A, Dao F, Davidson R, DeFazio A, Delnatte C, Doheny KF, Diez O, Ding YC, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dossus L, Duran M, Dürst M, Dworniczak B, Eccles D, Edwards T, Eeles R, Eilber U, Ejlertsen B, Ekici AB, Ellis S, Elvira M; EMBRACE Study., Eng KH, Engel C, Evans DG, Fasching PA, Ferguson S, Ferrer SF, Flanagan JM, Fogarty ZC, Fortner RT, Fostira F, Foulkes WD, Fountzilas G, Fridley BL, Friebel TM, Friedman E, Frost D, Ganz PA, Garber J, García MJ, Garcia-Barberan V, Gehrig A; GEMO Study Collaborators., Gentry-Maharaj A, Gerdes AM, Giles GG, Glasspool R, Glendon G, Godwin AK, Goldgar DE, Goranova T, Gore M, Greene MH, Gronwald J, Gruber S, Hahnen E, Haiman CA, Håkansson N, Hamann U, Hansen TV, Harrington PA, Harris HR, Hauke J; HEBON Study., Hein A, Henderson A, Hildebrandt MA, Hillemanns P, Hodgson S, Høgdall CK, Høgdall E, Hogervorst FB, Holland H, Hooning MJ, Hosking K, Huang RY, Hulick PJ, Hung J, Hunter DJ, Huntsman DG, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Iversen ES, Izatt L, Izquierdo A, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jernetz M, Jensen A, Jensen UB, John EM, Johnatty S, Jones ME, Kannisto P, Karlan BY, Karnezis A, Kast K; KConFab Investigators., Kennedy CJ, Khusnutdinova E, Kiemeney LA, Kiiski JI, Kim SW, Kjaer SK, Köbel M, Kopperud RK, Kruse TA, Kupryjanczyk J, Kwong A, Laitman Y, Lambrechts D, Larrañaga N, Larson MC, Lazaro C, Le ND, Le Marchand L, Lee JW, Lele SB, Leminen A, Leroux D, Lester J, Lesueur F, Levine DA, Liang D, Liebrich C, Lilyquist J, Lipworth L, Lissowska J, Lu KH, Lubinński J, Luccarini C, Lundvall L, Mai PL, Mendoza-Fandiño G, Manoukian S, Massuger LF, May T, Mazoyer S, McAlpine JN, McGuire V, McLaughlin JR, McNeish I, Meijers-Heijboer H, Meindl A, Menon U, Mensenkamp AR, Merritt MA, Milne RL, Mitchell G, Modugno F, Moes-Sosnowska J, Moffitt M, Montagna M, Moysich KB, Mulligan AM, Musinsky J, Nathanson KL, Nedergaard L, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Nussbaum RL, Odunsi K, Olah E, Olopade OI, Olsson H, Olswold C, O'Malley DM, Ong KR, Onland-Moret NC; OPAL study group., Orr N, Orsulic S, Osorio A, Palli D, Papi L, Park-Simon TW, Paul J, Pearce CL, Pedersen IS, Peeters PH, Peissel B, Peixoto A, Pejovic T, Pelttari LM, Permuth JB, Peterlongo P, Pezzani L, Pfeiler G, Phillips KA, Piedmonte M, Pike MC, Piskorz AM, Poblete SR, Pocza T, Poole EM, Poppe B, Porteous ME, Prieur F, Prokofyeva D, Pugh E, Pujana MA, Pujol P, Radice P, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Rhiem K, Rice P, Richardson A, Robson M, Rodriguez GC, Rodríguez-Antona C, Romm J, Rookus MA, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum IB, Salvesen HB, Sandler DP, Schoemaker MJ, Senter L, Setiawan VW, Severi G, Sharma P, Shelford T, Siddiqui N, Side LE, Sieh W, Singer CF, Sobol H, Song H, Southey MC, Spurdle AB, Stadler Z, Steinemann D, Stoppa-Lyonnet D, Sucheston-Campbell LE, Sukiennicki G, Sutphen R, Sutter C, Swerdlow AJ, Szabo CI, Szafron L, Tan YY, Taylor JA, Tea MK, Teixeira MR, Teo SH, Terry KL, Thompson PJ, Thomsen LC, Thull DL, Tihomirova L, Tinker AV, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Tone A, Trabert B, Travis RC, Trichopoulou A, Tung N, Tworoger SS, van Altena AM, Van Den Berg D, van der Hout AH, van der Luijt RB, Van Heetvelde M, Van Nieuwenhuysen E, van Rensburg EJ, Vanderstichele A, Varon-Mateeva R, Vega A, Edwards DV, Vergote I, Vierkant RA, Vijai J, Vratimos A, Walker L, Walsh C, Wand D, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Webb PM, Weinberg CR, Weitzel JN, Wentzensen N, Whittemore AS, Wijnen JT, Wilkens LR, Wolk A, Woo M, Wu X, Wu AH, Yang H, Yannoukakos D, Ziogas A, Zorn KK, Narod SA, Easton DF, Amos CI, Schildkraut JM, Ramus SJ, Ottini L, Goodman MT, Park SK, Kelemen LE, Risch HA, Thomassen M, Offit K, Simard J, Schmutzler RK, Hazelett D, Monteiro AN, Couch FJ, Berchuck A, Chenevix-Trench G, Goode EL, Sellers TA, Gayther SA, Antoniou AC, Pharoah PD: Identification of 12 new susceptibility loci for different histotypes of epithelial ovarian cancer, NATURE GENETICS 49(5): 680-691, 2017
Lecarpentier J, Silvestri V, Kuchenbaecker KB, Barrowdale D, Dennis J, McGuffog L, Soucy P, Leslie G, Rizzolo P, Navazio AS, Valentini V, Zelli V, Lee A, Amin Al Olama A, Tyrer JP, Southey M, John EM, Conner TA, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Steele L, Ding YC, Neuhausen SL, Hansen TVO, Osorio A, Weitzel JN, Toss A, Medici V, Cortesi L, Zanna I, Palli D, Radice P, Manoukian S, Peissel B, Azzollini J, Viel A, Cini G, Damante G, Tommasi S, Peterlongo P, Fostira F, Hamann U, Evans DG, Henderson A, Brewer C, Eccles D, Cook J, Ong KR, Walker L, Side LE, Porteous ME, Davidson R, Hodgson S, Frost D, Adlard J, Izatt L, Eeles R, Ellis S, Tischkowitz M, EMBRACE, Godwin AK, Meindl A, Gehrig A, Dworniczak B, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Hahnen E, Hauke J, Rhiem K, Kast K, Arnold N, Ditsch N, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Wand D, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Belotti M, Damiola F, Barjhoux L, Mazoyer S, GEMO Study Collaborators, Van Heetvelde M, Poppe B, De Leeneer K, Claes KBM, de la Hoya M, Garcia-Barberan V, Caldes T, Perez Segura P, Kiiski JI, Aittomäki K, Khan S, Nevanlinna H, van Asperen CJ, HEBON, Vaszko T, Kasler M, Olah E, Balmaña J, Gutiérrez-Enríquez S, Diez O, Teulé A, Izquierdo A, Darder E, Brunet J, Del Valle J, Feliubadalo L, Pujana MA, Lazaro C, Arason A, Agnarsson BA, Johannsson OT, Barkardottir RB, Alducci E, Tognazzo S, Montagna M, Teixeira MR, Pinto P, Spurdle AB, Holland H, KConFab Investigators, Lee JW, Lee MH1, Lee J1, Kim SW, Kang E, Kim Z, Sharma P, Rebbeck TR, Vijai J, Robson M, Lincoln A, Musinsky J, Gaddam P, Tan YY, Berger A, Singer CF, Loud JT, Greene MH, Mulligan AM, Glendon G, Andrulis IL, Toland AE, Senter L, Bojesen A, Nielsen HR, Skytte AB, Sunde L, Jensen UB1 Pedersen IS1 Krogh L1 Kruse TA, Caligo MA, Yoon SY, Teo SH, von Wachenfeldt A, Huo D, Nielsen SM, Olopade OI, Nathanson KL, Domchek SM, Lorenchick C, Jankowitz RC, Campbell I, James P, Mitchell G, Orr N, Park SK, Thomassen M, Offit K, Couch FJ, Simard J, Easton DF, Chenevix-Trench G, Schmutzler RK, Antoniou AC, Ottini L: Prediction of Breast and Prostate Cancer Risks in Male BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers Using Polygenic Risk Scores, JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 35(20): 2240-2250, 2017
Rebbeck TR, Friebel TM, Mitra N, Wan F, Chen S, Andrulis IL, Apostolou P, Arnold N, Arun BK, Barrowdale D, Benitez J, Berger R, Berthet P, Borg A, Buys SS, Caldes T, Carter J, Chiquette J, Claes KB, Couch FJ, Cybulski C, Daly MB, de la Hoya M, Diez O, Domchek SM, Nathanson KL, Durda K, Ellis S, EMBRACE null, Evans DG, Foretova L, Friedman E, Frost D, Ganz PA, Garber J, Glendon G, Godwin AK, Greene MH, Gronwald J, Hahnen E, Hallberg E, Hamann U, Hansen TV, HEBON null, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska-Bieniek K, John EM, Karlan BY, Kaufman B, Investigators K, Kwong A, Laitman Y, Lasset C, Lazaro C, Lester J, Loman N, Lubinski J, Manoukian S, Mitchell G, Montagna M, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Park SK, Piedmonte M, Radice P, Rappaport-Fuerhauser C, Rookus MA, Seynaeve C, Simard J, Singer CF, Soucy P, Southey M, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Szabo CI, Tancredi M, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Toloczko-Grabarek A, Tung N, van Rensburg EJ, Villano D, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weitzel JN, Zidan J, Zorn KK, McGuffog L, Easton D, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Ramus SJ: Inheritance of deleterious mutations at both BRCA1 and BRCA2 in an international sample of 32,295 women, BREAST CANCER RESEARCH 18: (1) p. 112., 2016
Silvestri V, Barrowdale D, Mulligan AM, Neuhausen SL, Fox S, Karlan BY, Mitchell G, James P, Thull DL, Zorn KK, Carter NJ, Nathanson KL, Domchek SM, Rebbeck TR, Ramus SJ, Nussbaum RL, Olopade OI, Rantala J, Yoon SY, Caligo MA, Spugnesi L, Bojesen A, Pedersen IS, Thomassen M, Jensen UB, Toland AE, Senter L, Andrulis IL, Glendon G, Hulick PJ, Imyanitov EN, Greene MH, Mai PL, Singer CF, Rappaport-Fuerhauser C, Kramer G, Vijai J, Offit K, Robson M, Lincoln A, Jacobs L, Machackova E, Foretova L, Navratilova M, Vasickova P, Couch FJ, Hallberg E, Ruddy KJ, Sharma P, Kim SW, kConFab Investigators, Teixeira MR, Pinto P, Montagna M, Matricardi L, Arason A, Johannsson OT, Barkardottir RB, Jakubowska A, Lubinski J, Izquierdo A, Pujana MA, Balmaña J, Diez O, Ivady G, Papp J, Olah E, Kwong A, Hereditary Breast, Ovarian Cancer Research Group Netherlands (HEBON), Nevanlinna H, Aittomäki K, Perez Segura P, Caldes T, Van Maerken T, Poppe B, Claes KB, Isaacs C, Elan C, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Barjhoux L, Belotti M, Meindl A, Gehrig A, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Hahnen E, Kast K, Arnold N, Varon-Mateeva R, Wand D, Godwin AK, Evans DG, Frost D, Perkins J, Adlard J, Izatt L, Platte R, Eeles R, Ellis S, EMBRACE null, Hamann U, Garber J, Fostira F, Fountzilas G, Pasini B, Giannini G, Rizzolo P, Russo A, Cortesi L, Papi L, Varesco L, Palli D, Zanna I, Savarese A, Radice P, Manoukian S, Peissel B, Barile M, Bonanni B, Viel A, Pensotti V, Tommasi S, Peterlongo P, Weitzel JN, Osorio A, Benitez J, McGuffog L, Healey S, Gerdes AM, Ejlertsen B, Hansen TV, Steele L, Ding YC, Tung N, Janavicius R, Goldgar DE, Buys SS, Daly MB, Bane A, Terry MB, John EM, Southey M, Easton DF, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Ottini L: Male breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: pathology data from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2, BREAST CANCER RESEARCH 18: (1) pp. 15-28., 2016
Papp J, Kovacs ME, Matrai Z, Orosz E, Kasler M, Borresen-Dale AL, Olah E: Contribution of APC and MUTYH mutations to familial adenomatous polyposis susceptibility in Hungary, FAMILIAL CANCER 15: pp. 85-97., 2016
Lawrenson K, Kar S, McCue K, Kuchenbaeker K, Michailidou K, Tyrer J, Beesley J, Ramus SJ, Li Q, Delgado MK, Lee JM, Aittomäki K, Andrulis IL, Anton-Culver H, Arndt V, Arun BK, Arver B, Bandera EV, Barile M, Barkardottir RB, Barrowdale D, Beckmann MW, Benitez J, Berchuck A, Bisogna M, Bjorge L, Blomqvist C, Blot W, Bogdanova N, Bojesen A, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Børresen-Dale AL, Brauch H, Brennan P, Brenner H, Bruinsma F, Brunet J, Buhari SA, Burwinkel B, Butzow R, Buys SS, Cai Q, Caldes T, Campbell I, Canniotto R, Chang-Claude J, Chiquette J, Choi JY, Claes KB, GEMO Study Collaborators, Cook LS, Cox A, Cramer DW, Cross SS, Cybulski C, Czene K, Daly MB, Damiola F, Dansonka-Mieszkowska A, Darabi H, Dennis J, Devilee P, Diez O, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dumont M, Ehrencrona H, Ejlertsen B, Ellis S, EMBRACE, Engel C, Lee E, Evans DG, Fasching PA, Feliubadalo L, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Flyger H, Foretova L, Fostira F, Foulkes WD, Fridley BL, Friedman E, Frost D, Gambino G, Ganz PA, Garber J, García-Closas M, Gentry-Maharaj A, Ghoussaini M, Giles GG, Glasspool R, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Goode EL, Goodman MT, Greene MH, Gronwald J, Guénel P, Haiman CA, Hall P, Hallberg E, Hamann U, Hansen TV, Harrington PA, Hartman M, Hassan N, Healey S, Hereditary Breast and Ovarian Cancer Research Group Netherlands (HEBON), Heitz F, Herzog J, Høgdall E, Høgdall CK, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hopper JL, Hulick PJ, Huzarski T, Imyanitov EN, KConFab Investigators, Australian Ovarian Cancer Study Group, Isaacs C, Ito H, Jakubowska A, Janavicius R, Jensen A, John EM, Johnson N, Kabisch M, Kang D, Kapuscinski M, Karlan BY, Khan S, Kiemeney LA, Kjaer SK, Knight JA, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen V, Kupryjanczyk J, Kwong A, de la Hoya M, Laitman Y, Lambrechts D, Le N, De Leeneer K, Lester J, Levine DA, Li J, Lindblom A, Long J, Lophatananon A, Loud JT, Lu K, Lubinski J, Mannermaa A, Manoukian S, Le Marchand L, Margolin S, Marme F, Massuger LF, Matsuo K, Mazoyer S, McGuffog L, McLean C, McNeish I, Meindl A, Menon U, Mensenkamp AR, Milne RL, Montagna M, Moysich KB, Muir K, Mulligan AM, Nathanson KL, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nord S, Nussbaum RL, Odunsi K, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olswold C, O'Malley D, Orlow I, Orr N, Osorio A, Park SK, Pearce CL, Pejovic T, Peterlongo P, Pfeiler G, Phelan CM, Poole EM, Pylkäs K, Radice P, Rantala J, Rashid MU, Rennert G, Rhenius V, Rhiem K, Risch HA, Rodriguez G, Rossing MA, Rudolph A, Salvesen HB, Sangrajrang S, Sawyer EJ, Schildkraut JM, Schmidt MK, Schmutzler RK, Sellers TA, Seynaeve C, Shah M, Shen CY, Shu XO, Sieh W, Singer CF, Sinilnikova OM, Slager S, Song H, Soucy P, Southey MC, Stenmark-Askmalm M, Stoppa-Lyonnet D, Sutter C, Swerdlow A, Tchatchou S, Teixeira MR, Teo SH, Terry KL, Terry MB, Thomassen M, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tognazzo S, Toland AE, Tomlinson I, Torres D, Truong T, Tseng CC, Tung N, Tworoger SS, Vachon C, van den Ouweland AM, van Doorn HC, van Rensburg EJ, Van't Veer LJ, Vanderstichele A, Vergote I, Vijai J, Wang Q, Wang-Gohrke S, Weitzel JN, Wentzensen N, Whittemore AS, Wildiers H, Winqvist R, Wu AH, Yannoukakos D, Yoon SY, Yu JC, Zheng W, Zheng Y, Khanna KK, Simard J, Monteiro AN, French JD, Couch FJ, Freedman ML, Easton DF, Dunning AM, Pharoah PD, Edwards SL, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Gayther SA: Functional mechanisms underlying pleiotropic risk alleles at the 19p13.1 breast-ovarian cancer susceptibility locus, NATURE COMMUNICATIONS 7 Paper: 12675, 2016
