A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81253
típus K
Vezető kutató Tomka Béla
magyar cím A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók
Angol cím Social Policy in Hungary between 1945 and 1968: Sources and Interpretations
magyar kulcsszavak szociálpolitika, Magyarország, 1945-1968
angol kulcsszavak social policy, Hungary, 1945-1968
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bódy Zsombor
Szikra Dorottya
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 6.974
FTE (kutatóév egyenérték) 4.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a szociális rendszer változásainak átfogó, levéltári forrásokon alapuló vizsgálata Magyarországon az 1945-1968 közötti időszakban. A tervezett munka az új, eddig nem hasznosított források felhasználása mellett különös figyelmet szán olyan szempontoknak, melyekkel a kutatások korábban nem megfelelő súllyal foglalkoztak: ezek a második világháború után formálódó szociális rendszer mintakövetésének kérdése, a fejlődési szakaszok elhatárolása és a szociálpolitika szélesebb értelemben vett társadalmi funkcióinak meghatározása. Céljaink közé tartozik a forráskiadás is: a téma forrásanyagának legfontosabb darabjait szeretnénk forráskiadványban közzétenni. A kutatás a szociális rendszeren belül mindenekelőtt a társadalombiztosítással, az egyéb szociálpolitikai intézkedésekkel (pl. családi pótlék, segélyezés), illetve a munkajogi tárgyú rendelkezések vizsgálatával kíván foglalkozni.

A várható eredményeket illetően a mintakövetés, vagyis az 1945 előtt kialakult hazai tradíciók, a szovjet társadalombiztosítási rendszerből átvett intézmények és más kortárs modellek (Beveridge) hatásainak vizsgálata hozzájárulna a második világháború utáni hazai szociális rendszer formálódását befolyásoló tényezők és azok kölcsönhatásainak megismeréséhez. A szociálpolitika fejlődési szakaszainak elhatárolása általánosabb tanulságokkal is szolgál, különösen a társadalomtörténeti korszakok és a politikatörténeti fordulópontok viszonyára vonatkozóan. A szociális rendszer funkcióinak kutatása révén képet kaphatunk arról, hogy a szociális biztonság megteremtésén túl milyen következményei voltak a szociális rendszer átalakulásának. A forráskiadvány megjelentetése elősegítené azt, hogy a történetírás más ágai is fokozottabban integrálják a szociálpolitikával kapcsolatos ismereteket.
angol összefoglaló
The project aims at analysing the social welfare system in Hungary between 1945 and 1968. The proposed research is based on sources neglected and focuses on areas hardly touched upon by research so far: these themes include the patterns of the social welfare system of the post-war period, the periodization of the social welfare development, and the function of social policy beyond the alleviation of poverty in post-war Hungarian society. We also aim at publishing a selection of related archival sources. The project deals with social security, other major social policy schemes, such as family allowance and social assistance, and regulation of working conditions.

As to the expected results, the investigation into the patterns of social policy development will contribute to a better comprehension of the determinants of the social welfare system in post-war Hungary. The demarcation of phases and periods of development is expected to result in more general lessons regarding the social history of the period. The focus on the functions of the social welfare system will enhance our knowledge on the consequences of the transformation of social regime in the period investigated. The publication of sources will contribute to the integration of social policy related themes into the concern of other branches of historical research.

