A "Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma" című, a Manchester University Press által megjelentetendő monográfia fordítási és lektorálási költségeinek (részleges) biztosítása.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
114509
típus PUB-K
Vezető kutató Berta Péter
magyar cím A "Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma" című, a Manchester University Press által megjelentetendő monográfia fordítási és lektorálási költségeinek (részleges) biztosítása.
Angol cím The costs of translation and (copy)editing of the manuscript entitled „Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma”. It will be published by Manchester University Press.
magyar kulcsszavak anyagi kultúra; etnicitás; presztízs; fogyasztás; Gabor romák
angol kulcsszavak material culture; ethnicity; prestige; consumption; Gabor Roma
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Néprajztudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.135
FTE (kutatóév egyenérték) 0.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja a „Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma” című, a Manchester University Press (Manchester & New York) „New Ethnographies” szociológiai-antropológiai sorozatában megjelenő monográfia fordítási és lektorálási költségeinek (részleges) biztosítása.

A kézirat teljes terjedelme 105.000 szó, amely megközelítőleg 595.000 karaktert és 280 oldalt tesz ki. Ebből 202.000 karakter fordítása és lektorálása már megtörtént. Így tehát a megpályázott OTKA-támogatásból 393.000 karakternyi szöveg lefordítását és lektorálását szeretném finanszírozni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Milyen szerepet játszik az anyagi kultúra – különösen a (presztízs)fogyasztás – a társadalmi határok, különbségek és hierarchiák kialakításában, reprezentálásában és újraalkotásában? Az egyének és társadalmi csoportok hogyan hozzák létre ezeket az identitásokat és különbségeket az árucikk-esztétikák, -életrajzok és -tulajdonlástörténetek, valamint olyan gyakorlatok segítségével, mint a tulajdonlási versenyek vagy a megszégyenítő összehasonlítás? Milyen gyakorlatok, ideológiák és értékpreferenciák révén jönnek létre a művészeti és egyéb javakra specializálódott gyűjtők fogyasztói szubkultúrái?

A néprajzi-antropológiai anyagikultúra-, fogyasztás- és etnicitáskutatás, valamint a muzeológia kortárs szakmai eredményeire támaszkodva a kézirat az előző bekezdésben említett kérdésekre az erdélyi gábor romák presztízstárgygazdaságának elemezés révén igyekszik választ adni. E gazdaság a patinalogikájú fogyasztáson alapuló, kortárs, európai használtcikk-kultúrák egyike, akárcsak az elidegeníthetetlen javak (családi ereklyék stb.) gazdaságai vagy a hírességek személyes használati tárgyaira specializálódott, transzlokális gyűjtői szubkultúrák. Az említett gazdaság, amely az elmúlt 100–150 év folyamán jött létre, az ezüsttárgyak két csoportját foglalja magába: a poharakét („taxtaj”), illetve a fedeles kupákét („kana”, lit. ’kanna’). E gazdaság – hasonlóan a házasságpolitikához – hangsúlyos színtere, illetve eszköze a gábor romákra jellemző különbség politikájának.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kézirat központi témája az erdélyi gábor roma csoportra jellemző különbség politikája – roma politika –, amelynek a presztízstárgygazdaság az egyik legfontosabb szimbolikus küzdőtere, illetve eszköze (a gyermekházasságon alapuló házasságpolitika, valamint a kapcsolatitőke-felhalmozás mellett).

A romakutatás hazai és nemzetközi szakirodalma mindeddig elenyésző figyelmet fordított annak vizsgálatára, hogy az egyes roma csoportokon belül milyen ideológiák és gyakorlatok segítségével szerveződnek a társadalmi és gazdasági különbségek és hierarchiák, és milyen társadalmi megítélés társul azokhoz. A kutatások döntő többsége arra a következtetésre jutott, hogy a romák közötti viszonyok és interakciók domináns, ideális modellje a jelen- és egyenlőségközpontú „testvériség”.

A presztízsfogyasztás mintáinak, ideológiáinak és gyakorlatainak, valamint az így létrejött társadalmi különbségeknek a bemutatása és elemzése révén a kötet az előbb említett kutatástörténeti aszimmetria ellensúlyozására tesz kísérletet. (A témaválasztás újszerűségéről és jelentőségéről lásd még a csatolt anonim bírálatokat.)