Vaszkó T, Papp J, Krausz C, Casamonti E, Géczi L, Olah E: Discrimination of Deletion and Duplication Subtypes of the Deleted in Azoospermia Gene Family in the Context of Frequent Interloci Gene Conversion, PLOS ONE 11: (10) p. e0163936., 2016
Vigorito E, Kuchenbaecker KB, Beesley J, Adlard J, Agnarsson BA, Andrulis IL, Arun BK, Barjhoux L, Belotti M, Benitez J, Berger A, Bojesen A, Bonanni B, Brewer C, Caldes T, Caligo MA, Campbell I, Chan SB, Claes KB, Cohn DE, Cook J, Daly MB, Damiola F, Davidson R, Pauw Ad, Delnatte C, Diez O, Domchek SM, Dumont M, Durda K, Dworniczak B, Easton DF, Eccles D, Edwinsdotter Ardnor C, Eeles R, Ejlertsen B, Ellis S, Evans DG, Feliubadalo L, Fostira F, Foulkes WD, Friedman E, Frost D, Gaddam P, Ganz PA, Garber J, Garcia-Barberan V, Gauthier-Villars M, Gehrig A, Gerdes AM, Giraud S, Godwin AK, Goldgar DE, Hake CR, Hansen TV, Healey S, Hodgson S, Hogervorst FB, Houdayer C, Hulick PJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Izquierdo A, Jacobs L, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska-Bieniek K, Jensen UB, John EM, Vijai J, Karlan BY, Kast K, Investigators K, Khan S, Kwong A, Laitman Y, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Lubinski J, Mai PL, Manoukian S, Mazoyer S, Meindl A, Mensenkamp AR, Montagna M, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Olah E, Olopade OI, Ong KR, Osorio A, Park SK, Paulsson-Karlsson Y, Pedersen IS, Peissel B, Peterlongo P, Pfeiler G, Phelan CM, Piedmonte M, Poppe B, Pujana MA, Radice P, Rennert G, Rodriguez GC, Rookus MA, Ross EA, Schmutzler RK, Simard J, Singer CF, Slavin TP, Soucy P, Southey M, Steinemann D, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Sutter C, Szabo CI, Tea MK, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tognazzo S, van Rensburg EJ, Varesco L, Varon-Mateeva R, Vratimos A, Weitzel JN, McGuffog L, Kirk J, Toland AE, Hamann U, Lindor N, Ramus SJ, Greene MH, Couch FJ, Offit K, Pharoah PD, Chenevix-Trench G, Antoniou AC: Fine-Scale Mapping at 9p22.2 Identifies Candidate Causal Variants That Modify Ovarian Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation CarriersBRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, PLOS ONE 11 : 7 Paper: e0158801, 2016
Meeks HD, Song H, Michailidou K, Bolla MK, Dennis J, Wang Q, Barrowdale D, Frost D, EMBRACE, McGuffog L, Ellis S, Feng B, Buys SS, Hopper JL, Southey MC, Tesoriero A, kConFab Investigators, James PA, Bruinsma F, Campbell IG, Australia Ovarian Cancer Study Group, Broeks A, Schmidt MK, Hogervorst FB, HEBON, Beckman MW, Fasching PA, Fletcher O, Johnson N, Sawyer EJ, Riboli E, Banerjee S, Menon U, Tomlinson I, Burwinkel B, Hamann U, Marme F, Rudolph A, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Garber J, Cramer D, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Godwin AK, Guénel P, Truong T, GEMO Study Collaborators, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, Mazoyer S, Sinilnikova OM, Isaacs C, Maugard C, Bojesen SE, Flyger H, Gerdes AM, Hansen TV, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall C, Hogdall E, Pedersen IS, Thomassen M, Benitez J, González-Neira A, Osorio A, Hoya Mde L, Segura PP, Diez O, Lazaro C, Brunet J, Anton-Culver H, Eunjung L, John EM, Neuhausen SL, Ding YC, Castillo D, Weitzel JN, Ganz PA, Nussbaum RL, Chan SB, Karlan BY, Lester J, Wu A, Gayther S, Ramus SJ, Sieh W, Whittermore AS, Monteiro AN, Phelan CM, Terry MB, Piedmonte M, Offit K, Robson M, Levine D, Moysich KB, Cannioto R, Olson SH, Daly MB, Nathanson KL, Domchek SM, Lu KH, Liang D, Hildebrant MA, Ness R, Modugno F, Pearce L, Goodman MT, Thompson PJ, Brenner H, Butterbach K, Meindl A, Hahnen E, Wappenschmidt B, Brauch H, Brüning T, Blomqvist C, Khan S, Nevanlinna H, Pelttari LM, Aittomäki K, Butzow R, Bogdanova NV, Dörk T, Lindblom A, Margolin S, Rantala J, Kosma VM, Mannermaa A, Lambrechts D, Neven P, Claes KB, Maerken TV, Chang-Claude J, Flesch-Janys D, Heitz F, Varon-Mateeva R, Peterlongo P, Radice P, Viel A, Barile M, Peissel B, Manoukian S, Montagna M, Oliani C, Peixoto A, Teixeira MR, Collavoli A, Hallberg E, Olson JE, Goode EL, Hart SN, Shimelis H, Cunningham JM, Giles GG, Milne RL, Healey S, Tucker K, Haiman CA, Henderson BE, Goldberg MS, Tischkowitz M, Simard J, Soucy P, Eccles DM, Le N, Borresen-Dale AL, Kristensen V, Salvesen HB, Bjorge L, Bandera EV, Risch H, Zheng W, Beeghly-Fadiel A, Cai H, Pylkäs K, Tollenaar RA, Ouweland AM, Andrulis IL, Knight JA, OCGN, Narod S, Devilee P, Winqvist R, Figueroa J, Greene MH, Mai PL, Loud JT, García-Closas M, Schoemaker MJ, Czene K, Darabi H, McNeish I, Siddiquil N, Glasspool R, Kwong A, Park SK, Teo SH, Yoon SY, Matsuo K, Hosono S, Woo YL, Gao YT, Foretova L, Singer CF, Rappaport-Feurhauser C, Friedman E, Laitman Y, Rennert G, Imyanitov EN, Hulick PJ, Olopade OI, Senter L, Olah E, Doherty JA, Schildkraut J, Koppert LB, Kiemeney LA, Massuger LF, Cook LS, Pejovic T, Li J, Borg A, Öfverholm A, Rossing MA, Wentzensen N, Henriksson K, Cox A, Cross SS, Pasini BJ, Shah M, Kabisch M, Torres D, Jakubowska A, Lubinski J, Gronwald J, Agnarsson BA, Kupryjanczyk J, Moes-Sosnowska J, Fostira F, Konstantopoulou I, Slager S, Jones M, PRostate cancer AssoCiation group To Investigate Cancer Associated aLterations in the genome, Antoniou AC, Berchuck A, Swerdlow A, Chenevix-Trench G, Dunning AM, Pharoah PD, Hall P, Easton DF, Couch FJ, Spurdle AB, Goldgar DE: BRCA2 Polymorphic Stop Codon K3326X and the Risk of Breast, Prostate, and Ovarian Cancers, JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 108(2): Paper: djv315, 2016
Hamdi Y, Soucy P, Kuchenbaeker KB, Pastinen T, Droit A, Lemaçon A, Adlard J, Aittomäki K, Andrulis IL, Arason A, Arnold N, Arun BK, Azzollini J, Bane A, Barjhoux L, Barrowdale D, Benitez J, Berthet P, Blok MJ, Bobolis K, Bonadona V, Bonanni B, Bradbury AR, Brewer C, Buecher B, Buys SS, Caligo MA, Chiquette J, Chung WK, Claes KB, Daly MB, Damiola F, Davidson R, De la Hoya M, De Leeneer K, Diez O, Ding YC, Dolcetti R, Domchek SM, Dorfling CM, Eccles D, Eeles R, Einbeigi Z, Ejlertsen B; EMBRACE, Engel C, Gareth Evans D, Feliubadalo L, Foretova L, Fostira F, Foulkes WD, Fountzilas G, Friedman E, Frost D, Ganschow P, Ganz PA, Garber J, Gayther SA; GEMO Study Collaborators, Gerdes AM, Glendon G, Godwin AK, Goldgar DE, Greene MH, Gronwald J, Hahnen E, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Hays JL; HEBON, Hogervorst FB, Hulick PJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Joseph V, Just W, Kaczmarek K, Karlan BY; KConFab Investigators, Kets CM, Kirk J, Kriege M, Laitman Y, Laurent M, Lazaro C, Leslie G, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Loman N, Loud JT, Manoukian S, Mariani M, Mazoyer S, McGuffog L, Meijers-Heijboer HE, Meindl A, Miller A, Montagna M, Mulligan AM, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nussbaum RL, Olah E, Olopade OI, Ong KR, Oosterwijk JC, Osorio A, Papi L, Park SK, Pedersen IS, Peissel B, Segura PP, Peterlongo P, Phelan CM, Radice P, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Richardson A, Robson M, Rodriguez GC, Rookus MA, Schmutzler RK, Sevenet N, Shah PD, Singer CF, Slavin TP, Snape K, Sokolowska J, Sønderstrup IM, Southey M, Spurdle AB, Stadler Z, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Sutter C, Tan Y, Tea MK, Teixeira MR, Teulé A, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Tung N, van den Ouweland AM, van der Luijt RB, van Engelen K, van Rensburg EJ, Varon-Mateeva R, Wappenschmidt B, Wijnen JT, Rebbeck T, Chenevix-Trench G, Offit K, Couch FJ, Nord S, Easton DF, Antoniou AC, Simard J: Association of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with genetic variants showing differential allelic expression: identification of a modifier of brea, Breast Cancer Res Treat, 2017
Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, Phillips KA, Mooij TM, Roos-Blom MJ, Jervis S, van Leeuwen FE, Milne RL, Andrieu N, Goldgar DE, Terry MB, Rookus MA, Easton DF, Antoniou AC, BRCA1 and BRCA2 Cohort Consortium, McGuffog L, Evans DG, Barrowdale D, Frost D, Adlard J, Ong KR, Izatt L, Tischkowitz M, Eeles R, Davidson R, Hodgson S, Ellis S, Nogues C, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Fricker JP, Faivre L, Berthet P, Hooning MJ, van der Kolk LE, Kets CM, Adank MA, John EM, Chung WK, Andrulis IL, Southey M, Daly MB, Buys SS, Osorio A, Engel C, Kast K, Schmutzler RK, Caldes T, Jakubowska A, Simard J, Friedlander ML, McLachlan SA, Machackova E, Foretova L, Tan YY, Singer CF, Olah E, Gerdes AM, Arver B, Olsson H: Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, JAMA, 2017
Lecarpentier J, Silvestri V, Kuchenbaecker KB, Barrowdale D, Dennis J, McGuffog L, Soucy P, Leslie G, Rizzolo P, Navazio AS, Valentini V, Zelli V, Lee A, Amin Al Olama A, Tyrer JP, Southey M, John EM, Conner TA, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Steele L, Ding YC, Neuhausen SL, Hansen TVO, Osorio A, Weitzel JN, Toss A, Medici V, Cortesi L, Zanna I, Palli D, Radice P, Manoukian S, Peissel B, Azzollini J, Viel A, Cini G, Damante G, Tommasi S, Peterlongo P, Fostira F, Hamann U, Evans DG, Henderson A, Brewer C, Eccles D, Cook J, Ong KR, Walker L, Side LE, Porteous ME, Davidson R, Hodgson S, Frost D, Adlard J, Izatt L, Eeles R, Ellis S, Tischkowitz M, EMBRACE, Godwin AK, Meindl A, Gehrig A, Dworniczak B, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Hahnen E, Hauke J, Rhiem K, Kast K, Arnold N, Ditsch N, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Wand D, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Belotti M, Damiola F, Barjhoux L, Mazoyer S, GEMO Study Collaborators, Van Heetvelde M, Poppe B, De Leeneer K, Claes KBM, de la Hoya M, Garcia-Barberan V, Caldes T, Perez Segura P, Kiiski JI, Aittomäki K, Khan S, Nevanlinna H, van Asperen CJ, HEBON, Vaszko T, Kasler M, Olah E, Balmaña J, Gutiérrez-Enríquez S, Diez O, Teulé A, Izquierdo A, Darder E, Brunet J, Del Valle J, Feliubadalo L, Pujana MA, Lazaro C, Arason A, Agnarsson BA, Johannsson OT, Barkardottir RB, Alducci E, Tognazzo S, Montagna M, Teixeira MR, Pinto P, Spurdle AB, Holland H, KConFab Investigators, Lee JW, Lee MH1, Lee J1, Kim SW, Kang E, Kim Z, Sharma P, Rebbeck TR, Vijai J, Robson M, Lincoln A, Musinsky J, Gaddam P, Tan YY, Berger A, Singer CF, Loud JT, Greene MH, Mulligan AM, Glendon G, Andrulis IL, Toland AE, Senter L, Bojesen A, Nielsen HR, Skytte AB, Sunde L, Jensen UB1 Pedersen IS1 Krogh L1 Kruse TA, Caligo MA, Yoon SY, Teo SH, von Wachenfeldt A, Huo D, Nielsen SM, Olopade OI, Nathanson KL, Domchek SM, Lorenchick C, Jankowitz RC, Campbell I, James P, Mitchell G, Orr N, Park SK, Thomassen M, Offit K, Couch FJ, Simard J, Easton DF, Chenevix-Trench G, Schmutzler RK, Antoniou AC, Ottini L: Prediction of Breast and Prostate Cancer Risks in Male BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers Using Polygenic Risk Scores, J Clin Oncol, 2017
