A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78739
típus NNF
Vezető kutató Véghseo Tamás
magyar cím A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Angol cím Research and care of Greek-Catholic cultural heritage of Carpathian Euroregion: research of formation and development of Byzantine rite Catholic community of historical bishopric of Munkacs (1646-1818) and mapping their material relics in Hungary
magyar kulcsszavak görög katolikus örökség
angol kulcsszavak byzantine rite Catholic heritage
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)65 %
Ortelius tudományág: A keresztény egyház története
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)35 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
résztvevők Nyirán János
Terdik Szilveszter
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2011-03-31
aktuális összeg (MFt) 22.112
FTE (kutatóév egyenérték) 4.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A történelmi munkácsi egyházmegye területén a 17. században nyugati hatásra létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyház ma a Kárpátok Eurorégiót alkotó öt állam közül négy, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Románia kisebbségben élő, többnemzetiségű vallási közössége. A történelmi Magyarország tizenhárom északkeleti vármegyéjére kiterjedő egykori munkácsi egyházmegye egyházkormányzati és nemzetiségi igények kielégítése, illetve politikai döntések eredményeként került felosztásra. Ma a négy állam területén a Rutén Görög Katolikus Egyház, a Szlovák Görög Katolikus Egyház, a Román Görög Katolikus Egyház és a Magyar Görög Katolikus Egyház egyházkormányzati egységei osztoznak az egykori munkácsi egyházmegye közös örökségén és alakították/alakítják azt nemzeti sajátosságaiknak megfelelően.
A pályázat célja: a Magyar Görög Katolikus Egyház központjában, Nyíregyházán a közeljövőben létrehozandó intézmény, a Görög Katolikus Dokumentációs Központ és Egyházművészeti Gyűjtemény (továbbiakban Központ) szakmai megalapozása 2009 és 2011 között. A pályázatban részletezett kutatási terv a Központ szakmai megalapozását elméleti és gyakorlati szinten kívánja elérni.
1. Annak vizsgálatát tűzi ki célul, hogy az európai felekezetszerveződés korában miként jött létre és fejlődött a történelmi munkácsi egyházmegye görög katolikus egyháza mint kultúrateremtő közösség (eredménye: kb. 300 oldalas monográfia forrásközléssel).
2. Kritikai vizsgálat alá vonja a magyar nyelvű görög katolikus kulturális örökség egyik legrégebbi forrását, az un. Krucsay-féle liturgiafordítást (eredménye: a mű kritikai kiadása)
3. A mai Magyarországon található 55 egykor munkácsi egyházmegyés görög katolikus templom művészeti értékeinek feltérképezése és dokumentálása révén módszertani tapasztalatokat és egy kész adatbázist kíván nyújtani a létrehozandó Központ számára.
A létrehozandó Központ célja az, hogy a meglévő Egyházmegyei Levéltár és Egyházművészeti Gyűjtemény állományát eredeti magyarországi dokumentumokkal és műtárgyakkal, illetve más hazai és külföldi gyűjtemények vonatkozó irat- és műtárgyállományának digitalizát másolatával, illetve adatbázisokkal bővítve a görög katolikus örökség további nemzetközi kutatását elősegítse.
angol összefoglaló
The Cath. Church of Byz. ritus was established at the hist. bishopric of Munkacs in the 17th cent. by the western influence, nowadays made up of the multinational religious community living in minority in 4 states (Ua, Sk, H, Ro) of the 5 that forms the Euroregion of the Carpathians. One-time bishopric of Munkacs embracing 13 NE hundreds of hist. Hung. was divided along fulfilment of church and national demands, as well as political decisions. Today units of church administrations of Ruth. Gr.-Cath. Church, Slov. Gr.-Cath. Church, Rom. Gr.-Cath. Church and Hung. Gr.-Cath. Church share and formed/form common heritage of one-time bishopric of Munkacs according to their national specialties.
Aim of the project: Professional foundation of a Gr.-Cath. Doc. Centre and Eccl.l Archives (Centre) in the centre of Hung. Gr.-Cath. Church, in Nyíregyháza between 2009 and 2011. The research plan detailed in the application means to professionally found the Centre on theoretical and practical levels as well.
1. Aims to study how the Gr.-Cath. church of one-time bishopric of Munkacs as culture raising community started and developed (result: around 300 pages monograph with publication sources).