The project is related to an ongoing investigation funded by Hungarian Research Fund which already resulted in several publications. A book of the principal investigator of the project was published by Corvina Publ. House earlier this year and Zsombor Bódy’s book on the social security system of interwar Hungary is forthcoming. In addition the three participants of the project came out with 10 related articles both in Hungarian and international scholarly journals and 6 others are forthcoming. The project could join the internat. research programme coordinated by University of Turin dealing with the analysis of social rights in post-war Europe.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során az 1945 és 1968 közötti időszak jóléti rendszerének fő intézményeit, funkcióit és a rendszert alakító tényezőket vizsgáltuk. A kor szociális berendezkedésével kapcsolatban a kontinuitást hangsúlyozhatjuk. A módosulások egyrészt megjelentek az egyes fő intézmények egymáshoz való viszonyában, de a dinamika még erőteljesebb volt az egyes fő intézményeken belüli változásokat illetően. A korszakolás a következőképpen alakul: 1945-46-ban a háború következményeihez való adaptálódás; 1947 és 1956 között a teljes foglalkoztatás kiépülése, de a korábbi rendszer új politikai keretek között való működtetése, apróbb változtatásokkal, amelyek az időnkénti átszervezések ellenére sem érintették a társadalombiztosítási rendszer alapjait; 1956-tól az 1960-as évek elejéig tartó konszolidációs korszakban a szocialista rendszer valóban sajátos jóléti berendezkedésének kialakulása, amikor a parasztság zömét is bevonják a biztosításba; a hatvanas évek közepétől pedig elsősorban demográfiai szempontokra figyelő új intézkedésekkel lényegesen bővül a jóléti szolgáltatások köre. Pályázatunk egyik fő vállalása egy történeti forrásgyűjtemény összeállítása volt, melynek címe „Forrásgyűjtemény a magyarországi szociálpolitika 1945-1968 közötti történetéhez.” Terjedelme 781.818 n, vagyis mintegy 19,5 szerzői ív. A kézirat kiadásra vár. A kötet célja a szociális rendszer változásainak levéltári forrásokon alapuló bemutatása Magyarországon az 1945-1968 közötti időszakban.
kutatási eredmények (angolul)
The project attempted at outlining the major institutions, functions and determinants of the social policy in Hungary between 1945 and 1968. First of all the continuity in the history of the welfare system in that period can be stressed. The changes both concerned the relationship of the major welfare institutions and particularly the internal structure of the specific welfare schemes. The periodization of welfare history can be outlined as follows: 1945-46: adaptation to the consequences of war; 1947-56: the emergence of full employment, however, basically the continuation of the former system within the new political circumstances, especially in social security; 1956 to early 1960s: era of consolidation when the peculiar state-socialist welfare sytsem began to take shape; from mid-1960s: increasing role of pronatalist considerations in welfare policy. The project proposal included the collection of sources concerning the history of social policy in post-war Hungary. The manuscript of the volume has been prepared with a character count of 781.818. The major aim of the volume is to supply largely neglected archival sources to historical research.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szikra Dorottya: Családtámogatási rendszerek Európában történeti perspektívában, Simonyi ÁgnesCsaládpolitikák változóban, Budapest: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2010., 2010
Tomka Béla: Social History of Twentieth-Century Europe, London and New York: Routledge, 552 pp., 2013
Tomka Béla: Szociálpolitika Magyarországon a világháborúk korában, Korunk, vol. III, no. 11, 46-55., 2012
Tomka Béla: Social History as a Discipline: Development, Themes and Methods, in EOLSS Encyclopedia, Paris: UNESCO, 2013, ca. 20 pp. (forthcoming), 2013
Tomka Béla: Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon, in Gyöngy Kovács Kiss and Ignác Romsics, eds., A mi 20. századunk, Kolozsvár: Komp-Press Kiadó Korunk, 2011, 101–179., 2011
Tomka Béla: Korok és korszakolás a történetírásban. A thematic issue of the journal Aetas, Aetas, vol. 25, no. 4, 198 pp., 2010
Szikra Dorottya: Tradition Matters: Child Care and Primary School Education in Modern Hungary, In. Child Care and Primary Education in Post-War Europe. Karen Hagemann, Konrad Jarausch and Cristina Allemann-Ghionda (eds.) New York and Oxford, Berghahn Books., 2011
Szikra Dorottya: Do Central and Eastern European countries fit the “Western” picture? The example of family policies in Hungary and Poland, In Christina Klenner – Simone Leiber (eds.) Welfare States and Gender Inequality in Central and Eastern Europe. Continuity and Post-socialist Transformation in the EU Me, 2010
Szikra Dorottya: Eastern European faces of familialism: Hungarian and Polish family policies, . In Diana Auth, Eva Buchholz, Stefanie Janczyk (eds.): Selektive Emanzipation: Analyse zur Gleichstellungs- undund Familienpolitik. [Politik und Geschlecht, Band 21] Ver, 2010
Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011
Tomka Béla: European integration and social policy from an East Central European perspective, Arnd Bauerkämper-Hartmut Kaelble, Hrsg., Gesellschaften in der europäischen Integration seit den 1950er Jahren. Migration – Konsum – Sozialpolitik. Stuttgart: F. Steiner, 2012
Tomka Béla: Szociálpolitika Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában, Múltunk, vol. LVII, no. 2, 27-49., 2012
Bódy Zsombor: Az ipari munka társadalma. Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig., Budapest: Argumentum Kiadó, 2011
vissza »