Milne RL, Kuchenbaecker KB, Michailidou K, Beesley J, Kar S, Lindström S, Hui S, Lemaçon A, Soucy P, Dennis J, Jiang X, Rostamianfar A, Finucane H, Bolla MK, McGuffog L, Wang Q, Aalfs CM; ABCTB Investigators, Adams M, Adlard J, Agata S, Ahmed S, Ahsan H, Aittomäki K, Al-Ejeh F, Allen J, Ambrosone CB, Amos CI, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova NN, Arndt V, Arnold N, Aronson KJ, Auber B, Auer PL, Ausems MGEM, Azzollini J, Bacot F, Balmaña J, Barile M, Barjhoux L, Barkardottir RB, Barrdahl M, Barnes D, Barrowdale D, Baynes C, Beckmann MW, Benitez J, Bermisheva M, Bernstein L, Bignon YJ, Blazer KR, Blok MJ, Blomqvist C, Blot W, Bobolis K, Boeckx B, Bogdanova NV, Bojesen A, Bojesen SE, Bonanni B, Børresen-Dale AL, Bozsik A, Bradbury AR, Brand JS, Brauch H, Brenner H, Bressac-de Paillerets B, Brewer C, Brinton L, Broberg P, Brooks-Wilson A, Brunet J, Brüning T, Burwinkel B, Buys SS, Byun J, Cai Q, Caldés T, Caligo MA, Campbell I, Canzian F, Caron O, Carracedo A, Carter BD, Castelao JE, Castera L, Caux-Moncoutier V, Chan SB, Chang-Claude J, Chanock SJ, Chen X, Cheng TD, Chiquette J, Christiansen H, Claes KBM, Clarke CL, Conner T, Conroy DM, Cook J, Cordina-Duverger E, Cornelissen S, Coupier I, Cox A, Cox DG, Cross SS, Cuk K, Cunningham JM, Czene K, Daly MB, Damiola F, Darabi H, Davidson R, De Leeneer K, Devilee P, Dicks E, Diez O, Ding YC, Ditsch N, Doheny KF, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dos-Santos-Silva I, Dubois S, Dugué PA, Dumont M, Dunning AM, Durcan L, Dwek M, Dworniczak B, Eccles D, Eeles R, Ehrencrona H, Eilber U, Ejlertsen B, Ekici AB, Eliassen AH; EMBRACE, Engel C, Eriksson M, Fachal L, Faivre L, Fasching PA, Faust U, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Flyger H, Foulkes WD, Friedman E, Fritschi L, Frost D, Gabrielson M, Gaddam P, Gammon MD, Ganz PA, Gapstur SM, Garber J, Garcia-Barberan V, García-Sáenz JA, Gaudet MM, Gauthier-Villars M, Gehrig A; GEMO Study Collaborators, Georgoulias V, Gerdes AM, Giles GG, Glendon G, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Goodfellow P, Greene MH, Alnæs GIG, Grip M, Gronwald J, Grundy A, Gschwantler-Kaulich D, Guénel P, Guo Q, Haeberle L, Hahnen E, Haiman CA, Håkansson N, Hallberg E, Hamann U, Hamel N, Hankinson S, Hansen TVO, Harrington P, Hart SN, Hartikainen JM, Healey CS; HEBON, Hein A, Helbig S, Henderson A, Heyworth J, Hicks B, Hillemanns P, Hodgson S, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hooning MJ, Hoover B, Hopper JL, Hu C, Huang G, Hulick PJ, Humphreys K, Hunter DJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Iwasaki M, Izatt L, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Janni W, Jensen UB, John EM, Johnson N, Jones K, Jones M, Jukkola-Vuorinen A, Kaaks R, Kabisch M, Kaczmarek K, Kang D, Kast K; kConFab/AOCS Investigators, Keeman R, Kerin MJ, Kets CM, Keupers M, Khan S, Khusnutdinova E, Kiiski JI, Kim SW, Knight JA, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen VN, Kruse TA, Kwong A, Lænkholm AV, Laitman Y, Lalloo F, Lambrechts D, Landsman K, Lasset C, Lazaro C, Le Marchand L, Lecarpentier J, Lee A, Lee E, Lee JW, Lee MH, Lejbkowicz F, Lesueur F, Li J, Lilyquist J, Lincoln A, Lindblom A, Lissowska J, Lo WY, Loibl S, Long J, Loud JT, Lubinski J, Luccarini C, Lush M, MacInnis RJ, Maishman T, Makalic E, Kostovska IM, Malone KE, Manoukian S, Manson JE, Margolin S, Martens JWM, Martinez ME, Matsuo K, Mavroudis D, Mazoyer S, McLean C, Meijers-Heijboer H, Menéndez P, Meyer J, Miao H, Miller A, Miller N, Mitchell G, Montagna M, Muir K, Mulligan AM, Mulot C, Nadesan S, Nathanson KL; NBSC Collaborators, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nevelsteen I, Niederacher D, Nielsen SF, Nordestgaard BG, Norman A, Nussbaum RL, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olswold C, Ong KR, Oosterwijk JC, Orr N, Osorio A, Pankratz VS, Papi L, Park-Simon TW, Paulsson-Karlsson Y, Lloyd R, Pedersen IS, Peissel B, Peixoto A, Perez JIA, Peterlongo P, Peto J, Pfeiler G, Phelan CM, Pinchev M, Plaseska-Karanfilska D, Poppe B, Porteous ME, Prentice R, Presneau N, Prokofieva D, Pugh E, Pujana MA, Pylkäs K, Rack B, Radice P, Rahman N, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Rennert HS, Rhenius V, Rhiem K, Richardson A, Rodriguez GC, Romero A, Romm J, Rookus MA, Rudolph A, Ruediger T, Saloustros E, Sanders J, Sandler DP, Sangrajrang S, Sawyer EJ, Schmidt DF, Schoemaker MJ, Schumacher F, Schürmann P, Schwentner L, Scott C, Scott RJ, Seal S, Senter L, Seynaeve C, Shah M, Sharma P, Shen CY, Sheng X, Shimelis H, Shrubsole MJ, Shu XO, Side LE, Singer CF, Sohn C, Southey MC, Spinelli JJ, Spurdle AB, Stegmaier C, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Surowy H, Sutter C, Swerdlow A, Szabo CI, Tamimi RM, Tan YY, Taylor JA, Tejada MI, Tengström M, Teo SH, Terry MB, Tessier DC, Teulé A, Thöne K, Thull DL, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Tollenaar RAEM, Tomlinson I, Tong L, Torres D, Tranchant M, Truong T, Tucker K, Tung N, Tyrer J, Ulmer HU, Vachon C, van Asperen CJ, Van Den Berg D, van den Ouweland AMW, van Rensburg EJ, Varesco L, Varon-Mateeva R, Vega A, Viel A, Vijai J, Vincent D, Vollenweider J, Walker L, Wang Z, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weinberg CR, Weitzel JN, Wendt C, Wesseling J, Whittemore AS, Wijnen JT, Willett W, Winqvist R, Wolk A, Wu AH, Xia L, Yang XR, Yannoukakos D, Zaffaroni D, Zheng W, Zhu B, Ziogas A, Ziv E, Zorn KK, Gago-Dominguez M, Mannermaa A, Olsson H, Teixeira MR, Stone J, Offit K, Ottini L, Park SK, Thomassen M, Hall P, Meindl A, Schmutzler RK, Droit A, Bader GD, Pharoah PDP, Couch FJ, Easton DF, Kraft P, Chenevix-Trench G, García-Closas M, Schmidt MK, Antoniou AC, Simard J: Identification of ten variants associated with risk of estrogen-receptor-negative breast cancer, Nat Genet, 2017
Phelan CM, Kuchenbaecker KB, Tyrer JP, Kar SP, Lawrenson K, Winham SJ, Dennis J, Pirie A, Riggan MJ, Chornokur G, Earp MA, Lyra PC Jr, Lee JM, Coetzee S, Beesley J, McGuffog L, Soucy P, Dicks E, Lee A, Barrowdale D, Lecarpentier J, Leslie G, Aalfs CM, Aben KK, Adams M, Adlard J, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova N; AOCS study group., Aravantinos G, Arnold N, Arun BK, Arver B, Azzollini J, Balmaña J, Banerjee SN, Barjhoux L, Barkardottir RB, Bean Y, Beckmann MW, Beeghly-Fadiel A, Benitez J, Bermisheva M, Bernardini MQ, Birrer MJ, Bjorge L, Black A, Blankstein K, Blok MJ, Bodelon C, Bogdanova N, Bojesen A, Bonanni B, Borg Å, Bradbury AR, Brenton JD, Brewer C, Brinton L, Broberg P, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Brunet J, Buecher B, Butzow R, Buys SS, Caldes T, Caligo MA, Campbell I, Cannioto R, Carney ME, Cescon T, Chan SB, Chang-Claude J, Chanock S, Chen XQ, Chiew YE, Chiquette J, Chung WK, Claes KB, Conner T, Cook LS, Cook J, Cramer DW, Cunningham JM, D'Aloisio AA, Daly MB, Damiola F, Damirovna SD, Dansonka-Mieszkowska A, Dao F, Davidson R, DeFazio A, Delnatte C, Doheny KF, Diez O, Ding YC, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dossus L, Duran M, Dürst M, Dworniczak B, Eccles D, Edwards T, Eeles R, Eilber U, Ejlertsen B, Ekici AB, Ellis S, Elvira M; EMBRACE Study., Eng KH, Engel C, Evans DG, Fasching PA, Ferguson S, Ferrer SF, Flanagan JM, Fogarty ZC, Fortner RT, Fostira F, Foulkes WD, Fountzilas G, Fridley BL, Friebel TM, Friedman E, Frost D, Ganz PA, Garber J, García MJ, Garcia-Barberan V, Gehrig A; GEMO Study Collaborators., Gentry-Maharaj A, Gerdes AM, Giles GG, Glasspool R, Glendon G, Godwin AK, Goldgar DE, Goranova T, Gore M, Greene MH, Gronwald J, Gruber S, Hahnen E, Haiman CA, Håkansson N, Hamann U, Hansen TV, Harrington PA, Harris HR, Hauke J; HEBON Study., Hein A, Henderson A, Hildebrandt MA, Hillemanns P, Hodgson S, Høgdall CK, Høgdall E, Hogervorst FB, Holland H, Hooning MJ, Hosking K, Huang RY, Hulick PJ, Hung J, Hunter DJ, Huntsman DG, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Iversen ES, Izatt L, Izquierdo A, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jernetz M, Jensen A, Jensen UB, John EM, Johnatty S, Jones ME, Kannisto P, Karlan BY, Karnezis A, Kast K; KConFab Investigators., Kennedy CJ, Khusnutdinova E, Kiemeney LA, Kiiski JI, Kim SW, Kjaer SK, Köbel M, Kopperud RK, Kruse TA, Kupryjanczyk J, Kwong A, Laitman Y, Lambrechts D, Larrañaga N, Larson MC, Lazaro C, Le ND, Le Marchand L, Lee JW, Lele SB, Leminen A, Leroux D, Lester J, Lesueur F, Levine DA, Liang D, Liebrich C, Lilyquist J, Lipworth L, Lissowska J, Lu KH, Lubinński J, Luccarini C, Lundvall L, Mai PL, Mendoza-Fandiño G, Manoukian S, Massuger LF, May T, Mazoyer S, McAlpine JN, McGuire V, McLaughlin JR, McNeish I, Meijers-Heijboer H, Meindl A, Menon U, Mensenkamp AR, Merritt MA, Milne RL, Mitchell G, Modugno F, Moes-Sosnowska J, Moffitt M, Montagna M, Moysich KB, Mulligan AM, Musinsky J, Nathanson KL, Nedergaard L, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Nussbaum RL, Odunsi K, Olah E, Olopade OI, Olsson H, Olswold C, O'Malley DM, Ong KR, Onland-Moret NC; OPAL study group., Orr N, Orsulic S, Osorio A, Palli D, Papi L, Park-Simon TW, Paul J, Pearce CL, Pedersen IS, Peeters PH, Peissel B, Peixoto A, Pejovic T, Pelttari LM, Permuth JB, Peterlongo P, Pezzani L, Pfeiler G, Phillips KA, Piedmonte M, Pike MC, Piskorz AM, Poblete SR, Pocza T, Poole EM, Poppe B, Porteous ME, Prieur F, Prokofyeva D, Pugh E, Pujana MA, Pujol P, Radice P, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Rhiem K, Rice P, Richardson A, Robson M, Rodriguez GC, Rodríguez-Antona C, Romm J, Rookus MA, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum IB, Salvesen HB, Sandler DP, Schoemaker MJ, Senter L, Setiawan VW, Severi G, Sharma P, Shelford T, Siddiqui N, Side LE, Sieh W, Singer CF, Sobol H, Song H, Southey MC, Spurdle AB, Stadler Z, Steinemann D, Stoppa-Lyonnet D, Sucheston-Campbell LE, Sukiennicki G, Sutphen R, Sutter C, Swerdlow AJ, Szabo CI, Szafron L, Tan YY, Taylor JA, Tea MK, Teixeira MR, Teo SH, Terry KL, Thompson PJ, Thomsen LC, Thull DL, Tihomirova L, Tinker AV, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Tone A, Trabert B, Travis RC, Trichopoulou A, Tung N, Tworoger SS, van Altena AM, Van Den Berg D, van der Hout AH, van der Luijt RB, Van Heetvelde M, Van Nieuwenhuysen E, van Rensburg EJ, Vanderstichele A, Varon-Mateeva R, Vega A, Edwards DV, Vergote I, Vierkant RA, Vijai J, Vratimos A, Walker L, Walsh C, Wand D, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Webb PM, Weinberg CR, Weitzel JN, Wentzensen N, Whittemore AS, Wijnen JT, Wilkens LR, Wolk A, Woo M, Wu X, Wu AH, Yang H, Yannoukakos D, Ziogas A, Zorn KK, Narod SA, Easton DF, Amos CI, Schildkraut JM, Ramus SJ, Ottini L, Goodman MT, Park SK, Kelemen LE, Risch HA, Thomassen M, Offit K, Simard J, Schmutzler RK, Hazelett D, Monteiro AN, Couch FJ, Berchuck A, Chenevix-Trench G, Goode EL, Sellers TA, Gayther SA, Antoniou AC, Pharoah PD: Identification of 12 new susceptibility loci for different histotypes of epithelial ovarian cancer, Nat Genet, 2017
Oláh Edit: A BRCA1/2 és más rizikógének kutatása és molekuláris diagnosztikája tegnap és ma, Magyar Onkológia, 2017
Papp János, Oláh Edit: Örökletes kolorektális daganatszindrómák genetikai háttere Magyarországon, Magyar Onkológia, 2017
Bozsik Anikó, Pócza Tímea, Papp János, Vaszkó Tibor, Gyuris Tibor, Bálint Bálint László, Oláh Edit: Génpanelek újgenerációs szekvenálásának (NGS) alkalmazásával kapott variánsok értékelésének problémái – lehetséges megoldások, Magyar Onkológia, 2017
Frankó Judit: BRCA1 és BRCA2 génteszt: a (humángenetikai) szakasszisztensek szerepe, Magyar Onkológia, 2017
Oláh Edit: Molekuláris onkogenetika: genetikai tényezők daganatos betegségekben (1. fejezet: A rosszindulatú daganatok etiológiája), Kásler Miklós (szerk.): Az onkológia alapjai, 2018
Papp János, Vaszkó Tibor, Bozsik Anikó, Pócza Tímea, Gyuris Tibor, Bálint Bálint László, Gézsi András, Antal Péter, Oláh Edit: BRCA1/2 mutációra negatív emlőrákos esetek új-generációs szekvenálása az emlőrák kialakulására való örökletes hajlam génjeinek vizsgálatára, Magyar Onkológia 59(1S): 53, 2015
Oláh Edit: Genomikai onkológia (2003-2015): sikerek, kihívások és lehetőségek, Magyar Onkológia 59(1S): 51, 2015
Papp János, Vaszkó Tibor, Pócza Tímea, Bozsik Anikó, Oláh Edit: A BRCA1/2 gének szerepe az örökletes emlő- és petefészek daganatok kialakulásában: BRCA mutációk Magyarországon, Magyar Onkológia 59(1S): 53, 2015