2. Puts under critical examination one of the oldest source of Gr.-Cath. cultural heritage in Hung. language, the so called Krucsay liturgy translation (result: critical edition of the translation)
3. Provides methodical experience and a ready data base for the Centre to be established by mapping and documentation of the art values of 55 Gr.-Cath. churches on the territory of Hung. that were part of the one-time bishopric of Munkacs.
The aim of Centre to be established is to encourage further international research of the Gr.-Cath. heritage by expansion of existing materials of Bish. Arch. and Eccl. Archives with original Hung. documents and pieces, and with digitalised copies of related documents and pieces of other national and foreign collections, and with data bases.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kut. programunk a gör. kat. kult. örökség három területét érintette: 1. egyháztörténet (Véghseő T.), 2. művészettörténet (Terdik Szilveszter), 3. liturgiatörténet (Nyirán János). Véghseő T. kutató hazai és külföldi levéltárakban végzett kutatásokat, melyek a görög katolikus egyház 17. századi létrejöttének és 17-18. századi fejlődésének vizsgálatára irányultak. Kutatási eredményeit monográfiában összegezte Terdik Sz. a mai M.o.-on található ötven egykor munkácsi egyházmegyés gör. kat. templom művészeti értékeinek feltérképezését és dokumentálását hajtotta végre, illetve levéltárakban építéstörténeti kutatásokat végzett. Ő felügyelte annak az ötfős, építészmérnökökből álló csapat munkáját is, mely Csajbók Cs. mérnök vezetésével az ötven templom közül tizenhat templomnak teljes építészeti felmérését végezte el. A felmérés és dokumentálás eredményeit Terdik Sz. adatbázisba rendezte és bőséges képanyaggal és forrásokkal ellátott monográfiában foglalta össze. Nyirán J. kritikai vizsgálat alá vonta a magyar nyelvű gör. kat. kulturális örökség legrégebbi forrását, az un. Krucsay-féle liturgia-fordítást. Vizsgálatai eredményeként elkészült a mű krit. kiadása. A megjelent köteteken kívül a kutatócsoport tagjai a kutatási periódus alatt 28 publikációban és 18 előadás keretében ismertették a kutatási eredményeket, melyek disszeminációja a kutatócsoport által működtetett gör. kat. örökségismereti portálon (www.byzantinohungarica.hu) keresztül is biztosított.
kutatási eredmények (angolul)
Our res. prog. covered three areas of the gr. cath. cult. heritage: 1. church hist. (T. Véghseő), 2. art hist. (Sz. Terdik) and 3. liturg. hist. (J. Nyirán). T. Véghseő conducted research focusing on the establishment of the Gr. Cath. church in the 17th century and its development in the 17th and 18th centuries, in archives of Hungary and abroad. His research findings were summed up in a monograph. Sz. Terdik carried out a survey and documentation of fifty Gr. Cath. church buildings situated in today's Hung., once belonging to the Dioc. of Munkács, and pursued architectural hist. research in archives. He also supervised the work of the team of architect Cs. Csajbók, that performed a full architectural survey of sixteen buildings out of these fifty churches. The results of this survey and documentation work were organised in a database by Sz. Terdik, and summed up in a monograph enriched with photographs and source references. J. Nyirán brought under critical review one of the oldest sources of the Hung. lang. Gr. Cath. cult. heritage, the so-called Hungarian liturgy translation by Mihály Krucsay. The crit. edition of this work was completed as a result of this analysis. In addition to the volumes published as above, the members of the research team presented their findings in 28 publications and 18 conference talks during the research period, the dissemination of which has been guaranteed also by the Gr. Cath. heritage inf. portal (www.byzantinohungarica.hu).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78739
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember...".: A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése,, (Collectanea Athanasiana I. Studia; 4.), ISBN:978-615-5073-03-8, 2011
Terdik Szilveszter:: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez,, (Collectanea Athanasiana I/5.), ISBN 978-615-5073-04-5., 2011