A kézirat amellett érvel, hogy a gábor roma csoportban a szociabilitás – vagyis a társas viszonyok és interakciók menedzselésének – etikája és a roma politika egyaránt fontos és társadalmilag támogatott szervezőelvek, amelyek gyakran kölcsönösen megvilágítják és magyarázzák, erősítik és támogatják egymást. A presztízs és tiszteletreméltóság felhalmozásáért versengő egyének és családok számára az egyik legfontosabb kihívás éppen az, hogy e két domináns szervezőelv között úgy teremtsenek „egyensúlyt”, hogy azok ne kerüljenek konfliktusba egymással az egyéni döntéshelyzetek során. A gábor roma csoportban tehát a különbség politikája nem minősül veszélyes, kiküszöbölendő anomáliának vagy rendellenességnek, épp ellenkezőleg: a roma politika szimbolikus küzdőterein elért eredmények is hangsúlyos és nagyra becsült elemei a társadalmi sikeresség fogalmának. Ezzel összhangban a gáborok a társadalmi és gazdasági viszonyok ideális modelljének nem az egyenlőséget tekintik, hanem a szociabilitás etikája és a különbség politikája közötti harmónia megteremtését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A pályázat célja a „Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma” című, a Manchester University Press (Manchester & New York) „New Ethnographies” szociológiai-antropológiai sorozatában megjelenő monográfia fordítási és lektorálási költségeinek (részleges) biztosítása.

A kézirat teljes terjedelme 105.000 szó, amely megközelítőleg 595.000 karaktert tesz ki. Ebből 202.000 karakter fordítása és lektorálása már megtörtént. Így tehát a megpályázott OTKA-támogatásból 393.000 karakternyi szöveg lefordítását és lektorálását szeretném finanszírozni.

A néprajzi-antropológiai szakirodalom eredményeire támaszkodva a kézirat az erdélyi gábor romák presztízsgazdaságának elemezésére tesz kísérletet. E gazdaság a patinalogikájú fogyasztáson alapuló, kortárs, európai használtcikkkultúrák egyike, akárcsak az elidegeníthetetlen javak (családi ereklyék stb.) gazdaságai vagy a hírességek személyes használati tárgyaira specializálódott gyűjtői csoportok. A gábor roma presztízsgazdaság, amely az elmúlt 100–150 év folyamán jött létre, az ezüsttárgyak két csoportját foglalja magába: a poharakét, illetve a fedeles kupákét. E gazdaság – hasonlóan a házasságpolitikához – hangsúlyos színtere, illetve eszköze a gábor romákra jellemző különbség politikájának.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the application: Financing the costs of translation and (copy)editing of the manuscript entitled „Materializing Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma”. It will be published by Manchester University Press (Manchester & New York) as part of the anthropology-sociology series entitled „New Ethnographies”.

The length of the manuscript is 105.000 words which equals approximately 595.000 characters and 280 pages. As 202.000 characters have already been translated and copyedited, I am going to translate and copyedit the remaining 393.000 characters by the amount requested from OTKA.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

What role does material culture – especially (prestige) consumption – play in the construction, representation and reformulation of social boundaries, differences and hierarchies? How do individuals and social groups create these identities and differences through the construction of commodity aesthetics, biographies, and ownership histories, as well as engaging in proprietary contests, and invidious comparisons? Through which practices, ideologies and value preferences are the consumer subcultures of collectors specializing in antiques and works of art organized?

Drawing on theories and case studies from material culture, consumption, ethnicity and museum studies, this book addresses these questions via the analysis of the prestige economy of the Gabor Roma living in Romania. This economy is a contemporary, European second-hand culture based on patina-oriented consumption similar to other economies of „inalienable possessions” (family heirlooms, etc.) or transnational communities of collectors specialized in personal belongings of celebrities. The Gabors’ prestige economy – which has developed over the course of the last 150 years – based on two groups of silver objects: silver beakers („taxtaj”) and roofed tankards („kana”). This economy – even as politics of marriage – is an important symbolic arena and mean of politics of difference among the Gabors.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The manuscript focuses on a significant symbolic arena of the politics of difference (Roma politics) characteristic of the Transylvanian Gabor Roma: their prestige-object economy.

Romani studies literature gives limited attention to the examination of the ideologies and practices upon which social and economic differences and hierarchies are organized within Roma groups, and the social attitudes to them. The majority of anthropologists have concluded that the dominant model of managing social relations and interactions among Roma is „brotherhood" based on equality and present-centrism.

The manuscript aims to counterbalance this gap or asymmetry in the existing literature of Romani studies through analyzing the patterns, ideologies and practices of prestige consumption and the social differences deriving from this type of consumption. (About the originality and timeliness of the topic chosen see also the anonymous reviews attached to this application.)

The manuscript argues that the ethic of managing social relations and interactions and Roma politics are equally significant and socially supported principles in the Gabor Roma group. They often mutually reveal and explain, strengthen and support each other. The politics of difference is not considered a dangerous anomaly or disorder to be eliminated. On the contrary, the achievements obtained in the symbolic arenas of Roma politics are also significant and highly esteemed elements of the concept of social success. In accordance with this, Gabor Roma do not consider egalitarianism the ideal model of social and economic relations, but rather, the creation of harmony between the ethic of sociability and the politics of difference. One of the most important challenges for Gabor Roma men contesting for the accumulation of prestige and respect is to strike a balance between the two principles in order to avoid conflict during individual decision-making.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The aim of the application: Financing the costs of translation and (copy)editing of the manuscript entitled „Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma”. It will be published by Manchester University Press (Manchester & New York) as part of the anthropology-sociology series entitled „New Ethnographies”.

The length of the manuscript is 105.000 words which equals approximately 595.000 characters. As 202.000 characters have already been translated and copyedited, I am going to translate and copyedit the remaining 393.000 characters by the amount requested from OTKA.

Based on the current literature of ethnography and anthropology this book aims to analyze the the prestige economy of the Transylvanian Gabor Roma. This economy is a contemporary, European second-hand culture based on patina-oriented consumption similar to other economies of „inalienable possessions” (family heirlooms, etc.) or communities of collectors specialized in personal belongings of celebrities. The Gabors’ prestige economy – which has developed over the course of the last 150 years – based on two groups of silver objects: silver beakers („taxtaj”) and roofed tankards („kana”). This economy – even as politics of marriage – is an important symbolic arena and mean of politics of difference among the Gabor Roma.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA/NKFI Hivatal által támogatott fordítási és lektorálási munkálatok a tervezett ütemben lezajlottak. A monográfia többek között az alábbi kérdésekkel foglalkozik: Milyen szerepet játszik az anyagi kultúra a társadalmi identitások, határok, különbségek és hierarchiák kialakításában, reprezentálásában és újrafogalmazásában? Az egyének és társadalmi csoportok hogyan hozzák létre e különbségeket és identitásokat az árucikk-esztétikák, -életrajzok és -tulajdonlástörténetek, valamint olyan gyakorlatok segítségével, mint a tulajdonlási versenyek vagy a fogyasztáshoz kapcsolódó megszégyenítő összehasonlítás? Milyen ideológiák és értékpreferenciák révén alakulnak ki a művészeti és egyéb javakra specializálódott gyűjtők fogyasztói szubkultúrái? Az anyagikultúra-, a fogyasztás- és az etnicitáskutatás, valamint a muzeológia kortárs szakmai eredményeire támaszkodva a kézirat az előző bekezdésben említett kérdésekre az erdélyi gábor romák presztízsgazdaságának elemezése révén igyekszik választ adni. E gazdaság a patinalogikájú fogyasztáson alapuló európai használtcikk-kultúrák egyike, akárcsak a hírességek személyes használati tárgyaira specializálódott, transzlokális gyűjtői szubkultúrák. Az említett roma gazdaság, amely az elmúlt 100–150 év folyamán jött létre, az ezüsttárgyak két csoportját foglalja magában: a poharakét és a fedeles kupákét. E gazdaság – hasonlóan a házasságpolitikához – hangsúlyos színtere, illetve eszköze a gábor romákra jellemző különbség politikájának.
kutatási eredmények (angolul)
The translation and copy editing works funded by OTKA/NKFI have been completed in the planned manner and pace. The monograph – among other things – deals with the following questions: What role does material culture play in the construction, representation and reformulation of social identities, boundaries, differences, and hierarchies? How do individuals and social groups create these differences and identities through commodity aesthetics, commodity biographies and ownership histories as well as practices such as proprietary contests and invidious comparison focusing on consumption? What kind of ideologies and value preferences can contribute to the construction of consumer subcultures of collectors concentrating on art works and other pieces? The monograph – using some of the current discourses and theories of material culture, consumption, ethnicity, and museum studies – gives an answer to these questions through the analysis of the prestige economy of the Gabor Roma. This economy – which has been developed over the course of the last 100-150 years – is a contemporary, second-hand culture based on patina-oriented consumption, similar to the communities of competing collectors specializing in personal belongings of celebrities. It based on two categories of silver objects: beakers, and roofed tankards. This economy – similar to marriage politics – is a significant means and context of the politics of difference characterising the Gabor Roma.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114509
döntés eredménye
igen
vissza »