Pócza Tímea, Bozsik Anikó, Papp János, Vaszkó Tibor, Oláh Edit: Kockázatnövelő allélok azonosítása új-generációs szekvenálással daganathalmozódást mutató családokban, Magyar Onkológia 59(1S): 55-56, 2015
Vaszkó Tibor, Papp János, Gyuris Tibor, Bálint László, Pócza Tímea, Bozsik Anikó, Oláh Edit: MikroRNS régiókban azonosított variánsokból felépülő, emlőrákra hajlamosító mintázatok keresése, Magyar Onkológia 59(1S): 76, 2015
Bozsik Anikó, Papp János, Vaszkó Tibor, Gyuris Tibor, Bálint Bálint László, Oláh Edit: Új lehetséges hajlamosító gének szerepének felvetése örökletes emlőrákban a GWA tanulmányok által kijelölt kromoszómarégiók NGS szekvenálása alapján, Magyar Onkológia 59(1S): 10-11., 2015
Rebbeck TR, Friebel TM, Mitra N, Wan F, Chen S, Andrulis IL, Apostolou P, Arnold N, Arun BK, Barrowdale D, Benitez J, Berger R, Berthet P, Borg A, Buys SS, Caldes T, Carter J, Chiquette J, Claes KB, Couch FJ, Cybulski C, Daly MB, de la Hoya M, Diez O, Domchek SM, Nathanson KL, Durda K, Ellis S; EMBRACE., Evans DG, Foretova L, Friedman E, Frost D, Ganz PA, Garber J, Glendon G, Godwin AK, Greene MH, Gronwald J, Hahnen E, Hallberg E, Hamann U, Hansen TV; HEBON., Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska-Bieniek K, John EM, Karlan BY, Kaufman B, Investigators K, Kwong A, Laitman Y, Lasset C, Lazaro C, Lester J, Loman N, Lubinski J, Manoukian S, Mitchell G, Montagna M, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Park SK, Piedmonte M, Radice P, Rappaport-Fuerhauser C, Rookus MA, Seynaeve C, Simard J, Singer CF, Soucy P, Southey M, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Szabo CI, Tancredi M, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Toloczko-Grabarek A, Tung N, van Rensburg EJ, Villano D, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weitzel JN, Zidan J, Zorn KK, McGuffog L, Easton D, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Ramus SJ: Inheritance of deleterious mutations at both BRCA1 and BRCA2 in an international sample of 32,295 women, Breast Cancer Res, 2016
Couch FJ, Kuchenbaecker KB, Michailidou K, Mendoza-Fandino GA, Nord S, Lilyquist J, Olswold C, Hallberg E, Agata S, Ahsan H, Aittomäki K, Ambrosone C, Andrulis IL, Anton-Culver H, Arndt V, Arun BK, Arver B, Barile M, Barkardottir RB, Barrowdale D, Beckmann L, Beckmann MW, Benitez J, Blank SV, Blomqvist C, Bogdanova NV, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Brauch H, Brenner H, Burwinkel B, Buys SS, Caldes T, Caligo MA, Canzian F, Carpenter J, Chang-Claude J, Chanock SJ, Chung WK, Claes KB, Cox A, Cross SS, Cunningham JM, Czene K, Daly MB, Damiola F, Darabi H, de la Hoya M, Devilee P, Diez O, Ding YC, Dolcetti R, Domchek SM, Dorfling CM, Dos-Santos-Silva I, Dumont M, Dunning AM, Eccles DM, Ehrencrona H, Ekici AB, Eliassen H, Ellis S, Fasching PA, Figueroa J, Flesch-Janys D, Försti A, Fostira F, Foulkes WD, Friebel T, Friedman E, Frost D, Gabrielson M, Gammon MD, Ganz PA, Gapstur SM, Garber J, Gaudet MM, Gayther SA, Gerdes AM, Ghoussaini M, Giles GG, Glendon G, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Greene MH, Gronwald J, Guénel P, Gunter M, Haeberle L, Haiman CA, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Healey S, Heikkinen T, Henderson BE, Herzog J, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hooning MJ, Hoover RN, Hopper JL, Humphreys K, Hunter DJ, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Jones M, Kabisch M, Kar S, Karlan BY, Khan S, Khaw KT, Kibriya MG, Knight JA, Ko YD, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen V, Kwong A, Laitman Y, Lambrechts D, Lazaro C, Lee E, Le Marchand L, Lester J, Lindblom A, Lindor N, Lindstrom S, Liu J, Long J, Lubinski J, Mai PL, Makalic E, Malone KE, Mannermaa A, Manoukian S, Margolin S, Marme F, Martens JW, McGuffog L, Meindl A, Miller A, Milne RL, Miron P, Montagna M, Mazoyer S, Mulligan AM, Muranen TA, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nordestgaard BG, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Osorio A, Park SK, Peeters PH, Peissel B, Peterlongo P, Peto J, Phelan CM, Pilarski R, Poppe B, Pylkäs K, Radice P, Rahman N, Rantala J, Rappaport C, Rennert G, Richardson A, Robson M, Romieu I, Rudolph A, Rutgers EJ, Sanchez MJ, Santella RM, Sawyer EJ, Schmidt DF, Schmidt MK, Schmutzler RK, Schumacher F, Scott R, Senter L, Sharma P, Simard J, Singer CF, Sinilnikova OM, Soucy P, Southey M, Steinemann D, Stenmark-Askmalm M, Stoppa-Lyonnet D, Swerdlow A, Szabo CI, Tamimi R, Tapper W, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Thompson D, Tihomirova L, Toland AE, Tollenaar RA, Tomlinson I, Truong T, Tsimiklis H, Teulé A, Tumino R, Tung N, Turnbull C, Ursin G, van Deurzen CH, van Rensburg EJ, Varon-Mateeva R, Wang Z, Wang-Gohrke S, Weiderpass E, Weitzel JN, Whittemore A, Wildiers H, Winqvist R, Yang XR, Yannoukakos D, Yao S, Zamora MP, Zheng W, Hall P, Kraft P, Vachon C, Slager S, Chenevix-Trench G, Pharoah PD, Monteiro AA, García-Closas M, Easton DF, Antoniou AC: Identification of four novel susceptibility loci for oestrogen receptor negative breast cancer, Nat Commun, 2016
Dunning AM, Michailidou K, Kuchenbaecker KB, Thompson D, French JD, Beesley J, Healey CS, Kar S, Pooley KA, Lopez-Knowles E, Dicks E, Barrowdale D, Sinnott-Armstrong NA, Sallari RC, Hillman KM, Kaufmann S, Sivakumaran H, Moradi Marjaneh M, Lee JS, Hills M, Jarosz M, Drury S, Canisius S, Bolla MK, Dennis J, Wang Q, Hopper JL, Southey MC, Broeks A, Schmidt MK, Lophatananon A, Muir K, Beckmann MW, Fasching PA, Dos-Santos-Silva I, Peto J, Sawyer EJ, Tomlinson I, Burwinkel B, Marme F, Guénel P, Truong T, Bojesen SE, Flyger H, González-Neira A, Perez JI, Anton-Culver H, Eunjung L, Arndt V, Brenner H, Meindl A, Schmutzler RK, Brauch H, Hamann U, Aittomäki K, Blomqvist C, Ito H, Matsuo K, Bogdanova N, Dörk T, Lindblom A, Margolin S, Kosma VM, Mannermaa A, Tseng CC, Wu AH, Lambrechts D, Wildiers H, Chang-Claude J, Rudolph A, Peterlongo P, Radice P, Olson JE, Giles GG, Milne RL, Haiman CA, Henderson BE, Goldberg MS, Teo SH, Yip CH, Nord S, Borresen-Dale AL, Kristensen V, Long J, Zheng W, Pylkäs K, Winqvist R, Andrulis IL, Knight JA, Devilee P, Seynaeve C, Figueroa J, Sherman ME, Czene K, Darabi H, Hollestelle A, van den Ouweland AM, Humphreys K, Gao YT, Shu XO, Cox A, Cross SS, Blot W, Cai Q, Ghoussaini M, Perkins BJ, Shah M, Choi JY, Kang D, Lee SC, Hartman M, Kabisch M, Torres D, Jakubowska A, Lubinski J, Brennan P, Sangrajrang S, Ambrosone CB, Toland AE, Shen CY, Wu PE, Orr N, Swerdlow A, McGuffog L, Healey S, Lee A, Kapuscinski M, John EM, Terry MB, Daly MB, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Neuhausen SL, Ejlertsen B, Hansen TV, Osorio A, Benitez J, Rando R, Weitzel JN, Bonanni B, Peissel B, Manoukian S, Papi L, Ottini L, Konstantopoulou I, Apostolou P, Garber J, Rashid MU, Frost D, EMBRACE, Izatt L, Ellis S, Godwin AK, Arnold N, Niederacher D, Rhiem K, Bogdanova-Markov N, Sagne C, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, GEMO Study Collaborators, Sinilnikova OM, Mazoyer S, Isaacs C, Claes KB, De Leeneer K, de la Hoya M, Caldes T, Nevanlinna H, Khan S, Mensenkamp AR, HEBON, Hooning MJ, Rookus MA, Kwong A, Olah E, Diez O, Brunet J, Pujana MA, Gronwald J, Huzarski T, Barkardottir RB, Laframboise R, Soucy P, Montagna M, Agata S, Teixeira MR, kConFab Investigators, Park SK, Lindor N, Couch FJ, Tischkowitz M, Foretova L, Vijai J, Offit K, Singer CF, Rappaport C, Phelan CM, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Imyanitov EN, Hulick PJ, Phillips KA, Piedmonte M, Mulligan AM, Glendon G, Bojesen A, Thomassen M, Caligo MA, Yoon SY, Friedman E, Laitman Y, Borg A, von Wachenfeldt A, Ehrencrona H, Rantala J, Olopade OI, Ganz PA, Nussbaum RL, Gayther SA, Nathanson KL, Domchek SM, Arun BK, Mitchell G, Karlan BY, Lester J, Maskarinec G, Woolcott C, Scott C, Stone J, Apicella C, Tamimi R, Luben R, Khaw KT, Helland Å, Haakensen V, Dowsett M, Pharoah PD, Simard J, Hall P, García-Closas M, Vachon C, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Easton DF, Edwards SL: Breast cancer risk variants at 6q25 display different phenotype associations and regulate ESR1, RMND1 and CCDC170, Nat Genet, 2016
Hamdi Y, Soucy P, Kuchenbaeker KB, Pastinen T, Droit A, Lemaçon A, Adlard J, Aittomäki K, Andrulis IL, Arason A, Arnold N, Arun BK, Azzollini J, Bane A, Barjhoux L, Barrowdale D, Benitez J, Berthet P, Blok MJ, Bobolis K, Bonadona V, Bonanni B, Bradbury AR, Brewer C, Buecher B, Buys SS, Caligo MA, Chiquette J, Chung WK, Claes KB, Daly MB, Damiola F, Davidson R, De la Hoya M, De Leeneer K, Diez O, Ding YC, Dolcetti R, Domchek SM, Dorfling CM, Eccles D, Eeles R, Einbeigi Z, Ejlertsen B; EMBRACE, Engel C, Gareth Evans D, Feliubadalo L, Foretova L, Fostira F, Foulkes WD, Fountzilas G, Friedman E, Frost D, Ganschow P, Ganz PA, Garber J, Gayther SA; GEMO Study Collaborators, Gerdes AM, Glendon G, Godwin AK, Goldgar DE, Greene MH, Gronwald J, Hahnen E, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Hays JL; HEBON, Hogervorst FB, Hulick PJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Joseph V, Just W, Kaczmarek K, Karlan BY; KConFab Investigators, Kets CM, Kirk J, Kriege M, Laitman Y, Laurent M, Lazaro C, Leslie G, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Loman N, Loud JT, Manoukian S, Mariani M, Mazoyer S, McGuffog L, Meijers-Heijboer HE, Meindl A, Miller A, Montagna M, Mulligan AM, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nussbaum RL, Olah E, Olopade OI, Ong KR, Oosterwijk JC, Osorio A, Papi L, Park SK, Pedersen IS, Peissel B, Segura PP, Peterlongo P, Phelan CM, Radice P, Rantala J, Rappaport-Fuerhauser C, Rennert G, Richardson A, Robson M, Rodriguez GC, Rookus MA, Schmutzler RK, Sevenet N, Shah PD, Singer CF, Slavin TP, Snape K, Sokolowska J, Sønderstrup IM, Southey M, Spurdle AB, Stadler Z, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Sutter C, Tan Y, Tea MK, Teixeira MR, Teulé A, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Tognazzo S, Toland AE, Tung N, van den Ouweland AM, van der Luijt RB, van Engelen K, van Rensburg EJ, Varon-Mateeva R, Wappenschmidt B, Wijnen JT, Rebbeck T, Chenevix-Trench G, Offit K, Couch FJ, Nord S, Easton DF, Antoniou AC, Simard J: Association of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with genetic variants showing differential allelic expression: identification of a modifier of brea, Breast Cancer Res Treat, 2016
Lawrenson K, Kar S, McCue K, Kuchenbaeker K, Michailidou K, Tyrer J, Beesley J, Ramus SJ, Li Q, Delgado MK, Lee JM, Aittomäki K, Andrulis IL, Anton-Culver H, Arndt V, Arun BK, Arver B, Bandera EV, Barile M, Barkardottir RB, Barrowdale D, Beckmann MW, Benitez J, Berchuck A, Bisogna M, Bjorge L, Blomqvist C, Blot W, Bogdanova N, Bojesen A, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Børresen-Dale AL, Brauch H, Brennan P, Brenner H, Bruinsma F, Brunet J, Buhari SA, Burwinkel B, Butzow R, Buys SS, Cai Q, Caldes T, Campbell I, Canniotto R, Chang-Claude J, Chiquette J, Choi JY, Claes KB, GEMO Study Collaborators, Cook LS, Cox A, Cramer DW, Cross SS, Cybulski C, Czene K, Daly MB, Damiola F, Dansonka-Mieszkowska A, Darabi H, Dennis J, Devilee P, Diez O, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Dumont M, Ehrencrona H, Ejlertsen B, Ellis S, EMBRACE, Engel C, Lee E, Evans DG, Fasching PA, Feliubadalo L, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Flyger H, Foretova L, Fostira F, Foulkes WD, Fridley BL, Friedman E, Frost D, Gambino G, Ganz PA, Garber J, García-Closas M, Gentry-Maharaj A, Ghoussaini M, Giles GG, Glasspool R, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Goode EL, Goodman MT, Greene MH, Gronwald J, Guénel P, Haiman CA, Hall P, Hallberg E, Hamann U, Hansen TV, Harrington PA, Hartman M, Hassan N, Healey S, Hereditary Breast and Ovarian Cancer Research Group Netherlands (HEBON), Heitz F, Herzog J, Høgdall E, Høgdall CK, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hopper JL, Hulick PJ, Huzarski T, Imyanitov EN, KConFab Investigators, Australian Ovarian Cancer Study Group, Isaacs C, Ito H, Jakubowska A, Janavicius R, Jensen A, John EM, Johnson N, Kabisch M, Kang D, Kapuscinski M, Karlan BY, Khan S, Kiemeney LA, Kjaer SK, Knight JA, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen V, Kupryjanczyk J, Kwong A, de la Hoya M, Laitman Y, Lambrechts D, Le N, De Leeneer K, Lester J, Levine DA, Li J, Lindblom A, Long J, Lophatananon A, Loud JT, Lu K, Lubinski J, Mannermaa A, Manoukian S, Le Marchand L, Margolin S, Marme F, Massuger LF, Matsuo K, Mazoyer S, McGuffog L, McLean C, McNeish I, Meindl A, Menon U, Mensenkamp AR, Milne RL, Montagna M, Moysich KB, Muir K, Mulligan AM, Nathanson KL, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nord S, Nussbaum RL, Odunsi K, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olswold C, O'Malley D, Orlow I, Orr N, Osorio A, Park SK, Pearce CL, Pejovic T, Peterlongo P, Pfeiler G, Phelan CM, Poole EM, Pylkäs K, Radice P, Rantala J, Rashid MU, Rennert G, Rhenius V, Rhiem K, Risch HA, Rodriguez G, Rossing MA, Rudolph A, Salvesen HB, Sangrajrang S, Sawyer EJ, Schildkraut JM, Schmidt MK, Schmutzler RK, Sellers TA, Seynaeve C, Shah M, Shen CY, Shu XO, Sieh W, Singer CF, Sinilnikova OM, Slager S, Song H, Soucy P, Southey MC, Stenmark-Askmalm M, Stoppa-Lyonnet D, Sutter C, Swerdlow A, Tchatchou S, Teixeira MR, Teo SH, Terry KL, Terry MB, Thomassen M, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tognazzo S, Toland AE, Tomlinson I, Torres D, Truong T, Tseng CC, Tung N, Tworoger SS, Vachon C, van den Ouweland AM, van Doorn HC, van Rensburg EJ, Van't Veer LJ, Vanderstichele A, Vergote I, Vijai J, Wang Q, Wang-Gohrke S, Weitzel JN, Wentzensen N, Whittemore AS, Wildiers H, Winqvist R, Wu AH, Yannoukakos D, Yoon SY, Yu JC, Zheng W, Zheng Y, Khanna KK, Simard J, Monteiro AN, French JD, Couch FJ, Freedman ML, Easton DF, Dunning AM, Pharoah PD, Edwards SL, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Gayther SA: Functional mechanisms underlying pleiotropic risk alleles at the 19p13.1 breast-ovarian cancer susceptibility locus, Nat Commun, 2016