Nyirán János: Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában,, ISBN 978-615-5073-05-2., 2011
Véghseő Tamás: Unió, integráció, modernizáció. A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe), Athanasiana 32 (2010) 9-36, 2010
Véghseő Tamás: "...meliorem vivendi ordinem introducere" Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De, Athanasiana 30 1-34., 2009
Véghseő Tamás: A papképzés ügye a munkácsi görög katolikus püspökségben a 17. században, Eruditio, sapientia et virtus (Tanulmányok Bitskey István professzor 70. születésnapjára), szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely, Száraz Orsolya, Debrecen, D, 2011
Terdik Szilveszter: Középkori eredetű görög katolikus templomok Szabolcsban és Szatmárban, Athanasiana 32 (2010) - 119-134, 2010
Terdik Szilveszter: Adatok az abodi görög katolikus templom történetéhez, Athanasiana 31 (2010) 129-156. o., 2010
Nyírán János: A diakónus liturgikus szolgálata a Krucsay-féle liturgiafordításban, Athanasiana 30 151-167., 2009
Terdik Szilveszter: Újabb eredmények a Munkácsi Egyházmegye művészetének feltérképezésében. Kutatási beszámoló, Athanasiana 30 119-150., 2009
Nyirán János: A diakónus szerepe a Szent Liturgián, különös tekintettel a Krucsay Mihálynak tulajdonított fordítás alapján. II. Eucharisztikus liturgia, Athanasiana 32 (2010) - 71-98., 2010
Véghseő Tamás: Die Missionstätigkeit der Pauliner und die Griechisch-Katholiken im Ungarn des 17. Jahrhunderts (1642-1682), Verba Theologica 17, 45-52, 2009
Véghseő Tamás: „…meliorem vivendi ordinem introducere…” Le mansioni e le prospettive peculiari di un vescovo greco-cattolico in Ungheria all’epoca della confessionalizzazione: sei lett, Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. 167-192., 2010
Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese, Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. 81-89., 2010
Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye, Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. 91-100., 2010
Véghseő Tamás: Görög katolikus felekezetszerveződés a 17. század végén?, Nyíregyházi III. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia. 217-221, 2010
Véghseő Tamás: Il 34-imo prevosto di Scepusio, il vescovo Giorgio Bársony: un esponente della controriforma nel Regno d’Ungheria nella seconda metà del secolo XVII, Z dejín spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve, 159-176, 2010
Véghseő Tamás: 34. prepošt Spiša, biskup Juraj Bársony (Báršoň): predstaviteľ protireformácie v Uhorskom kráľovstve v druhej polovici XVII . storočia, Z dejín spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve, 169-177, 2010
Terdik Szilveszter: Görög katolikus örökségkutatás, Görögkatolikus Szemle 2010. február, 2010
Terdik Szilveszter: Pócsi sárkányok, Görögkatolikus Szemle, 2010
Terdik Szilveszter: Transzformacija cerkvi jezujitiv v Uzshorodi u Katedru za csasziv Bacsinszkoho, Blahovisznik - Zsurnal mukacsivszkoji hreko-katolickoji jeparhiji I-II.,, 2010
Véghseő Tamás: Bacsinszky András tanulmányai, Bacsinszky András munkácsi püspök és kora című konferenciakötet– megjelenés alatt, 2010
Terdik Sz.: Adatok elpusztult ikonosztázionokról, Görögkatolikus Szemle 2010. június, 2010
Terdik Sz.: A pócsi kegykép kér erdélyi másolata, Görögkatolikus Szemle 2010. augusztus, 2010
Terdik Sz.: A kányi és a garadnai ikonosztázion., Görögkatolikus Szemle 2010. október, 2010
Terdik Sz.: Ján Rombauer a gréckokatolíci. Tendencie v maliarstve Mukačevskej gréckokatolíckej eparhie na prelome 18. a 19. storiča, Ján Rombauer (1782-1849). Levoča, Petrohrad, Prešov. Ed. Beňová, Katarína, Bratislava 2010., 2010
Terdik Szilveszter: Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron Bacsinszky András idejében, Bacsinszky András munkácsi püspök és kora című konferenciakötet – megjelenés alatt, 2011
Nyirán J.: A Szentlélek közöltetése, Gör. kat. Szemle Kalendáriuma, 2010
Nyirán J.: Analisi della preghiera, Pater Aghie Folia Athanasiana 11 – közlésre elfogadva, 2011
Terdik Szilveszter: Csodatevő Szent Miklós képe Csegöldön, Görögkatolikus Szemle 2010., 2010
Terdik Szilveszter: Kétfejű sas a máriapócsi ikonosztázionon, Görögkatolikus Szemle, 2011. április, 2011
vissza »