A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115577
típus K
Vezető kutató Lux Gábor
magyar cím A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében
Angol cím The role of medium-sized enterprises in regional industrial competitiveness
magyar kulcsszavak ipar, versenyképesség, középvállalkozások, tőkeakkumuláció, regionális politika
angol kulcsszavak industry, competitiveness, medium-sized enterprises, capital accumulation, regional policy
megadott besorolás
Regionális Tudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Egyed Ildikó
Egyed Ildikó
Gajzágó Gergő
Horeczki Réka
Kovács Szilárd
Mezei Cecília
Nárai Márta
Páger Balázs
Pálné dr. Kovács Ilona
Póla Péter
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 12.270
FTE (kutatóév egyenérték) 10.46
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A külföldi működőtőke tartós túlsúlyával jellemezhető magyar feldolgozóiparban releváns szakmai érvek szólnak a külső függőség oldása, a növekedési alternatívák feltárása mellett. Ennek egyik lehetséges irányaként vizsgáltuk a hazai tulajdonú feldolgozóipari középvállalkozások fejlődését, az őket érő kihívásokat és növekedési lehetőségeiket. Kutatásainkhoz a német középvállalati szektor („Mittelstand”) általánosított koncepcióját használtuk fel; nemzetközi kitekintés mellett kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokra, valamint az intézményi környezet elemzésére fókuszáltunk. Kutatásaink eredményei alapján a hazai középvállalati réteg hosszú zsugorodás után konszolidációt mutat; 1041 közepes cég mellett 936 kisvállalkozás tekinthető „potenciális középvállalkozásnak”. A középvállalati réteg egy része releváns párhuzamokat mutat a német Mittelstand-cégekkel, bár korábbi növekedési stádiumban van. A középvállalatok jellemzően lassú növekedésű családi vállalkozások, amelyek között exportorientált és belső piacra szakodosott cégeket is találunk, képviselőik hagyományos és új iparágakban is megtalálhatók. Sokféleségük dacára összeköti őket a minőségorientáció, a belső erőforrásokra való támaszkodás és a növekvő területi beágyazódás. Ezek a vállalatok a magyar feldolgozóipar egyik még kiaknázatlan növekedési tartalékát, egyben a KMT-függőség enyhítésének potenciális forrását jelentik, és kiemelkedő jelentőségűek az iparpolitika számára is.
kutatási eredmények (angolul)
Hungarian manufacturing has been characterised by persistent FDI-dependency, which highlights the need to explore growth alternatives and lessen external capital dependency. One such alternate development path lies in domestic medium-sized manufacturing firms; this project aimed to identify their development, challenges and future potential. Relying on the generalised concept of the German “Mittelstand”, we undertook international comparative studies, and used quantitative and qualitative methods to explore domestically owned mid-sized firms in Hungary. Our findings suggest that the number of these firms has stabilised after long shrinkage; and in addition to 1041 examples, a further 936 small enterprises have the potential to become mid-sized. The investigated firms show relevant parallels with the German Mittelstand, although at an earlier growth stage. They are typically slow-growth companies relying on endogenous resources with a focus on quality, and increasing regional embeddedness. Currently, their main challenges lie in finding skill labour, generational change, Industry 4.0-related challenges, and sometimes changes of scale. This group of companies offers a hitherto untapped potential for growth, may contribute to decreasing FDI-dependency, and is of considerable interest to Hungarian industrial policy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115577
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Egyed Ildikó – Póla Péter: Fókuszban a dinamikus középvállalatok – a megújuló francia iparpolitika, Tér és Társadalom (lektorálás alatt), 2020
Egyed, Ildiko – Pola, Peter: The main challenges of reindustrialisation in Hungary and France, Annales de Géographie (lektorálás alatt), 2020
Gajzágó Éva Judit – Gajzágó Gergő: Az innováció finanszírozásának lokális vetülete, Területi Statisztika 1, 69–96., 2019
Gajzágó Gergő: A középvállalati szektor jelentősége a városfejlődésben: Dunaújvárosi esettanulmány., Lux Gábor (2019) (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 2¼ ív, 2019
Gajzágó Gergő: Modern városok programja: Új fejezet a magyar várospolitikában., Tér és Társadalom 3, 29–48., 2019
Gajzágó Gergő: A stratégiai tervezés alakulása Dunaújváros térségében, Területfejlesztés és Innováció 2, 19–32., 2018
Horeczki Réka: A középvállalati szektor jövőképe a városhierarchiában, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1 ív, 2019
Horeczki Réka - Mezei Cecília: KKV fejlesztés a helyi gazdaság fejlődése érdekében, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1¼ ív, 2019
Horeczki Réka – Mezei Cecília: Prosperáló középvállalatok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben, 1 ív, Tér és Társadalom (lektorálás alatt), 2019
Kovács Szilárd: A Mittelstand szerepe a bajor iparosodásban, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. ¾ ív, 2019
Lux Gábor: Ipari középvállalatok és területi versenyképesség, Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 18 ív., 2019
Lux Gábor: Bevezető, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. ¼ ív, 2019
Lux Gábor: A középvállalati szektor jelentőségéről: Nemzetközi trendek és hazai kihívások, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1½ ív, 2019