Ovarian Cancer Association Consortium, Breast Cancer Association Consortium, and Consortium of Modifiers of BRCA1 and BRCA2, Hollestelle A, van der Baan FH, Berchuck A, Johnatty SE, Aben KK, Agnarsson BA, Aittomäki K, Alducci E, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova NN, Antoniou AC, Apicella C, Arndt V, Arnold N, Arun BK, Arver B, Ashworth A; Australian Ovarian Cancer Study Group, Baglietto L, Balleine R, Bandera EV, Barrowdale D, Bean YT, Beckmann L, Beckmann MW, Benitez J, Berger A, Berger R, Beuselinck B, Bisogna M, Bjorge L, Blomqvist C, Bogdanova NV, Bojesen A, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Brand JS, Brauch H; Breast Cancer Family Register, Brenner H, Brinton L, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Brunet J, Brüning T, Budzilowska A, Bunker CH, Burwinkel B, Butzow R, Buys SS, Caligo MA, Campbell I, Carter J, Chang-Claude J, Chanock SJ, Claes KB, Collée JM, Cook LS, Couch FJ, Cox A, Cramer D, Cross SS, Cunningham JM, Cybulski C, Czene K, Damiola F, Dansonka-Mieszkowska A, Darabi H, de la Hoya M, deFazio A, Dennis J, Devilee P, Dicks EM, Diez O, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Silva ID, du Bois A, Dumont M, Dunning AM, Duran M, Easton DF, Eccles D, Edwards RP, Ehrencrona H, Ejlertsen B, Ekici AB, Ellis SD; EMBRACE, Engel C, Eriksson M, Fasching PA, Feliubadalo L, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Fontaine A, Fortuzzi S, Fostira F, Fridley BL, Friebel T, Friedman E, Friel G, Frost D, Garber J, García-Closas M, Gayther SA; GEMO Study Collaborators; GENICA Network, Gentry-Maharaj A, Gerdes AM, Giles GG, Glasspool R, Glendon G, Godwin AK, Goodman MT, Gore M, Greene MH, Grip M, Gronwald J, Gschwantler Kaulich D, Guénel P, Guzman SR, Haeberle L, Haiman CA, Hall P, Halverson SL, Hamann U, Hansen TV, Harter P, Hartikainen JM, Healey S; HEBON, Hein A, Heitz F, Henderson BE, Herzog J, T Hildebrandt MA, Høgdall CK, Høgdall E, Hogervorst FB, Hopper JL, Humphreys K, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska K, Jensen A, Jensen UB, Johnson N, Jukkola-Vuorinen A, Kabisch M, Karlan BY, Kataja V, Kauff N; KConFab Investigators, Kelemen LE, Kerin MJ, Kiemeney LA, Kjaer SK, Knight JA, Knol-Bout JP, Konstantopoulou I, Kosma VM, Krakstad C, Kristensen V, Kuchenbaecker KB, Kupryjanczyk J, Laitman Y, Lambrechts D, Lambrechts S, Larson MC, Lasa A, Laurent-Puig P, Lazaro C, Le ND, Le Marchand L, Leminen A, Lester J, Levine DA, Li J, Liang D, Lindblom A, Lindor N, Lissowska J, Long J, Lu KH, Lubinski J, Lundvall L, Lurie G, Mai PL, Mannermaa A, Margolin S, Mariette F, Marme F, Martens JW, Massuger LF, Maugard C, Mazoyer S, McGuffog L, McGuire V, McLean C, McNeish I, Meindl A, Menegaux F, Menéndez P, Menkiszak J, Menon U, Mensenkamp AR, Miller N, Milne RL, Modugno F, Montagna M, Moysich KB, Müller H, Mulligan AM, Muranen TA, Narod SA, Nathanson KL, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Neven P, Nielsen FC, Nielsen SF, Nordestgaard BG, Nussbaum RL, Odunsi K, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olson SH, Oosterwijk JC, Orlow I, Orr N, Orsulic S, Osorio A, Ottini L, Paul J, Pearce CL, Pedersen IS, Peissel B, Pejovic T, Pelttari LM, Perkins J, Permuth-Wey J, Peterlongo P, Peto J, Phelan CM, Phillips KA, Piedmonte M, Pike MC, Platte R, Plisiecka-Halasa J, Poole EM, Poppe B, Pylkäs K, Radice P, Ramus SJ, Rebbeck TR, Reed MW, Rennert G, Risch HA, Robson M, Rodriguez GC, Romero A, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum I, Salani R, Salvesen HB, Sawyer EJ, Schildkraut JM, Schmidt MK, Schmutzler RK, Schneeweiss A, Schoemaker MJ, Schrauder MG, Schumacher F, Schwaab I, Scuvera G, Sellers TA, Severi G, Seynaeve CM, Shah M, Shrubsole M, Siddiqui N, Sieh W, Simard J, Singer CF, Sinilnikova OM, Smeets D, Sohn C, Soller M, Song H, Soucy P, Southey MC, Stegmaier C, Stoppa-Lyonnet D, Sucheston L; SWE-BRCA, Swerdlow A, Tangen IL, Tea MK, Teixeira MR, Terry KL, Terry MB, Thomassen M, Thompson PJ, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Tollenaar RA, Tomlinson I, Torres D, Truong T, Tsimiklis H, Tung N, Tworoger SS, Tyrer JP, Vachon CM, Van 't Veer LJ, van Altena AM, Van Asperen CJ, van den Berg D, van den Ouweland AM, van Doorn HC, Van Nieuwenhuysen E, van Rensburg EJ, Vergote I, Verhoef S, Vierkant RA, Vijai J, Vitonis AF, von Wachenfeldt A, Walsh C, Wang Q, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weischer M, Weitzel JN, Weltens C, Wentzensen N, Whittemore AS, Wilkens LR, Winqvist R, Wu AH, Wu X, Yang HP, Zaffaroni D, Pilar Zamora M, Zheng W, Ziogas A, Chenevix-Trench G, Pharoah PD, Rookus MA, Hooning MJ, Goode EL: No clinical utility of KRAS variant rs61764370 for ovarian or breast cancer, Gynecol Oncol, 2016
Papp J, Kovacs ME, Matrai Z, Orosz E, Kasler M, Borresen-Dale AL, Olah E: Contribution of APC and MUTYH mutations to familial adenomatous polyposis susceptibility in Hungary, Fam Cancer, 2016
Silvestri V, Barrowdale D, Mulligan AM, Neuhausen SL, Fox S, Karlan BY, Mitchell G, James P, Thull DL, Zorn KK, Carter NJ, Nathanson KL, Domchek SM, Rebbeck TR, Ramus SJ, Nussbaum RL, Olopade OI, Rantala J, Yoon SY, Caligo MA, Spugnesi L, Bojesen A, Pedersen IS, Thomassen M, Jensen UB, Toland AE, Senter L, Andrulis IL, Glendon G, Hulick PJ, Imyanitov EN, Greene MH, Mai PL, Singer CF, Rappaport-Fuerhauser C, Kramer G, Vijai J, Offit K, Robson M, Lincoln A, Jacobs L, Machackova E, Foretova L, Navratilova M, Vasickova P, Couch FJ, Hallberg E, Ruddy KJ, Sharma P, Kim SW; kConFab Investigators, Teixeira MR, Pinto P, Montagna M, Matricardi L, Arason A, Johannsson OT, Barkardottir RB, Jakubowska A, Lubinski J, Izquierdo A, Pujana MA, Balmaña J, Diez O, Ivady G, Papp J, Olah E, Kwong A; Hereditary Breast and Ovarian Cancer Research Group Netherlands (HEBON), Nevanlinna H, Aittomäki K, Perez Segura P, Caldes T, Van Maerken T, Poppe B, Claes KB, Isaacs C, Elan C, Lasset C, Stoppa-Lyonnet D, Barjhoux L, Belotti M, Meindl A, Gehrig A, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Hahnen E, Kast K, Arnold N, Varon-Mateeva R, Wand D, Godwin AK, Evans DG, Frost D, Perkins J, Adlard J, Izatt L, Platte R, Eeles R, Ellis S; EMBRACE, Hamann U, Garber J, Fostira F, Fountzilas G, Pasini B, Giannini G, Rizzolo P, Russo A, Cortesi L, Papi L, Varesco L, Palli D, Zanna I, Savarese A, Radice P, Manoukian S, Peissel B, Barile M, Bonanni B, Viel A, Pensotti V, Tommasi S, Peterlongo P, Weitzel JN, Osorio A, Benitez J, McGuffog L, Healey S, Gerdes AM, Ejlertsen B, Hansen TV, Steele L, Ding YC, Tung N, Janavicius R, Goldgar DE, Buys SS, Daly MB, Bane A, Terry MB, John EM, Southey M, Easton DF, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Ottini L: Male breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: pathology data from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2, Breast Cancer Res, 2016
Vaszkó T, Papp J, Krausz C, Casamonti E, Géczi L, Olah E: Discrimination of Deletion and Duplication Subtypes of the Deleted in Azoospermia Gene Family in the Context of Frequent Interloci Gene Conversion, PLoS ONE, 2016
Vigorito E, Kuchenbaecker KB, Beesley J, Adlard J, Agnarsson BA, Andrulis IL, Arun BK, Barjhoux L, Belotti M, Benitez J, Berger A, Bojesen A, Bonanni B, Brewer C, Caldes T, Caligo MA, Campbell I, Chan SB, Claes KB, Cohn DE, Cook J, Daly MB, Damiola F, Davidson R, Pauw Ad, Delnatte C, Diez O, Domchek SM, Dumont M, Durda K, Dworniczak B, Easton DF, Eccles D, Edwinsdotter Ardnor C, Eeles R, Ejlertsen B, Ellis S, Evans DG, Feliubadalo L, Fostira F, Foulkes WD, Friedman E, Frost D, Gaddam P, Ganz PA, Garber J, Garcia-Barberan V, Gauthier-Villars M, Gehrig A, Gerdes AM, Giraud S, Godwin AK, Goldgar DE, Hake CR, Hansen TV, Healey S, Hodgson S, Hogervorst FB, Houdayer C, Hulick PJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Izatt L, Izquierdo A, Jacobs L, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska-Bieniek K, Jensen UB, John EM, Vijai J, Karlan BY, Kast K, Investigators K, Khan S, Kwong A, Laitman Y, Lester J, Lesueur F, Liljegren A, Lubinski J, Mai PL, Manoukian S, Mazoyer S, Meindl A, Mensenkamp AR, Montagna M, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Niederacher D, Olah E, Olopade OI, Ong KR, Osorio A, Park SK, Paulsson-Karlsson Y, Pedersen IS, Peissel B, Peterlongo P, Pfeiler G, Phelan CM, Piedmonte M, Poppe B, Pujana MA, Radice P, Rennert G, Rodriguez GC, Rookus MA, Ross EA, Schmutzler RK, Simard J, Singer CF, Slavin TP, Soucy P, Southey M, Steinemann D, Stoppa-Lyonnet D, Sukiennicki G, Sutter C, Szabo CI, Tea MK, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Tibiletti MG, Tihomirova L, Tognazzo S, van Rensburg EJ, Varesco L, Varon-Mateeva R, Vratimos A, Weitzel JN, McGuffog L, Kirk J, Toland AE, Hamann U, Lindor N, Ramus SJ, Greene MH, Couch FJ, Offit K, Pharoah PD, Chenevix-Trench G, Antoniou AC: Fine-Scale Mapping at 9p22.2 Identifies Candidate Causal Variants That Modify Ovarian Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation CarriersBRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, PLoS ONE, 2016
Zeng C, Guo X, Long J, Kuchenbaecker KB, Droit A, Michailidou K, Ghoussaini M, Kar S, Freeman A, Hopper JL, Milne RL, Bolla MK, Wang Q, Dennis J, Agata S, Ahmed S, Aittomäki K, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova NN, Arason A, Arndt V, Arun BK, Arver B, Bacot F, Barrowdale D, Baynes C, Beeghly-Fadiel A, Benitez J, Bermisheva M, Blomqvist C, Blot WJ, Bogdanova NV, Bojesen SE, Bonanni B, Borresen-Dale AL, Brand JS, Brauch H, Brennan P, Brenner H, Broeks A, Brüning T, Burwinkel B, Buys SS, Cai Q, Caldes T, Campbell I, Carpenter J, Chang-Claude J, Choi JY, Claes KB, Clarke C, Cox A, Cross SS, Czene K, Daly MB, de la Hoya M, De Leeneer K, Devilee P, Diez O, Domchek SM, Doody M, Dorfling CM, Dörk T, Dos-Santos-Silva I, Dumont M, Dwek M, Dworniczak B, Egan K, Eilber U, Einbeigi Z, Ejlertsen B, Ellis S, Frost D, Lalloo F, EMBRACE, Fasching PA, Figueroa J, Flyger H, Friedlander M, Friedman E, Gambino G, Gao YT, Garber J, García-Closas M, Gehrig A, Damiola F, Lesueur F, Mazoyer S, Stoppa-Lyonnet D, behalf of GEMO Study Collaborators, Giles GG, Godwin AK, Goldgar DE, González-Neira A, Greene MH, Guénel P, Haeberle L, Haiman CA, Hallberg E, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Hartikainen JM, Hartman M, Hassan N, Healey S, Hogervorst FB, Verhoef S, HEBON, Hendricks CB, Hillemanns P, Hollestelle A, Hulick PJ, Hunter DJ, Imyanitov EN, Isaacs C, Ito H, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska-Bieniek K, Jensen UB, John EM, Joly Beauparlant C, Jones M, Kabisch M, Kang D, Karlan BY, Kauppila S, Kerin MJ, Khan S, Khusnutdinova E, Knight JA, Konstantopoulou I, Kraft P, Kwong A, Laitman Y, Lambrechts D, Lazaro C, Le Marchand L, Lee CN, Lee MH, Lester J, Li J, Liljegren A, Lindblom A, Lophatananon A, Lubinski J, Mai PL, Mannermaa A, Manoukian S, Margolin S, Marme F, Matsuo K, McGuffog L, Meindl A, Menegaux F, Montagna M, Muir K, Mulligan AM, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Newcomb PA, Nord S, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olswold C, Osorio A, Papi L, Park-Simon TW, Paulsson-Karlsson Y, Peeters S, Peissel B, Peterlongo P, Peto J, Pfeiler G, Phelan CM, Presneau N, Radice P, Rahman N, Ramus SJ, Rashid MU, Rennert G, Rhiem K, Rudolph A, Salani R, Sangrajrang S, Sawyer EJ, Schmidt MK, Schmutzler RK, Schoemaker MJ, Schürmann P, Seynaeve C, Shen CY, Shrubsole MJ, Shu XO, Sigurdson A, Singer CF, Slager S, Soucy P, Southey M, Steinemann D, Swerdlow A, Szabo CI, Tchatchou S, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Tessier DC, Teulé A, Thomassen M, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Tung N, Turnbull C, van den Ouweland AM, van Rensburg EJ, Ven den Berg D, Vijai J, Wang-Gohrke S, Weitzel JN, Whittemore AS, Winqvist R, Wong TY, Wu AH, Yannoukakos D, Yu JC, Pharoah PD, Hall P, Chenevix-Trench G, KConFab, AOCS Investigators, Dunning AM, Simard J, Couch FJ, Antoniou AC, Easton DF, Zheng W: Identification of independent association signals and putative functional variants for breast cancer risk through fine-scale mapping of the 12p11 locus, Breast Cancer Res, 2016
Pócza T, Bozsik A, Papp J, Vaszkó T, Oláh E: Search for predisposing alleles in Hungarian non-BRCA breast and ovarian cancer families, Eur J Cancer, 2016
Bozsik A, Papp J, Vaszkó T, Pócza T , Gyuris T, Bálint BL, Oláh E: Deep resequencing of the regions assigned by GWAS reveals new candidate breast cancer susceptibility variants, Eur J Cancer, 2016
Meeks HD, Song H, Michailidou K, Bolla MK, Dennis J, Wang Q, Barrowdale D, Frost D, EMBRACE, McGuffog L, Ellis S, Feng B, Buys SS, Hopper JL, Southey MC, Tesoriero A, kConFab Investigators, James PA, Bruinsma F, Campbell IG, Australia Ovarian Cancer Study Group, Broeks A, Schmidt MK, Hogervorst FB, HEBON, Beckman MW, Fasching PA, Fletcher O, Johnson N, Sawyer EJ, Riboli E, Banerjee S, Menon U, Tomlinson I, Burwinkel B, Hamann U, Marme F, Rudolph A, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Garber J, Cramer D, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Godwin AK, Guénel P, Truong T, GEMO Study Collaborators, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, Mazoyer S, Sinilnikova OM, Isaacs C, Maugard C, Bojesen SE, Flyger H, Gerdes AM, Hansen TV, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall C, Hogdall E, Pedersen IS, Thomassen M, Benitez J, González-Neira A, Osorio A, Hoya Mde L, Segura PP, Diez O, Lazaro C, Brunet J, Anton-Culver H, Eunjung L, John EM, Neuhausen SL, Ding YC, Castillo D, Weitzel JN, Ganz PA, Nussbaum RL, Chan SB, Karlan BY, Lester J, Wu A, Gayther S, Ramus SJ, Sieh W, Whittermore AS, Monteiro AN, Phelan CM, Terry MB, Piedmonte M, Offit K, Robson M, Levine D, Moysich KB, Cannioto R, Olson SH, Daly MB, Nathanson KL, Domchek SM, Lu KH, Liang D, Hildebrant MA, Ness R, Modugno F, Pearce L, Goodman MT, Thompson PJ, Brenner H, Butterbach K, Meindl A, Hahnen E, Wappenschmidt B, Brauch H, Brüning T, Blomqvist C, Khan S, Nevanlinna H, Pelttari LM, Aittomäki K, Butzow R, Bogdanova NV, Dörk T, Lindblom A, Margolin S, Rantala J, Kosma VM, Mannermaa A, Lambrechts D, Neven P, Claes KB, Maerken TV, Chang-Claude J, Flesch-Janys D, Heitz F, Varon-Mateeva R, Peterlongo P, Radice P, Viel A, Barile M, Peissel B, Manoukian S, Montagna M, Oliani C, Peixoto A, Teixeira MR, Collavoli A, Hallberg E, Olson JE, Goode EL, Hart SN, Shimelis H, Cunningham JM, Giles GG, Milne RL, Healey S, Tucker K, Haiman CA, Henderson BE, Goldberg MS, Tischkowitz M, Simard J, Soucy P, Eccles DM, Le N, Borresen-Dale AL, Kristensen V, Salvesen HB, Bjorge L, Bandera EV, Risch H, Zheng W, Beeghly-Fadiel A, Cai H, Pylkäs K, Tollenaar RA, Ouweland AM, Andrulis IL, Knight JA, OCGN, Narod S, Devilee P, Winqvist R, Figueroa J, Greene MH, Mai PL, Loud JT, García-Closas M, Schoemaker MJ, Czene K, Darabi H, McNeish I, Siddiquil N, Glasspool R, Kwong A, Park SK, Teo SH, Yoon SY, Matsuo K, Hosono S, Woo YL, Gao YT, Foretova L, Singer CF, Rappaport-Feurhauser C, Friedman E, Laitman Y, Rennert G, Imyanitov EN, Hulick PJ, Olopade OI, Senter L, Olah E, Doherty JA, Schildkraut J, Koppert LB, Kiemeney LA, Massuger LF, Cook LS, Pejovic T, Li J, Borg A, Öfverholm A, Rossing MA, Wentzensen N, Henriksson K, Cox A, Cross SS, Pasini BJ, Shah M, Kabisch M, Torres D, Jakubowska A, Lubinski J, Gronwald J, Agnarsson BA, Kupryjanczyk J, Moes-Sosnowska J, Fostira F, Konstantopoulou I, Slager S, Jones M, PRostate cancer AssoCiation group To Investigate Cancer Associated aLterations in the genome, Antoniou AC, Berchuck A, Swerdlow A, Chenevix-Trench G, Dunning AM, Pharoah PD, Hall P, Easton DF, Couch FJ, Spurdle AB, Goldgar DE: BRCA2 Polymorphic Stop Codon K3326X and the Risk of Breast, Prostate, and Ovarian Cancers, J Natl Cancer Inst, 2016
Blein S, Bardel C, Danjean V, McGuffog L, Healey S, Barrowdale D, Lee A, Dennis J, Kuchenbaecker KB, Soucy P, Terry MB, Chung WK, Goldgar DE, Buys SS; BCFR, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Neuhausen SL, Ding YC, Gerdes AM, Ejlertsen B, Nielsen FC, Hansen TV, Osorio A, Benitez J, Andrés-Conejero R, Segota E, Weitzel JN, Thelander M, Peterlongo P, Radice P, Pensotti V, Dolcetti R, Bonanni B, Peissel B, Zaffaroni D, Scuvera G, Manoukian S, Varesco L, Capone GL, Papi L, Ottini L, Yannoukakos D, Konstantopoulou I, Garber J, Hamann U, Donaldson A, Brady A, Brewer C, Foo C, Evans DG, Frost D, Eccles D; EMBRACE, Douglas F, Cook J, Adlard J, Barwell J, Walker L, Izatt L, Side LE, Kennedy MJ, Tischkowitz M, Rogers MT, Porteous ME, Morrison PJ, Platte R, Eeles R, Davidson R, Hodgson S, Cole T, Godwin AK, Isaacs C, Claes K, De Leeneer K, Meindl A, Gehrig A, Wappenschmidt B, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Plendl H, Kast K, Rhiem K, Ditsch N, Arnold N, Varon-Mateeva R, Schmutzler RK, Preisler-Adams S, Markov NB, Wang-Gohrke S, de Pauw A, Lefol C, Lasset C, Leroux D, Rouleau E, Damiola F; GEMO Study Collaborators, Dreyfus H, Barjhoux L, Golmard L, Uhrhammer N, Bonadona V, Sornin V, Bignon YJ, Carter J, Van Le L, Piedmonte M, DiSilvestro PA, de la Hoya M, Caldes T, Nevanlinna H, Aittomäki K, Jager A, van den Ouweland AM, Kets CM, Aalfs CM, van Leeuwen FE, Hogervorst FB, Meijers-Heijboer HE; HEBON, Oosterwijk JC, van Roozendaal KE, Rookus MA, Devilee P, van der Luijt RB, Olah E, Diez O, Teulé A, Lazaro C, Blanco I, Del Valle J, Jakubowska A, Sukiennicki G, Gronwald J, Lubinski J, Durda K, Jaworska-Bieniek K, Agnarsson BA, Maugard C, Amadori A, Montagna M, Teixeira MR, Spurdle AB, Foulkes W, Olswold C, Lindor N, Pankratz VS, Szabo CI, Lincoln A, Jacobs L, Corines M, Robson M, Vijai J, Berger A, Fink-Retter A, Singer CF, Rappaport C, Kaulich DG, Pfeiler G, Tea MK, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Imyanitov EN, Mulligan AM, Glendon G, Andrulis IL, Tchatchou S, Toland AE, Pedersen IS, Thomassen M, Kruse TA, Jensen UB, Caligo MA, Friedman E, Zidan J, Laitman Y, Lindblom A, Melin B, Arver B, Loman N, Rosenquist R, Olopade OI, Nussbaum RL, Ramus SJ, Nathanson KL, Domchek SM, Rebbeck TR, Arun BK, Mitchell G, Karlan BY, Lester J, Orsulic S, Stoppa-Lyonnet D, Thomas G, Simard J, Couch FJ, Offit K, Easton DF, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Mazoyer S, Phelan CM, Sinilnikova OM, Cox DG: An original phylogenetic approach identified mitochondrial haplogroup T1a1 as inversely associated with breast cancer risk in BRCA2 mutation carriers, BREAST CANCER RES 17(1):61, 2015
Papp J, Kovacs ME, Matrai Z, Orosz E, Kasler M, Borresen-Dale AL, Olah E: Contribution of APC and MUTYH mutations to familial adenomatous polyposis susceptibility in Hungary, FAMILICAL CANCER Epub 2015 Oct 7., 2015
Couch FJ, Kuchenbaecker KB, Michailidou K, Mendoza-Fandino GA, Nord S, Lilyquist J, Olswold C, Hallberg E, Agata S, Ahsan H, Aittomäki K, Ambrosone C, Andrulis IL, Anton-Culver H, Arndt V, Arun BK, Arver B, Barile M, Barkardottir RB, Barrowdale D, Beckmann L, Beckmann MW, Benitez J, Blank SV, Blomqvist C, Bogdanova NV, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Brauch H, Brenner H, Burwinkel B, Buys SS, Caldes T, Caligo MA, Canzian F, Carpenter J, Chang-Claude J, Chanock SJ, Chung WK, Claes KB, Cox A, Cross SS, Cunningham JM, Czene K, Daly MB, Damiola F, Darabi H, de la Hoya M, Devilee P, Diez O, Ding YC, Dolcetti R, Domchek SM, Dorfling CM, Dos-Santos-Silva I, Dumont M, Dunning AM, Eccles DM, Ehrencrona H, Ekici AB, Eliassen H, Ellis S, Fasching PA, Figueroa J, Flesch-Janys D, Försti A, Fostira F, Foulkes WD, Friebel T, Friedman E, Frost D, Gabrielson M, Gammon MD, Ganz PA, Gapstur SM, Garber J, Gaudet MM, Gayther SA, Gerdes AM, Ghoussaini M, Giles GG, Glendon G, Godwin AK, Goldberg MS, Goldgar DE, González-Neira A, Greene MH, Gronwald J, Guénel P, Gunter M, Haeberle L, Haiman CA, Hamann U, Hansen TV, Hart S, Healey S, Heikkinen T, Henderson BE, Herzog J, Hogervorst FB, Hollestelle A, Hooning MJ, Hoover RN, Hopper JL, Humphreys K, Hunter DJ, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, James P, Janavicius R, Jensen UB, John EM, Jones M, Kabisch M, Kar S, Karlan BY, Khan S, Khaw KT, Kibriya MG, Knight JA, Ko YD, Konstantopoulou I, Kosma VM, Kristensen V, Kwong A, Laitman Y, Lambrechts D, Lazaro C, Lee E, Le Marchand L, Lester J, Lindblom A, Lindor N, Lindstrom S, Liu J, Long J, Lubinski J, Mai PL, Makalic E, Malone KE, Mannermaa A, Manoukian S, Margolin S, Marme F, Martens JW, McGuffog L, Meindl A, Miller A, Milne RL, Miron P, Montagna M, Mazoyer S, Mulligan AM, Muranen TA, Nathanson KL, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Nordestgaard BG, Nussbaum RL, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Osorio A, Park SK, Peeters PH, Peissel B, Peterlongo P, Peto J, Phelan CM, Pilarski R, Poppe B, Pylkäs K, Radice P, Rahman N, Rantala J, Rappaport C, Rennert G, Richardson A, Robson M, Romieu I, Rudolph A, Rutgers EJ, Sanchez MJ, Santella RM, Sawyer EJ, Schmidt DF, Schmidt MK, Schmutzler RK, Schumacher F, Scott R, Senter L, Sharma P, Simard J, Singer CF, Sinilnikova OM, Soucy P, Southey M, Steinemann D, Stenmark-Askmalm M, Stoppa-Lyonnet D, Swerdlow A, Szabo CI, Tamimi R, Tapper W, Teixeira MR, Teo SH, Terry MB, Thomassen M, Thompson D, Tihomirova L, Toland AE, Tollenaar RA, Tomlinson I, Truong T, Tsimiklis H, Teulé A, Tumino R, Tung N, Turnbull C, Ursin G, van Deurzen CH, van Rensburg EJ, Varon-Mateeva R, Wang Z, Wang-Gohrke S, Weiderpass E, Weitzel JN, Whittemore A, Wildiers H, Winqvist R, Yang XR, Yannoukakos D, Yao S, Zamora MP, Zheng W, Hall P, Kraft P, Vachon C, Slager S, Chenevix-Trench G, Pharoah PD, Monteiro AA, García-Closas M, Easton DF, Antoniou AC: Identification of four novel susceptibility loci for oestrogen receptor negative breast cancer, NATURE COMMUNICATIONS 7 p. 11375, 2016
Peterlongo P, Chang-Claude J, Moysich KB, Rudolph A, Schmutzler RK, Simard J, Soucy P, Eeles RA, Easton DF, Hamann U, Wilkening S, Chen B, Rookus MA, Schmidt MK, van der Baan FH, Spurdle AB, Walker LC, Lose F, Maia A, Montagna M, Matricardi L, Lubinski J, Jakubowska A, Gómez Garcia EB, Olopade OI, Nussbaum RL, Nathanson KL, Domchek SM, Rebbeck TR, Arun BK, Karlan BY, Orsulic S, Lester J, Chung WK, Miron A, Southey MC, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Ding YC, Neuhausen SL, Hansen TV, Gerdes A, Ejlertsen B, Jønson L, Osorio A, Martínez-Bouzas C, Benitez J, Conway EE, Blazer KR, Weitzel JN, Manoukian S, Peissel B, Zaffaroni D, Scuvera G, Barile M, Ficarazzi F, Mariette F, Fortuzzi S, Viel A, Giannini G, Papi L, Martayan A, Tibiletti MG, Radice P, Vratimos A, Fostira F, Garber JE, Donaldson A, Brewer C, Foo C, Evans DG, Frost D, Eccles D, Brady A, Cook J, Tischkowitz M, Adlard J, Barwell J, Walker L, Izatt L, Side LE, Kennedy MJ, Rogers MT, Porteous ME, Morrison PJ, Platte R, Davidson R, Hodgson SV, Ellis S, Cole T, Godwin AK, Claes K, Maerken TV, Meindl A, Gehrig A, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Plendl H, Kast K, Rhiem K, Ditsch N, Arnold N, Varon-Mateeva R, Wappenschmidt B, Wang-Gohrke S, Bressac-de Paillerets B, Buecher B, Delnatte C, Houdayer C, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, Coupier I, Barjhoux L, Venat-Bouvet L, Golmard L, Boutry-Kryza N, Sinilnikova OM, Caron O, Pujol P, Mazoyer S, Belotti M, Piedmonte M, Friedlander ML, Rodriguez GC, Copeland LJ, de la Hoya M, Segura PP, Nevanlinna H, Aittomäki K, van Os TA, Meijers-Heijboer HE, van der Hout AH, Vreeswijk MP, Hoogerbrugge N, Ausems MG, van Doorn HC, Collée JM, Olah E, Diez O, Blanco I, Lazaro C, Brunet J, Feliubadalo L, Cybulski C, Gronwald J, Durda K, Jaworska-Bieniek K, Sukiennicki G, Arason A, Chiquette J, Teixeira MR, Olswold C, Couch FJ, Lindor NM, Wang X, Szabo CI, Offit K, Corines M, Jacobs L, Robson ME, Zhang L, Joseph V, Berger A, Singer CF, Rappaport C, Kaulich DG, Pfeiler G, Tea MM, Phelan CM, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Mulligan AM, Glendon G, Tchatchou S, Andrulis IL, Toland AE, Bojesen A, Pedersen IS, Thomassen M, Jensen UB, Laitman Y, Rantala J, von Wachenfeldt A, Ehrencrona H, Askmalm MS, Borg Å, Kuchenbaecker KB, McGuffog L, Barrowdale D, Healey S, Lee A, Pharoah PD, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Friedman E; on behalf of EMBRACE; on behalf of GEMO Study Collaborators; on behalf of HEBON; on behalf of KConFab Investigators: Candidate Genetic Modifiers for Breast and Ovarian Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, CANDER EPIDEM BIOMAR PREV 24(1): 308-316, 2015
Meeks HD, Song H, Michailidou K, Bolla MK, Dennis J, Wang Q, Barrowdale D, Frost D; EMBRACE, McGuffog L, Ellis S, Feng B, Buys SS, Hopper JL, Southey MC, Tesoriero A; kConFab Investigators, James PA, Bruinsma F, Campbell IG; Australia Ovarian Cancer Study Group, Broeks A, Schmidt MK, Hogervorst FB; HEBON, Beckman MW, Fasching PA, Fletcher O, Johnson N, Sawyer EJ, Riboli E, Banerjee S, Menon U, Tomlinson I, Burwinkel B, Hamann U, Marme F, Rudolph A, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Garber J, Cramer D, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Godwin AK, Guénel P, Truong T; GEMO Study Collaborators, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, Mazoyer S, Sinilnikova OM, Isaacs C, Maugard C, Bojesen SE, Flyger H, Gerdes AM, Hansen TV, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall C, Hogdall E, Pedersen IS, Thomassen M, Benitez J, González-Neira A, Osorio A, Hoya Mde L, Segura PP, Diez O, Lazaro C, Brunet J, Anton-Culver H, Eunjung L, John EM, Neuhausen SL, Ding YC, Castillo D, Weitzel JN, Ganz PA, Nussbaum RL, Chan SB, Karlan BY, Lester J, Wu A, Gayther S, Ramus SJ, Sieh W, Whittermore AS, Monteiro AN, Phelan CM, Terry MB, Piedmonte M, Offit K, Robson M, Levine D, Moysich KB, Cannioto R, Olson SH, Daly MB, Nathanson KL, Domchek SM, Lu KH, Liang D, Hildebrant MA, Ness R, Modugno F, Pearce L, Goodman MT, Thompson PJ, Brenner H, Butterbach K, Meindl A, Hahnen E, Wappenschmidt B, Brauch H, Brüning T, Blomqvist C, Khan S, Nevanlinna H, Pelttari LM, Aittomäki K, Butzow R, Bogdanova NV, Dörk T, Lindblom A, Margolin S, Rantala J, Kosma VM, Mannermaa A, Lambrechts D, Neven P, Claes KB, Maerken TV, Chang-Claude J, Flesch-Janys D, Heitz F, Varon-Mateeva R, Peterlongo P, Radice P, Viel A, Barile M, Peissel B, Manoukian S, Montagna M, Oliani C, Peixoto A, Teixeira MR, Collavoli A, Hallberg E, Olson JE, Goode EL, Hart SN, Shimelis H, Cunningham JM, Giles GG, Milne RL, Healey S, Tucker K, Haiman CA, Henderson BE, Goldberg MS, Tischkowitz M, Simard J, Soucy P, Eccles DM, Le N, Borresen-Dale AL, Kristensen V, Salvesen HB, Bjorge L, Bandera EV, Risch H, Zheng W, Beeghly-Fadiel A, Cai H, Pylkäs K, Tollenaar RA, Ouweland AM, Andrulis IL, Knight JA; OCGN, Narod S, Devilee P, Winqvist R, Figueroa J, Greene MH, Mai PL, Loud JT, García-Closas M, Schoemaker MJ, Czene K, Darabi H, McNeish I, Siddiquil N, Glasspool R, Kwong A, Park SK, Teo SH, Yoon SY, Matsuo K, Hosono S, Woo YL, Gao YT, Foretova L, Singer CF, Rappaport-Feurhauser C, Friedman E, Laitman Y, Rennert G, Imyanitov EN, Hulick PJ, Olopade OI, Senter L, Olah E, Doherty JA, Schildkraut J, Koppert LB, Kiemeney LA, Massuger LF, Cook LS, Pejovic T, Li J, Borg A, Öfverholm A, Rossing MA, Wentzensen N, Henriksson K, Cox A, Cross SS, Pasini BJ, Shah M, Kabisch M, Torres D, Jakubowska A, Lubinski J, Gronwald J, Agnarsson BA, Kupryjanczyk J, Moes-Sosnowska J, Fostira F, Konstantopoulou I, Slager S, Jones M; PRostate cancer AssoCiation group To Investigate Cancer Associated aLterations in the genome, Antoniou AC, Berchuck A, Swerdlow A, Chenevix-Trench G, Dunning AM, Pharoah PD, Hall P, Easton DF, Couch FJ, Spurdle AB, Goldgar DE: BRCA2 Polymorphic Stop Codon K3326X and the Risk of Breast, Prostate, and Ovarian Cancers, J Natl Cancer Inst Epub 2015 Nov 19., 2015
Dunning AM, Michailidou K, Kuchenbaecker KB, Thompson D, French JD, Beesley J, Healey CS, Kar S, Pooley KA, Lopez-Knowles E, Dicks E, Barrowdale D, Sinnott-Armstrong NA, Sallari RC, Hillman KM, Kaufmann S, Sivakumaran H, Moradi Marjaneh M, Lee JS, Hills M, Jarosz M, Drury S, Canisius S, Bolla MK, Dennis J, Wang Q, Hopper JL, Southey MC, Broeks A, Schmidt MK, Lophatananon A, Muir K, Beckmann MW, Fasching PA, Dos-Santos-Silva I, Peto J, Sawyer EJ, Tomlinson I, Burwinkel B, Marme F, Guénel P, Truong T, Bojesen SE, Flyger H, González-Neira A, Perez JI, Anton-Culver H, Eunjung L, Arndt V, Brenner H, Meindl A, Schmutzler RK, Brauch H, Hamann U, Aittomäki K, Blomqvist C, Ito H, Matsuo K, Bogdanova N, Dörk T, Lindblom A, Margolin S, Kosma VM, Mannermaa A, Tseng CC, Wu AH, Lambrechts D, Wildiers H, Chang-Claude J, Rudolph A, Peterlongo P, Radice P, Olson JE, Giles GG, Milne RL, Haiman CA, Henderson BE, Goldberg MS, Teo SH, Yip CH, Nord S, Borresen-Dale AL, Kristensen V, Long J, Zheng W, Pylkäs K, Winqvist R, Andrulis IL, Knight JA, Devilee P, Seynaeve C, Figueroa J, Sherman ME, Czene K, Darabi H, Hollestelle A, van den Ouweland AM, Humphreys K, Gao YT, Shu XO, Cox A, Cross SS, Blot W, Cai Q, Ghoussaini M, Perkins BJ, Shah M, Choi JY, Kang D, Lee SC, Hartman M, Kabisch M, Torres D, Jakubowska A, Lubinski J, Brennan P, Sangrajrang S, Ambrosone CB, Toland AE, Shen CY, Wu PE, Orr N, Swerdlow A, McGuffog L, Healey S, Lee A, Kapuscinski M, John EM, Terry MB, Daly MB, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Neuhausen SL, Ejlertsen B, Hansen TV, Osorio A, Benitez J, Rando R, Weitzel JN, Bonanni B, Peissel B, Manoukian S, Papi L, Ottini L, Konstantopoulou I, Apostolou P, Garber J, Rashid MU, Frost D, EMBRACE, Izatt L, Ellis S, Godwin AK, Arnold N, Niederacher D, Rhiem K, Bogdanova-Markov N, Sagne C, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, GEMO Study Collaborators, Sinilnikova OM, Mazoyer S, Isaacs C, Claes KB, De Leeneer K, de la Hoya M, Caldes T, Nevanlinna H, Khan S, Mensenkamp AR, HEBON, Hooning MJ, Rookus MA, Kwong A, Olah E, Diez O, Brunet J, Pujana MA, Gronwald J, Huzarski T, Barkardottir RB, Laframboise R, Soucy P, Montagna M, Agata S, Teixeira MR, kConFab Investigators, Park SK, Lindor N, Couch FJ, Tischkowitz M, Foretova L, Vijai J, Offit K, Singer CF, Rappaport C, Phelan CM, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Imyanitov EN, Hulick PJ, Phillips KA, Piedmonte M, Mulligan AM, Glendon G, Bojesen A, Thomassen M, Caligo MA, Yoon SY, Friedman E, Laitman Y, Borg A, von Wachenfeldt A, Ehrencrona H, Rantala J, Olopade OI, Ganz PA, Nussbaum RL, Gayther SA, Nathanson KL, Domchek SM, Arun BK, Mitchell G, Karlan BY, Lester J, Maskarinec G, Woolcott C, Scott C, Stone J, Apicella C, Tamimi R, Luben R, Khaw KT, Helland Å, Haakensen V, Dowsett M, Pharoah PD, Simard J, Hall P, García-Closas M, Vachon C, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Easton DF, Edwards SL: Breast cancer risk variants at 6q25 display different phenotype associations and regulate ESR1, RMND1 and CCDC170, NATURE GENETICS 48(4): 374-386, 2016
Ovarian Cancer Association Consortium, Breast Cancer Association Consortium, and Consortium of Modifiers of BRCA1 and BRCA2, Hollestelle A, van der Baan FH, Berchuck A, Johnatty SE, Aben KK, Agnarsson BA, Aittomäki K, Alducci E, Andrulis IL, Anton-Culver H, Antonenkova NN, Antoniou AC, Apicella C, Arndt V, Arnold N, Arun BK, Arver B, Ashworth A; Australian Ovarian Cancer Study Group, Baglietto L, Balleine R, Bandera EV, Barrowdale D, Bean YT, Beckmann L, Beckmann MW, Benitez J, Berger A, Berger R, Beuselinck B, Bisogna M, Bjorge L, Blomqvist C, Bogdanova NV, Bojesen A, Bojesen SE, Bolla MK, Bonanni B, Brand JS, Brauch H; Breast Cancer Family Register, Brenner H, Brinton L, Brooks-Wilson A, Bruinsma F, Brunet J, Brüning T, Budzilowska A, Bunker CH, Burwinkel B, Butzow R, Buys SS, Caligo MA, Campbell I, Carter J, Chang-Claude J, Chanock SJ, Claes KB, Collée JM, Cook LS, Couch FJ, Cox A, Cramer D, Cross SS, Cunningham JM, Cybulski C, Czene K, Damiola F, Dansonka-Mieszkowska A, Darabi H, de la Hoya M, deFazio A, Dennis J, Devilee P, Dicks EM, Diez O, Doherty JA, Domchek SM, Dorfling CM, Dörk T, Silva ID, du Bois A, Dumont M, Dunning AM, Duran M, Easton DF, Eccles D, Edwards RP, Ehrencrona H, Ejlertsen B, Ekici AB, Ellis SD; EMBRACE, Engel C, Eriksson M, Fasching PA, Feliubadalo L, Figueroa J, Flesch-Janys D, Fletcher O, Fontaine A, Fortuzzi S, Fostira F, Fridley BL, Friebel T, Friedman E, Friel G, Frost D, Garber J, García-Closas M, Gayther SA; GEMO Study Collaborators; GENICA Network, Gentry-Maharaj A, Gerdes AM, Giles GG, Glasspool R, Glendon G, Godwin AK, Goodman MT, Gore M, Greene MH, Grip M, Gronwald J, Gschwantler Kaulich D, Guénel P, Guzman SR, Haeberle L, Haiman CA, Hall P, Halverson SL, Hamann U, Hansen TV, Harter P, Hartikainen JM, Healey S; HEBON, Hein A, Heitz F, Henderson BE, Herzog J, T Hildebrandt MA, Høgdall CK, Høgdall E, Hogervorst FB, Hopper JL, Humphreys K, Huzarski T, Imyanitov EN, Isaacs C, Jakubowska A, Janavicius R, Jaworska K, Jensen A, Jensen UB, Johnson N, Jukkola-Vuorinen A, Kabisch M, Karlan BY, Kataja V, Kauff N; KConFab Investigators, Kelemen LE, Kerin MJ, Kiemeney LA, Kjaer SK, Knight JA, Knol-Bout JP, Konstantopoulou I, Kosma VM, Krakstad C, Kristensen V, Kuchenbaecker KB, Kupryjanczyk J, Laitman Y, Lambrechts D, Lambrechts S, Larson MC, Lasa A, Laurent-Puig P, Lazaro C, Le ND, Le Marchand L, Leminen A, Lester J, Levine DA, Li J, Liang D, Lindblom A, Lindor N, Lissowska J, Long J, Lu KH, Lubinski J, Lundvall L, Lurie G, Mai PL, Mannermaa A, Margolin S, Mariette F, Marme F, Martens JW, Massuger LF, Maugard C, Mazoyer S, McGuffog L, McGuire V, McLean C, McNeish I, Meindl A, Menegaux F, Menéndez P, Menkiszak J, Menon U, Mensenkamp AR, Miller N, Milne RL, Modugno F, Montagna M, Moysich KB, Müller H, Mulligan AM, Muranen TA, Narod SA, Nathanson KL, Ness RB, Neuhausen SL, Nevanlinna H, Neven P, Nielsen FC, Nielsen SF, Nordestgaard BG, Nussbaum RL, Odunsi K, Offit K, Olah E, Olopade OI, Olson JE, Olson SH, Oosterwijk JC, Orlow I, Orr N, Orsulic S, Osorio A, Ottini L, Paul J, Pearce CL, Pedersen IS, Peissel B, Pejovic T, Pelttari LM, Perkins J, Permuth-Wey J, Peterlongo P, Peto J, Phelan CM, Phillips KA, Piedmonte M, Pike MC, Platte R, Plisiecka-Halasa J, Poole EM, Poppe B, Pylkäs K, Radice P, Ramus SJ, Rebbeck TR, Reed MW, Rennert G, Risch HA, Robson M, Rodriguez GC, Romero A, Rossing MA, Rothstein JH, Rudolph A, Runnebaum I, Salani R, Salvesen HB, Sawyer EJ, Schildkraut JM, Schmidt MK, Schmutzler RK, Schneeweiss A, Schoemaker MJ, Schrauder MG, Schumacher F, Schwaab I, Scuvera G, Sellers TA, Severi G, Seynaeve CM, Shah M, Shrubsole M, Siddiqui N, Sieh W, Simard J, Singer CF, Sinilnikova OM, Smeets D, Sohn C, Soller M, Song H, Soucy P, Southey MC, Stegmaier C, Stoppa-Lyonnet D, Sucheston L; SWE-BRCA, Swerdlow A, Tangen IL, Tea MK, Teixeira MR, Terry KL, Terry MB, Thomassen M, Thompson PJ, Tihomirova L, Tischkowitz M, Toland AE, Tollenaar RA, Tomlinson I, Torres D, Truong T, Tsimiklis H, Tung N, Tworoger SS, Tyrer JP, Vachon CM, Van 't Veer LJ, van Altena AM, Van Asperen CJ, van den Berg D, van den Ouweland AM, van Doorn HC, Van Nieuwenhuysen E, van Rensburg EJ, Vergote I, Verhoef S, Vierkant RA, Vijai J, Vitonis AF, von Wachenfeldt A, Walsh C, Wang Q, Wang-Gohrke S, Wappenschmidt B, Weischer M, Weitzel JN, Weltens C, Wentzensen N, Whittemore AS, Wilkens LR, Winqvist R, Wu AH, Wu X, Yang HP, Zaffaroni D, Pilar Zamora M, Zheng W, Ziogas A, Chenevix-Trench G, Pharoah PD, Rookus MA, Hooning MJ, Goode EL: No clinical utility of KRAS variant rs61764370 for ovarian or breast cancer, GYNECOLOGIC ONCOLOGY 141(2): 386-401, 2016
