Magyarország világi archontológiája 1458-1526  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
100749
típus K
Vezető kutató Horváth Richárd
magyar cím Magyarország világi archontológiája 1458-1526
Angol cím Secular archontology of Hungary 1458-1526
magyar kulcsszavak archontológia, Magyarország
angol kulcsszavak archontology, Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők C. Tóth Norbert
Neumann Tibor
Pálosfalvi Tamás
projekt kezdete 2012-01-01
projekt vége 2017-05-31
aktuális összeg (MFt) 8.600
FTE (kutatóév egyenérték) 9.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célkitűzése, hogy a ciklus végére a kutatás rendelkezésére álljon a késő középkori (1458-1526 közötti) Magyar Királyság világi tisztségviselőinek adattára. A pályázat várható eredménye egy nyomdakész, mindenre kiterjedő kézirat. Legfőbb hozadéka a késő középkori politika- , társadalomtörténet kutatásához elengedhetetlenül fontos információs bázis, amelyet a magyaron kívül minimálisan a Kárpát-medencei medievisztika is jól tud majd használni. Mellékes eredményeképpen a királyi és a méltóságviselői itineráriumokhoz is háttérbázisul szolgálhat. Elkészülte után a magyar középkor teljes világi archontológiája készen lesz, ami európai összehasonlításban is egyedülálló eredménynek tekinthető.
angol összefoglaló
The aim of the present research is to prepare by the end of the period the complete database of the office-holders of late medieval Hungary (1458-1526) in a form available for scientific research. The expected result of the research is a comprehensive manuscript ready for publication. Its basic achievement is a huge pool of information which would be indispensable for all researchers of medieval social history not only in Hungary but also in the countries which share the territory of the Carpathian Basin. As an auxiliary result it would also serve as a basis for the preparation of royal and baronial itineraries. Once it is completed, it will contain the entire secular archontology of the medieval kingdom of Hungary, a unique achievement even by European standards.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A "Magyarország világi archontológiája" című program fő feladatának tekintette, hogy a késő középkori Magyar Királyság politikai tisztségviselőinek, megyei vezetőinek és várai birtokosainak adattárát készítse el. Ezzel teljessé tegye az 1000-1526 közötti magyar archontológiát, ami európai összehasonlításban is egyedi és kimagasló eredmény. A program során a vállalt adatsorok összeállítása megtörtént, s az így létrejött adattár ütemes szerkesztés és megjelenés során válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. Teljessé vált a nevezett évkörben a főpapság, az országos (ún. bárói) méltóságok, az összes megye ispáni, alispáni és szolgabírái adatai. Mindezt a királyság területén állt több mint 800 vár (a forrásokban castrum, castellum, fortalitium alakban előfordulva) birtoklási és várnagyi adatai egészítik ki. Egyedi függelékek is segítik a felhasználót: például a királyi méltóságsorok tételes bemutatása, egy megyei (ispáni/alispáni) oklevéltár, melyek lényegesen bővebb információt jelentenek a hagyományos archontológiáknál. A köteteket idegen nyelvű összefoglaló teszi felhasználhatóvá a külföldi kutatók számára és mindegyiket hely- és névmutató zárja.