Lux Gábor: A középvállalatok fejlődése három ipari térségben, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1½ ív, 2019
Lux Gábor – Páger Balázs – Kovács Szilárd: Hazai tulajdonú középvállalatok a magyar feldolgozóiparban, Kézirat, lektorálás alatt (Tér és Társadalom). 1¾ ív., 2019
Nick Gábor: Az ipar 4.0 kihívásai és a magyar középvállalatok, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1¼ ív, 2019
Nick Gábor: Az ipar 4.0 a modern iparban és a német iparpolitikában, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1 ív, 2019
Nick Gábor – Gyimesi Áron – Radács Edit: Az Ipar 4.0 nemzeti stratégiai és irányítási keretrendszerének bemutatása, Tér–Gazdaság–Ember (megjelenés alatt), 2019
Nick, Gabor – Vargedo, Tamas – Nagy, Csongor – Szaller, Adam: The territorial contexts of Industry 4.0 in Hungary, the present and future challenges and expectations of the digital ecosystem, Deturope (lektorálás alatt), 2019
Páger Balázs: A feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése a keletnémet tartományokban, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1 ív, 2019
Páger Balázs – Kovács Szilárd: A hazai középvállalati szektor kvantitatív elemzése, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1¼ ív, 2019
Páger Balázs – Kovács Szilárd – Nick Gábor: Két régió – két eltérő út: A német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése, Területi Statisztika 2, 129–151., 2019
Pálné Kovács Ilona: Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 2 ív, 2019
Pálné Kovács Ilona: A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben, Tér és Társadalom 2., 3–19., 2019
Póla Péter: Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1¼ ív, 2019
Póla Péter – Egyed Ildikó: A középvállalatok Franciaországban, Lux Gábor (szerk): Ipari középvállalatok és területi versenyképesség. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 1¾ ív, 2019
Páger Balázs: A vállalkozói ökoszisztéma, és a magas növekedési orientációjú cégek kapcsolata a közép- és kelet-európai régiókban. PhD-értekezés. Munkahelyi vita anyaga., PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2019
Egyed Ildikó: Innovation Based Economic Modernisation: The Role Of The Entrepreneurial Sector (Kézirat, 1 ív, leadása Romanian Review of Regional Science-be), --, 2018
Lux Gábor: A hazai középvállalati szektor fejlődése és a regionális versenyképesség (Kézirat, 1 ív, zárókötet), --, 2018
Gajzágó Gergő: A dunaújvárosi vállalati szféra statisztikai vizsgálata (Kézirat, 1 ív, benyújtása Területi Statisztikába), --, 2018
Nick Gábor - Gyimesi Áron - Radács Edit: Az ipar 4.0 gazdaságpolitikai dimenziója és az életre hívásában élenjáró európai országok intézményrendszereinek legjobb gyakorlatai (kézirat, 1 ív), --, 2018
Egyed Ildikó - Póla Péter: Francia középvállalatok – a francia iparpolitika új fókusza (Kézirat, 1 ív, benyújtása Tér és Társadalomba), --, 2018
Kovács Szilárd - Lux Gábor - Páger Balázs: A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyar felmérés tanulságai, Területi Statisztika (közlésre elküldve), 2017
Szilard Kovacs - Gabor Lux - Balazs Pager: Medium-sized manufacturing enterprises in Hungary: A statistical survey, Studia Miejskie (közlésre elküldve), 2017
Kovács Szilárd - Lux Gábor - Páger Balázs: A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: egy magyarországi kutatás első eredményei, Területi Statisztika, 2017
Kovács, Szilárd - Lux, Gábor - Páger, Balázs: Medium-sized manufacturing enterprises in Hungary: A statistical survey, Studia Miejskie 3, pp. 59-71, 2016
Horeczki Réka: A bizalom szerepe a hazai középvállalati szektorban (Kézirat, 1 ív), --, 2017
Póla Péter: Hazai iparvállalatokat támogató intézményi környezet (Kézirat, 1 ív), --, 2017
Kovács Szilárd - Nick Gábor - Páger Balázs: A német kis- és középvállalati struktúra területi törésvonalai és lehetséges fejlődési irányai (Kézirat), --, 2017
Gajzágó Gergő: Középvállalkozások szerepe Dunaújváros és térsége fejlődésében (Kézirat, 1 ív), --, 2017
Horeczki Réka: A bizalom szerepe a hazai középvállalati szektorban (Kézirat, 1 ív, zárókötet), --, 2018
Póla Péter: Hazai iparvállalatokat támogató intézményi környezet (Kézirat, 1 ív, zárókötet), --, 2017
Pálné Kovács Ilona: Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben (Kézirat, 3 ív, zárókötet), --, 2018
Pálné Kovács Ilona: Önkormányzati lehetőségek és korlátok a helyi gazdaságfejlesztésben (Kézirat, 1 ív, Tér és Társadalom lektorálás alatt), --, 2018
Páger Balázs - Kovács Szilárd - Nick Gábor: A kis- és középvállalati szektor fejlődési útjainak regionális különbségei Németországban (kézirat, 1 ív, Tér és Társadalom lektorálás alatt), --, 2018
Páger Balázs: A feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése a keletnémet tartományokban (kézirat, 1 ív, zárókötet), --, 2018
Horeczki Réka - Mezei Cecília: A sikeres helyi gazdaságélénkítési eszközök (Kézirat, 1 ív, zárókötet), --, 2018
Egyed Ildikó - Póla Péter: Les messages des ETI pour les PMEs hongrois (kézirat, 1 ív, benyújtása RECEO-ba), --, 2018
Gajzágó Gergő: Modern Városok Programja: Új fejezet a magyar várospolitikában (Kézirat, 1 ív, benyújtása Tér és Társadalomba), --, 2018
Gajzágó Gergő: A stratégiai tervezés alakulása Dunaújváros térségében (Kézirat, 1 ív, benyújtása Tér és Társadalomba), --, 2018

 

Projekt eseményei

 
2017-11-15 09:46:13
Résztvevők változása
2016-10-15 11:30:10
Résztvevők változása
2016-10-07 12:02:48
Résztvevők változása
vissza »