Peterlongo P, Chang-Claude J, Moysich KB, Rudolph A, Schmutzler RK, Simard J, Soucy P, Eeles RA, Easton DF, Hamann U, Wilkening S, Chen B, Rookus MA, Schmidt MK, van der Baan FH, Spurdle AB, Walker LC, Lose F, Maia A, Montagna M, Matricardi L, Lubinski J, Jakubowska A, Gómez Garcia EB, Olopade OI, Nussbaum RL, Nathanson KL, Domchek SM, Rebbeck TR, Arun BK, Karlan BY, Orsulic S, Lester J, Chung WK, Miron A, Southey MC, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Ding YC, Neuhausen SL, Hansen TV, Gerdes A, Ejlertsen B, Jønson L, Osorio A, Martínez-Bouzas C, Benitez J, Conway EE, Blazer KR, Weitzel JN, Manoukian S, Peissel B, Zaffaroni D, Scuvera G, Barile M, Ficarazzi F, Mariette F, Fortuzzi S, Viel A, Giannini G, Papi L, Martayan A, Tibiletti MG, Radice P, Vratimos A, Fostira F, Garber JE, Donaldson A, Brewer C, Foo C, Evans DG, Frost D, Eccles D, Brady A, Cook J, Tischkowitz M, Adlard J, Barwell J, Walker L, Izatt L, Side LE, Kennedy MJ, Rogers MT, Porteous ME, Morrison PJ, Platte R, Davidson R, Hodgson SV, Ellis S, Cole T, Godwin AK, Claes K, Maerken TV, Meindl A, Gehrig A, Sutter C, Engel C, Niederacher D, Steinemann D, Plendl H, Kast K, Rhiem K, Ditsch N, Arnold N, Varon-Mateeva R, Wappenschmidt B, Wang-Gohrke S, Bressac-de Paillerets B, Buecher B, Delnatte C, Houdayer C, Stoppa-Lyonnet D, Damiola F, Coupier I, Barjhoux L, Venat-Bouvet L, Golmard L, Boutry-Kryza N, Sinilnikova OM, Caron O, Pujol P, Mazoyer S, Belotti M, Piedmonte M, Friedlander ML, Rodriguez GC, Copeland LJ, de la Hoya M, Segura PP, Nevanlinna H, Aittomäki K, van Os TA, Meijers-Heijboer HE, van der Hout AH, Vreeswijk MP, Hoogerbrugge N, Ausems MG, van Doorn HC, Collée JM, Olah E, Diez O, Blanco I, Lazaro C, Brunet J, Feliubadalo L, Cybulski C, Gronwald J, Durda K, Jaworska-Bieniek K, Sukiennicki G, Arason A, Chiquette J, Teixeira MR, Olswold C, Couch FJ, Lindor NM, Wang X, Szabo CI, Offit K, Corines M, Jacobs L, Robson ME, Zhang L, Joseph V, Berger A, Singer CF, Rappaport C, Kaulich DG, Pfeiler G, Tea MM, Phelan CM, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Mulligan AM, Glendon G, Tchatchou S, Andrulis IL, Toland AE, Bojesen A, Pedersen IS, Thomassen M, Jensen UB, Laitman Y, Rantala J, von Wachenfeldt A, Ehrencrona H, Askmalm MS, Borg Å, Kuchenbaecker KB, McGuffog L, Barrowdale D, Healey S, Lee A, Pharoah PD, Chenevix-Trench G, Antoniou AC, Friedman E; on behalf of EMBRACE; on behalf of GEMO Study Collaborators; on behalf of HEBON; on behalf of KConFab Investigators: Candidate Genetic Modifiers for Breast and Ovarian Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, CANDER EPIDEM BIOMAR PREV 24(1): 308-316, 2015
Rebbeck TR, Mitra N, Wan F, Sinilnikova OM, Healey S, McGuffog L, Mazoyer S, Chenevix-Trench G, Easton DF, Antoniou AC, Nathanson KL, CIMBA Consortium, Laitman Y, Kushnir A, Paluch-Shimon S, Berger R, Zidan J, Friedman E, Ehrencrona H, Stenmark-Askmalm M, Einbeigi Z, Loman N, Harbst K, Rantala J, Melin B, Huo D, Olopade OI, Seldon J, Ganz PA, Nussbaum RL, Chan SB, Odunsi K, Gayther SA, Domchek SM, Arun BK, Lu KH, Mitchell G, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Godwin AK, Pathak H, Ross E, Daly MB, Whittemore AS, John EM, Miron A, Terry MB, Chung WK, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Tihomirova L, Tung N, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Steele L, Neuhausen SL, Ding YC, Ejlertsen B, Gerdes AM, Hansen Tv, Ramón y Cajal T, Osorio A, Benitez J, Godino J, Tejada MI, Duran M, Weitzel JN, Bobolis KA, Sand SR, Fontaine A, Savarese A, Pasini B, Peissel B, Bonanni B, Zaffaroni D, Vignolo-Lutati F, Scuvera G, Giannini G, Bernard L, Genuardi M, Radice P, Dolcetti R, Manoukian S, Pensotti V, Gismondi V, Yannoukakos D, Fostira F, Garber J, Torres D, Rashid MU, Hamann U, Peock S, Frost D, Platte R, Evans DG, Eeles R, Davidson R, Eccles D, Cole T, Cook J, Brewer C, Hodgson S, Morrison PJ, Walker L, Porteous ME, Kennedy MJ, Izatt L, Adlard J, Donaldson A, Ellis S, Sharma P, Schmutzler RK, Wappenschmidt B, Becker A, Rhiem K, Hahnen E, Engel C, Meindl A, Engert S, Ditsch N, Arnold N, Plendl HJ, Mundhenke C, Niederacher D, Fleisch M, Sutter C, Bartram CR, Dikow N, Wang-Gohrke S, Gadzicki D, Steinemann D, Kast K, Beer M, Varon-Mateeva R, Gehrig A, Weber BH, Stoppa-Lyonnet D, Sinilnikova OM, Mazoyer S, Houdayer C, Belotti M, Gauthier-Villars M, Damiola F, Boutry-Kryza N, Lasset C, Sobol H, Peyrat JP, Muller D, Fricker JP, Collonge-Rame MA, Mortemousque I, Nogues C, Rouleau E, Isaacs C, De Paepe A, Poppe B, Claes K, De Leeneer K, Piedmonte M, Rodriguez G, Wakely K, Boggess J, Blank SV, Basil J, Azodi M, Phillips KA, Caldes T, de la Hoya M, Romero A, Nevanlinna H, Aittomäki K, van der Hout AH, Hogervorst FB, Verhoef S, Collée JM, Seynaeve C, Oosterwijk JC, Gille JJ, Wijnen JT, Garcia EB, Kets CM, Ausems MG, Aalfs CM, Devilee P, Mensenkamp AR, Kwong A, Olah E, Papp J, Diez O, Lazaro C, Darder E, Blanco I, Salinas M, Jakubowska A, Lubinski J, Gronwald J, Jaworska-Bieniek K, Durda K, Sukiennicki G, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Toloczko-Grabarek A, Złowocka-Perłowska E, Menkiszak J, Arason A, Barkardottir RB, Simard J, Laframboise R, Montagna M, Agata S, Alducci E, Peixoto A, Teixeira MR, Spurdle AB, Lee MH, Park SK, Kim SW, Friebel TM, Couch FJ, Lindor NM, Pankratz VS, Guidugli L, Wang X, Tischkowitz M, Foretova L, Vijai J, Offit K, Robson M, Rau-Murthy R, Kauff N, Fink-Retter A, Singer CF, Rappaport C, Gschwantler-Kaulich D, Pfeiler G, Tea MK, Berger A, Greene MH, Mai PL, Imyanitov EN, Toland AE, Senter L, Bojesen A, Pedersen IS, Skytte AB, Sunde L, Thomassen M, Moeller ST, Kruse TA, Jensen UB, Caligo MA, Aretini P, Teo SH, Selkirk CG, Hulick PJ, Andrulis I: Association of type and location of BRCA1 and BRCA2 mutations with risk of breast and ovarian cancer, JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 313: (13) pp. 1347-1361., 2015
Kuchenbaecker KB, Ramus SJ, Tyrer J, Lee A, Shen HC, Beesley J, Lawrenson K, McGuffog L, Healey S, Lee JM, Spindler TJ, Lin YG, Pejovic T, Bean Y, Li Q, Coetzee S, Hazelett D, Miron A, Southey M, Terry MB, Goldgar DE, Buys SS, Janavicius R, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Neuhausen SL, Ding YC, Hansen TV, Jønson L, Gerdes AM, Ejlertsen B, Barrowdale D, Dennis J, Benitez J, Osorio A, Garcia MJ, Komenaka I, Weitzel JN, Ganschow P, Peterlongo P, Bernard L, Viel A, Bonanni B, Peissel B, Manoukian S, Radice P, Papi L, Ottini L, Fostira F, Konstantopoulou I, Garber J, Frost D, Perkins J, Platte R, Ellis S, EMBRACE, Godwin AK, Schmutzler RK, Meindl A, Engel C, Sutter C, Sinilnikova OM, GEMO Study Collaborators, Damiola F, Mazoyer S, Stoppa-Lyonnet D, Claes K, De Leeneer K, Kirk J, Rodriguez GC, Piedmonte M, O'Malley DM, de la Hoya M, Caldes T, Aittomäki K, Nevanlinna H, Collée JM, Rookus MA, Oosterwijk JC, Breast Cancer Family Registry, Tihomirova L, Tung N, Hamann U, Isaccs C, Tischkowitz M, Imyanitov EN, Caligo MA, Campbell IG, Hogervorst FB, HEBON, Olah E, Diez O, Blanco I, Brunet J, Lazaro C, Pujana MA, Jakubowska A, Gronwald J, Lubinski J, Sukiennicki G, Barkardottir RB, Plante M, Simard J, Soucy P, Montagna M, Tognazzo S, Teixeira MR, KConFab Investigators, Pankratz VS, Wang X, Lindor N, Szabo CI, Kauff N, Vijai J, Aghajanian CA, Pfeiler G, Berger A, Singer CF, Tea MK, Phelan CM, Greene MH, Mai PL, Rennert G, Mulligan AM, Tchatchou S, Andrulis IL, Glendon G, Toland AE, Jensen UB, Kruse TA, Thomassen M, Bojesen A, Zidan J, Friedman E, Laitman Y, Soller M, Liljegren A, Arver B, Einbeigi Z, Stenmark-Askmalm M, Olopade OI, Nussbaum RL, Rebbeck TR, Nathanson KL, Domchek SM, Lu KH, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Australian Cancer Study (Ovarian Cancer Investigators), Australian Ovarian Cancer Study Group, Hein A, Ekici AB, Beckmann MW, Fasching PA, Lambrechts D, Van Nieuwenhuysen E, Vergote I, Lambrechts S, Dicks E, Doherty JA, Wicklund KG, Rossing MA, Rudolph A, Chang-Claude J, Wang-Gohrke S, Eilber U, Moysich KB, Odunsi K, Sucheston L, Lele S, Wilkens LR, Goodman MT, Thompson PJ, Shvetsov YB, Runnebaum IB, Dürst M, Hillemanns P, Dörk T, Antonenkova N, Bogdanova N, Leminen A, Pelttari LM, Butzow R, Modugno F, Kelley JL, Edwards RP, Ness RB, du Bois A, Heitz F, Schwaab I, Harter P, Matsuo K, Hosono S, Orsulic S, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall E, Hasmad HN, Azmi MA, Teo SH, Woo YL, Fridley BL, Goode EL, Cunningham JM, Vierkant RA, Bruinsma F, Giles GG, Liang D, Hildebrandt MA, Wu X, Levine DA, Bisogna M, Berchuck A, Iversen ES, Schildkraut JM, Concannon P, Weber RP, Cramer DW, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Bandera EV, Orlow I, Olson SH, Krakstad C, Salvesen HB, Tangen IL, Bjorge L, van Altena AM, Aben KK, Kiemeney LA, Massuger LF, Kellar M, Brooks-Wilson A, Kelemen LE, Cook LS, Le ND, Cybulski C, Yang H, Lissowska J, Brinton LA, Wentzensen N, Hogdall C, Lundvall L, Nedergaard L, Baker H, Song H, Eccles D, McNeish I, Paul J, Carty K, Siddiqui N, Glasspool R, Whittemore AS, Rothstein JH, McGuire V, Sieh W, Ji BT, Zheng W, Shu XO, Gao YT, Rosen B, Risch HA, McLaughlin JR, Narod SA, Monteiro AN, Chen A, Lin HY, Permuth-Wey J, Sellers TA, Tsai YY, Chen Z, Ziogas A, Anton-Culver H, Gentry-Maharaj A, Menon U, Harrington P, Lee AW, Wu AH, Pearce CL, Coetzee G, Pike MC, Dansonka-Mieszkowska A, Timorek A, Rzepecka IK, Kupryjanczyk J, Freedman M, Noushmehr H, Easton DF, Offit K, Couch FJ, Gayther S, Pharoah PP, Antoniou AC, Chenevix-Trench G, the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1, BRCA2: Identification of six new susceptibility loci for invasive epithelial ovarian cancer, NATURE GENETICS 47(2): 164-171, 2015
Blanco I, Kuchenbaecker K, Cuadras D, Wang X, Barrowdale D, de Garibay GR, Librado P, Sánchez-Gracia A, Rozas J, Bonifaci N, McGuffog L, Pankratz VS, Islam A, Mateo F, Berenguer A, Petit A, Català I, Brunet J, Feliubadaló L, Tornero E, Benítez J, Osorio A, Cajal TR, Nevanlinna H, Aittomäki K, Arun BK, Toland AE, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Greene MH, Mai PL, Nussbaum RL, Andrulis IL, Domchek SM, Nathanson KL, Rebbeck TR, Barkardottir RB, Jakubowska A, Lubinski J, Durda K, Jaworska-Bieniek K, Claes K, Van Maerken T, Díez O, Hansen TV, Jønson L, Gerdes AM, Ejlertsen B, de la Hoya M, Caldés T, Dunning AM, Oliver C, Fineberg E, Cook M, Peock S, McCann E, Murray A, Jacobs C, Pichert G, Lalloo F, Chu C, Dorkins H, Paterson J, Ong KR, Teixeira MR, Teixeira, Hogervorst FB, van der Hout AH, Seynaeve C, van der Luijt RB, Ligtenberg MJ, Devilee P, Wijnen JT, Rookus MA, Meijers-Heijboer HE, Blok MJ, van den Ouweland AM, Aalfs CM, Rodriguez GC, Phillips KA, Piedmonte M, Nerenstone SR, Bae-Jump VL, O'Malley DM, Ratner ES, Schmutzler RK, Wappenschmidt B, Rhiem K, Engel C, Meindl A, Ditsch N, Arnold N, Plendl HJ, Niederacher D, Sutter C, Wang-Gohrke S, Steinemann D, Preisler-Adams S, Kast K, Varon-Mateeva R, Gehrig A, Bojesen A, Pedersen IS, Sunde L, Jensen UB, Thomassen M, Kruse TA, Foretova L, Peterlongo P, Bernard L, Peissel B, Scuvera G, Manoukian S, Radice P, Ottini L, Montagna M, Agata S, Maugard C, Simard J, Soucy P, Berger A, Fink-Retter A, Singer CF, Rappaport C, Geschwantler-Kaulich D, Tea MK, Pfeiler G, BCFR, John EM, Miron A, Neuhausen SL, Terry MB, Chung WK, Daly MB, Goldgar DE, Janavicius R, Dorfling CM, van Rensburg EJ, Fostira F, Konstantopoulou I, Garber J, Godwin AK, Olah E, Narod SA, Rennert G, Paluch SS, Laitman Y, Friedman E, SWE-BRCA, Liljegren A, Rantala J, Stenmark-Askmalm M, Loman N, Imyanitov EN, Hamann U, kConFab Investigators, Spurdle AB, Healey S, Weitzel JN, Herzog J, Margileth D, Gorrini C, Esteller M, Gómez A, Sayols S, Vidal E, Heyn H, GEMO, Stoppa-Lyonnet D, Léoné M, Barjhoux L, Fassy-Colcombet M, de Pauw A, Lasset C, Ferrer SF, Castera L, Berthet P, Cornelis F, Bignon YJ, Damiola F, Mazoyer S, Sinilnikova OM, Maxwell CA, Vijai J, Robson M, Kauff N, Corines MJ, Villano D, Cunningham J, Lee A, Lindor N, Lázaro C, Easton DF, Offit K, Chenevix-Trench G, Couch FJ, Antoniou AC, Pujana MA: Assessing Associations between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 Functional Module and Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers, PLOS ONE 10(4): 1-18, 2015
vissza »