kutatási eredmények (angolul)
The program called "Secular archontology of Hungary” regarded as its principal goal right from the beginning to prepare a database containing relevant information about the chief office-holders of late medieval Hungary, the leaders and elected officials of its counties, and the owners and personnel of its fortified places. Such an enterprise would complete the archontological corpus of medieval Hungary (1000-1526), which is an outstanding achievement even from a European perspective. During the program, the database has been established, and its content is being made available to the interested public through a graduated editing and publication process. Within the targeted period, data concerning the high clergy, the baronial and other chief office-holders, as well as the county administration (ispáns, alispáns and szolgabírák) have been collected fully. This database is completed by information about the ownership history of some 800 fortified places (variously referred to as castrum, castellum, fortalitium in the sources) which had once stood all over the medieval Hungarian realm, and about the persons who held them as captains or castellans. Special annexes are also attached to help the reader: thus, the full list of the series dignitatum included in the royal charters of privilege, and a collection of charters concerning the appointment of ispáns and their deputies, both of which go considerably beyond the scope of traditional archontologies. The volumes also contain English abstracts for the sake of foreign readers, and an index of personal and place names.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100749
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig, Erdélyi Múzeum 78. (2016) 1:13–25., 2016
C. Tóth Norbert: A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése., Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 83–148., 2016
C. Tóth Norbert: A váci székeskáptalan archontológiája 1378–1526., Studia Comitatensia, Új folyam 2. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 2015. Szerk. Tyekvicska Árpád. Szentendre, 2016. 7–33., 2016
C. Tóth Norbert: Vita a keresztes hadjárat kihirdetéséről. Országgyűlés 1514 márciusában., Dózsa. Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásai. Szerk. Sarány István. Csíkszereda, 2016. 13–35., 2016
Pálosfalvi Tamás: A szentszávai hercegek Magyarországon., Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila. Székesfehérvár, 2016. 113-127., 2017
Neumann Tibor: Treffen in Konstanz. Der Grafentitel „zu Castell” der ungarischen Familie Kórógy im 15. Jahrhundert., Herold Jahrbuch. Neue Folge 20. Band. Hg. von Peter Bahl und Eckart Henning. Berlin, 2015. 129–140., 2016
Neumann Tibor: A kassai hadjárat. II. Ulászló zsoldosserege és a lengyelek elleni harc (1490–1491)., Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László és Veszprémy László. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2016. 363–397., 2016
Neumann Tibor: Dózsa legyőzője. Szapolyai János erdélyi vajdasága (1510–1526)., Dózsa. Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásai. Csíkszereda, 2016. 85–102., 2016
Neumann Tibor: Hercegek a középkor végi Magyarországon., Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Szerk. Zsoldos Attila (Közlemények Székesfehérvár Történetéből). Székesfehérvár, 2016. 95–112., 2017
C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája 1458-1526. I. Főpapok és bárók, Budapest, 2016, 2016
C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás, W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája 1458-1526 II. Megyék, Budapest 2017, 2017
Horváth Richárd: ERdőd várura, Drágfi Bertalan a Mátyás- és Jagelló korban: A sáfárból lett báró, SUGÁRÚT: SZATMÁRI MŰHELY (ISSN: 2458-0414) 2: (1) pp. 81-87. (2016), 2016
Horváth Richárd: Ismeretlen középkori erődítés Győr megyéből: Börcs, Primus inter omnes: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. 808 p. Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. pp. 727-747., 2016
Horváth Richárd: Král' Pevnej Ruky. Matej Korvín a Uhorsko v druhej polovici 15. storocia, HISTORICKA REVUE (ISSN: 1335-6550) 28: (5) pp. 20-25. (2017), 2017
C Tóth Norbert, Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája 1458-1526, Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 360 p. (Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak), 2016
Pálosfalvi Tamás: Tettes vagy áldozat? Hunyadi László halála, Századok 149 (2015) 383-441., 2015
