A felvilágosodás előzményei a 17-18. századi Erdélyben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112927
típus K
Vezető kutató Balázs Mihály
magyar cím A felvilágosodás előzményei a 17-18. századi Erdélyben
Angol cím Antecedents of Enlighment in Transylvania in 17-18th centuries
magyar kulcsszavak vallási felvilágosodás, heterodoxia, remonstrantizmus, peregrináció, unitarizmus
angol kulcsszavak religious enlightment, heterodoxy, Remonstrantism, Unitarianism, academic peregrination
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)80 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)20 %
Ortelius tudományág: Filozófia
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Font Zsuzsanna
Keseru Gizella
Kovács Sándor
Latzkovits Miklós
Molnár Dávid
Simon József
Szűcs Kata
Vámos Hanna
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-06-30
aktuális összeg (MFt) 14.895
FTE (kutatóév egyenérték) 11.45
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat fő célját – a felvilágosodást az erdélyi protestáns felekezetek világában előkészítő tendenciák kimutatása – elérte. A kutatás az eltervezett módszerek szerint folyt: az erdélyi gyűjteményekben feltárt ismeretlen vagy kevésbé ismert dokumentumokat a legfrissebb nemzetközi megközelítések ismeretében értelmezte. Néhány témakörben a terveknek megfelelően az unitárius felekezet írásbelisége került a középpontba. Az erdélyi külön utat jelentő nonadorantizmus kiemelését azonban indokolta a téma elhanyagoltsága, s az az igény, hogy ennek az antitrinitarizmus másik nagy változatával, a socinianizmussal lezajlott konfliktusait nem ismeri eléggé sem a hazai, sem a nemzetközi kutatás. Ebben a tárgyban születtek a pályázat legfontosabb nemzetközi publikációi. A pályázat másik nagy, a németalföldi eszmei indíttatásokat vizsgáló tematikus egységében már a református felekezet képviselői, így Bethlen Miklós és Köleséri Sámuel is előkerült. A peregrináció dokumentumait (albumbejegyzések, naplók, disputációk, elmélkedések) tanulmányozása és kiadásra való előkészítése során a németalföldi szellemi élet olyan csoportjai és tendenciái (kollegiánsok, mennoniták) is előkerültek, amelyekkel eddig nem számolt a hazai kutatás. Az adott időszakban feldolgozott album amicorum bejegyzések mindkét témához szolgáltatnak új anyagokat Újfalvi Imre mellett több kulcsfontosságú unitárius album földolgozásával.
kutatási eredmények (angolul)
The project has reached its main aim, which was to present the tendencies paving the way for the Enlightenment movement among protestants in Transylvania. The reLsearch had been conducted according to the planned methods: the unknown or hardly known documents, which had been discovered in Transylvanian collections, were interpreted in the light of the latest international approaches. Literacy of Unitarians took central stage, however, highlighting Non-adorantism, constituting an independent way, was supported by the previous neglect of the topic and the fact that neither Hungarian, nor international researchers have extensive knowledge about the conflicts between Non-adorantism and Socinianism, which was the other major variant of Antitrinitarianism. This topic provided the most important publications of the project. In the other major thematic part of the project, which was a study of the intellectual impulses in the Netherlands, some representatives of the Reformed denomination, such as Miklós Bethlen and Sámuel Köleséri were also dealt with. During the study of the documents of peregrination, such as album entries, diaries, disputes and meditations, such groups and tendencies of intellectual life in the Netherlands were revealed (Collegians and Mennonites), which had not been considered by Hungarian researchers before. The increase of the entries in the album amicorum provides new material for both subjects by the study of several key Unitarian albums besides Imre Újfalvy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112927
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balázs Mihály: Odmiany nonadorantizmu w Europe Środkowo –Wschodniej (1570-1620),, Antytrynitarianizm w pierwszej rzeczypospolitej w konktekście europejskim. Źródła-rozwój-oddziaływanie., 2017
Balázs Mihály: Philologia sacra a magyar protestantizmusban., Kapcsolódások és elkülönülések, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), 2016
Balázs Mihály: Szent vagy profán? Adalék Sebastian Castellio erdélyi recepciójához, In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, 2016
Balázs Mihály: A Zrínyi-könyvtár három tételéről: Könyvjegyzékmérgezés ellen való orvosság, MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, 2016
Balázs Mihály, Font Zsuzsanna, Kovács András (szerk.): Köleséri Sámuel és az európai korai felvilágosodás. Kölesériana 3, Köleséri Sámuel és az európai korai felvilágosodás. Kölesériana 3, 2016
Balázs Mihály, Bartók István (szerk.): A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), 2016
Balázs Mihály: Philologia sacra a magyar protestantizmusban. Kapcsolódások és elkülönülések, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), 2016
Balázs Mihály: Szent vagy profán? Adalék Sebastian Castellio erdélyi recepciójához, In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, 2016
Balázs Mihály: A Zrínyi-könyvtár három tételéről: Könyvjegyzékmérgezés ellen való orvosság, MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, 2016
Keserű Gizella, Balázs Mihály: Előfutárok vagy korán elhervadt virágok? Újabb eredmények és megfontolások a nemzetközi antitrinitarizmus-kutatásban, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), 2016
Keserű Gizella: A kötelékek lazítása. Kollegiánsok és barátaik, Köleséri Sámuel és az európai korai felvilágosodás, 2016
Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben, Keresztény Magvető, 122(2016) 294-311, 2016
Molnár Dávid: Előtörténet és következmény, A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében, Előtörténet és következmény, A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében, 2016
Molnár Dávid: A kakukkoló Cocceius és egy beteg lélek alaptalan képzelődése, Előtanulmány az ifjabbik Joachim Stegmann műveinek kétnyelvű kiadásához, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750), 2016
Simon József: Explicationes explicationum. Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György (1555-1597) életművében, Explicationes explicationum. Filozófia, irodalom és egzegetika Enyedi György (1555-1597) életművében, 2016
Simon József: Filológiai és filozófiatörténeti megjegyzések Bethlen Miklós Önéletírásának Elöljáró beszédéhez, Irodalomtörténeti közlemények 120 (2016) 3. szám, 299-314., 2016
Simon József: Filozófiai ateizmus és vallási tolerancia Christian Francken Erdélyben írt műveiben, Régiók, határok, identitások: (Kelet-)Közép-Európa a (magyar) filozófiatörténetben 103-115., 2016
Simon József: Toroczkai Máté Explicationes-fordításának (1619/1620) problémái, Enyedi 460. Tanulmánykötet Enyedi György születésének 460. évfordulójára rendezett konferencia előadásaiból, 2016
Simon József: Bethlen Miklós és a hírnév. A Pufendorf-recepció problémája, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750), 2016
Balázs Mihály: Odmiany nonadorantizmu w Europe Środkowo –Wschodniej (1570-1620), Antytrynitarianizm w pierwszej rzeczypospolitej w konktekście europejskim. Źródła-rozwój-oddziaływanie. Redakcja naukowa: Michał Choptiany, Piotr Wilczek, Warszawa, 76-98, 2017
Molnár Dávid: Johann Ludwig von Wolzogen (?) ismeretlen levele Bethlen Ferenchez, Keresztény Magvető, 123. 2017. 386-405., Keresztény Magvető, 123. 2017. 386-405., 2017
Molnár Dávid: Siedmiogrodzkie biskupstwo Valentina Radeckego (1615-1632), Antytrynitarianizm w pierwszej rzeczypospolitej w konktekście europejskim. Źródła-rozwój-oddziaływanie. Redakcja naukowa: Michał Choptiany, Piotr Wilczek, Warszawa, 2017., 2017
Keserű Gizella: Kettős kötelékben. A 17. századi lengyel-magyar unitárius érintkezésekről, Keresztény Magvető, 123. 2017. 305-330., 2017
Kovács Sándor: Unitárius mártirológia és kultuszépítés Dávid Ferenc megdicsőülésének történeteiben, Keresztény Magvető, 123. 2017. 359-385., 2017
Szabó Ádám: Tajemnice przeznaczenie. O nieznanej mowie Ernsta Sonera, Antytrynitarianizm w pierwszej rzeczypospolitej w konktekście europejskim. Źródła-rozwój-oddziaływanie. Redakcja naukowa: Michał Choptiany, Piotr Wilczek, Warszawa, 2017., 2017
Simon József: György Enyedi i Opowieść etiopska Heliodora, Antytrynitarianizm w pierwszej rzeczypospolitej w konktekście europejskim. Źródła-rozwój-oddziaływanie. ( Kultúra Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneu, 2017

 

Projekt eseményei

 
2017-09-25 16:38:50
Résztvevők változása
2015-12-15 08:35:49
Résztvevők változása
2015-02-11 10:27:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2014-11-17 09:03:25
Résztvevők változása
vissza »