A munkaerő-áramlás hálózatának szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112330
típus K
Vezető kutató Kiss Károly Miklós
magyar cím A munkaerő-áramlás hálózatának szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben
Angol cím The impact of labor mobility networks on Labor Market outcomes and Company Performance
magyar kulcsszavak kapcsolatháló-elemzés, munkaerőpiac, vállalati teljesítmény, szervezeti tanulás, regionális dinamika
angol kulcsszavak social network analysis, labor market, corporate performance, organizational learning, regional dynamics
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bajnai Blanka
Köllő János
Lengyel Balázs
Lőrincz László
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 9.960
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerek jelentős szerepet játszhatnak az egyes javak piacain kialakuló folyamatokban. A kapcsolatháló szerepe, mint magyarázat és a kapcsolatháló elemzés módszertana az utóbbi évtizedben a közgazdaságtanban is egyre jobban előtérbe került. Kutatásunkban a vállalatok közti munkaerő-áramlás hálózatának vizsgálatából próbálunk a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére, a vállalatok teljesítményére és a regionális fejlődésre vonatokozó összefüggéseket feltárni és igazolni. A vállalatok közti munkahelyváltás alapján felrajzolható egyrészt a munkavállalók személyes szakmai kapcsolathálója, másrészt a vállalatok közötti munkaerő-áramlás hálózata.

A kutatást empirikus spektruma igen széles. Elsőként a szakmai kapcsolatháló szerepét vizsgáljuk a munkavállalók karrierjében és a vállalat foglalkoztatással kapcsolatos döntéseiben. Ezt követően a vállalatok termelékenységét és régióik dinamikáját magyarázzuk a vállalatok közti mobilitás hálózata segítségével.

A kutatás jelentős részben empirikus ökonometriai elemzést használ, melyben a kapcsolatháló jellemzői magyarázó változókként szerepelnek. A kérdések vizsgálata során több típusú kapcsolatháló elemzésére kerül sor (munkavállalók szakmai kapcsolathálója, vállalatok közötti mobilitási kapcsolatháló, felsőoktatási kapcsolatháló, technológiai közelség hálózata). Az empirikus elemzés mellett szerepet kap a kutatásban a mikroökonómiai modellezés, melynek során az aszimmetrikus információ modelljeinek és a hálózatelemzés modelljeinek összekapcsolásával modellezzük a munkaerő-piaci egyensúlyt.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatásunkban a munkavállalók személyes szakmai kapcsolathálója és a vállalatok közötti munkaerő-áramlás kapcsolathálója segítségével a következő kérdésköröket vizsgáljuk:

1. Hogyan befolyásolja az egyén munkapiaci helyzetét személyes kapcsolathálója?
Hogyan befolyásolja a szakmai kapcsolatháló a foglalkoztatás esélyét; vajon korábbi munkatárs jelenléte egy vállalatnál növeli-e a belépés valószínűségét; kevesebb munkanélküli a kapcsolathálóban csökkenti-e a munkanélküliség hosszát; nagyobb mobilitás a kapcsolathálóban csökkenti-e a munkanélküliség hosszát? Hogyan befolyásolják a munkapiacon megfigyelhető információs problémák (aszimmetrikus információ: kontraszelekció, erkölcsi kockázat), illetve az ezek kiküszöbölését szolgáló intézmények és eszközök (szűrés, jelzés) a társadalmi/kapcsolati hálózatok szerepét a munkapiacion a munkavállaló és a munkáltató szemszögéből?

2. Hogyan hat a beáramló munkaerő a vállalat munkaerő-termelékenységére?
Mennyiben különbözik ez a hatás a vállalatok technológiai vagy földrajzi közelségének függvényében? Mennyiben függ ez az érintett vállalatok típusától, például tulajdonszerkezet alapján?

3. Hogyan hat a regionális fejlődésre az iparágak közötti munkaerő-mobilitás?
Pozitív hatással van-e a munkaerő-mobilitás a regionális dinamikára? Különbözik-e ez a technológiailag kapcsolódó és különböző iparágak esetében? A hálózat sűrűségén kívül más strukturális jellemzők befolyásolják ezt (például regionális zártság vagy nyitottság, strukturális lyukakat átívelő hidak)? Hogyan függ ez a különböző tulajdonszerkezet alapján definiált szektorok közötti munkaerő-áramlás függvényében?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatásunk a vállalatok közötti munkaerő mobilitás hálózatainak vizsgálatával a hazai és nemzetközi irodalom számára is több új betekintést kínál:
1. A vállalatközi munkaerő mobilitás adatainak elemzése új eredményekkel járul hozzá a magyar munkaerőpiac dinamikájának megértéséhez
2. A kapcsolatháló hatását a munkavállaló munkaerőpiaci helyzetére empirikusan korábban survey adatok alapján vizsgálták, vagy a kapcsolatok meglétét valamilyen proxy alapján feltételezték. Kutatásunkban valós nagymintás kapcsolathálók, a közös munkahely hálózata alapján vizsgáljuk e kérdéseket
3. Az aszimmetrikus információ modelljeinek és a hálózatelemzés modelljeinek összekapcsolásával a munkapiac működésének olyan új modelljét írjuk fel, amelyben vizsgálni lehet a munkaerő-piaci döntésekben felmerülő információs problémákat és a társadalmi hálózatoknak e problémák kezelésében játszott szerepét.
4. Ennek során a mikroökonómiai modellezést összekötjük az empirikus vizsgálatokkal, mely e kérdéskör kapcsán nem tipikus a korábbi kutatásokban
5. A munkaerő-mobilitás vállalati termelékenységre és regionális fejlődésre gyakorolt hatásával kapcsolatban jelenleg folynak kutatások Nyugat-Európában, azonban e kérdést először fogjuk poszt-szocialista átmenetre vizsgálni.
6. A munkaerő-mobilitás új dimenzióját állítjuk a kutatás fókuszába a vállalati tulajdon (állami, külföldi, magán) szerepének vizsgálatával a munkahelyváltás leírására, illetve a termelékenység és dinamika magyarázatára, mellyel kapcsolatban az említett nemzetközi vizsgálatok nem rendelkeznek adatokkal
7. Az egyszerű hálózati hatások vizsgálata mellett a hálózatok szerkezetének jellemzőinek hatását is megvizsgáljuk, melyre korábban nem volt példa a nemzetközi irodalomban

A tudományos újdonság mellett a kutatás hozzájárul a munkaerőpiac dinamikájának szélesebb kontextusban történő megértéséhez. Emellett a regionális szintű elemzések a regionális fejlesztéspolitika alakításához is közvetlenül hasznosítható eredményeket szolgáltatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A társadalmi és gazdasági kapcsolatrendszerek jelentős szerepet játszhatnak az egyes javak piacain kialakuló folyamatokban. A kapcsolatháló szerepe, mint magyarázat és a kapcsolatháló elemzés módszertana az utóbbi évtizedben a közgazdaságtanban is egyre jobban előtérbe került.

Kutatásunkban a vállalatok közti munkaerő-áramlás hálózatának vizsgálatából próbálunk a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére, a vállalatok teljesítményére és a regionális fejlődésre vonatokozó összefüggéseket feltárni és igazolni. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy az egyes munkavállalók személyes kapcsolatrendszere hogyan segíthet a munkahelykeresésben, az elhelyezkedési esélyekben, a kapcsolatok befolyásolják-e az elérhető bérek nagyságát. Másrészt azt, hogy a vállalatok között áramló munkaerő tudása, tapasztalatai beépülnek-e a vállalati tanulási folyamatokba és ezáltal befolyásolják-e a vállalati teljesítményt. Harmadik szinten pedig azt tárjuk fel, hogyan hat a regionális fejlődésre a vállalatok és az iparágak közötti munkaerő-mobilitás, milyen szerepet játszik egyes régiók sikerességében, az hogy milyen típusú munkaerő és honnan-hova áramlik.

Ezen kérdések vizsgálatához egyedülálló módon kapcsolunk össze számos munkaerő-piaci és vállalati adatbázist, mely alapján statisztikai módszerekkel elemezni tudjuk az egyének keresetét, vagy munkanélküliségének hosszát annak ismeretében, hogy korábban kikkel dolgozott együtt, illetve a vállalatok teljesítmény mutatóit annak függvényében, hogy milyen jellemzőkkel rendelkező vállalatoktól érkeztek oda új munkavállalók.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Social and economic networks play significant role in several markets. The role of networks, and the methodology of social network analysis has also been getting more attention in the last decade in economics. In our research we attempt to draw conclusions from the labour flow network between companies on labour market position of the employees, and the performance of companies and regions. Based on intercompany mobility we are able to create the professional network of employees and also the labour flow network of companies.

Empirical spectrum of research is pretty broad. First we examine the role of professional networks in employees’ career paths and companies’ employment decisions. Subsequently firm level productivity and regions’ dynamics is explained using the labour flow network of companies.

The research is mostly built up on econometric analysis, in which the networks characteristics are included as explanatory variables. The analysis uses several types of social networks (professional network of employees, intercompany mobility network, network of higher education, network of technological proximity) In addition to empirical analysis, the research significantly builds on microeconomic modelling, we try to develop a model in which models of asymmetric information are combined with modelling social networks to analyse labor market equilibrium.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Based on the professional network of employees and the mobility network of companies, we examine the following questions in our research:

1. How do social networks impact individuals' labor market position?
How the professional networks impact the likelihood of employment, the obtainable wages; whether the presence of former co-worker in a company increases the likelihood of entry to the firm; does less unemployment in the social network reduce the duration of unemployment? How do information problems (adverse selection and moral hazard) and institutions or means (signaling and screening) to address these information problems influence the role of social network in labor markets from the point of view of the employer and the employee.

2. How labor inflow influence firm productivity?
How does this relationship depend on the geographical and technological proximity of the companies? To what extent is it different by company types, defined for example by ownership structure?

3. How does labor mobility among industries affect regional development?
Does labor mobility have a positive impact on regional dynamics? Is this effect different between technologically related or distant sectors? Beyond the density of the network, do other structural attributes of the networks (such as regional closure or openness, structural holes and bridges) influence this relationship? How does mobility between sectors (defined by ownership structure) influence regional dynamics?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our project promises new results for the Hungarian and international literature in the following aspects:

1. Data on interfirm flows will provide us with new insights into labour market dynamics in Hungary.
2. Previous studies examined the effect of social networks on labor market position of individuals using survey data or assuming proxies for networks. In our research we use large scale real networks (coworker relations) to address this question.
3. By combining models of asymmetric information with network analysis we develop a new model of labor market in which we can examine the role of information problems in market equilibrium and the impact of social networks in handling these problems.
4. We combine these models with empirical analysis, which is not typical in the previous relates literature.
5. There is ongoing research in Western Europe about the effect of inter-firm mobility on company productivity and regional dynamics, but this issue would be addressed the first time in a post-socialist transition context.
6. A new dimension of company ownership (state, foreign, domestic) will be introduced into the analytic framework and will analyzed about the effect of inter-firm labor mobility on firm productivity and regional dynamics.
7. Beyond analyzing network effects, we investigate the influence of several network structure measures of the mobility network, which will be new in the literature.

Beyond scientific novelty, the research contributes to understanding of labor market dynamics in a wider context. Moreover, regional level analyses will provide direct insights to regional development policy planning.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Social and economic networks play significant role in several markets. The role of networks, and the methodology of social network analysis has also been getting more attention in the last decade in economics.

In our research we attempt to draw conclusions from the labour flow network between companies on labour market position of the employees, and the performance of companies and regions. Based on intercompany mobility we are able to create the professional network of employees and also the labour flow network of companies. First, we examine how the employees’ individual social contacts can help job-searching, employment opportunities; whether relationships influence the level of the obtainable wage. Second, whether the knowledge and practice of incoming labor integrate into the corporate learning and in this manner affect the company performance. On third level, we analyze how labor mobility among industries affects regional development, what is the role in success of each regions that what type of labor and from where to where flows.

To examine these issues, we integrate in a unique way several labor-market and company databases, and based on this we can analyze, with statistic methods, the earnings of each employee or length of unemployment knowing whom he or she previously worked with, and the indicator of company performance depending on what characteristics the companies where the new employees come from have.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás arra a jelentős, de kevéssé kutatott kérdéskörre koncentrált, hogy milyen szerepe van a különféle kapcsolatrendszereknek a tudás terjedésében, és hogy a kapcsolathálók által generált tudás-áramlás hogyan befolyásolja a gazdasági (vállalati, iparági, regionális) teljesítményt. A kutatók elsőként térképezték fel a magyar vállalatok közti munkaerő-áramlás hálózatát. Empirikusan bizonyították, hogy a vállalatok közti munkaerő-áramlás a tudásterjedés egyik fontos eszköze és szerepet játszik a vállalati teljesítmény, a termelékenység alakulásában. Bizonyították, hogy az egyes iparágakban a vállalatok termelékenység különbségeit nem csak a piaci ki- és belépések dinamikája, hanem a vállalatok közötti tudásáramlás is csökkentheti. A munkatársi kapcsolathálóknak a regionális gazdasági folyamatokban betöltött szerepét is vizsgálták, amely kapcsolathálók a helyi tanulás fontos csatornái lehetnek. E kapcsolathálók vizsgálata új magyarázatot nyújt a régiós termelékenység-növekedés különbségeire. Új bizonyítékot találtak arra, hogy a nagyvárosi térségekben elsősorban a sokszínűségre alapuló tudásexternáliák, a középvárosokban pedig az iparágak kognitív közelségén alapuló tudásexternáliák érvényesülnek. A kutatók vizsgálták az iparágak technológiai kapcsolatrendszerét is, amit felhasználtak a vállalatok termékdiverzifikációs döntéseinek és válság stratégiáinak megértéséhez és bemutatták a regionális fejlesztéspolitikai alkalmazásának lehetőségit is.
kutatási eredmények (angolul)
The research focused on the significant, but under-studied issues that what the role of various networks of ties is in spread of knowledge and how the social networks generated knowledge flow affects economic performance (of a company, industry or region). Researchers firstly mapped the networks of labor-flow between Hungarian firms. They found empirical evidence that labor-flow between firms is an important instrument of knowledge spread and it has significant effect on firm performance and productivity. It has been proved that differences in firms’ productivity in each industries can be reduced not only by the dynamics of market entry and exit but also through knowledge flow among firms. Researchers also studied the role of co-worker networks in regional productivity growth, what social ties can be important channels of local learning. Analysis of these networks could offer a new explanation for differences in regional productivity growth. New evidence was found that diverse knowledge externalities have more important role in metropolitan regions of large cities, whereas in regions of middle-sized cities, the knowledge externalities based on specialization have a dominant role. Researchers examined technological relatedness of industries, which has been used to understand product diversification decisions and crisis strategies of firms, and they also presented its applications in regional development policy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112330
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csáfordi Zs, Lőrincz L, Lengyel B, Kiss K M: Productivity spillovers through labor flows, J TECHNOL TRANSFER IN PRESS: p. IN PRESS., 2018
Kiss K M, Lőrincz L, Csáfordi Zs, Lengyel B: Related and unrelated diversification in crisis and in prosperity, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 33 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/23.), 2018
Kiss K M, Edőcs K: A Modelling of the Role of Social Networks in Market Mechanism, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 20 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/24.), 2018
Lőrincz L, Kiss K M, Elekes Z, Csáfordi Zs, Lengyel B: Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben, Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/16.), 2018
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Related and unrelated diversification in crisis and prosperity, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Műhelytanulmányok = Discussion Papers), 2017