C: Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész. A kanonoki testület és az egyetemjárás., Bp., 2015. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 7.) 198 p. (ISBN 978 963 508 804 1.), 2015
C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. A sasadi tizedper 1452–1465 közötti „krónikája”., Bp., 2015. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 8.) 188 p. (ISBN 978 963 508 805 8), 2015
C. Tóth Norbert (szerk.): Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról., Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 375 p. (ISBN 978 963 416 012 0, 2015
Neumann Tibor: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról., Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 375 p. (ISBN 978 963 416 012 0, 2015
C. Tóth Norbert: A keresztesek útja Budától Nagylakig., Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 50. (2015)1: 60–74., 2015
C. Tóth Norbert: Vita a keresztes hadjárat kihirdetéséről. Országgyűlés 1514 márciusában., Erdélyi Múzeum 77. (2015)1: 14–26., 2015
C. Tóth Norbert: Dorogházi László ítélőmester pályaképe., Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 138. (2015) 95–108., 2015
C. Tóth Norbert: 1514. márciusi országgyűlés: Politikatörténeti események Magyarországon a parasztháború kitöréséig., In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk. C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 31–79., 2015
C. Tóth Norbert: Az apátfalvi-nagylaki csata. A keresztes fősereg útja Pesttől Nagylakig., In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk. C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. Bp., 2015. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 81–101., 2015
C. Tóth Norbert: Účasť cirkvi na obrane Uhorska. Realizácia zákonného článku 63/1397 na príklade Bratislavskej kapituly., Kultúrne Dejiny 6. (2015)1:6–27., 2015
Neumann Tibor: Találkozó Konstanzban (A Kórógyiak grófi címe)., Turul 87. (2014) 3. füzet, 104–108., 2015
Neumann Tibor: Szapolyai János és a Dózsa-féle parasztháború., Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 50. (2015) 1. szám, 75–83., 2015
Neumann Tibor: Bulgária – Erdély – Temesvár. Szapolyai János és a parasztháború., In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról. Szerk. C. Tóth Norbert és Neumann Tibor. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések) Budapest, MTA BTK, 2015., 2015
Horváth Richárd: A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára?: Németújvár várának "vélelmezett" története a kezdetektől a 13. század végéig, CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE 18: pp. 5-24. (2015), 2015
Horváth Richárd: Legendás várak nyomában.: Várak a Dózsaparasztháborúban, In: C Tóth Norbert, Neumann Tibor (szerk.) Keresztesekből lázadók: Tanulmányok 1514 Magyarországáról. 375 p. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. pp. 235-2, 2015
Horváth Richárd: Mátyás király Nógrádban, VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK: TÖRTÉNELMI ÉS ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI FOLYÓIRAT 2015-ös Évkönyv: pp. 133-137., 2015
Horváth Richárd: Das Rätsel der Holzburg oder: Wie alt könnte die Güssinger (Újvárer) Burg sein?, FUNDBERICHTE AUS ÖSTERREICH 53: pp. 94-110. (2015), 2015
Horváth Richárd: The Castle of Jajce in the Organization of the Hungarian Border Defence System under Matthias Corvinus, Stjepan Tomašević (1461.-1463.) slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Urednik: Ante Birin. Zagreb, 2013. 89–98., 2013
Neumann Tibor: A vajdai adományozás kezdetei, Töténelmi Szemle 55. (2013) 261-269., 2013
Neumann Tibor: A Szapolyaiak címerhasználatáról: Válasz Gyöngyössy Márton írására, Turul 86. (2013) 71-73., 2013
Neumann Tibor: A soproni ferences kolostor a középkor végén, Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 1–2. Budapest, 2013. pp. 136-152., 2013
Neumann Tibor: A zavaros idők Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben (1490-1492), Szabó Sarolta, C Tóth Norbert (szerk.): Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században. Nyársapát: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2012. pp. 93-104., 2013
Neumann Tibor: Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején, Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig., 2014
Neumann Tibor: II. Ulászló király délvidéki utazásai (1494–1496), Bácsország 68. (2014) 49–56., 2014
Neumann Tibor: A gróf és a herceg magánháborúja (Szapolyai István és Corvin János harca a liptói hercegségért), Századok 148. (2014) 387–426., 2014
Neumann Tibor: Werbőczy István származása és pályakezdése, A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk. Máthé Gábor. Budapest, 2014. 31-57., 2014
Neumann Tibor: Dózsa legyőzője. Szapolyai János erdélyi vajdasága (1510–1526), Székelyföld 18. (2014/11.) 93–107., 2014
Neumann Tibor: Răscoala secuilor şi reforma guvernamentală pentru apărarea graniţelor de sud (1492–1493), Banatica 24/II. Istorie. Cluj-Napoca, 2014. 129–149., 2014
Horváth Richárd – Neumann Tibor – Pálosfalvi Tamás – C. Tóth Norbert: Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban, Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I–II. Debrecen – Budapest, ELTE BTK, 2014. 85–116., 2014
C. Tóth Norbert: A király helyettesítése a konstanzi zsinat idején: Az ország ügyeinek intézői 1413–1419 között, Bárány A, Pósán L, : Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen, 2014. 289-313-, 2014
C. Tóth Norbert: Bátori (I.) István országbíró második felesége és az erdélyi Bátori birtokok: A Betleni család az ecsedi Bátoriak életében, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 49:(4) pp. 49-58. (2014), 2014
C. Tóth Norbert: Începuturile carierei politice a lui Ştefan Bátori al III-lea (1503–1511), BANATICA (RESITA) 24: pp. 309-325. (2014), 2014
C. Tóth Norbert: Zsigmond magyar és II. Ulászló király lengyel király személyes találkozói a lublói béke után (1412-1424), TÖRTÉNELMI SZEMLE 56:(3) pp. 339-356. (2014), 2014
C. Tóth Norbert: Az esztergom-szentistváni prépostság második vizitációja, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 15:(1) pp. 3-23. (2014), 2014
Pálosfalvi Tamás: The Noble Elite in the County of Körös (Krizevci) 1400-1526, Pálosfalvi Tamás The Noble Elite in the County of Körös (Krizevci) 1400-1526 Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014. 526 p., 2014
Horváth Richárd: Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458-1526), SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 68:(1) pp. 74-87. (2014), 2014
Horváth Richárd: Voievodul transilvănean Ştefan Bátori şi frontul turcesc între 1479 şi pacea din anul 1483, MUZEUL BANATULUI MONTAN REŞIŢA (szerk.) Banatica 24: II. Istorie . Cluj-Napoca: Editura Mega, 2014. pp. 289-307., 2014
Horváth Richárd: Legendák nyomában. A várak szerepe a Dózsa parasztháborúban, VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK 10: pp. 133-137. (2014), 2014
C. Tóth Norbert: A nádori cikkelyekkeletkezése, Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. 36-45., 2014
Horváth Richárd, Neumann Tibor: Ecsedi Bátori Istváb. Egy katonabáró életpályája 1458-1493, Budapest 2013, 2013
C. Tóth Norbert: A királyi pár Csehországban 1522–1523., „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, Kronosz Kiadó, 2012. 83–95., 2012
C. Tóth Norbert: Egy legenda nyomában. Szapolyai János és ecsedi Bátori István viszonya 1526 előtt., Századok 146. (2012) 443–463., 2012
C. Tóth Norbert: Nádorváltások a Zsigmond-korban (1386–1437). Az 1439. évi 2. tc. nyomában., Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 53–, 2012
C. Tóth Norbert: Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí., Kultúrne Dejiny 3. (2012)1:36–51., 2012
C. Tóth Norbert: Az ország nádora., Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2012. 439–450., 2012
C. Tóth Norbert: A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt., Gazdaság és Társadalom 4. (2012) Különszám, 102–118., 2012
C. Tóth Norbert: Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai. Havasalföld korlátozott függetlenségének biztosítása., Hadtörténelmi Közlemények 125. (2012)4:987–1014., 2012
Horváth Richárd: Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben., Várak, kastélyok, templomok 8. (2012/2.) 8–11., 2012
Horváth Richárd: Vár volt-e a tari vár?, Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele. Szerk.: Feld István. 15. szám (2012/1–2.) 43–48., 2012
Horváth Richárd: Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben., Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk.: Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, 2012. 421–430., 2012
Horváth Richárd: (Lehet, hogy) meggyilkolták a királyt! Formabontó könyvismertetés., Történelmi Szemle 54. (2012) 503–526., 2012
Horváth Richárd: Házi Jenő szerepe a magyar középkorkutatásban., Soproni Szemle 66. (2012) 299–303., 2012
Horváth Richárd, Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája 1458-1493, Budapest, 2012
Neumann Tibor: Út a királyi trónig: A Szapolyaiak: Imre, István és János király, História 34:(2) pp. 8-10. (2012), 2012
Neumann Tibor: Régi genealógiai legendák nyomában: Szapolyai István nádor házasságai, leányai és leánytestvérei, Tiszteletkör: Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk.: Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András . Budapest, 2012. 431-438., 2012
Neumann Tibor: János király saját kezű levelei, Turul 85:(3) pp. 30-34. (2012), 2012
Neumann Tibor: "Egytelkes nemes”: Egy középkori fogalom magyarázatához., Történelmi Szemle 54:(2) pp. 337-345. (2012), 2012
Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526)., Budapest, 2012
Pálosfalvi Tamás: Igazságos volt-e Mátyás király?, Korunk 3:(3) pp. 21-26. (2012), 2012
Pálosfalvi Tamás: Dobrakucsától Kőaljáig: Egy konfliktus és háttere a Jagelló-kori Magyarországon, Tiszteletkör: Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk.: Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András . Budapest, 2012, 439-449., 2012
C. Tóth Norbert: Bátori (III.) István politikai pályafutásának kezdete (1503–1511), Az ecsedi Báthoriak a XV-XVI. században. Szerk.: Szabó Sarolta és C. Tóth Norbert. Nyírbátor, 2012. 121-140., 2012
Horváth Richárd: Hodnostári Spišskej župy v neskorom stredoveku (1459–1526) [Közlésre elfogadva, sajtó alatt, Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XX. ročník. Zostavil: Ivan Chalupecký. Levoča, 2012
C. Tóth Norbert: Bátori (III.) István politikai pályafutásának kezdete (1503–1511), Az ecsedi Báthoriak a XV-XVI. században. Szerk.: Szabó Sarolta és C. Tóth Norbert. Nyírbátor, 2012. 121-140., 2013
Horváth Richárd: Hodnostári Spišskej župy v neskorom stredoveku (1459–1526), Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XX. ročník. Levoča, 2012. 7-26., 2012
Pálosfalvi Tamás: Szegedtől Újvárig. Az 1458-1459. esztendők krónikájához, Századok 147. (2013) 347-380., 2013
Pálosfalvi Tamás: Angevin History. Thematic Issue of the Hungarian Historical Review. 2/2013., Budapest, 2013., 2013
Pálosfalvi Tamás: Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez, Turul 86. (2013) 1. 1-16., 2013
Pálosfalvi Tamás: The Political Background in Hungary of the Campaign of Jajce in 1463, Ante Birin szerk., Stjepan Tomasevic (1461-1463) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Zagreb, 2013. 79-88., 2013
Pálosfalvi Tamás: A hódító holló: a Hunyadi dinasztia tündöklése és bukása., Múlt-Kor: negyedéves történelmi magazin 4. (2013/3) 44-49., 2013
Pálosfalvi Tamás: Igazságos volt-e Mátyás király?, Kovács Kiss Gyöngy szerk., Mítoszaink nyomában. Kolozsvár, 2013.87-97., 2013
C. Tóth Norbert: Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton, Magyar Tudomány 174. (2013/5) 522–527., 2013
C. Tóth Norbert: Források a pozsonyi várkút építésének történetéhez, Művészettörténeti Értesítő 62. (2013) 115–120., 2013
C. Tóth Norbert: A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének módszertana és gyakorlata), Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Acta Historica 135. (2013) 101–123., 2013
Horváth Richárd, Neumann Tibor, C. Tóth Norbert: Pontot az „i-re”. A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője, Turul 86. (2013/2) 41–52., 2013
C. Tóth Norbert: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387-1437., Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 4. Budapest, 2013, 2013
C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint: Zsigmondkori Oklevéltár XII. (1425), Budapest, 2013, 2013
Horváth Richárd: ”Gradus ad Parnassum.” A Gyarmati Balassa család a kései középkorban., Zborník z medzináodnej konferencie Modrý Kameň. Jún 2012. Rod Balašovcov c 13. až 9. storočí. Zostavili: Helena Ferencová a Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 29–37., 2013
Horváth Richárd: „Gradus ad Parnassum.” Ďarmotški Balašovci v neskorom stredoveku, Zborník z medzináodnej konferencie Modrý Kameň. Jún 2012. Rod Balašovcov c 13. až 9. storočí. Zostavili: Helena Ferencová a Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 38–46., 2013
Horváth Richárd: Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526), Csóka úrtól Gáspár atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára. Szerk.: Rendtársai. Győr, 2013. 241–253., 2013
Horváth Richárd: I castelli e i loro signori nell'Ungheria dell'epoca degli Angió, L'Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, 2013. 179-204., 2013
Horváth Richárd: Tra Medioevo ed etá Moderná. Mattia Corvino re D'Ungheria e di Bohemia, Mattia Corvino e Firenze: Arte e Umanesimo alla Corte del Re di Ungheria. A cura di Péter Farbaky et al. Firenze, 2013. 28-35., 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:54:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »