A Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése. A versek összes variációinak digitalizálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81341
típus K
Vezető kutató Kabdebó Lóránt
magyar cím A Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése. A versek összes variációinak digitalizálása
Angol cím Preparation of the critical edition of the works of Szabó Lőrinc. Digitalisation of all of the variations of the poems.
magyar kulcsszavak kritikai kiadás, digitalizálás, textológia
angol kulcsszavak critical edition, digitalisation, textology, variations of poems
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.840
FTE (kutatóév egyenérték) 2.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Szabó Lőrinc-recepció és dokumentumkiadás összefonódott az irodalomtudományt a rendszerváltást követően megújító folyamatokkal. A költő munkássága 2009. május 20-án posztumusz elnyerte a Magyar Örökség-díjat. Ezalatt az idő alatt megjelent az Osiris Klasszikusok sorozat 7, teljességre törekvő, tudományosan jegyzetelt kötete, a Szabó Lőrinc Füzetek 9 dokumentumkötete, kiadatlan drámafordítása a debreceni Csokonai kiadónál, elkészült 4 sikeresen megvédett PhD dolgozat, valamint 5 külföldön felállított emléktábla, mely a költő ott tartózkodásaira hívja fel a nemzetközi érdeklődést. Magyar, angol, német és horvát nyelven rendszeresen jelennek meg a róla készített tanulmányok. Mindezek (jelentésekben dokumentáltan) összefüggésben vannak az OTKA Szabó Lőrinc kritikai kiadásának előkészítése című 1993 óta sikeresen folyó projekttel (T 25486, T 38252, K 60204). Ennek folytatásaként tervezzük az Osiris Klasszikusok zárókötetét, a Szabó Lőrinc Füzetek újabb két kötetét, valamint a francia- és németországi Szabó Lőrinc-vonatkozások tudományos feltárását.
Megalkottuk a www.szabolorinc.hu. weblapot, amely a Szabó Lőrinc-kutatás legszélesebb spektrumát felmutatja. Fő célja a tervezett időszakban Szabó Lőrinc összes versének és azok variánsainak kritikai jellegű megjelentetése, ezáltal a nehezen elérhető kéziratoknak a kutatás számára való hozzáférhetővé tétele, másrészt a közgyűjteményekben lévő dokumentumok állagmegóvását segíti.
angol összefoglaló
The Szabó Lőrinc reception and document edition has merged due to changes in literature and regime. The work of the poet has earned the Hungarian Heritage prize following his death. During this time, the Osiris Klasszikusok 7 was published which focuses on fullness and is written as scientific notes. The Szabó Lőrinc Füzetek 9 documentation, unpublished dramatic translation at the Csokonai publishers, Debrecen. Four successfully finished and defended PhD essay has been completed along with 5 memory plates which had been placed abroad, all of which mark the location of the poet’s travels and advertises this internationally. There are analyzing studies published of it in a regular basis in Hungarian, English, German and Croatian language. All of these (documented in various reports) are in connection with the OTKA Szabó Lőrinc project (T 25486, T 38252, K 60204). In continuation of this we are planning the end edition of the Osiris Klassics. Furthermore, there will be two additional editions for the Szabó Lőrinc Füzetek. For the French and German Szabó Lőrinc references, a scientific analysis is planned.

A website has been set up: www.szabolorinc.hu which displays the wide variety of research behind Szabó Lőrinc. The main purpose is to give a critical display of all of the poems of Szabó Lőrinc, along with their variations in the given time period. Through this display it will be possible to access restricted documents for research purposes and, on the other hand, it will help preserve the role of the documents found in popular collections.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Szabó Lőrinc-recepció és dokumentumkiadás összefonódott az irodalomtudományt a rendszerváltást követően megújító folyamatokkal. A költő munkássága 2009. május 20-án posztumusz elnyerte a Magyar Örökség-díjat. A Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelye a Szabó Lőrinc szövegkiadás műhelye. Kritikai jelleggel közreadott szövegpublikációink könyv formában, és digitalizált megjelenítésben egyaránt lehetővé teszik az olvasók és a kutatók számára a Szabó Lőrinc szöveguniverzum mind kiterjedtebb megismerését, tudományos feldolgozását. A 2010 év folyamán szerződés létesült Miskolci Egyetem és az MTA Könyvtára között, hogy a korábbi www.szabolorinc.hu weblap kiegészítéseként, ettől elkülönítve közös weblapon (krk.szabolorinc.hu) jelenítsük meg kritikai jelleggel a nagyrészt az MTAKK tulajdonában illetőleg magántulajdonban lévő (és publikálásukra engedéllyel rendelkező) Szabó Lőrinc verskéziratok összességét. A pályázati ciklusban a költő összes verskötetét és azok nyomdai példányait, átiratait és kiadásait képileg megjelenítettük, valamint az első négy verskötet kritikai jellegű, összes variációit tartalmazó tudományos feldolgozását hajtottuk végre. Két új emléktáblát állítottunk, melyek a költő ott tartózkodásaira hívják fel a nemzetközi érdeklődést. Megjelentettük az Osiris Klasszikusok sorozat 8., zárókötetét, az irodalmi tanulmányok eddig nagy részben kiadatlan gyűjteményét.
kutatási eredmények (angolul)
The reception and document release of Lőrinc Szabó got interwoven with the renewing processes of literature science in the era following the changing of the political system. The poet’s oeuvre posthumously won the Hungarian Heritage Award on 20 May, 2009. The Place of research named after Szabó Lőrinc at the University of Miskolc constitutes a workshop of publishing texts by Lőrinc Szabó. The critical basis of the texts published both in books and digitally guarantees access for the public and researchers to become familiar with and the scientifically process the text universe by Lőrinc Szabó. In 2010 a contract was made between the University of Miskolc and the Library of the MTA (Hungarian Academy of Sciences) to establish a common webpage (krk.szabolorinc.hu) to present, with critical character, the manuscripts of the poems the majority of which are owned by the MTAKK and some are in private property (but licensed for publication) as a supplement to the earlier one (www.szabolorinc.hu). During the application period all the volumes of poems, their typographical copies, transcripts and publications were visually displayed and all the first four volumes of poems with all the variations were scientifically processed on a critical basis. Two new memorial tablets draw the attention of the international public. The final, 8th volume of Osiris Classics series was published containing the so far mostly unpublished literary studies by the poet.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81341
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben. Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése, Miskolci Egyetetm, BTK, Szabó Lőrinc Kutatóhel (Szabó Lőrinc Füzetek. 11.), Miskolc,, 2010
Horányi Károly: Vád és emlékezet: Lezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében, Kortárs, 1. 1-26., 2010
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc rejtekútja – A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, Szerk: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter. Ráció, Bp., 2010. 214--232., 2010
Kabdebó Lóránt: „Divatok az irodalom körül” – Irodalomtudományi Szemle. A félre-értett futurizmus, Helikon, 3. 429-437., 2010
Kabdebó Lóránt: Határ Győző írói pályaképe. (1914. november 13. – 2006. november 27.), Regények, médiumok, kultúrák. szerk. Kovács Árpád, Argumentum, Bp., 78—115., 2010
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc—T. S. Eliot-párhuzamok, A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére, szerk: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, 361—373., 2010
Rutkai Balázs: Óda a genovai kikötőhöz -- Egy új "világforma" látomása, Parnasszus, 2009. Tél (XV. évfolyam IV. szám) 100--104., 2010
Rutkai-Órás Enikő: Szabó Lőrinc európai jelenlétének jelzőkövei -- Szabó Lőrinc emléktáblák külföldön,, Parnasszus 2010 tavasz (XVI. évfolyam I. szám) 101--108., 2010
Kabdebó Lóránt: Mesék a költőről: Szabó Lőrinc-tanulmányok, Ráció, 351, 2011
Kabdebó Lóránt: A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő Agya [a Tücsökzene és a Fekete kolostor, Forrás, 6. 67-84., 2011
Kabdebó Lóránt: Elégia egy pazarló történetről. (Három költő egyazon Moliére-darab fordításáról), Bibliotheca et Universitas:Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk.: Kecskeméti G, Tasi R., Miskolc, ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,, 2011
Kabdebó Lóránt: A Nyugattal való párbeszéd egy pillanata: a Pandora, ItK, 115. 5. 504-549., 2011
Kabdebó Lóránt: Divatok az irodalom körül., Az olasz futurizmus és az európai modernség. A futurizmus megalapításának 100. évfordulója c. konf. kiadv., szerk.:Dávid K., Madarász K, Szeged, 68-84., 2012
Kabdebó Lóránt: Centrum és redivivus, Parnasszus Könyvek, 2012
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és a test, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, tomus XVII. – fasciculus 1, Miskolc, 2012, 87–102., 2012
Kabdebó Lóránt: Egy paradoxon feltalálása és megoldása, A társadalom aspektusai Társadalomelméleti tanulmányok: Lendvai L. Ferenc hetvenedik születésnapjára, szerk DEMETER Tamás, HELL J, 2012

 

Projekt eseményei

 
2009-09-01 14:28:39
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »