A magyar mondat kognitív függőségi nyelvtani leírása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120934
típus PD
Vezető kutató Imrényi András
magyar cím A magyar mondat kognitív függőségi nyelvtani leírása
Angol cím A cognitive, dependency grammatical description of Hungarian sentences
magyar kulcsszavak kognitív nyelvészet, függőségi nyelvtan, mondatszerkezet, magyar nyelv, többdimenziós hálózat
angol kulcsszavak cognitive linguistics, dependency grammar, sentence structure, Hungarian, multi-dimensional network
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nyelvtan
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kugler Nóra
projekt kezdete 2016-11-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 14.251
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás alapfeltevése szerint a magyar mondat leírható úgy, mint formai jelöléssel asszociált jelentésviszonyok többdimenziós hálózata. A jelentésviszonyok dimenziói szempontjából –Halliday nézeteihez hasonlóan – elkülönül a mondat mint egy folyamat ábrázolása (D1), a mondat mint közlési aktus (D2) és a mondat mint kontextusba ágyazott üzenet (D3). Míg a D1 jelentésviszonyainak formai megkülönböztetésében a morfológia és a névutórendszer, addig a D2 és a D3 jelölésében a szórend és a prozódia játszik főszerepet. A projekt célja e koncepció részletes alkalmazása volt a magyar (elemi) mondat minél átfogóbb leírására, az eredmények hazai és nemzetközi fórumokon való ismertetésével. Nagy teret kapott a magyar tudománytörténeti előzmények (pl. Brassai, Elekfi) feldolgozása is. A publikációs eredmények közül kiemelhető a Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében 2017-ben megjelent Osiris Nyelvtannak az elemi mondatról szóló fejezete, illetve a Cognitive Linguistics folyóiratban közölt tanulmány. Elkészült továbbá egy angol nyelvű monográfia kézirata. Több publikált cikk mellett számos megjelenésre váró közlemény tartozik a projekthez. Ezek közül említést érdemel egy Vladár Zsuzsával közösen írt tanulmány „Sámuel Brassai in the history of dependency grammar” címmel, amely egy általam társszerkesztett, a John Benjamins kiadónál közlésre elfogadott kötetben (Imrényi A. & Mazziotta, N. eds. Chapters of Dependency Grammar. A historical survey from Antiquity to Tesnière) vár megjelenésre.
kutatási eredmények (angolul)
The basic assumption behind the research is that Hungarian finite clauses (simple sentences) can be described as multi-dimensional networks of semantic relations associated with formal devices. As regards semantic dimensions, in line with Halliday’s views, a distinction is made between the clause describing a process (D1), the clause expressing some speech function (D2) and the clause as a message embedded in context (D3). Whereas the formal marking of D1 semantic relations is mostly effected by morphology and postpositions, semantic relations in D2 and D3 are coded by word order and prosody. The goal of the project was to develop a comprehensive account of Hungarian clauses along these lines, and to share the results in Hungarian and international forums. Hungarian precedents of the research (e.g. Brassai, Elekfi) have also received emphasis. Key publications include a chapter on Hungarian clause structure in a new handbook on Hungarian grammar (Tolcsvai Nagy ed. 2017), and a paper in the journal Cognitive Linguistics. The manuscript of an English-language monograph on Hungarian has also been completed. Beyond published papers, several articles are in press. Of these, a paper co-authored with Zsuzsa Vladár deserves special mention, titled ’Sámuel Brassai in the history of dependency grammar', and to be published by John Benjamins in 'Chapters of Dependency Grammmar. A historical survey from Antiquity to Tesnière', co-edited by myself and Nicolas Mazziotta.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120934
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Imrényi András: Az elemi mondat viszonyhálózata, In: Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 2017. pp. 664-760. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára), 2017
Imrényi András: Toward a cognitive dependency grammar of Hungarian, Proceedings of Depling 2019, Paris, 27-28 August 2019. https://syntaxfest.github.io/syntaxfest19/program.html, 2019
Imrényi András: Cognitive Dependency Grammar. The Case of Hungarian, kézirat, 705.000n (alább a megjelenés legkorábbi évét adtam meg), 2020
Imrényi András -- Vladár Zsuzsa: Sámuel Brassai in the history of dependency grammar, To appear in: Imrényi András -- Nicolas Mazziotta (eds.), Chapters of Dependency Grammar. A historical survey from Antiquity to Tesnière. Amsterdam: John Benjamins, 2020
Imrényi András: Brassai, Elekfi és a mondat dimenziói., Magyar Nyelvőr 143 (4) (megjelenés előtt, közlésre elfogadva), 2019
Imrényi András: Kontextualizáló viszonyok az elemi mondatban, Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.), Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Eötvös Collegium. 29–45., 2019
Imrényi András: When similarities are motivated by contrasts. Two puzzles of Hungarian sentence structure, In: Grygiel, Marcin – Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.), Contrast and analogy in language: Perspectives from cognitive linguistics, 2020
Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózata, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 7. konferenciakötet, 2020
Imrényi András: Az állítmánytól a magmondatig, Acta Academiae Agriensis, 2020
Imrényi András: Az alany szemantikája, „Nyelvtan, diskurzus, megismerés” konferenciakötet, 2020
Imrényi András: Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében. A láncoktól a buborékokig, Magyar Nyelvőr 141 (2): 239-249., 2017
Imrényi András: A mondat egy teljesen hagyományos elemzése, Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.), Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Megj.e., 2017
Imrényi András: Form-meaning correspondences in multiple dimensions: The structure of Hungarian finite clauses, Cognitive Linguistics 28 (2): 287–319., 2017
Imrényi András -- Kugler Nóra: Mondattan, In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk., Nyelvtan. Budapest: Osiris. Megjelenés előtt., 2017
Imrényi András: A mondat egy teljesen hagyományos elemzése, Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.), Grammatika és oktatás – időszerű kérdések, 49--56. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter (IKU) -- Magyar Szemiotikai Társaság., 2018
Imrényi András: Az elemi mondat viszonyhálózata, In: Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 2017. pp. 664-760. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára), 2017
vissza »