Kiss Károly Miklós, Stenger Zsolt, Edőcs Kinga: Information Problems and Role of Social Networks in Market Mechanism - Social ties as screening tools in price discrimantion, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Műhelytanulmányok = Discussion Papers), 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, 12 International Conference of Challenges of Europe: “INNOVATIVE RESPONSES FOR RESILIENT GROWTH AND COMPETITIVENESS”? Bol, 20. May 2017, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, World Finance Conference, Cagliari, 28 July 2017, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Related and unrelated diversification in crisis and prosperity, 57th ERSA Congress “Social Progress for Resilient Regions” 29 August-1 September 2017, Groningen, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, 32nd Annual Congress of the European Economic Association, Lisbon, August 21-25, 2017., 2017
Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: Dynamics of indusrty space over the financial crisis in Hungary, 2nd workshop "The Evolution of networks, industries and clusters (ENIC)", Halle, 2014
Csáfordi Zsolt, Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, XXXV Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), Brighton, 2015
Csáfordi Zsolt, Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, Finance and Economics Conference of LUPCON, Frankfurt am Main, 2015
Kiss Károly Miklós, Lengyel Balázs, Lőrincz László: A magyar iparágak kapcsolatrendszerének dinamikája a pénzügyi válság után - egy hálózatalapú megközelítés, Tudásexport - Szemelvények a 60 éves MTA (KRTK) KTI fiatal kutatóinak aktuális eredményeiből, Budapest, 2014. 11. 19., 2014
Lengyel, B., Eriksson, R.: Co-worker networks and productivity growth in regions., Papers in Evolutionary Economic Geography #15.13., 2015
Lengyel, B., Eriksson, R.: Munkatársi kapcsolatháló és regionális növekedés., MTA KRTK KTI szeminárium-sorozat, 2015. január 22, 2015
Lengyel, B., Eriksson, R.: Co-worker networks and productivity growth in regions., AAG Annual Meeting Economic Geography Sessions, April 24 2014, Chicago Illinois, 2015
Eriksson, R., Lengyel, B.: Co-worker networks and local knowledge externalities., Paper presented at NetWorkShop, June 25 2015, Pécs University, Pécs, 2015
Zsolt Csáfordi - László Lőrincz – Balázs Lengyel – Károly Miklós Kiss: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe: Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged, October 21-22, 2015, 2015
Zsolt Csáfordi, L. Lőrincz, B. Lengyel, K. M. Kiss: The effect of labor flows, skill relatedness and organizational culture on firm productivity, “Networks, Complexity and Economic Development” workshop, Budapest, 30.11-01.12, 2015., 2015
Csáfordi, Zsolt – Lőrincz, László – Lengyel, Balázs – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows and skill relatedness on firm productivity, The Third International Workshop on Inter-industry relatedness, Göteborg, 09.12.2015., 2015
Lőrincz László – Csáfordi Zsolt – Lengyel Balázs – Kiss Károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness on firm productivity, Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület IX. éves konferencia, Budapest, 2015. december 17-18., 2015
Csáfordi, Zsolt – Lengyel, Balázs – Lőrincz, László – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows, skill relatedness and ownership on firm productivity, IISES 24th International Academic Conference, Barcelona, June 28 – July 1, 2016., 2016
Csáfordi, Zsolt – Lengyel, Balázs – Lőrincz, László – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows and skill relatedness on firm productivity, 81st International Atlantic Economic Conference, Lisbon, March 18, 2016, 2016
Eriksson, R, Lengyel, B: Co-worker networks and agglomeration externalities, 3rd Geography of Innovation Conference, Toulouse, January 28-30 2016., 2016
Csáfordi, Zsolt – Lőrincz, László – Lengyel, Balázs – Kiss, Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: The effect of productivity gap, foreign-owned firms, and skill-relatedness, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP-2016/10.), 2016
Lengyel, B – Eriksson, R.: Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions, Journal of Economic Geography, 2016
Balázs Lengyel, Rikard H. Eriksson: Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions, Journal of Economic Geography, Volume 17, Issue 3, 1 May 2017, Pages 635–660,, 2017
vissza »